ECOLOPHON! 1RJW-RADI0I KFPK l\L II l\diensten o Elke vrijdagavond wandelingen Vakantie- 5 Tweede Kamer leden bezoeken forumdiscussie Opening nieuwe showroom spelweek' Oranje wijk AROB-folder Zuid-Holland Koornmolengat” BRUIDSBOETIEK ANGELA Een boekenbon? O boekhandel veldwijk Grond 1 x gedragen bruidskleding voor bruid en bruidegom Alleen op afspraak Boskoop, tel. 01727-19577 E Schade aan uw auto vereist deskundige reparatie. Waterpeil Bramen Dieren Milieu Geschiedenis Planten Paddestoelen Weekenddienst dierenarts: GLASBEEK AUTOSCHADE ■je - Pagina 13 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 2 augustus 1989 Ongerepte natuur in Zevenhuizen I Rien van der Vorm met de Kale Jonker en "pluizenzegge". (Foto: Sjaak Noteboom). Gehuwd: D. Uitbeijerse en H.J. Schultink; E. van Vliet en J.J.M. Matai; Baldev Singh en N.A. Rekkers. ZONDAG 6 AUGUSTUS 1989 ELSEMIEK DE JONG GOUDA - De gezamenlijke actiecomi- PASSAGE 53 - TEL. 12620 ZATERDAG 5 AUGUSTUS Elk heel uur nieuwsberichten ZONDAG 6 AUGUSTUS -Weekblad voor- Waddinxveen I NIET SEIZOENGEBONDEN! -prog ramma- Jan Cornells, oud 77 jaar; Schram, Cornelia, oud 88 jaar; Jonker, Ondertrouwd: C.S. Heerma-van Voss en E.M. Storm; R.H. Kivits en A.C. Maaten; F.J. Pruijmboom en A.J. Vink; W.L. de Boeren G. Venneklaas. Geboren: Eveline Marianne, d.v. E.L.F. Roes en M.F. Beijne- veld; Dennis, z.v. I.A.M. Kuijf en M.T. janmaat; Amarens Tessa, d.v. F.A. Kerkhof en T.C.M. Veldman; Berber Marenne, d.v. F.A. Kerkhof en T.C.M. Veldman; Giverney Sheila, d.v. F.M. Cowan en E.J.D. Berkouwer; Edwinus Leonidas, z.v. M.C. Hof man en A.M. Kuijf; Jaimy Adrianus Cornelis, z.v. G.A.M. Meeu- wissen en L. Harlaar; Dionne Manon, d.v. J. A. Kok en E.M. Zijle- man; Kevin, z.v. H.J. Koene en R.A. Ordelman; Geoffrey, z.v. R.H.A. Grimmelius en S. de Jong; Jolijn Evelien, d.v. B. Bakker en J.H. Kneppelhout; Mike Patrick, z.v. M.C.E. de Jong en A.J. Groenewegen; Maria Cornelia, d.v. J.G. Kraaijeveld en J. Tromp; Elvira, d.v. A. Rijnsburger en J. Both. ZEVENHUIZEN - Het natuurreservaat ’’Koornmolengat” is een stukje puur natuur, behorend bij het recreatieschap ’’Rottemeren” in Zevenhui zen. Tot 9 september worden er elke vrijdagavond wandelingen georgani seerd in dit normaliter afgesloten gebied, wat voorheen een gepachte jachtputwas. onder eiken. De els en de berk zijn bomen die voedselarme moerasgrond groeien. bouw naar alle waarschijnlijkheid sloopt en de rest in het moeras gez Ook de tweede korenmolen is er steeds. Na 1340 na Chr. werd de vergunning vervening verleend. Na het afgra van het bovenste gedeelte begon het graven van het veen onder water, zogeheten slagturven. Zo zijn er k meters turf met de hand afgegrav Rond 1700 werden de -door verven ontstane- plassen weer ingepolderd. Rien van der Vorm: ”Het Koormol gat is een stukje oernatuur. Behalve elk jaar rond september korte cursu: sen, om de mensen bewust te make van de natuur. Tevens leiden wij jaa lijks groep 8 van de Leon van Gelde school uit Waddinxveen rond. Als slot van deze wandeling in het out ste deel van Zevenhuizen benadrul Rien van der Vorm: ”Wij mensen mot ten leren kijken en luisteren wat de n; tuur ons biedt en daar hoeven wij ecl niet voor naar De Veluwe. Ook in eige tuin of buurtpark kwetteren de winte koninkjes, blazen de kikkers en geuren de planten”. Uitgeverij: VETA BV. Directie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Postabonnement: 33,- per half jaar. Ad vertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,48 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. Lokale omroep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking CHR.GER.KERK BOSKOOP 9.30 uur kand. A.J. Metske 17.00 uur kand. A.J. Metske Het 400 meter lange pad, gemaakt van boomstammen, doorkruist het natuur gebied. Zo’n 50 tot 100 centimeter afge storven plantenresten drijven op een natte turfmassa van 4 meter. Daaronder komt de klei. Het veen is -in tegenstel ling tot de polder- hier niet afgegraven, wat het hoogteverschil met de polder verklaart. Lopend in het natuurreservaat lijkt het onwaarschijnlijk dat je midden in het drukke en jachtige West-Nederland zit. Er heerst serene stilte in het vochtige en geurende, vier hectare grote reservaat. Daar vindt u een schitterende kollektie 4" Overleden: Laamens wv Bakker, Jacoba, oud 73 jaar; Nieuwerf, Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel FOCWA, kenmerk voor vakwerk. REPARATIEBEDRIJF Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12586 FOCWA, kenmerk voor vakwerk Gehuwd: D. Uitbeijerse en H.J. Schultink; E. van Vliet en J.J.M. L Bikker; J.W. van Weele en E.M.J. Vis; J.R. Chierandjoe en K. Rolrl/^vz Qirirrlï ATI NJ A RpklfPTQ Het veenmoerasgebied ligt 2 meter be neden NAP. Het natuurreservaat ligt dus duidelijk hoger dan de Rottemeren en zelfs de polder, die respectievelijk 4 en 6 meter beneden NAP liggen. ”Als het waterpeil zakt, kan er lang zaam via de Rotte water in het moeras gebied worden gesluisd. Maar dit water is weer te voedselrijk en eigenlijk niet erg geschikt voor de arme grond van het Koornmolengat”, weet Rien van der Vorm. Rien van der Vorm met m zijn hand spagnum en op de achtergrond "pluienzegge". (Foto: Sjaak Noteboom). NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. A. Kastelin 17.00 uur ds. P. Vermaat, Maassluis De Hoeksteen: 9.30 uur ds. J.H. Lammers, St. Philipsland 18.30 uur ds. J.W. Goossen Bethelkerk: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur dhr. L.D. Burger, Waddinxveen Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur geen dienst Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. E.M. Kalkman, Den Bosch 19.00 uur geen dienst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.15 uur dhr. A. van Veen, Waddinxveen 17.00 uur geen dienst Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur geen dienst 11.15- 12.15 uur - Kerkdienst. Recht streekse uitzending van de Rooms-Ka- tholieke kerkdienst vanuit de Ontmoe tingskerk. 12.15- 13.00 uur - RTW-Klassiek. Rus tige klassieke muziek om de zondag middag in te gaan met ditmaal aandacht voor de Gregoriaanse kerkmuziek. 13.00-14.00 uur - Programma voor Ara- bisch-sprekenden. Nieuws en informa tie voor Arabisch-sprekenden in Wad dinxveen, ondersteund door muziek. Rien van der Vorm (41), geboren in Waddinxveen maar nu wonend in Moerkapelle, weet met verve te vertel len over dit kleine veenmoerasgebied. Hij is lid van de Vereniging Natuur- en Vogelwacht Rotte. Deze Vereniging verricht samen met de Natuurvereni- ging Waddinxveen elke eerste zaterdag van de maand - van maart tot september - de werkzaamheden in dit natuurreser vaat. MEDISCHE Toen was de tijd er wellicht niet rijp voor om aandacht en vooral geld te be steden aan enige verbetering. Wij we ten nu wat wij eraan kunnen doen en vooral wat wij moeten laten. ”Ik mag het misschien niet zo hard zeggen, maar tien/vijftien jaar terug was het slechter gesteld met het milieu dan nu. Er was geen vis voor de visetende vogels, de blauwe reiger was verdwenen en evenzo de kikkers. Nu hebben wij wel 30 paar blauwe reigers, de aalscholver is weer terug en niet te vergeten de kikker, ook in onze achtertuin. De verzuurde regen baart ons echter grote zorgen, al het werk kan voor niets zijn als dit zo doorgaat”. Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-13898. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 09.30 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zaterdag: 19.00 uur Dinsdag: 08.45 uur (klassemis) Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur (dan vervalt de dienst van 19.00 uur) GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. R. Boogaard GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn 14.45 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uurds. H.G. Koekkoek ’’Werken blijft noodzakelijk”, zo legt Van der Vorm uit.” Om de oorspronke lijke vegetatie te behouden en uit te breiden. Het recreatieschap ’’Rotteme ren” heeft ons het onderhoud in handen gegeven. Wij werken volgens het rap- port van de bioloog, omdat het aan de eisen van een veenmoerasgebied moet voldoen. In het begin stonden hier prak tisch alleen maar bramenstruiken. Dat moest er allemaal uit en nog steeds moe ten de nieuw opkomende bramenstrui ken eruit worden getrokken. Bramen duiden op een te vruchtbare grond en de grond van een veenmoerasgebied be hoort zeer arm en schraal te zijn”. Het recreatieschap ’’Rottemeren” ontvangt jaarlijks een rijkssubsidie van rond de 1500 gulden, afhankelijk van het be- heerdersplan. Boven in een boom vliegt een nijlgans uit een ’’geleend” nest. ”Die hoort hier helemaal niet”, zegt Van der Vorm, ”Hij hoort eigenlijk in Afrika thuis, maar voelt zich wel thuis hier. Hij heeft dit jaar voor het eerst ge broed en pikt graag de reigersnesten in”. De blauw reigers horen hier wel thuis en vormen in het Koornmolengat de enige broedkolonie in het Rottemerengebied. Hun uitwerpselen op de grond verraden de nesten hoog in de bomen. De grond wordt door die uitwerpselen weer te voedselrijk en op die plaatsen schieten de brandnetels dan weer ijverig om hoog. De aalscholver, kleine ransuilen, de bunzing en de kikkers leven hier en sommigen van hen broeden hier ook. Tijdens de wandeling hupst er een ko nijn zigzaggend door het gebied. ”Hoe die hier nu komt”, peinst Van der Vorm, ”En probeer zo’n springer maar eens te vangen. Het is te hopen dat de vochtige atmosfeer weinig uitnodigt tot voortplanting, want konijnen vreten al les aan en dat is zonde van de vegeta tie”. Volgens Van der Vorm was het milieu in de jaren ’70 vele malen erger vervuild dan nu. en voorziet zich op deze manier va voedsel. Er staan wel wat eiken, maa eigenlijk horen zij hier niet thuis. De Rottemeren en haar omgeving zij ca. 4500 jaar geleden ontstaan, in d vorm van een onafzienbare vlakte mc wadden, kwelders en rietgorzen. Voor de vervening -voor 1340 na Chr vormde het Koornmolengat de zet< van het dorp Zevenhuizen, met 7 boei derijen en een korenmolen. De tweed té’s ’’Gezondheidszorg Gouda” organi seren op 16 augustus 1989 in ”De Boomgaard”, Statensingel 78 te Gouda een forumdiscussie met een vijftal Tweede Kamerleden. Het doel van deze discussie is de medewerkers ge zondheidszorg in Gouda en de regio een verantwoorde keuze te laten maken met betrekking tot de Tweede Kamer-ver- kiezingen van 6 september. Daartoe zijn uitgenodigd namens de PvdA de heer Gert-Jan van Otterloo, namens de VVD mevrouw drs. M.M.H. Kamp, namens het CDA de heer A. Lansink, namens D’66 de heer Erwin Nijpels, namans Groen Links mevrouw Andrée van Es. Een en ander is naar aanleiding van de 5% acties zoals die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden met betrekking tot de onderhandelingen CAO Ziekenhuiswezen. Ook al is er nu een principe akkoord bereikt, (met een looptijd tot 1 april 1990) duidelijk is, dat bij de volgende CAO-onderhandelin- gen, (voorjaar 1990) de politiek een be langrijke rol zal spelen. WADDINXVEEN/DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland heeft een infor matieblad uitgegeven over de Wet AROB. De Wet Administratieve recht spraak overheidsbeslissingen (Wet AROB) geeft een ieder het recht tegen bepaalde schriftelijke besluiten van de provincie een bezwaarschrift in te die nen. Deze bezwaarschriften gaan voor ad vies naar de bezwaarschriftencommis sie, de commissie AROB. Deze com missie bestaat uit een aantal leden van provinciale staten (het algemeen be stuur van de provincie). De commissie AROB geeft Aiiteindelijk een schrifte lijk advies over het bezwaarschrift. Dit advies gaat naar het provinciale be stuursorgaan dat de beslissing waarte gen bezwaar is gemaakt, heeft geno men. Als het advies van de commissie AROB is ontvangen, volgt er een schrif telijke uitspraak over het bezwaar schrift. In het informatieblad staat precies om schreven wat de wet AROB is en hoe daar gebruik van kan worden gemaakt. Het is op te vragen bij bureau voorlich ting van de provincie Zuid-Holland, Koningskade 12596 AA in Den Haag, telefoon 070-116622. Typisch voor een veenmoerasgebied is het spagnum. Dit veenmosplantje wor telt zeer oppervlakkig, groeit bovenop de oude groei en kan dus heel hoog en breed worden. ”Er waren in ’83 nog maar een paar ker nen in dit gebied omdat het grootste ge deelte overwoekerd was door bramen struiken. Nu is er een gezonde hoeveel heid spagnum in levende vorm. Dit veenmos veroorzaakt zure grond, zodat er niets anders wil/kan groeien en dat is net de bedoeling”. De korstmossen zijn weer mondjesmaat terug en de gedre venheid bij de vrijwilligers is groot om juist de zeldzame korstmossen en an dere moerasplanten, zoals de orchidee en de zonnedauw, in het Koornmolen gat terug te krijgen. Ook de pluimzegge is een plant bij uitstek voor dit gebied. Bloeit met vorstelijke pluimen op een knoestige stronk. De bladeren zijn zeer scherp. Bij vochtige grond horen paddestoelen. Zeldzaam in Zuid-Holland is de beuke- boleet, die samenleeft met de wortels van de bomen. De gewone krulzoom leeft van de wortels van bomen en ZONDAG 6 AUGUSTUS 1989 Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 12112 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-17834 ZATERDAG 5 AUGUSTUS 1989 Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: Boskoopse apotheek. Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-17834 WADDINXVEEN - De buurt- en speeltuinvereniging ’’Oranjewijk” aan de J.W. Frisoweg houdt een vakantie- spelweek, en wel van 21 tot en met 25 augustus. De spelweek is voor iedereen, lid of geen lid en voor alle leeftijden van 0 tot 100 jaar. Alle activiteiten zijn gratis (be halve het rad van avontuur natuurlijk). Het programma-overzicht is als volgt: maandag 21 augustus: Optocht. Dinsdag 22 augustus: Sport- en speldag voor kinderen èn volwassenen. Woensdag 23 augustus: Poppenkast en vliegers maken en oplaten. Donderdag 24 augustus: Smul-, spring en snoezelfeest. ’s Avonds een opdrach- tentocht voor jongeren en volwassenen. Vrijdag 25 augustus: Speurtocht met opdrachten voor kinderen èn Rad van avontuur voor jong en oud. Bij slecht weer wordt een regenpro- gramma gedraaid. De buurt- en speeltuinvereniging ’’Oranjewijk” heeft voor deze activitei ten nog enkele vrijwilligers nodig om te helpen. Men kan zich opgeven bij mevr. E. Krol, tel. 01828-18547. Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. 14.03-18.00 uur - RTW-Totaal. Een ontspannend informatief programma waarin onder andere actualiteiten, sport, een ruilbeurs, reportages en mu ziek samengaan. Direct na het nieuws een uuroverzicht. Tijdens de uitzending kan men telefonisch reageren: tel. 10379. 18.03-24.00 uur - Hitfront. Avondvul lend informatief en hitgevoelig jonge renprogramma waardoor een Waddinx- veense discotheek niet meer nodig is. Behalve (regionale) popmuziek ook een vacaturebank, bioscoop- en con certagenda en uitgaanstip. WADDINXVEEN - Op donderdag 31 augustus wordt op de Dorpstraat de nieuwe showroom van Roni Zonwering feestelijk in gebruik genomen. Veel mensen waren van mening dat Roni op het Kon. Wilhelminaplein ”in een garage” zat en voor het oog was het dat ook wel. Daarom doet het de heer N.J.A.M. Uitman, eigenaar van Roni Zonwering, een groot genoegen ieder een te kunnen uitnodigen voor de ope ning van zijn nieuwe showroom c.q. zonweringswinkel, welke gelegen is aan de overbekende Dorpstraat te Wad dinxveen en wel op nummer 76. Wanneer men op de openingsdag zelf tussen 10.00 en 21.00 uur bij hem bin nen komt wandelen om te kijken wat er op zonweringsgebied allemaal te koop is, heeft hij voor u - behalve een kopje koffie en een leuke attentie - een voor deze branche unieke openingsaanbie- ding. Wanneer men op de openingsdag op dracht geeft thuis zonwering of rollui ken op te komen meten, mag men de (meestal toch wel grote) aanschaf in twee termijnen betalen. Bovendien re kent Roni Zonwering tot in de eerste week na de opening toch al te gek lage prijzen. Men mag dus gewoon van geluk spreken als men nog niet is overgegaan tot de aanschaf van zonwering, horren of een rolluik, maar dat wel van plan was. Klaas, oud 59 jaar; van Tienhoven, Aart, oud 98 jaar; van Stijn, I J Wilhelmus Cornelis Marinus, oud 85 jaar; Bazen, Cornelis, oud 50 1 '1 jaar’ in ^BURGERLIJKE.... J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). W.lf, tl 'd. fa. m 0CWA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 13