Westnederland DE KIPPEN OP STOK. ^cfjraagen zoekt nog 45 chauffeurs Ridderschap voor J.B. Veldwijk (61) „Reeuwijk Omstreken” SMENSEN= Ouderenwijzer aangeboden s Voor alle 55-plussers Ook gouden legpenning voor directeur Veldwijk BV Voor nieuwe deeltijdbanen Eerste spruiten Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid W.C.M. v. Stijn (85) overleden AANHANGWAGENS Nieuwsblad Onafhankelijk ONDERLINGE BRANDVERZEKERING DINSDAG 22 AUGUSTUS ZIJN WIJ WEER TOT UW DIENST. I Bremmer SCHOENEN 'I VAN DINSDAG 8 TOT EN MET ZATERDAG 19 AUGUSTUS GAAN HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Noodzakelijk Functies j'HAR WA” Moeizaam Goed ondernemer Blij SjhïAMk DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! MlAA TEL*01727-12110 Enquete OLYMPIA^^UITZENDBURO’S wij vBegen nog voor u, K. L 'Wi ■a ■MMI SCHOENMAKERIJ inG^1 HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 MET INGANG VAN 1 AUGUSTUS ZIJN WIJ WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN EN MAANDAGMIDDAG GEOPEND. OPLEIDINGEN IN WADDINXVEEN MIDDENSTANDSOPL. COMPUTERBOEKH. BASISKENNISBOEKH. PD-BOEKHOUDEN tapijt gordijnen vinyl zonwering RIJOPLEIDING op VIDEO! r WADDENBROOD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER ENKELASSER VANAF 1.450,- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985,- EXCL. B.T.W. DEAANHANGWAGEN-SPECIALIST «««Mt» N 1 1 F 1 18 Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 2 augustus 1989 45e Jaargang - No. 2143 worden neergelegd. i l| AUTORIJSCHOOL j De ger BERT KOETSIER heeft zijn 25-ja- rig jubileum gevierd zien worden met de Bij Westnederland (600 autobussen) werken op dit moment ongeveer 135 chauffeurs in deeltijd. Het streekver- voersbedrijf zegt er eigenlijk 180 nodig te hebben. Zo’n 1.250 chauffeurs heb ben er een volledige baan. Voor het benodigde groot-rijbewijs, als men dat niet zou hebben, zorgt het bus bedrijf via een opleiding. Bekeken wordt of het niet mogelijk is herintre dende huisvrouwen voor dit beroep te interesseren. De overhandiging van de Ouderenwijzer door wethouder drs. M. Kraaijestein aan drie Waddinxveense ouderen in aanwezigheid van gemeente-ambtenaar Ron Vunderink. Foto: Sjaak Noteboom). Waddinxvener J. B. Veldwijk werd door burgemeester C. M. van der Linden de versierselen behorende bij het ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. (Foto: Sjaak Noteboom). maatschappelijke functies hij had ver vuld. ”U kunt met tevredenheid terug zien op uw loopbaan”, vond burge meester Van der Linden. Voorzitter Hopman van de Goudse Ka mer van Koophandel noemde de heer Veldwijk een echte ondernemer. Want hij trok de kar en duwde die nog ook. Volgens de heer Hopman had de Wad dinxvener zowel zijn stempel op het lo kale als het regionale gebeuren gedrukt, maar was de heer Veldwijk nuchter ge noeg om alles te kunnen relativeren. Verder was de heer Veldwijk ook lid van de Districtscommissie Drukkerijbe drijf Rijnstreek, van december 1973 tot januari 1987. Vanaf oktober 1984 was hij de voorzitter van voornoemde com missie. Voorts maakte hij van maart 1967 tot ja nuari 1987 deel uit van de Districtscom missie Drukkerijbedrijf Gouda, vanaf oktober 1984 in de functie van voorzit ter. Met collega-werkgevers in het perso nenvervoer wordt bekeken of het moge lijk is de deeltijdchauffeurs de rest van de werkweek bij andere bedrijven te la ten werken. In ieder geval maakt een uitbreiding van het spitsbussennet eind deze zomer, waarvoor het ministerie van Verkeer en Waterstaat honderd miljoen gulden extra heeft uitgetrok ken, de komst van nieuwe chauffeurs dringend noodzakelijk. Binnen het KVGO, de overkoepelende organisatie van grafische ondernemers, bekleedt en bekleedde de heer Veld wijk diverse functies. Zo was hij van au gustus 1968 tot april 1979 lid van het dis- trictsbestuur Gouwe-Rijnstreek. Vanaf april 1979 tot november 1986 was hij voorzitter van dit districtsbestuur. Kerkweg-0ost177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 M.i.v. sept, in Het Trefpunt KBK opl. ook in Ommoord, Berkel, Schiebroek, Pijnacker, en Hoogvliet. INFO: 010-4.22.24.29 of 010-4.22.00.34 SPECIAALZAAK IN OPTIEK Gedipt optometnstOV Contacttensspec MA.NV.C (JBIN.K) Waddinxvwn ZukJkx* 1 - Trt^oon 01828-18735 G.T. UdDe^erse - Henegcyverweg 76 - Waddinxveen I Doe-het-zetfmatefialen l Keukens Kasten I Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828-12596 -NoonWnde 76a WT h. Waddinxveen De beloning en het part-time-karakter van het gevraagde chauffeurschap zijn volgens Westnederland de belangrijk ste redenen dat de werving zo moei zaam en weinig effectief verloopt. Bo vendien blijven de part-timers na een degelijke opleiding van het bedrijf maar kort in dienst omdat een volledige chauffeursbaan elders lonkt. Thans is de heer Veldwijk, sedert ja nuari 1987, lid van de Districtscommis sie Den Haag e.o. Voorts was de heer Veldwijk van 1969 tot 1973 bestuurslid van de afdeling Zuid-Holland van de NNP. Van 1973 tot 1978 was hij lid van het hoofdbestuur van de NNP. ouderenwijzer geeft verder aan waar en bij wie men moet zijn en welke kosten hier eventueel aan zijn verbonden. Lokaal is de heer Veldwijk nog actief als bestuurslid van de Rabobank Waddinx veen, sinds 1988. Voorts heeft hij in de periode 1982-1983 deel uitgemaakt van de Stichting Waddinxveen 750 jaar. 61-jarige heer Veldwijk is sinds 1950 verbonden geweest aan Drukkerij Veldwijk BV, waarbij zo’n 40 mensen zijn betrokken. In zijn toespraak tot de heer Veldwijk sprak burgemeester Van der Linden van goed ondernemerschap. In het kort gaf hij aan welke functies de Waddinx vener in de grafische industrie en in de uitgeverswereld had bekleed en welke Al een half jaar adverteert Westneder land op de achterzijde van de eigen bus- sen met het verzoek te solliciteren naar de baan van deeltijd-bus-chauffeur. WADDINXVEEN - Een week ge leden zijn bij de Coöperatieve Tui- niersvereniging Gouda en omstre ken aan de Bredeweg in Waddinx veen de eerste spruiten van het nieuwe seizoen aangevoerd door een kweker uit Leiden. De 20 kilo omvattende partij groente, eerder gesignaleerd op de Waddinxveense tuinbouwveiling dan ooit, werden voor 4,90 per kilo gekocht door de Stolwijkse grossier J. Steenbergen. Het droge, zonnige en warme weer van deze zomer wordt als oorzaak aangewezen voor de vroegtijdige aanvoer van spruiten. De Wad dinxveense tuinbouwveiling denkt aan het einde van het seizoen zo’n 10 miljoen kilo spruiten verhandeld te hebben. Dat is in één jaar tijd een verdubbeling. DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMUL JE VAN! ECHT JE PROEFT HETII F Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda VTel. 01820-15132 Groensvoorde 12 Waddinxveen TeL 01828-16119 WADDINXVEEN - Maandagmorgen is op de rooms-katholieke begraafplaats achter de St. Victorkerk aan de Zuid kade begraven de heer W.C.M. van Stijn. De Waddinxvener is vorige week vrij dag plotseling op 85-jarige leeftijd over leden. Hij was oprichter en oud-direc- teur van Van Stijn Triplex BV aan de Wilhelminakade, welk bedrijf in maart van dit jaar het 60-jarig bestaan vierde. De heer Van Stijn, echtgenoot van oud- voorzitter van de voormalige Vrouwe lijke Vrijwillige hulpverlening (WH) mevrouw M.A.H. van Stijn-Lamping, was drager van de pauselijke onder scheiding Pro Ecclesia Et Pontifice. wijs zag voor de zowel in als buiten het bedrijf geleverde inzet. Volgens hem had de heer Veldwijk de grafische we reld vier decennia in de ban gehad. De heer Van Kempen schetste de ver trekkende directeur, die nu als commis saris aan het bedrijf is verbonden, als een man die de juiste bedrijfsbeslissin gen nam. Hij was ook de man die op het goede moment de bakens verzette. Dat gebeurde behoudend vooruitstrevend, maar ook bedachtzaam. Daardoor groeide Veldwijk BV uit tot een dege lijk en solide bedrijf. Van het bedrijf kreeg de heer veldwijk een envelop met inhoud. Aan het Wad dinxveense echtpaar werd de suggestie gegeven hiermee een verre reis te be kostigen. Op de drukbezochte receptie kwamen velen de hand van de heer Veldwijk drukken en lieten ze hun af scheidswoorden vergezeld gaan van ge schenken. De heer Veldwijk kreeg de Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van het feit dat hij per 1 augustus zijn functie als directeur van Drukkerij Veldwijk BV na 40 jaar heeft neergelegd. De thans WADDINXVEEN - Tijdens zijn afscheidsreceptie in Avifauna in Al- phen aan den Rijn heeft Waddinxveens burgemeester C.M. van der Lin den de heer J.B. Veldwijk de versierselen opgespeld die behoren bij de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een volslagen verraste vertrekkende directeur van Drukkerij Veldwijk BV nam dit schouderklopje van de koningin in ontvangst. WADDINXVEEN/BOSKOOP - NV Verenigd Streekvervoer Westne derland in Waddinxveen heeft op korte termijn 45 deeltijd-chauffeurs no dig. Deze part-time-bestuurders, die vooral nodig zijn voor de uitbreiding van het spitsbussennet, zijn overigens heel moeilijk te krijgen, zo heeft Westnederland’s adjunct-directeur H.J.E. Modderman laten weten. tot coördinator ouderenzorg en oude renvoorzieningen. Hiermee werd voor uitgelopen op de Nota Ouderenbeleid. De ouderenwijzer is door hem samen gesteld aan de hand van een enqueête, die is gehouden onder alle instellingen en organisaties die zich met aktiviteiten voor en door ouderen bezighouden. Aan de inwoners van Waddinxveen, die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt, zal de ouderenwijzer worden toegezonden. Overige belangstellenden -waaronder Directeur F. van Kempen van Drukke rij Veldwijk BV was blij met de aan zijn voorganger verleende koninklijke on derscheiding, omdat hij daarin een be- De ouderenwijzer is bedoeld voor 55- plussers en vormt een onderdeel van een vernieuwend en aktief ouderenbe leid, zoals dit door het gemeentebestuur wordt voorgestaan. Naast de informatie over alle aktivitei ten voor ouderen op het terrein van de gezondheidszorgmaatschappeli j ke dienstverlening, wonen, vrijwilligers werk en hulpverlening, juridische- en fi nanciële zaken, belangenbehartiging, sociaal-culturele aktiviteiten en sport en spel, geeft de ouderenwijzer ook een omschrijving van de wijze waarop deze pelle geboren en werd op 29 juli 1934 zorg en/of deze hulp wordt verleend. De bevestigd als predikant van de Her vormde Kerk in Renswoude. De 77-jarige predikant was rector van twee scholen van de Vrije Gemeente, namelijk de School voor praktische mensenkennis en de School voor reli gieuze levensbeschouwingen. Het ligt nog steeds in de bedoeling dat de Alphense vrouwelijke huisarts ME VROUW T.S. WILMS met haar prak tijk in Waddinxveen op 1 september a.s. van start gaat. De negende huisarts ves tigt zich aan de Joke Smithoeve 30 en heeft al telefoonnummer 18613 toege wezen gekregen. De Waddinxveense huisarts TH. G. BLOM van de Jacob Catslaan heeft het gerucht tegengesproken dat hij van plan zóu zijn vervroegd uit te treden. De 62- jarige apotheekhoudende dokter zal in ieder geval doorgaan tot zijn pensioen in de zomer van 1992. Uit handen van voorzitter'T. Hopman van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland ontving de Waddinxveense graficus en uitgever de gouden legpenning en oorkonde. De echtgenote van de heer Veldwijk kreeg van de heer F. van Kempen, opvolger van de met de VUT gegane directeur, een bos met 40 rozen, daarmee de pe riode symboliserend die de decorandus afsluit. De Goudse emiritus predikant DS. J. VAN DER HAAR, die een belangrijk aandeel had in de instituering van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Waddinxveen in 1986, staat er maandag 7 augustus bij stil dat hij 40 jaar geleden zijn ambt aanvaardde. Op zaterdag 2 september recipieert hij ter gelegenheid hiervan van 16.00-18.00 uur in het kerk gebouw aan de Lekkenburg in Gouda. Johannes van der Haar werd op 8 augus tus 1920 in Utrecht geboren. Hij werkte eerst op de inspectie van de Directe Be lastingen in de Domstad, deed staatsex amen gymnasium, studeerde aan de Theologische Hogeschool van de Gere formeerde Kerk Vrijgemaakt in Kam pen en stond in Emmen, Leiden, Er- melo (legerpredikant) en Gouda. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Y COCK SMIT PASSAGE 17-2741 HB WADDINXVEEN Telefoon: 01828 - 10818 De emiritus-predikant DS. BAR THOLD VAN GINKEL die uit Moer- kapelle afkomstig is, staat 50 jaar op de kansel. De van het VPRO-televisiepro- gramma ’’Twistgesprekken met God” landelijk bekend geworden dominee werd op 2 november 1911 in Moerka- Eén van de eerste veranderingen in het kader van het gewijzigde ouderenbeleid was de benoeming van Ron Vunderink naar verwachting vele jongere ouderen- Waddinxveense polsstokversprin- kunnen een exemplaar verkrijgen bij de receptie van het gemeentehuis. Daar- ,.6J6naast zullen exemplaren op verschil- driedaagse van Nieuwegein, een opval- lende plaatsen bij de diverse instanties lende wedstrijdenreeks polsstokver- springen. De uit Gouderak afkomstige 42-jarige sporter - in 1979 springer van het jaar - is de oudste actieve polsstok- verspringer van de Polsstokbond Hol land. Gevonden wordt dat hij een posi tieve bijdrage heeft geleverd aan de ont wikkeling van het Hollandse polsstok- verspringen. SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA-TEL. 01820-22022 WADDINXVEEN - Vrijdagmorgen heeft de Waddinxveense wethouder voor ouderenbeleid, Martin Kraaijestein, in het gemeentehuis de eerste exemplaren van de Seniorenwijzer overhandigd aan mevrouw WBot- tema-Attema en de heren H. Huizer en S. Pille. Zij zijn allen zeer aktief op het gebied van het ouderenwerk. |x .v»r* z. W. Mg s r 'i N 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1