GEMEENTE WADDINXVEEN RTW komt met totaalprogramma Steunpunt in "oksel Het ’’Rietveld o Verhuizing van bureau Smit SBIOSCOPEN^ Kempkes”-huis (2) De Sperwer Apparaat Satcom om 06-lijnen te blokkeren Nog even geduld a.u.b.! Geslaagd? TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN O Filmhuis Gouda MILIEU- TELEFOON MIDDEN-HOLLAND Arcade bioscopen VAKANTIE SOCIAAL RAADSVROUW NIEUWE FOLDERS EN BROCHURES SPREEKUREN A Bergerac Regionale verschillen BOUWVERGUNNINGEN Horizontaal TIPS VAN MAX MILIEU - Donderdag 31 augustus hopen wij daar te kunnen openen. Heel Waddinxveen e.o. weet het onderhand al; Niet dat we al die tijd met de verbouwing bezig zijn, maar het (ondanks de gigantische drukte) toch op tijd proberen te helpen van onze klanten, heeft momenteel bij ons voorrang. Gewoon; omdat bij RONI ZONWERING de klant nog koning is. Tot de verhuizing - waar u nog nader bericht over zult ontvangen - kunt u ook tijdens de vakantie gewoon terecht op het oude adres op het Wilhelminaplein, tegen dezelfde scherpe prijzen en dezelfde goede service. Wij zien uw komst dan ook graag tegemoet. 01820-15767 01727-14044 17613 01820-28011 12222 01820-24255 13000 13000 RONI ZONWERING GAAT VERHUIZEN Van de onooglijke “schuur” achter de Hakkenbar op het Wilhelminaplein, naar een komfortabele showroom van 75 m2 op de DORPSTRAAT 76 te Waddinxveen!!!! Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fat soen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. 01820 28011 1 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 2 augustus 1989 Pagina 3 14433 (toestel 159) 01820-16066 010-362244 r Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: geen spreekuur. 01820-28011 MM Recente folders zijn o.a.: - ”De Nationale Ombudsman”, over het indienen van een klacht als u niet behoorlijk bent behandeld door instanties of ambtena ren van de rijksoverheid of de politie. - ’’Bestrijding botulisme”, over het bestrijden van een besmette lijke vorm van voedselvergiftiging bij vogels en vissen. Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Milieu-telefoon (voor milieuklachten) Na de bouwvakvakantie wordt met deze activiteit doorgegaan. Het regionale steunpunt wordt voor 432.525,- neer- architectenbureau Brouwer uit Alphen aan den Rijn. Een bestaand pand aan de Nesse in Waddinxveen, hemelsbreed maar 100 meter verder, wordt op dit moment in fasen aangepast voor zijn nieuwe be stemming. Men krijgt daar de beschik king over twee maal de huidige bedrijfs- oppervlakte, met mogelijkheden voor verdere uitbreiding. Bij Smit is niet alleen de bezetting in de laatste drie jaar met meer dan 50% uit gebreid tot 23 medewerkers, ook ver- WADDINXVEEN - Advies- en constructieburo Smit in Waddinxveen verplaatst zijn kantoor en tekenzalen nog deze zomer naar een nieuwe vestiging aan de Gouwe. De snelle groei van het ingenieursburo, thans ge vestigd aan de Oranjelaan, maakt deze verhuizing op loopafstand ge wenst. - ’’Standaardpakket polis voor ouderen”, over particuliere ziekte kostenverzekeringen voor 65-plussers. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 14433 14433 GEEF EENS EEN BOEKENBON Dèt geeft pas blijde gezichten! BOEKHANDEL VELDWIJK Passage 53 - Tel. 01828-12620 AARD VAN HET BOUWPLAN: het oprichten van een berging JAN DE BAS Jan Dorrekenskade 67 Vr en za 9 uur: BRUTTI SPOR- CHI E CATTIVI Bij de milieu-telefoon Midden-Holland kan iedereen terecht voor het indienen van een milieuklacht. Onder milieuklachten worden verstaan alle klachten over lucht-, water- of bodemverontreiniging of lawaai. Als u via het milieu-telefoonnummer een klacht indient, ontvangt u doorgaans bericht wat er met die klacht is gebeurd. De milieu-te lefoon Midden-Holland is voor milieuklachten dag en nacht bereik baar onder nummer: Do. t/m wo. 2, 7 en 9.30 uur: LI CENCE TO KILL. Do. t/m wo. 7 en 9.30 uur: ROAD HOUSE. Do. t/m wo. 2, 7 en 9.30 uur: PO LICE ACADEMY 6. Do. t/m wo. 2 uur: PLATVOET EN Z’N VRIENDJES. De sociaal raadsvrouw, mevrouw C. de Bakker, is de hele maand augustus met vakantie. In dringende gevallen wordt u geadviseerd de heer B. Gijijamse van de afdeling Sociale Zaken te raadplegen. Vanaf 1 september kunt u weer op het spreekuur van de sociaal raadsvrouw terecht van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.30 uur, donderdagavond'van 19.00-20.30 uur of op andere tijdstippen na telefonische afspraak. In het gemeentehuis is een brochurewand in gebruik bij de balie van de sectie Burgerzaken. In de wand is een groot assortiment fol ders en brochures over uiteenlopende onderwerpen aanwezig. Burgemeester C.M. van der Linden:vrijdag 25 augustus 1989 van 10.00-12.00 uur, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. -Gouda- F v Eerder werd op deze afgeschermde ruimte een opslagloods voor wegenzout en een personeelsverblijf neergezet. Er komt nog een kantoorgebouwtje met Ook nam De Sperwer deel aan een con cours vanuit Bergerac. Weersgesteld heid: veranderlijke wind. Afstand 857 km. In concours 132 duiven. Gelost om 13.00 uur. Aankomst eerste duif 11.02 uur. Laatste duif 13.48 uur. Snelheid eerste duif 975 m.p.m. Uitslagen: H. Metselaar 1-6-7-10-11-14-23-32; N.A.D. Hoogerdijk 2-5-19-27; J.W. Verbakel 3-9-13-20-28; M. Verbeek 4; mevr. G. Twigt 8; J. Jansen Zn. 12; N. van Vliet 15-16; A.H. Kivits 17-29; M. Tollenaar 18-26; J.C.P. Toor 21-22- 25; J.W. Sekeris 24; R.A. van der Made 30-33; E.J. van Beek 31. meente Alkemade; en voorts om di verse distributiecentra van een grote su permarktketen en bedrijfshallen voor produktie van prefab beton. Werkklimaat en arbeidsomstandighe den aan de Nesse verbeteren evenredig met de ruimere opzet. Meer parkeerge legenheid en ruim voldoende vergader- accommodatie voor bouwvergaderin- gen behoren tot de beoogde, klant vriendelijke voorzieningen die met de samen met de moderne inrichting en toerusting van het nieuwe bedrijfspand. De verbouwing van het nieuwe kantoor wordt uitgevoerd door Kwaaitaal Aan- nemingsmaatschappij BV in Rotter dam. Interieurarchitect is Interbouw BV te Bergambacht. Voor overige milieuvraagstukken is op elke woensdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur een medewerker van de Milieudienst Midden- Holland in het gemeentehuis aanwezig op de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven. Buiten deze tijd kan men zich op de gebruikelijke openingstijden wenden tot de afdeling Ruimte en Bouw. Met veel plezier las ik in het Weekblad voor Waddinxveen van 26 juli de brief van mevrouw Kempkes-Kreupeling de artikelen over het Waddinxveense Riet veldhuis. Met veel plezier, want haar reactie be wijst dat de teksten over het/Rietveld- Kempkes huis zijn gelezen. En met veel plezier, omdat haar schrijven bevestigt dat we in Waddinxveen een heus ont werp van de beroemde architect Gerrit Rietveld hebben. Deze bevestiging wordt ondersteund door goed bewaarde bouwtekeningen van het Rietveld- Kempkes huis en door een telefoonge- Bij een gemiddelde prijs in Nederland van 169.800,- is een huis in de provin cie Groningen maar liefst 27% goedko per dan het landelijke gemiddelde. In de provincie Utrecht liggen de prijzen daarentegen 14% hoger dan het lande lijk gemiddelde. Dit zegt de Neder landse Vereniging van Makelaars bij de presentatie van de woningmarktgege- vens over de eerste zes maanden van 1989. Voor het gemiddelde bedrag van 169.800,- - stijging van 6% ten opzichte van de eerste zes maanden in 1988 - is in de provincie Groningen een vrijstaand huis te koop. In Utrecht daarentegen WADDINXVEEN - In de ’’oksel” van de westelijke oprit naar de Coenecoop- brug over de Gouwe bij de Kanaaldijk/ Noordringdijik is de dienst Verkeer en gezet door het bouwbedrijf De Vries Werkendam BV naar een ontwerp van een werkplaats. Verleende bouwvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de navolgende bouwvergun ningen verleend: BOUWPERCEEL: Julianastraat 22 J Sjaak Noteboom). Huizenprijzen 6°/ Met RTW Totaal denken de program mamakers het luisterpubliek meer aan zich te kunnen binden. Eindredacteur Peter Teunisse streeft een horizontale programmering na, zodat elke week op een vast tijdstip bekende onderwerpen aan bod komen. Het nieuwe programma brengt actuali- a Het rayonkantoor van de dienst Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland bij de Noordringdijk. Foto: WADDINXVEEN/NIEUWEGEIN - Ten opzichte van de eerste zes maanden van 1988 zijn de huizenprijzen in de eer ste helft van dit jaar van 1989 met ge middeld 6% gestegen de gemiddelde prijs voor een koophuis in Nederland is 169.800,-. De stijging is een gevolg van het feit dat de vraag naar koophui zen toeneemt. Terwijl het aantal be schikbare woningen onvoldoende is om aan de toenemende vraag te kunnen beantwoorden. Dit zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars bij de presentatie van de wo- ningmarkt-gegevens over de eerste zes maanden van 1989. Het aantal woningen dat via NVM-ma- kelaar is verkocht steeg in het eerste half jaar van 1989 met 7% ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. Ook de tijd dat een huis te koop staat liep ge middeld verder terug van 114 dagen in de eerste helft van 1988, naar 102 in de eerste zes maanden van dit jaar. De NVM stelt op grond van deze cijfers dat de woningmarkt steeds krapper wordt. Kon vorig jaar om deze tijd een huizenkoper uit nog gemiddeld 6 wo ningen kiezen nu is dat teruggelopen tot 5,2. Uit een vergelijking die de NVM heeft gemaakt van de relatie tussen het aantal nieuw gebouwde woningen in een bepaald gebied en de keuzemoge lijkheden voor de consument, wordt de verwachting bevestigd dat in die provin cies waar veel nieuw wordt gebouwd voor de huizenkoper meer geschikte be staande woningen zijn. De randstad komt er het slechtst af. Daar kan iemand die een huis wil kopen uit slechts minder dan 5 woningen kie zen. In het merendeel van de overige provincies heeft een koper de keuze uit meer dan 6 woningen. De conclusie die de NVM uit deze gege vens trekt is dat de overheid nog onvol doende rekening houdt met de wensen van de markt. Uit recente onderzoeken blijkt immers dat ruim 60% van de Ne derlanders een eigen huis zou willen hebben. Maar voor ai die mensen zijn niet voldoende koophuizen beschik baar. Een groot gevaa' is bovendien nog de Alarmering Brandweer b.g.g. Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. WADDINXVEEN - De lokale omroep RTW begint komende zaterdag met een totaal nieuw programma: RTW Totaal. Dit programma wordt wekelijks van 14.00-18.00 uur uitgezonden en wordt tot 24.00 uur gevolgd door het programma Hitfront. werft het buro zijn opdrachten steeds verhuizing worden gerealiseerd, verder buiten de regio. Recentelijk ging het daarbij o.a. om een stadskantoor in Groningen met win kels, woningen en een ondergrondse parkeergarage; uitbreiding van het ge meentehuis van Den Burg op Texel en een nieuw gemeentehuis voor de ge- Met de komst van beide nieuwe pro gramma’s is een eind gekomen aan de bestaande reeks uitzendingen van Rondom de hefbrug, Sport uit onze om geving en Dag week, hallo weekend. voorbereiding van de teksten over het huis. Zowel de Rietveld-Schroderhuis Stichting in Utrecht, als het Documen tatie Centrum voor Bouwkunde te Am sterdam, kende het project van Riet veld niet. Bij het vervaardigen van de teksten heb ik me, zoals een historicus behoort te doen, intensief bezig gehou den met het bestuderen van bronnen materiaal. Zo gebruikte ik foto’s van het Rietveld-Kempkes huis en las ik di verse artikelen over Rietveld. Onder andere van N. Bar in ’’Kunst 1900-1945. Nieuw handboek van de kunstgeschie denis (De Bilt 1984)”. Ik heb me echter vooral bezig gehouden met mondelinge bronnen, omdat schriftelijke informatie over het Rietveld-Kempkes huis zeer schaars bleek te zijn. Zo sprak ik met een aantal medewerkers van architec tenbureau Stuurman en met de huidige bewoonster van het Rietveld-Kempkes huis. Juist ’oral information’ is bij mo derne geschiedenis onmiskenbaar. Vaak omdat schriftelijke bronnen moeilijk toegankelijk zijn of er te wei nig documenten bewaard zijn. Je moet dan als het ware een stukje geschiedenis redden voordat het verloren dreigt te gaan. Zo ook met het Rietveld-Kemp kes huis in Waddinxveen. Dit baseren op mondelinge gegevens impliceert wel dat de bronnen een grotere subjectivi teit bezitten, al moeten we natuurlijk ook niet alles dat ’zwart op wit’ staat ge loven. Tenslotte wil Ik mijn dank betuigen aan de redactie van het Weekblad voor Waddinxveen. Ze heeft door ruime aandacht te besteden aan het pand aan de Brugweg 88 haar lezers terecht geat tendeerd op een bijzonder stukje kunst geschiedenis. Dat niet iedereen altijd op een lijn zit wat betreft de interpreta tie van het (kunst-) historisch proces be vestigt de uitspraak van professor Geyl dat ’’geschiedenis een discussie zonder einde is”. Dit geldt ook met betrekking tot het Rietveld-Kempkes huis. En dat is maar goed ook, dan valt er nog wat te doen voor journalisten en historici. teiten, informatie, politiek, sport en in terviews. Ook valt er veel muziek te be luisteren. De presentatoren zijn Ineke van Wijngaarden, Joke Hogeweg, Mi- chiel Bosgra, Anita Feenstra, Tom van Bemmel, André de Knoop en Door Oremus. Hitfront, dat elke zaterdagavond van 18.00-24.00 uur wordt uitgezonden is speciaal bedoeld voor de jongere pop liefhebbers. Ze hebben daarmee hun ei gen lokale station. De RTW blijft om de veertien dagen rechtstreeks uitzendingen van kerk diensten op zondag uitzenden. Ook de rubriek voor Arabisch-sprekenden ver huist naar de zondag om de week. Vervoer van de provincie Zuid-Holland - zoals bericht - begonnen met de bouw van een rayonverblijf. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een af spraak hebt gemaakt. WADDINXVEEN - De Waddinx veense postduivenvereniging De Sper wer nam deel aan een concours vanuit Soissons. Weersgesteldheid: kalme z.w. wind. Afstand 310 km. In concours 398 duiven. Gelost om 7.30 uur. Aankomst eerste duif 11.13 uur. Laatste duif 11.36 uur. Snelheid eerste duif 1394 m.p.m. Uitslagen: D. Griffioen 1-25-31-53-60-75-100; J.W. Verbakel 2-4-6-8-12-13-20-28-37- 43-44-48-63-74-76-77-80; D. Heeren 3- 52-72; N.A.D. Hoogerdijk 5; NJ. van Tol 7-84-90; C.A. Bode 9-86-95; D.M. Degenhardt 10-73-98; H. Metselaar 11- 54- 58-64-69; N. van Vliet 14-65-66-79; R.A. van der Made 15-16-17-18-32-34- 36-38-49-56-57-59-61 -81 -82-89-91 -94 W. Breedijk 19-30-50-83; mevr. E.J. de Wit 21-92; F. Middelkoop 22-96; P. Bo- nefaas 23-99; J. Jansen Zn. 24-26-27- 55- 68-88; D. Boere 29-33-35-39-41-42; T.H. Twigt Zn. 40; A.H. Kivits 45- 85-97; E.J. van Beek 46-47-71-78-87; M. Tollenaar 51-67; F. Rip 62; J.W. Se keris 70; M. Verbeek 93. stagnatie in de verkoop van premie A- woningen die de eerste helft van dit jaar is opgetreden. Door de verscherpte nor men van de Bemiddelde Organen voor het verkrijgen van gemeentegarantie per 1 april en de gewijzigde rijkssubsi- dieregelingen per 1 januari, komen steeds minder mensen met lagere en middeninkomens voor een premie A- koopwoning (prijsklasse tot 150.000,- in aanmerking. De NVM ziet het dan ook niet zitten dat de regering haar streven om in het jaar 2000 een eigen woningbezit van 52% te realiseren, wordt gehaald. Het nieuw- bouw-programma biedt daartoe onvol doende soulaas. Een verhoging van het percentage eigen woningbezit tot 52% kan alleen gerealiseerd worden als naast het nieuwbouw-programma in de ko mende 12 jaar 240.000 huurwoningen worden verkocht. De situatie op dit mo ment en de verwachtingen voor de toe komst wijzen er niet op dat meer dan 80.000 huurwoningen zullen worden verkocht. Vandaar dat de NVM extra aandacht vraagt voor een meer op de behoeften van de consument afgestemd nieuw bouw-programma van zowel de huur- als de koopsector, aldus de NVM. Een geregeld overleg tussen alle betrokken marktprijzen is daarvoor noodzakelijk. WADDINXVEEN - Het Wad dinxveense computerbedrijf Sat com Nederland BV op het bedrij venterrein Coenecoop is één van de bedrijven die een manier hebben bedacht om het draaien van inter nationale en dure 06-telefoonnum- mers te blokkeren. Vorige week viel in de landelijke pers te lezen dat Satcom na de zo mer met een tariefbegrenzer van ongeveer 59,- (inclusief btw) op de markt wil komen. Het gaat hier om een telefoonstop- contact waarmee particulieren en bedrijven het tarief in de gaten wil len houden, zodat dure 06-gesprek- ken onmogelijk worden. gestegen moeten kopers voor deze prijs genoe gen nemen met een eenvoudig rijtjes huis. Oorzaken voor deze verschillen zijn o.a. de bouwkosten, de grondprijzen en de vraag/aanbod verhoudingen. De NVM heeft onderzocht in hoeverre het aantal nieuw gebouwde woningen in een bepaald gebied van invloed is op het aantal keuzemogelijkheden voor ie mand die een bestaand huis wil kopen. Gebleken is dat in die provincies waar relatief veel nieuw wordt gebouwd, voor de consument ook meer geschikte bestaande huizen zijn. sprek dat ik met mevrouw Kempkes voerde. Zij vertelde dat het huis in 1934 gebouwd is en onder toezicht van archi tectenbureau Stuurman werd gereali seerd. Het interieur werd door meubel fabrikant Huib Kempkes verzorgd, ter wijl het exterieur voor de volle honderd procent door Gerrit Rietveld werd op gezet. Een reden om als gemeente Wad dinxveen grote zorg te besteden aan de conservatie van het karakteristieke pand. Dat het Rietveld-Kempkes huis een uniek stukje architectuur blijkt te zijn, ondervond ik in de contacten bij de LEZERS schrijven

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 3