Nieuwe zuiveringsfabriek y R ^^KLEUPENFH^ Opgraven van Romeinse weg Be Fair speelt tegen nick Boys (Katwijk) 8 Bij Alphen aan den Rijn Stolwijk-kavel is nu officieel overgedragen SPONSOR- TRIATHLON S KLEURENFLM X\W4 I BAKKER KERVER D. SONNEVELD Bouw huis Motorschip Avifauna 5 over Gouwe A.H. Mulder in de VUT Strijd om KNVB-beker WADDINXVEEN - Voordat in het weekeinde van zaterdag 2 en zondag 3 september wordt begonnen met de nieuwe KNVB-voetbalcompetitie wordt eerst begonnen met de eerste ronde om de KNVB-beker. If. Veronica in Gouda op 9 augustus VOOR DE VAKANTIE BIJ BAKKER KERVER OBLIE’S, GEVULD MET BOSVRUCHTEN-BAVAROISE, NU MAAR 1,10 PER STUK 5- C. A. ZWIJGERS Oranje-aanbiedingen têSfc 5?5 If 1 Realisering Donderdag, Vrijdag en Zaterdag Voorgeschiedenis VIA Schenking Respect Triomf Pagina 7 >ter bijgezet. IEDERE WOENSDAG: SLAGROOM TOMPOUCEN 1,35 PER STUK 1,10 1,10 4,95 2,45 3,95 1,95 1,10 1,95 1,45 Donderdag, Vrijdag en Zaterdag WADDINXVEEN/ALPHEN AAN DEN RIJN - Tien kilometers boven Waddinxveën heeft de Jeugdbond ter bestudering van de geschiedenis 2 weken de tijd gekregen om een Romeinse weg bij Alphen aan den Rijn zo ver mogelijk op te graven, voordat men begint aan de bouw van een indus trieterrein. Kon. Wilhelminaplein 11-Waddinxveen-Tel. 01828-13118 - 500 Gram Hollandse Sperciebonen 2 Komkommers voor Grote Hollandse Ogenmeloen 500 Gram Hollandse Opal Pruimen 10 Nectarines voor Rauwkost: 250 Gram Knolselderiesalade Maandag: 100 Gram gemengde Sla Dinsdag: 500 Gram gesneden malse Pronksnijbonen Woensdag: 250 Gram Stoofschotel tA'Z'. V- ■VADDINXVEEN - Met de voetbalwedstrijd Be Fair-Quick Boys (Kat wijk) wordt woensdagavond 6 september de ingebruikname van de ver touwde kantine- en kleedaccommodatie in het Warnaarplantsoen extra OOKVOOR AL UW KANTOORBENODIGDHEDEN, SCHOOLARTIKELEN EN ROOKWAREN. f ■nsdag 2 augustus 1989 -V. maandag, dinsdag en woensdag om 9.10 overdragsacte getekend en een naambord onthuld. wordt geklaard door het weg- en water- bouwbedrijf Van der Horst BV uit Heeswijk-Dinther. De rioolwaterzuiveringsinstallatie Ran- denburg heeft volgens het Hoogheem- ”Je zou het niet zeggen, maar dit is hem dan. De meest noordelijke verkeersa der van het Romeinse Rijk”. Met een breed handgebaar wijst opgravingslei- geveenseweg komen in een beslissend stadium. Waddinxveen wil graag deel uitmaken van Stibos en ook in Wad dinxveen telt de boomkwekerij mee. het streven van de boomkwekers om Plantarium voor Boskoop te behouden, beleven hun synthese in de overdracht van dit nieuwe terrein, dat werkelijk in een indrukwekkend kort tijdsbestek is gerealiseerd.’ Ook Reitsma blikte in de toekomst. ’Vanuit het internationaal bekend sier- rium, die ook extra bijdragen in de ex ploitatielasten. over de weg, veel talrijker moeten zijn geweest dan werd aangenomen. te gevenis er een sponsor-actie aan ver bondeniedereen kan zich door familie vrienden en kennissen laten sponsoren. 25 piek is zó verdiend. Na de triathlon is er ’s avonds in koffie bar More een gezellige (brood)maaltijd en een fijne muziekavond met de Mo- luks-Moordrechtse groep Bahtera. Voor deelname en verdere informatie kan men bellen met Ron Gast in Moor drecht (tel. 0^)27-5252). V/ Kon. Wilhelminaplein 6-Waddinxveen Telefoon 01828-13061 raliel lag aan de weg en die met afval was volgestort. Zoveel afval is opnieuw een bewijs dat de economische activitei ten in deze streek, mede door de goede Waddinxveen - in opdracht van BhJ.J. Vroomans wordt aan het Wou- bcechterf in Waddinxveen een koopwo ning gebouwd. Het ontwerp is van ir. J. v.d. Spek uit Rotterdam. Toen eenmaal overeenstemming met Plantarium was bereikt, kwam de fei tenlijke realisering aan de orde. Een omvangrijk karwei, dat in korte tijd moest worden uitgevoerd. Hiervoor verantwoordelijk waren, onder direc tievoering van Proba uit Boskoop, loon- en baggerbedrijf J. van Leeuwen uit Boskoop, M.C. Reijneveld uit Kouder- kerk, Houtman BV uit Boskoop en de Heidemij. den. De groei van Plantarium zet zich voort. Het aantal deelnemers bedraagt nu al 125 ent’ vierkante meter uitgebreid. Reitsma benadrukte dat het Plantarium-bestuur zeker niet op de lauwere zal gaan rus ten’Bij de bepaling van ons beleid voor de toekomst hopen we weer op uw posi- verbindingen zowel via het water als tieve bijdrage te mogen rekenen’, zo be sloot hij T Kon. Wilhelminaplein 3, Waddinxveen In zijn welkomswoord herinnerde Wil lem Sanders, voorzitter van de expioita- tie-stichting, aan de bewogen voorge schiedenis. Dit voorjaar dreigden er even twee tentoonstellingen te komen door een scheiding van geesten in Bos koop waarbij één groep beslist de vak beurs voor Boskoop wilde behouden. Sanders roemde echter de medewer king, niet gericht op het realiseren van twee vakbeurzen, maar wel voor het be houd van Plantarium voor het sierteelt- centrum Boskoop. De gemeente Boskoop stelde een ter rein beschikbaar, grenzend aan de Stol wijk-kavel en de gemeente Waddinx veen (binnen wiens gemeentegrens het terrein ligt) verleende medewerking voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Ook streekvervoerbe- drijf Westnederland beloofde spontaan alle hulp en het waterschap Noord- woude zag kans binnen 24 uur een noodzakelijke vergunning op tafel te krijgen. schenking was de voorwaarde verbon den dat het terrein de komende jaren als tentoonstellingsterrein gebruikt zal worden. Het gemeentebestuur accep teerde het aanbod en stelde direct het aangrenzende terrein beschikbaar, waarmee voldoende ruimte ontstond voor een groeiende vakbeurs. Op woensdag 19 juli werden de beno digde papieren officieel ondertekend door Pam en Leo Stolwijk namens het bedrijf en burgemeester J.J. Spros. Daarna droeg burgemeester Spros het complete tentoonstellingsterrein over aan de Stichting Exploitatie Johan Stol wijk-kavel, waarna deze het weer over droeg aan Tjeerd Reitsma, voorzitter van Plantarium. Dit alles onder toe ziend oog van waarnemend notaris J.A.M. Koek uit Waddinxveen. WADDINXVEEN - Waddinxveners zien geregeld over de Gouwe het motor schip Avifauna 5 varen. Dit seizoen voor het eerst verzorgt rede rij Avifauna een dagtocht van Gouda (Nieuwe Gouwe Westzijde) naar het Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. De nieuwe dagtocht blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien. Aan boord van het motorschip kan wat worden ge dronken en er kan genoten worden van het uitzicht op de plaatsen Gouda, Waddinxveen, Boskoop en Gouwsluis die worden gepasseerd. De tocht duurt ongeveer twee uur. Te rug rijdt de bus. Van de bruggen die er worden gepasseerd moeten er negen omhoog gedraaid worden. Als er na de ingebruikname van de nieuwe spoor brug over de Gouwe minder sprake is van oponthoud zal heen en weer wor den gevaren. De dagtochten Gouda-Alphen Daarmee is het houden van Plantarium op deze plaats definitief geregeld voor de komende jaren, al begint zich steeds duidelijker af te tekenen dat Sti bos ten noorden van de Hoogeveense- weg haar plannen voor een handelscen- trum annex tentoonstellingsruimte tot ontwikkeling gaat brengen. In een half jaar tijd is echter een voorlo pige lokatie voor Plantarium naast Westnederland geregeld. Toen het be stuur van de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij op 1 februari 1989 de voorlopige verplaatsing van Plantarium naar de veiling in Bleiswijk aankondig- de, zijn de zaken in een stroomversnel ling geraakt. Een groot aantal kwekers en handelaren was er fel op gebrand de vakbeurs te behouden voor het sier- teeltcentrum Boskoop. Terwijl men meter brede strook grind die als een grijs lint tegen de zwarte klei afsteekt. Op een weiland aan de rand van Alphen aan den Rijn dat ingeklemd ligt tussen de spoorlijn en een oprukkende indus trieterrein, doen vijftien enthousiaste jongeren van de ’’Jeugdbond ter bestu dering van de geschiedenis” onder lei ding van opgravingsleider Eric van der Most en onder verantwoordelijkheid van het Rijksmuseum voor Oudheden (RMO) verwoede pogingen om een klein stukje Romeinse geschiedenis van ons land te ontrafelen. Veertien dagen lang wordt hier van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat hard gewerkt. In die korte periode probeert men zo veel mogelijk informatie te ver zamelen. Wat er daarna hier nog in de grond zit, is namelijk onherroepelijk verloren. ”Als wij klaar zijn, dan ko men de bouwers. Hier komt de uitbrei ding van het industrieterrein en wan- WADDINXVEEN - De heer A.H. Mulder, financieel directeur van Car- rosseriefabriek Mulder-Waddinxveen BV van de Dorpstraat, heeft besloten met ingang van 1 augustus gebruik te maken van de mogelijkheid tot ver vroegde uittreding. De heer E. Minnee zal zijn taken overnemen. De algehele eindverantwoordelijkheid berust per 1 augustus bij de algemeen directeur de heer A.P.J. Mulder. ner voor de B-junioren na het plotse linge afzeggen van oud-ONA- en Gouda-voetballer Cees Vermeulen, verheugt zich zeer op het treffen tegen de Katwijkse eersteklasser. zich boog over de mogelijkheden, kocht de firma Johan Stolwijk Zonen 2,5 ha grond naast Westnederland, dat als ten toonstellingsterrein zou kunnen dienen. Onder leiding van Piet Trimp, voorzit ter van de Kring Boskoop van de Ned. Bond van Boomkwekers, bereikten de groep kwekers en het Plantariumbe- stuur overeenstemming. Als het terrein tijdig geschikt gemaakt kon worden, zou plantarium voor Boskoop behou den blijven. Daarop bood de directie van Johan Stolwijk Zonen het terrein ter schen king aan de gemeente Boskoop, in het kader van de viering van het 65-jarige bestaan van het bedrijf. Aan deze Professioneel werkend als partners is het project tot stand gekomen, zo schet ste Sanders die ook waarderende woor den richtte tot hen die zich financieel ga rant wilden stellen. De Amrobank, die haar 100-jarige jubi leum viert, leverde een belangrijke bij drage met een lening tegen het renteta rief van een eeuw geleden. Deze bank treedt ook op als hoofdsponsor voor Plantarium ’89. Sanders blikte niet alleen terug maar ook vooruit. De overdracht van het ter rein is geen eindpunt maar een tussen station. ’Zuid-Holland is de provincie met de hoogste toegevoegde waarde aan land- en tuinbouwproducten. Het sierteeltgebied Boskoop moet daarin zijn prominente plaats blijven behou den. Het tij is gelukkig aan het keren, de toekomst ziet er wat positiever uit’, aldus Sanders. Het tuinbouwonderwijs in Boskoop krijgt naar het zich laat aanzien weer alle mogelijkheden, de Stibosplannen voor een bedrijventerrein aan de Hoo- Om de realisering van het terrein te ac centueren werd op de nieuwe lokatie een bord onthuld. Bij de aanbieding van het terrein beaamde Sanders dat hij en Plantarium-voorzitter Reitsma enkele maanden eerder wel iets anders tegen over elkaar stonden dan nu het geval was. ’Achteraf jammer, want we wilden alle- bij hetzelfde’, zie Sanders. Hij drukte zijn respect uit voor het Plantariumbe- stuur dat de reeds vergevorderde plan nen voor een verhuizing in een kort tijdsbestek heeft weten te herzien. ’Af en toe wat water in de wijn doen is geen teken van zwakte, maar van sterkte. Al leen vanuit een sterke positie kan men water toevoegen en die sterke positie heeft u. Plantarium is een tentoonstel ling waarom gevochten wordt. ’Sanders verzocht Reitsma ook de dank over te brengen aan de deelnemers van Planta- Daarvoor is het nodig om het opgegra ven vlak iets beter te bestuderen. Dan blijkt namelijk dat de grindplekken waardoor het gehele stuk in de kieibo- dem zo goed zichtbaar is, niet egaal ge legd zijn, maar dat er steeds cirkelvor mige concentraties te zien zijn. Dat zijn reparatieplekken. Telkens wanneer er ergens een gat viel in de weg, dan werd dat bijgewerkt en op nieuw opgevuld met grind. Zoveel repa raties wijzen erop dat de weg veel ge bruikt werd en, wat nog veel meer zegt, 07.(X) uur - Ook Goeiemorgen. -De dnige remedie tegen een ochtendhu meur. Met het spel Rennen Brengen. Presentatie: Bart van Leeuwen. (®Q0 uur - Muziek terwijl u werkt. Ver zoekplaten voor fabrieken en bedrijven qn maakt een praatje met de werkne- mers Deze programma’s zijn zonder publiek. 'J^Middags op de Markt vanaf Veroni- I ca’s Grote Zomertruuk: I 1Ï.00 uur - Will wil wel. Will Luikinga met ’’Harry op herhaling” en de Ameri kaanse Verkoping. Verder live-optre- dens van onder andere Lee Towers, Franky Boy, Sandra Reemer, Jan John, Arie Ribbens Nathalie. 14.(X) uur - Terug in de tijd. Bart van Leeuwen gaat terug in de Top 40. Van daag 1970. 15.00 uur - Nederland Muziekland. Chiel van Praag draait Nederlandse produkties en interviewt de makers, met live-optredens van diverse arties ten, zoals Normaal, René Shuman, He- pip Hepie. ÖlOO uur - Einde. jOp dit moment wordt nog hard gewerkt Lan de direct na afloop van de vorige Voetbalcompetitie door Be Fair begon- jnen verbouwing van het eigen home. Be V-atr, dat weer met de training is begon- jnen en nog zoekt naar een nieuwe trai- Deze eerste bekerwedstrijden worden gespeeld op dinsdag 22 augustus. Dan treedt WSE aan tegen Sparta 2. Be Fair moet dan uit tegen VEP. De tweede ronde om de KNVB-beker is op dinsdag 29 augustus. In deze maand augustus spelen WSE, Waddinxveen en Be Fair volop oefen wedstrijden. Ook zal aan een aantal tournooien worden deelgenomen. IjGOUDA - De omroepvereniging Vero- ■niea heeft met de kreet ’’Veronica komt ■naar je toe” een jarenlange reputatie ■opgebouwd en het land afgereisd met ■presentatoren, artiesten en de meisjes ■van het promotieteam om het publiek te Blaten meegenieten van de radiolokatie- fuitzendingen van Veronica. ■Zoals elk jaar komt Radio Veronica ■ook'déze zomer naar de mensen toe, want radio kijken doen de luisteraars graag. Radio 2 komt maar liefst tien we- kjpn'lang op woensdag rechtstreeks met haar uitzendingen vanaf Veronica’s örote Zomertruuk. Met deze prachtige eih-ünieke podiumwagen zijn inmiddels dêSpkaties Barneveld, Goes, Franeker, Ó(3énzaal, Valkenswaard en Apel- cfoorn bezocht en zullen achtereenvol- gbnS de lokaties Gouda, Bergen op Zoom, Schagen en een nog nader in te vullen lokatie worden aangedaan. Ui teraard weer mét artiesten en het pro motieteam. Óp woensdag 9 augustus valt de ze- vende lokatie-uitending te beurt aan Qetjda. De volgende radioprogram ma's zullen rechtstreeks worden uitge- ztjhden: ’s Ochtends vanuit Restaurant ’t Swyns- WADDINXVEEN - Aan de Henegou- werweg wordt volop gebouwd aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie .voor Waddinxveen, Boskoop en Reeuwijk- Dorp. Het karwei tussen Waddinxveen en Boskoop op Reeuwijks grondgebied MOORDRECHT - Koffiebar ’’More” organiseert een triathlon op zaterdag middag 9 september a.s. ten gunste van het bijbelschoolwerk in Brazilië. De triathlon omvat de onderdelen fiet sen, lopen en zwemmen. Alle jongeren, zowel sporters als re creanten kunnen aan hun trekken ko men. Het doel is namelijk een persoon lijke prestatie te leveren. Geen race te gen de klok, maar tegen jezelf. Om deze uitdaging wq^ meer "power” Plantarium Boskoop nu op Waddinxveens terrein neer dat er eenmaal staat, dan is er van het bodemarchief niets meer over”, al dus opnieuw Van der Most. Het is eigenlijk te danken aan oplei der Eric v.d. Most op een ongeveer vier tende amateurarcheologen en de Jeugd- J bond ter bestudering van de geschiede nis dat tenminste deze opgraving plaats vindt. De amateurs hebben door nauw keurige bestudering van oppervlakte- vondsten in dit weiland en het uitkam men van de.slootoevers vastgesteld dat er hier in de Romeinse tijd veel activi teit moet zijn geweest. De gebruikelijke instanties zoals de Rijksdienst voor het bodemonderzoek, het Rijksmuseum voor Oudheden en andere professio nele archeologische instellingen hadden echter voor dit project geld noch tijd. De Jeugdbond heeft toen besloten om dit jaar één van haar zomerkampen hier in te richten, zodat er tenminste nog iets van het bodemarchief gered zou wor den. En dankzij de steun van allerlei ge meentelijke instanties en onder toezicht van het RMO (als instelling die van de overheid toestemming tot opgraving heeft) was men in de gelegenheid hier veertien dagen lang te graven. ’’Eerst zei iedereen, ach, er liggen mis schien wat Romeinse resten en een stukje van een verbindingsweg, maar veel kan het toch nooit zijn. Maar het aardige is dat nu na een week de eerste resultaten tevoorschijn komen die zelfde mensen allemaal laaiend enthou siast zijn”, zegt opnieuw de opgravings leider. Dat er een weg lag die de verbinding vormde tussen twee Romeinse neder zettingen, de ene bij Zwammerdam en een andere hier in Alphen zelf, dat was bij de meeste arecheologen inderdaad al heel lang bekend. Maar hoe die weg nu precies liep, hoe breed hij was, en hoe intensief hij op dit traject gebruikt werd, daarover was eigenlijk tot nu toe helemaal niets bekend. Eén van de opvallende dingen die nu aan het licht zijn gekomen, is dat deze weg - in tegenstelling tot de meeste we gen in het Romeinse Rijk - bepaald niet kaarsrecht liep. Zelfs op het kleine stukje dat hier is blootgelegd zie je hem al kronkelen. Blijkbaar heeft men hier veel meer dan elders gebruik gemaakt van de natuurlijke gesteldheid van het terrein en de weg aangelegd op een ri- vierbank. Dat is allemaal heel logisch, want anders zou namelijk de weg over de gehele lengte onderheid moeten worden en dat werd in dit zompige kli maat zelfs de Romeinen wat te gortig. Nog afgezien van de vraag of men daar voor voldoende materiaal voorhanden had. ”Het is leuk om zoiets te vinden wat eigenlijk niemand had gedacht”, roept een van de jonge deelnemers. ”Dat maakt het voor ons nog leuker”. Een opvallend aspect van de vondst is de enorme economische activiteit die er blijkbaar is geweest. De weg is veel in tensiever gebruikt dan men algemeen had aangenomen. ”AI zou je dat”, en hierbij kan Van der Most een glimlach nauwelijks onderdrukken, ”zo op het eerste gezicht nu niet meer zeggen. raadschap van Rijnland een ontwerp capaciteit van 25.000 inwoners-equiva- lenten (de vervuilingseenheid per per soon) en een volume van 750 kubieke li ter per uur. Reitsma verpakte in zijn dankwoord ook waardering aan allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming. ’Het feit dat wij hier gezamenlijk het ge reedkomen van dit terrein vieren, is de triomp van de redelijkheid. Het strevan van het Plantarium-bestuur naar conti nuïteit voor deze groeiende vakbeurs en ook goed werd onderhouden”. ’’Zeker tot aan het einde van de tweede eeuw na Christus”, vult een van de deel nemers het verhaal van Van der Most aan. ”ln mijn sector hebben we zelfs een muntje met de afbeelding van kei zer Commodus gevonden, die regeerde van 180-192”. Dergelijke vondsten vormen voor de teeltcentrum Boskoop gaat Plantarium jonge deelnemers ook de krenten in de verder werken aan haar taak: het stimu- pap. Want ondanks het feit dat alle leren van de belangstelling voor de pro- deelnemers vrijwilligers zijn en hen be- ductie van boomkwekerijgewassen in paald geen gebrek aan motivatie kan worden verweten, moet het tamelijk frustrerend zijn wanneer ze een dag lang in de gloeiende hitte en zware klei moeten werken zonder dat er iets ge vonden wordt. Maar tot nu toe werden hier behalve andere manifestaties plaats kunnen vin- muntjes ook nog speelschijven, fraai aardewerk en zelfs een vrijwel gaaf ter racotta haantje gevonden. De meeste de oppervlakte is tot 7.Ü00 vondsten kwamen uit een sloot die pa- 110/24 WADDINXVEEN/BOSKOOP - Het op Waddinxveens grondgebied ge legen terrein waar binnenkort voor het eerst de vakbeurs Plantarium wordt gehouden, beter bekend als de ’Stolwijk-kavel’ naast Westneder land, is overgedragen aan het bestuur van de vakbeurs als lokatie. Dit ge- aan den beurde in aanwezigheid van Boskoopse en Waddinxveense gemeentebe- Rijn van rederij Avifauna duren tot 1 stuurders, het bestuur van Plantarium, sponsors en bestuursleden van de september en worden gehouden op Stichting Exploitatie Johan Stolwijk-kavel. Bij deze gelegenheid werd de uur. De kosten bedragen 12,50 per persoon. Kinderen en 65-plussers beta- len een tientje. De prijs is inclusief een ’gq bezoek aan het Vogelpark Avifauna. pap. de belangstelling voor de pro- deelnemers vrijwilligers zijn en hen be- pot en container en van de goede naam dje Nederland op dit gebied heeft ver worven.’ Reitsma onderschreef de oproep van Sanders om te streven naar een perma nent gebouw, waar tentoonstellingen en 9

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 7