Kruispunt 'n stuk veiliger Weekblad voor Waddinxveen publiceert alle gemaakte opmerkingen I Suggesties Voorzieningen Zuidplas Problemen - Pagina 9 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 2 augustus 1989 PvdA-enquete in Zuidplas levert stroom suggesties op op ont- ver- bewoners het i oudere voor lange Het vernieuwde kruispunt Kanaalstraat-Jan Dorrekenskade-Oost. (Foto: Sjaak Noteboom). waar- (Zie vervolg op pagina 11) diers van de hervormde Eben Haëzer- school 20 meter zuidwaarts verplaatst en voorzien van een verkeersdruppel. Met ingang van hei nieuwe schoolsei- zoen kunnen de leerlingen daar nu ge trapt oversteken en worden de rijsnel heden van het gemotoriseerd verkeer verlaagd. ■-- ‘Kindvriendelijker met betrekking tot de sloten ‘Plantsoenbescherming ‘Voorzieningen voor honden ‘Peuteropvang in verband met afstand aanwezige peuterspeelzalen ‘Kinderkledingzaak in de wijk, bijvoor beeld van 0 tot 4 jaar; deze voorzienin gen zijn (in Waddinxveen) nihil. ‘Platenzaak (geen voorziening aanwe zig) ‘Hondenvoorzieningen. Er zijn veel problemen met buurtbewoners. Af spraken met de ene groep wekt woede van andere groep. ‘Voetbalveldjes voor de jeugd Recreatiepark of bos ‘Crèche/peuterspeelzaal ‘Bushokje Zuidplaslaan/Graanakker (abri) de Arbeid afdeling Waddinxveen hebben voor het i om goed op de hoogte te zijn voor dat gene wat er in de nieuwe wijk Zuidplas, met inmiddels al 6000 inwoners, leeft. ‘Naar aanleiding van het probleem hondenpoep heb ik een nauwkeurig on derzoek gehouden. Ik woon zelf aan het speelveldje van de Kievitdreef. Het is 100% zeker dat de honden, die los lo pen naast de eigenaar, hun behoefte in onze speelweide doen èn bij de andere speelweides van de kinderen. Omdat er in Waddinxveen geen aanlijngebod is, lopen veel honden los. Ik heb zelf ge zien dat van de 10 loslopende honden, waar de eigenaar bij is, er ongeveer 7 op de speelweides poepen. De eigenaars lopen dan vrolijk verder of kijken naar boven. Honden die aangelijn lopen, poepen niet. Want dan moet de eige naar ook het grasveld op. Dan praat ik niet over de angst van de jonge kinderen voor de grote loslopende honden. Mijn advies: een aanlijngebod voor alle hon den. ‘Wel een bron van ergernis is de enorme overlast van honden en katten ‘Er wordt veel te hard gereden (op De Akker) ‘Er zijn dagen dat je je wijkgedeelte niet uit kan omdat het bouwverkeer ge- Mede gezien de hoge respons van 12% (soortgelijke enquetes scoren volgens deskundigen gemiddeld een percentage van 2 a 3) is de Partij van de Arbeid voornemens meer van deze enquete te houden in de diverse wijken van de ge meente Waddinxveen. Zo zal medio ok tober 1989 een enquete gehouden wor den in Waddinxveen-Noord. Medio september (na het vakantie-re- ces) zullen fraktie en bestuur zich per soonlijk op de hoogte gaan stellen van genbemde problemen in de wijk Zuid plas. Ook zullen diverse aangegeven problemen in de komende periode aan de orde gebracht worden in de diverse commissie-vergaderingen. De PvdA-enquete leverde de volgende stortvloed aan vragen en opmerkingen op; Heeft u concrete suggesties voor verbe tering verkeersveiligheid ‘Er wordt te hard gereden door auto’s ‘Brommers rijden over stoep bij Ek- sterdreef ‘Auto’s niet langs trottoirs, maar in vakken plaatsen ‘30 km/uur ‘Méér maximum-toegestane snelheden ih de wijk ‘Meer verkeersdrempels ‘Meer fietspaden ‘Veel mensen weten niet hoe hard 30 km is: jammer/meer bekeuren ‘Beter onderhoud fietspaden: hobbels en kuilen gevaarlijk ‘Veilige oversteekplaats (bedienbare verkeerslichten) bij oversteek Roosje Voshoeve/Zuidplaslaan ‘Het aantal strepen, haaientanden, bochten, oversteekplaatsen etc. boeten voor totaalbeeld aan duidelijkheid in ‘Er wordt op de Zuidplaslaan”par- cours” veel te hard gereden: 2 of 3 ver keersdrempels aanbrengen ‘Trottoir om woningen ‘Meer snelheidscontrole door politie/ wordt te hard gereden ‘Voorkomen van zichtbeperking bij oversteekplaatsen en in het bijzonder bij fietspaden ‘Door middel van gele strepen bewo ners verplichten auto te parkeren in par keervakken ‘Stoep langs het Woubrechterf 2 t/m 38: levensgevaarlijk voor kinderen ‘Voor elk huis een stoep ‘Verkeersdrempels ‘Verkeersdrempels (30 km-zone helpt niet) ‘Naamstraatborden ontnemen zich voor overstekers bij Dreef en Fazant- dreef ‘Voetgangersvoorzieningen langs ge hele Dreef ‘Verhoging van wegdek bij elk parkeer gebied (drempels) om 30-km te waar- borgen/af te dwingen ‘Meer snelheidscontroles in 30 km-ge- bieden ‘Fietssluizen in verkeersdrempels van ventwegen/hoofdstraat ‘Voor kinderen slecht overzicht wat stoep is en wat verkeersstraat: verho gingen maken ‘Meer hobbels, zodat er minder hard gereden wordt ‘Voorkomen parkeren op stoepranden (zijn voldoende parkeerplaatsen: gele strepen en parkeerverboden met name toegangswegen tot de Akkers ‘De enige toegangsweg naar Graanak ker is te smal: als er iets gebeurd (weg geblokkeerd) kan niets meer in en uit; opzich echter wel nuttig dat je niet van het ene stuk naar het andere kan rijden (niet zoveel verkeer/veel kinderen ‘Sommige brandgangen komen recht streeks op openbare weg en/of rijwiel pad uit. Kleine kinderen lopen daar door snel de weg op ‘Meer controle op fout parkeren, waar door bochten overzichtelijker worden ‘Snelheidsremmende maatregelen ’Brommers (en zelfs motorfietsen) rij den over de fietspaden (komt u maar eens kijken) ‘Opnieuw openen van toegangsstraten (doorgang binnen wijk verbeteren) ‘Parkeerverbod langs trottoirs, daar waar parkeerplaatsen zijn ‘Bushalten niet op rijbaan, maar in/uit- rit voor bus maken ‘Alleen bij oversteek Fazantdreef/ Sportpad (Zuidplaslaan) verkeerslich ten. Daar steken ontzettend veel kinde ren over en er wordt erg hard gereden ‘Verkeersdrempel direct na parkeer terrein (tehuis) Woubrecht ‘Loopbrug over Zuidplaslaan naar de scholen toe vanuit Woubrecht ‘Voorrangsproblemen fietsroutes niet altijd duidelijk ‘In sommige straten teveel geparkeerde auto’s ‘Wordt veel te hard gereden (met be trekking tot De Akker) Plantenbakken/verkeersdrempels om hoge snelheden tegen te gaan ‘Meer parkeerplaatsen auto’s, door straten vrij blijven ‘Veilige oversteekplaatsen voor kinde ren van Woubrecht naar scholen ‘Op Zuidplaslaan wordt te hard gere- den/veel overstekende kinderen naar scholen ‘Zuidplaslaan nodigt uit tot hard rij den, voor overstekende kinderen veel te gevaarlijk. Verbeteren door aan brengen verkeerslichten/verkeersdrem- pels Aan welke voorzieningen heeft u be hoefte en waarom ‘Postbus Postkantoorfiliaal ‘Bankfiliaal Bioscoop/schou wburg ‘Groot warenhuis ‘Hondentoilet (zodat kinderen niet in de poep spelen) ‘Hondentoilet (teveel borden verboden honden uit te laten) ‘Meer groenvoorzieningen ‘Gezellige bar/café (is in W’veen niet te vinden behoudens sportkantines en oude lullen (sorry !)-kroegen. ‘Bar/café in combinatie met biljartcen- trum ‘Brievenbussen in omgeving Marga Klompéhoeve/Woubrechterf ‘Groenvoorziening (nu slecht) ‘Parkeerplaatsen (momenteel matig) ‘Hondentoilet ‘Kinderopvang van 08.00/18.00 uur ‘Grasveld om te voetballen voor wat oudere kinderen ‘Hondentoilet tegen vervuiling speel plaatsen kinderen ‘Recreatiesporttijd overdag in De Sniep ‘Postagentschap ‘Meer speelplaatsen voor kinderen van diverse leeftijden ‘Boekhande In 1839 werd in het gebied dat ligt bin nen de gemeenten Waddinxveen, Ze venhuizen, Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Gouda de Zuidplaspolder drooggelegd. De Nederlandse regering heeft in 1825 tot drooglegging van de Zuidplaspolder besloten, nadat de eerste plannen daar toe reeds in 1765 bij de drooglegging van de Noordplas waren ontstaan. De drooglegging zelf zou 14 jaar duren en.mèt grote problemen gepaard gaan. Er waren veel technische problemen te overwinnen. Zo werden er negen mo lens gebouwd om voldoende capaciteit te hebben om de enorme watermassa af te malen. De werkzaamheden kwamen tijdens de Belgische opstand van 1830 tot 1831 negen maanden stil te liggen. Mét de drooglegging werd een uniek waterbouwkundig werk voltooid. Men zal zich toen waarschijnlijk niet gereali- seérd hebben dat de Zuidplaspolder het laaijgste waterpeil, te weten 7.10 meter betjeden N.A.P ter wereld heeft. Dit laagste punt kan feitelijk worden geme ten op het Waddinxveens grondgebied tussen de Piasweg en de Beijerincklaan. WADDINXVEEN - De werkzaamhe- dqn aan het kruispunt Kanaalstraat-Jan Dprrekenskade Oost zijn achter de rug. Ir»opdracht van de gemeente is daar de oversteekplaats mor verkeersbriga- ‘Er zijn geen stoepen in de wijk ‘Verkeersdrempels zijn een ellende voor de fietsers ‘Slechte afbakening van sloten en vij vers. In Veenendaal is deze problema tiek prima aangepakt en verbeterd (sug gesties zijn bij gemeente Veenendaal opvraagbaar) ‘Twee richtingsverkeer op de parallel wegen van de Zuidplas ‘Meer drempels/bloembakken straat aanbrengen ‘Veilige oversteekplaatsen voor oude- ren/kinderen op Zuidplaslaan ‘Ongelijkvloerse oversteekplaatsen op de Zuidplaslaan voor voetgangers en fietsers ‘Strenge controle op en verbieden van parkeren op stoepranden ‘Betere fietspaden ‘Afrastering bij sloten ‘Strenger toezicht op brommers/motors op fietspaden ‘Meer verkeersdrempels aanbrengen/ snelheid is te hoog ‘Voetballen op fietspaden/fietsers op voetpaden/loslopende honden/brom- mers op fietspaden: krachtdadiger op treden door politie; het gaat hier om re gels die gehandhaafd dienen te worden ‘Overstekende kinderen en volwasse nen hebben door aanleg trottoirs de nei ging om schuin over te steken ‘Geen toename van borden/verkeers- lichten. Dit geeft: visuele verontreini ging, verkeersonveiligheid (zie onder zoeken SWOF), verkeersoverlast, extra milieubelasting ‘Bij scholen rijden auto’s om kinderen op te halen tot op het voetpad ‘Auto’s rijden zéér hard ‘Politiesurveillance (Haverakker): voetpaden worden gebruikt door brom/ motorfietsen. Politie zie je nooit ‘Ski/schansen in fietspaden afvlakken. Levensgevaarlijk en kost je je velgen. Boodschappen vliegen uit fietsmand. Heb de neiging op op de (asfalt)weg te gaan rijden ‘Geen auto’s op stoepen parkeren ‘Geen fietsers op trottoirs ‘Goed beschermde kinderspeelplaat sen ‘Wordt veel te hard gereden, zelfs in 30 km-gebied ‘Meer verkeersdrempels binnen woon gebieden (30 km-zone niet voldoende, men rijdt nog te hard) ‘Rolschaatsbaan voor kinderen, dan doen ze dit minder op de weg ‘Tweerichtingsverkeer en geparkeerde auto’s Fazantdreef is teveel van het goede ‘Ook veiligheidsdrempel op het plein van de Graanakker (minimaal op elke hoek). Mensen gaan met 50/60 km door de bocht ‘Een smal looppad, daar wij uit de voortuin gelijk op straat staan waar vrij hard gereden wordt (een 30/km gebod) ‘Het ’’openmaken” van het Akkerge- bied, gezien brand/ongeval kan er nie mand door ‘Het verbeteren van onoverzichtelijke punten, fietspaden lopen in één richting waardoor veel over stoepen wordt ge fietst ‘Veel onoverzichtelijke punten nabij speeltuinen ‘Het parkeren van trucks in de wijk (bijv. Graanakker): politie laat dit toe ‘Door het vracht(bouw)verkeer wordt veel te hard gereden ‘Meer parkeerplaatsen welke technisch goed zijn ontworpen ‘Bochten zijn te onoverzichtelijk ‘Verbetering fietspaden ‘Drempels bij speelvoorzieningen ‘Controle fietspaden: er rijden vaak bromfietsen op fietspad ‘Voetgangers/fietsoversteekplaatsen Zuidplaslaan ‘Voorrangssituatie op Esdoornlaan wijzigen waardoor snelheid op Zuid- plaslaan/Esdoornlaan beperkt wordt. Deze situatie is levengevaarlijk voor fietsers/voetgangers ‘Meer verkeersdrempels ‘Auto’s die in doorgaande wegen bui ten de parkeervakken parkeren ‘Ondanks drempels wordt er te hard ge reden ‘Verbod fietsers op de hoofdbaan Zuid plaslaan (met borden aangeven) ‘Meer woonerven ‘Geen stoep bij bij Woubrechterf 2 t/m 38 ‘Auto’s rijden te snel voor kinderen ‘Snelheidsbeperking of drempels bij Huize Woubrecht ‘Fietspad Gerstakker is nogal hobbelig ‘Eventueel drempels of borden dat er minder hard gereden wordt op de Zuid plaslaan en Dreef (Ringweg) ‘Onvoldoende controle motoren en brommers op fiets- en wandelpaden ‘Verkeersdrempels op Graanakker be ter berijdbaar maken; de hardrijders in deze wijk houdt deze ondingen toch niet tegen ‘Verbeteren Zuidplaslaan: teveel boch ten met blinde hoeken. Tevens ver keersdrempels Zuidplaslaan: wordt te hard gereden ‘Kinderoversteekplaats nabij winkel centrum ‘Voetgangerslichten in verband met hoge snelheid diverse automobilisten ‘Paadje dat loopt van speeltuintje Vla sakker naar Graanakker (achter tuinen langs) een soort sluishoek aanbrengen, zodat kinderen niet de redelijke drukke Graanakker oprennen zonder snelheid te verminderen ‘Plaatsen van meer drempels/planten- bakken in wegen ‘Voetbalveldjes voor kinderen 10/15 jaar ‘Goede hondenuitlaatplaatsen ‘Brievenbussen ‘Bibliotheek ‘Een echte vishandel (mobiele voorzie ningen te beperkt) ‘Meer brievenbussen ‘Café met terras of ijstent ‘Grote speeltuin ‘Bankfiliaal met geldautomaat ‘Meer brievenbussen ‘Park (wandelmogelijkheid) ‘Groter trapveld voor jeugd ‘Een skateboard-baan ‘Bos in hart Zuidplas zonder honden poep ‘Mooi kunstwerk in hart Zuidplas ‘Bankjes bij speelvelden ‘Hondenuitlaatplaats ‘Meer groenvoorzieningen ‘Beter opnbaar vervoer (Gouda/Zoe- termeer) ‘Meer groen, bijv, park ‘Bushalte op lijn naar Gouda ‘Openbare ’’tuin” met banken bij cir- kelflats ‘Meer groenvoorzieningen/bomen ‘Park met een trapveld voor de jeugd Hondenuitlaatplaatsen ‘Postkantoor ‘Groenvoorziening ‘Teveel kale plekken in groenvoorzie ning ‘Groter winkelcentrum ‘Diversiteit winkelcentrum te klein ‘Winkelcentrum is, gezien grootte Zuidplas, te klein ‘Kerk ‘Plantsoen (zoals bijv. Warnaarplant- soen) ‘Hondenuitlaatplaatsen ter bestrijding van hondenpoep ‘Grote winkelkeuze (te klein voor Zuidplas) ‘Kledingzaken (Zeemanj/bestaande zaken voor (kinder)-kleding in Wad dinxveen zijn veel te duur. ‘Chinees restaurant/Mac Donald ‘Meer bomen en groenvoorzieningen ‘Rekening houden met ouderen ten aanzien van obstakels in de toekomstige voorzieningen ‘Voetbalgelegenheid jeugd ‘Park of bos ‘Skateboardbaan of rollerskatecircuit voor kinderen ‘Speelveldvoorzieningen ‘Winkelkeuze Zuidplas is te beperkt ‘Trapveldje voor voetballende jeugd ‘Winkelvoorzieningen voor ouderen in Eksterflat veel te ver weg ‘Groenvoorzieningen (alleen in nieuw ste deel van de wijk is hier iets aan ge daan) ‘Van de weg afgesloten speelpleintjes ‘Peuterspeelzaal ‘Beter onderhoud van de groenvoorzie ningen ‘Park ‘Postkantoor (agentschap/te wachttijden op Kerkweg) ‘Groenteboer, slager (uitgebreider als supermarkt) ‘Meer speelruimte voor kinderen aan Herbarenerf ‘Groen en speelruimten in plaats van parkeerplaatsen ‘Groot van alle gemakken voorzien winkelcentrum ‘Viswinkel ‘Breder winkelbestand ‘Wijkgebouw groter ‘Gymzaal ‘’’Bruine” kroeg ‘Te weinig winkels voor grote wijk als Zuidplas ‘Verkeersdrempel in onmiddellijke omgeving van speelveldjes ‘Brommers op fiets/voetpaden tegen gaan ‘Voetpaden afsluiten voor brommers/ motoren Haverakker ‘Gele stoepranden in bochten (parke ren van auto’s daar tegen gaan) ‘Snelheidsbeperking (30 km) in wijk ‘Meer drempels; men rijdt nog steeds te hard ‘Duidelijke verkeerstekens ‘Zuidplaslaan lijkt soms een recebaan ‘Meer verkeersdrempels ‘Onderverdeling trottoir/weg breekt ‘Fietsroutes onvolledig, daardoor wordt veel gefietst op voetpaden. Moe ten worden uitgebreid of verbeterd ‘Snelheid gemotoriseerde verkeer is te hoog ‘Snelheidswerende obstakels zal zeker vruchten afwerpen ‘Veilige oversteek in de richting van rest van Waddinxveen *30 km/zone in de gehele wijk ‘Zowel Dreef als Zuidplaslaan geven goede ”race”-mogelijkheden ‘Verkeerslichten op punt waar Zuid plaslaan bij de Dreef komt, om kinde ren lopend of met fiets over te laten ste ken ‘Oversteekplaats schoolgaande kinde ren Zuidplaslaan ‘Voetpad Woubrechterf/Zuidplaslaan bij grasveld ‘Ónze kinderen lopen gevaar omdat 30 km-grens niet in acht wordt genomen: meer verkeersdrempels ‘Snelheidsbeperkende voorzieningen op de Dreef ‘Aanduidingen verkeersborden (30 km) laten te wensen over ‘Veel overtreden van éénrichtingsver keer ‘Parkeren op daarvoor bestemde plaat sen en niet langs de weg zoals bijv, de Fazantdreef ‘Controle op juist parkeren rondom snackkar ‘Meer controle op parkeren op stoepen en voor op/afritten ‘Mentaliteitsverbetering (verkeersgedrag) ‘Klaarovers bij Zuidplaslaan (school gaande kinderen) ‘Woongebied biedt teveel mogelijkhe den om snel te rijden ‘Door de vele drempels en doodlo pende straten nemen kinderen het ver keer niet meer serieus en leren ze ook niet met verkeer om te gaan (kan buiten de wijk problemen geven) ‘Borden voor overstekende (school)kinderen ‘Max. snelheid opleggen ‘Verhoging van aantal parkeervakken ‘Trottoirs zijn geen fietspaden ‘Tegengaan van scheuren door brom mers/motors op stoepen ‘Invoeren max. snelheid van 30 km voor auto’s ‘Krijg uitlaatgassen in slaapkamer door parkeerstrook hoek Fazantdreef/Ek- ster. Was niet nodig, parkeervakken bijna altijd leeg. Heb gemeente gebeld, echter geen oplossing aangedragen ‘Slechts één toegangsweg tot de wijk (Dreef). Betekent dat de Fazantdreef nu op de Kalverstraat lijkt ‘Wordt te hard gereden (De Akker) ‘Gevaarlijke doorgangen tussen de hui zen ‘Borden met ’pas op-overstekende kin deren’ bij op- en afritten ‘Zuidplaslaan is voorzien van veel bochten en daardoor een goede race baan en geen goede ontsluitingsweg ‘Verkeersdrempels op de juiste loka- ties ‘Zo snel mogelijk 30 km-zone (obsta- kels/bloembakken) in straten ‘Stoepen in omgeving Woubrechterf ‘Klaarover op Zuidplaslaan (school gaande kinderen) ‘Wordt te hard gereden op de Dreef. Overgang van 30 km-zone erg groot. Scholieren etc. ‘Meer verkeersdrempels *30 km borden ‘Verkeerssluizen ‘Drempels op Zuidplaslaan zijn met de fiets haast ondoenlijk Verkeersremmende voorziening (weg versmalling door middel van bloembak ken, drempels) ‘Kruising Zuidplaslaan/Beijerincklaan gevaarlijk. Auto’s rijden gewoon door rood licht ‘Slechte parkeergelegenheid ‘Wordt veel te hard gereden door bromfietsen op fietspaden ‘Moeten meer gele strepen komen ‘Afscheiding kinderspeelplaats aan De Akker ‘Betere controle op snelheids/parkee- rovertredingen ‘Wordt veel te hard gereden, meer ver keersremmende maatregelen ‘Veel auto’s op de stoepen ‘Verkeersremmende maatregelen/ blokkades oversteekplaatsen, liefst een woonerf ‘Verkeerslichten op Zuidplaslaan (veel overstekende kinderen) ‘Op voetpaden bevinden zich regelma tig bromfietsers en zelfs auto’s ‘Parkeerverbod (Akkers) aan stoe- prandrandzijde ‘Eerste hulpdienst uit ander gebied kan niet op De Akker komen via de Dreef (paal eruit bij Boekweitakker) ‘Meer controle op 30 km-zones ‘Oversteekplaatsen Zuidplaslaan ‘Wordt te hard gereden op de Zuidplas laan WADDINXVEEN - De Partij van de Arbeid, afdeling Waddinxveen heeft in juni een enquete gehouden in de wijk Zuidplas. Fraktie en be stuur van de Partij van houden van deze enquete gekozen ‘Grootste wijk met minste winkels ‘Postagentschap ‘Café ‘Meer speelvoorzieningen ‘Groenvoorziening in vorm van parkje in plaats van die smerige en gevaarlijke sloten en watergangen ‘Bibliotheek met meer mogelijkheden ‘Mooi park of wandelgebied ‘Stuk land/gras waar honden onge stoord kunnen lopen ‘Weekmarkt ‘Bibliobus ‘Coffeeshop ‘Telefooncel Hondenuitlaatterreinen ‘Winkelcentrum veel te klein voor Zuidplas ‘Slager en groenteboer in plaats van hakkenbar in winkelcentrum *”Wiebel”-speeltuigen voor kleinere kinderen op speelterrein bij Machtel- derf ‘Meer ruimte voor winkels in Zuidplas ‘Meer speelvelden voor kinderen Hondenuitlaatplaats ‘Trapveldje ‘Trimparcours ‘Geen recht-toe/recht-aan speelplaats- jes zoals nu; laat echt eens een paar kun stenaars los op de wijk, in plaats van 2 wokkels ‘Wandelgebied rondom de wijk (bij voorbeeld Bodegraven, Brielle etc) ‘Hondenuitlaatmogelijkheden, zonder anderen lastig te vallen ‘Betere ligging van fietspaden in band met bereikbaarheid huizen ‘Grote supermarkt in plaats van kleine ‘Speciaalzaken ‘Bibliotheek (dependance) ‘Meer voorzieningen voor grotere kin deren ‘Goedkope kledingzaak (bijv. Zeeman of Scholten) ‘Grotere winkelconcerns zoals Hema, C& A ‘Meer borden waardoor het hondenbe zitters duidelijk wordt waar wel en waar niet honden uit te laten ‘Voorzieningen voor kinderen van 14 jaar en ouder ‘Basketbalveldje/trapveldje bij winkelcentrum ‘Postkantoor ‘Bibliotheek Postkantoor ‘Park om te wandelen met de hond. Meer wandelpaden, minder voetbal veldjes achter de woningen. Dit moet verboden worden in verband met over last welke ermee gepaard gaat Park/wandelgebied ‘Sportgelegenheid prima ‘Met oog op honden park/wandelge bied nodig; maar moet ook geschikt zijn voor de kinderen (eventueel speelwei de) ‘Viswinkel: een echte, geen kar! ‘Koffiehuis/konditorei met terras, om gezellig ”bi j te komen” ‘Ruime groenvoorzieningen/bos ‘Telefooncel ‘Trapveldjes, groenvoorzieningen in de wijk (is indertijd beloofd bij vorige ver kiezingen) ‘Normale patat-friteszaak in plaats van zigeunerkeet ‘Goede afgebakende vuilnisplaatsen voor het neerzetten van huisvuil, even tueel vuilcontainers ‘Postkantoor ‘Brievenbussen ‘(Dependance) bibliotheek ‘Een weekmarkt in Zuidplas ‘Meer postbussen: zijn er veel te weinig ‘Meer en betere groenvoorziening ‘Verbetering aanzicht wijk ‘Park en wandelgebied ‘Horecagelegenheid ‘Vishandel, warenhuis ‘De groenvoorziening in onze wijk is zeer onder de maat, inclusief het onder houd ‘Hondentoilet Heeft u problemen in de directe omge ving van uw wijk Zo ja, welke En heeft u suggesties voor een oplossing ‘Worden veel honden uitgelaten (op Eksterdreef). Doen hun nood op de bloemen in onze tuin en op de stoep ‘Hondenbazen laten hun honden uit op groenvoorziening bij Eksterflat (onge lijnd) ‘Speelmogelijkheden voor ouderen jeugd, bijv, voetbalveld ‘Schoolplein aan de Sperwerhoek met een lelijke blinde muur, welke volgens gemeente/schoolleiding niet opgevro- lijkt kan worden door middel van bijv, beplanting Vuilophoping bij cirkelflat I ‘Speelvelden zijn ”te open”; kinderen rennen gemakkelijk de weg op; oplos sing: speelvelden atbakenen ‘Woon in een straat waar geen trottoir is, zodat er een levensgevaarlijke situa tie ontstaat wanneer de kinderen naar school moeten. Het tehuis Woubrecht voor geestelijk gehandicapten is naast mijn woning; als deze mensen gaan wandelen moeten ze op de rijbaan lo pen: dat is toch onvoorstelbaar. ‘Trapveld recht voor de deur, zonder beschermende rand ‘Gemeente moet zorgen voor meer (en betere) afvoerputten. Bij regen staat de straat in de brandgangen blank ‘Overlast door katten ‘Fietspad wordt vaak gebruikt door brommers/motorsIe vensgevaarlij k voor de spelende kinderen langs de Gerstakker: politie moet eens flink bon nen uitschrijven ‘Auto’s naast parkeerplaatsen, on danks voldoende plaats dienen bericht geving op auto te krijgen/surveillance door rijkspolitie ‘Geluidsoverlast verkeer/oplossing: ge luidswal Beijerincklaan ‘Stankoverlast snackbar/oplossing: ver plaatsen naar winkels ‘Fietspad Gerstakker wordt doorlo pend door bromfietsers gebruikt: ge vaarlijke situatie voor kinderen die spe len, naar school gaan. Meer surveillan ce. ‘Hondenpoepprobleem. Oplossing: hondentoilethondenaanlijngebod bevorderen sociaal gedrag mede-wijk- bewoners. ‘Er wordt veel te hard gereden in de 30 km-zones ‘Hondenpoep (de Haverakker is geen uitlaatroute, en toch ligt er veel honde- poep, ondanks de verbodsborden) ‘Poep van honden op grasveld (speel veld kinderen). Honden buiten het dorp los laten lopen ‘Voetballende jeugd op schoolplein aan de Sperwerhoek ‘Glas plaatsen in de kopgevel van de school aan Sperwerhoek ‘Trottoirs voor de brandgangen die uit komen op openbare weg of rijwielpa den ‘Er hangt te veel jeugd rond van ong. 15 jaar en ouder, hinderlijk vanwege bromfietsen/motoren. Ik dacht dat we aan een fietspad woonden (Gerstakker) ‘Kinder voetballen op fietspad, zodat planten kapot worden getrapt ‘Alleen wanneer de disco wordt ge bouwd ‘Toegankelijkheid tot de wijk is rcftiduit slecht. Moet er eerst een ongeluk ge beuren, waarbij bijv, de brandweer de plek amper kan bereiken Ook voor verhuizers zijn er problemen ‘Afvalcontainers worden gebruikt door niet/flatbewoners, waardoor deze over vol raken; hierdoor afvalzakken rondom container ‘Hondentoilet op braakliggende stuk ken (betere controle op naleving aanlij nen honden ‘Brommers etc. op fietspaden, meer politiecontrole ‘Bouw benzinestation is slechte zaak ‘Door indeling van wijk worden veel voetpaden door fietsen, brommers enz. gebruikt. Strenger optreden politie kan helpen ‘Vanuit zuidkant Zuidplas geen open baar vervoer verbinding richting Gouda ‘PTT is erg zuinig met brievenbussen ‘Teveel hondenpoep (ook op speel veldjes). Oplossing: eigenaar zelf laten opruimen L'W

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 9