Gekozen voor tracé Zuidelijke Dwarsweg-Tweede Bloksweg Op meerjarenbegroting GU/T «8 re bezuinigt één miljoen Met nieuw bedrijfs- en woonpand aan de Dorpstraat Provincie wil stedelijke ontwikkelingen tegengaan L_ LEERLING MONTEURS voor direkte indiensttreding. Nieuwsblad Onafhankelijk Bremmer SCHOENEN 7 UITZENDBURO’S HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Geluidsaspecten Financiën OLYMPIA wijvi Waterbeheersing Reden Ontwikkelingen Tracékeuze Begroting SCHOENMAKERIJ EN NOG VOOR U. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders is er in geslaagd een dreigend tekort van anderhalf miljoen gulden op het ge meentelijk huishoudboekje in de komende jaren terug te brengen naar 500.000,-. OPLEIDINGEN IN WADDINXVEEN MIDDENSTANDSOPL. COMPUTERBOEKH. BASISKENNISBOEKH. PD-BOEKHOUDEN RIJOPLEIDING op VIDEO! Met spoed gevraagd: Bel voor meer informatie 45e Jaargang - No. 2145 y Woensdag 20 augustus 1989 tapijt JT gordijnen vinyl zonwering Het bestemmingsplan ’’Landelijk Gebied West” is gedeeltelijk goedge keurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 3 juli 1979. Bij besluit van 25 juli 1984 vernietigde de Kroon deze beslissing van Gedeputeerde Staten gedeeltelijk en onthield op enkele onderdelen als nog goedkeuring aan het plan. De nieuwe herziening zal zich echter beperken tot het realiseren van een nieuwe verbindingsweg tussen de Beijerincklaan en het bedrijventerrein Coenecoop. De aanpassing van het plan aan de besluiten van Gedepu teerde Staten en de Kroon zal in een later stadium geschieden. Bij de beantwoording van de bezwaren tegen het Streekplan Zuid-Hol land Oost hebben Gedeputeerde Staten medegedeeld dat de verbindings weg uit regionaal oogpunt niet noodzakelijk wordt geacht, doch dat dit geenszins betekent dat de eventuele aanleg door het streekplan onmoge lijk wordt gemaakt. WADDINXVEEN - Er is zorgvuldig gekeken naar het tracé van de nieuw aan te leggen zuidelijke rondweg/verbindingsweg tussen de Zuidelijke Dwarsweg en de Tweede Bloksweg/Beijerincklaan. Dat blijkt uit de stuk ken die behoren bij de derde herziening van het bestemmingsplan Lande lijk gebied West, zoals die zijn gemaakt door de gemeentelijke stede- bouwkundige ir. W. Wissing. WADDINXVEEN - De wijk- en speeltuinvereniging Oranjewijk houdt vólgende week aan de J.W. Frisoweg een spelweek. Die week begint maandag 21 augustus met een optocht en eindigt vrijdag 25 augustus met een ’s middags te houden speurtocht en een rad van avontuur in het eigen clubgebouw. WADDENBROOD DAT ÉÉT JE NIET, GERTHUIZER weekblad voor addinxveen Nieuwe rondweg wordt zorgvuldig ingepast Gemeente r AUTO RIJSCHOOL j Spelweek Oranje wijk laan volgens het bestaande kavelpa- troon. Het nieuwe bedrijfspand van Alcapharm, dat een Spaanse sfeer ademt en zal worden neergezet aan de Dorpstraat. (Tekening: Visser en Wijtman Architecten). Groensvoorde 12 Waddinxveen Tei. 01828-16119 t is 1.600 vierkante meter beschikbaar. Bij het bedrijf komt ook een woonhuis. Erachter wordt kan toorruimte gerealiseerd voor de ruim 20 medewerkers/sters. Het bouwontwerp in gebieden met een beperkte kavel- diepte toch natuurwaarden moeten worden veiliggesteld, zouden dan niet beter hele bedrijven kunnen worden opgekocht? Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 M.i.v. sept, in Het Trefpunt KBK opl. ook in Ommoord, Berkel, Schiebroek, Pijnacker, en Hoogvliet. INFO: 010-4.22.24.29 of 010-4.22.00.34 G.T. Urttejersa - Henegouwenveg 76 - Waddinxveen Doe-het-zelfmaienaien Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tei 01828-12S96 Moontande 76a Waddinxveen ^LANKIER 22 BOSKOOP TELEFOON 01727 12110. van het bureau Visser/Wijtman heeft Spaanse invloeden en omvat twee eta ges. Er is de beschikking over een enorm terras. Op basis van de cijfers van het verkeers circulatieplan kan worden geconsta teerd dat de intensiteiten op de nieuwe verbindingsweg voor de gekozen va riant 650 motorvoertuigen (mvt) in het spitsuur kan worden gesteld. Dit houdt een etmaalintensiteit van plm. 7.000 mvt in (spitsuurintensiteit (9% a 10% van de etmaalintensiteit). Omdat deze intensiteit boven de 2450 motorvoertuigen per etmaal uitkomt, zal een nader akoestisch onderzoek worden uitgevoerd voor de zone van 100 meter ter weerzijden van de weg. De met de realisering van de weg ge- voorstelling, 14.30 uur inschrijven voor het vliegers maken, 14.45 uur start vliegers maken en oplaten (wedstrijd), 16.00 uur einde. Plaats: op het terrein van de speeltuin vereniging. DONDERDAG 24 AUGUSTUS: SMUL-, SPRING- EN SNOEZEL- FEEST. Activiteit: broodjes bakken op de bar beque, snoepketting maken, luchtkus sen springen, snoezeltent voor de aller kleinsten. (baby’s en peuters). 13.30 uur inschrijven voor broodjes bakken en snoepketting maken, 14.00 uur start van de activiteiten, 16.00 uur einde. Plaats: op het terrein van de speeltuin vereniging. OPDRACHTENTOCHT voor Jonge ren en Volwassenen. Activiteit: wandeltocht met opdrach ten. 20.00 uur inschrijven, 20.30 uur start van de eerste groep, plm. 23.00 uur einde. Plaats: straten van Waddinxveen. VRIJDAG 25 AUGUSTUS: SPEURTOCHT met Opdrachten voor Kinderen en RAD VAN AVONTUUR voor Jong en Oud Activiteit: wandeltocht met opdrachten en drinkpauze. Rad van avontuur: 3 kinderrondes en 3 volwassenrondes. 13.30 uur inschrijven voor de speur tocht, 13.30 uur start van de eerste groep, plm. 16.00 uur einde speurtocht, plm. 16.30 uur rad van avontuur, plm. 17.00 uur afsluiting van de speel week. SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA-TEL. 01820-22022 gevens zullen pas dit najaar beschikbaar komen als de ontwerp-begroting voor 1990 zal worden gepresenteerd. Het te kort van anderhalf miljoen gulden zou ontstaan als er in de komende jaren niet zou worden ingegrepen. ”We hebben bezuinigd op de toe komst”, heeft financiën-wethouder Paul van Schie (CDA) op vragen van partijgenoot Gerrit van den Berg laten weten. Gezien de krapte is al eerder naar de inkomsten en uitgaven voor 1990 gekeken met de reductie van één miljoen gulden tot gevolg. De nota besteedt veel aandacht aan de waterbeheersing en de waterkwaliteit. Er zijn diverse mogelijkheden om invul ling te geven aan de bevoegdheid van GS peilbesluiten goed te keuren. Overal het peil een beetje verlagen, of in de polder een zonering aanbrengen tussen hoog en lager peil? De nota geeft de voor- en nadelen van beide mogelijk heden aan. Ook de relatie tussen de vaak grote kaveldiepte en de mogelijk heid om natuurwaarden achter op de kavel te versterken krijgt aandacht. Als Het bedrijventerrein Coenecoop is op dit moment vrijwel geheel uitgegeven. Om deze reden zijn de voorbereidingen tot uitbreiding van het terrein Coene coop in gang gezet. In het kader van het verkeerscirculatie plan is duidelijk geworden dat in de hui dige situatie een tweede toegang tot het bedrijventerrein Coenecoop dringend noodzakelijk is. Deze noodzaak zal bij realisering van Coenecoop II des te klemmender zijn. Met name het ver keer uit westelijke richting zal nu nog via de Beijerincklaan, Dreef en Kanaal dijk moeten rijden. Het verkeerscirculatieplan wijst uit dat op voomoemde wegvakken op de mid- De nota beschrijft de ontwikkelingen in het gebied. Niet alleen over de positie van de veehouderij, maar ook over de invloed op het gebied vanuit de omrin gende steden. Ook de ontwikkelingen en wensen vanuit natuur, recreatie, landschap en waterkwaliteit en -kwanti teit komen aan bod. Gedeputeerde Sta ten brengen dan ook ter discussie, dat de samenhang van het veenweidegebied dellange termijn congestie te verwach ten zal zijn, zelfs zonder rekening te houden met een eventuele uitbreiding van Coenecoop. Een doorverbinding tussen Kanaaldijk en Beijerincklaan is alleen al om deze reden gewenst. moeide aanleg- en verwervingskosten zijn gereserveerd in de complexen Coe necoop en Coenecoop II van het grond bedrijf. Een aspect waaraan in de bestemmings plannen aandacht moet worden besteed is de sociale veiligheid in relatie tot de ruimtelijke inrichting. Het begrip sociale veiligheid kan wor den omschreven als het geheel van werkelijk plaatsvindende criminaliteit en de onder personen levende angst- en onrustgevoelens. Uit diverse onderzoeken is inmiddels gebleken dat de inrichting van de ruimte van wezenlijke invloed is op de veilig heid en op de veiligheidsbeleving in die ruimte. Het blijkt voorts dat van een aantal situaties een zekere dreiging uit gaat. Deze situaties worden gevormd, als het Het eerste tracé heeft twee doorslagge vende nadelen: doorsnijding van een twintigtal eigendommen (het tracé ligt haaks op de bestaande kavelstructuur) beloofde enerzijds onoverzienbare ont eigeningsprocedures, terwijl anderzijds het tracé geen bijdrage kan leveren voor het verkeer van de westflank van Wad dinxveen richting Gouda en vice versa. Daarnaast dreigt sluipverkeer vanuit Gouda richting Den Haag. Het gekozen, tweede tracé is mede vast gesteld op basis van landschappelijke en civieltechnische overwegingen. De be staande spoorwegovergang in de Zuide lijke Dwarsweg is daarbij maatgevend voor het aantakpunt van deze verbin ding geweest. Verkeers-technische en kavelsituatieve gegevens hebben daar- naast het meest geschikte tracé bepaald De breedte van het gekozen kavel laat een landschappelijke inpassing van het wegvak toe. Door (geringe) richtingsve- randeringen en zorgvuldige plaatsing van boomgroepen en hagen kan zowel een snelheidsremmend effect alsook een landschappelijk fraai wegvak wor den gerealiseerd. Ruimte is gereser veerd om een vrij liggend fietspad te kunnen realiseren, waarbij tevens door aanleg van hagen, boomgroepen en bossages aan de westzijde voor wind vang kan worden zorggedragen. Met het oog op sociale controle zal de vi suele relatie tussen fietspad en wegvak niet mogen worden onderbroken. In principe zijn na bestudering van de verbindingsmogelijkheden slechts twee tracee’s in een eindoordeel betrokken. Het ene tracé is geprojecteerd gedacht parallel langs de rijksweg, tussen de hui dige spoorwegovergang aan de Zuide lijke Dwarsweg en de aansluiting van de Beijerincklaan op de rijksweg A12. Het andere is geprojecteerd tussen de spoorwegovergang en de Beijerinck- Dat blijkt uit een mededeling aan de ge meenteraad. Het college liet de ge meenteraadsleden weten dat in het ka der van de voorbereiding van de begro ting voor 1990 al is gesproken over een bijgestelde nieuwe meerjarenbegro ting. Door het aanbregen van bezuinigingen in bestaand beleid en het beperken van nieuw beleid is het geraamde tekort in het vierde en laatste jaar met circa twee derde verminderd. Meer uitgewerkte en gedetailleerde ge er stil is (geen woonhuizen in de buurt en/of geen mensen op straat dus weinig tot geen sociale controle; het donker is; het er onoverzichtelij k is (door groenin- richting of door een bocht in de weg/ tunnel); men er onbekend is; er een ge brek aan oriëntatiemogelijkheden is (door het ontbreken van herkennings punten) en er zich individuele of groe pen personen ophouden, die voor som migen bedreigend zijn. Gezien het karakter van het plan zijn met name de volgende elementen van belang: Verlichting: goede verlichting zou moe ten worden aangebracht. Groenvoorzieningen: het gaat hier uit sluitend om die groenvoorzieningen die op essentiële plekken of routes het zicht ernstig belemmeren en daarmee sociale veiligheid in gevaar brengen. Zolang een route veilig begaanbaar is, is er geen reden om deze groenvoorzie ningen niet aan te leggen. In principe krijgt de weg een transparante beplan ting. Aangezien het onderhavig plangebied nog nader moet worden gedetailleerd kan aan het aspect sociale veiligheid voldoende aandacht worden besteed. Het bestemmingsplan kent één bestem ming te weten verkeersdoeleinden. Deze komt reeds voor in het vigerende plan Landelijk Gebied West. De aldaar voorkomende regeling geldt onverkort. Toegevoegd is wel een regeling met be- Voorkomen moet namelijk worden dat door stedelijke ontwikkelingen delen van het Zuidhollandse veenweidege bied worden geïsoleerd. Om het open karakter van het landschap te behouden is de aanleg van grote bossen en inten sieve recreatie in het veenweidegebied minder gewenst. De recreatie in dit gebied zal zich dan ook moeten richten op recreatief mede gebruik. De oprichting van een provin ciaal landschap ”De Veenweiden” teza men met de provincies Utrecht en Noord-Holland zou de herkenbaarheid voor de burger van het Utrechts/Hol- lands veenweidegebied vergroten. Dat zijn enkele punten die gedepu teerde staten (GS) van Zuid-Holland ter discussie stellen in de discussienota voor het ontwikkelingsplan veenweide gebieden ”De veenweiden - kern van het Groene Hart”. Deze nota behandelt het aaneengesloten veen weidegebied, dat ligt ten (noord)oosten van Leiden, Ade/Rijnstreek, de streek rond Gouda en Woerden, de Krimpenerwaard, de Alblasserwaard en de Vijfheerenlan- den. De veenweiden vormen een bij zonder gebied, omdat de slappe veen grond enerzijds bijzondere eisen stelt aan het werken door de boer, en ander zijds de drager is van belangrijke na tuur- en landschapswaarden. moet worden bewaakt. Aan de hand van enkele thema’s noemt de nota mo gelijke oplossingen. Met provinciale gelden zouden bijvoor beeld projecten gestimuleerd moeten worden die bijdragen aan goede oplos singen voor conflicten tussen landbouw, milieu en natuur. GS willen met de dis cussienota ook organisaties en burgers in het veenweidegebied activeren. ’’Streekactiviteiten met een sterk ’DOE’-gericht karakter kunnen het veenweidegebied vitaliseren”, aldus de nota. Overwogen wordt om te komen tot streekontwikkelingsgroepen, kort weg STRONG. GS zien ook aanleiding om hun beleid voor de aanwijzing van relatienotage- bieden ter discussie te stellen. Het ac cent zou komen te liggen op de vorming van beheersgebieden en in mindere mate op reservaatvorming. Wèl blijft reservaatvorming noodzakelijk voor zeer kritische weidevogels als watersnip en kemphaan en voor zogenoemd bota nisch perceelsbeheer. Gedeputeerde Staten willen dat de EG- bergboerenregeling voor alle niet-ont- waterde veenweidegebieden gaat gel den. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur; 01828-11951 GS hebben de nota begin mei in discus- sie gebracht. Gemeenten, waterschap pen, belangenorganisaties en andere betrokken instanties krijgen de nota daarvoor toegezonden. Begin mei is ook een brochure over de hoofdlijnen van de discussienota verspreid onder de betrokkenen in de veenweideregio’s en overige belangstellenden. In de maanden mei en juni zijn discus siebijeenkomsten geweest in de streek. Iedereen kon schriftelijk reageren op de discussienota. De discussienota moet uiteindelijk re sulteren in een ontwikkelingsplan voor het veenweidegebied, dat zal bestaan uit een keuze uit de discussiepunten en verwerking daarvan tot beleidsvoorne mens, een programma met mogelijke acties, die de provincie Zuid-Holland zelf, of samen met Noord-Holland en Utrecht kan uitvoeren, en acties die ver wacht mogen worden van de rijksover heid, overige overheden en particuliere organisaties. Een nadere analyse op welke punten de aanpak moet worden afgestemd op specifieke regionale ver schillen in het veenweidegebied moet het ontwikkelingsplan completeren. Gedeputeerde Staten willen eind 1989/ begin 1990 het ontwikkelingsplan veen weidegebieden vaststellen. WADDINXVEEN - In de loop van vol- met de bouw van dit pand begonnen, gend jaar moet het nieuwe kantoor dat Aan de Dorpstraat L 1.500 het verkoop kantoor van chemische -1- produkten Alcapharm van de Noord- kade aan de Dorpstraat zal hebben neergezet. Na de bouwvakantie wordt DAARSMUL JE VAN! ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER ECHT JE PROEFT HET!! r Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354~A^ Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J Alcapharm zorgt voor beetje Spaanse sfeer V eenweidegebied is in discussie WADDINXVEEN/DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland is druk in discussie over de toekomst van de veenweidegebieden in deze provincie, trekking tot een onteigeningsprocedu- De polder Bloemendaal bij Waddinxveen is één zo’n gebied, re. GS stellen dat landinrichting een be langrijk instrument is waarmee een goede integratie van functies kan wor den gestimuleerd. Ook vraagt de nota aandacht voor specifieke milieuproble men, als het voorkomen van afvalstort- plaatsen in het gebied en de soms zorg wekkend vervuilde waterbodems. Bij de uitvoering van landinrichting zijn er mogelijkheden om de sanering van ver vuilde gronden gelijk mee te nemen. Het programma van de spelweek ziet er zo uit: MAANDAG 21 AUGUSTUS: OPTOCHT. Activiteit: verklede optocht met ver sierde karren en muziek. 13.30 uur in schrijven in het clubgebouw, 14.00 uur openingen van de spelweek en start van de optocht, 15.30 einde. Plaats: optocht door het gebied van de Oranjewijk. DINSDAG 22 AUGUSTUS: SPORT- EN SPELD AG voor kinderen én volwassenen. Activiteit: allerlei spelen voor jong en oud .13.30 uur inschrijven in het clubge bouw, 14.00 uur start van de speldag, 16.00 uur einde. Plaats: op het terrein van de speeltuin vereniging. WOENSDAG 23 AUGUSTUS: POPPENKAST EN VLIEGERS ma ken en oplaten. 13.30 uur inschrijven voor de poppen kastvoorstelling, 13.45 uur poppenkast-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1