Fietstocht PvdA wil aanhang laten toenemen als start Commissaris mr. Schelto Patijn over toekomst van deze streek Oranjewijk werd afgegrendeld Thema-avond W’veense aanhang van 0,1 -0,8procent Proces PROCES VERBAAL NA ACTIE SUIT Ziektekosten verzekering VAN DER L00 verzekert voor de jeugdwerk Conciliair DANSLESSEN PREMIE VAN DER L00 VERZEKERINGEN R F n AANHANGWAGENS Nieuwsblad Onafhankelijk NTEUWENHUIJZEN VISSER Gesprekskring Remonstranten Bremmer HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Raadszetels Asfalt |HARWAw Landelijk Bloemendaal Opkomst Diefstallen Proteststemmen ftfremmer SCHOENEN OLYMPIADS? UITZENDBURO’S WIJ vSegen nog voor u. DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! ENKELASSER VANAF 1.450,- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985,- EXCL. B.T.W. INCLUSIEF: huisarts,specialist, genees middelen, ziekenhuis, alter natieve geneeswijzen,etc.etc. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT Informatie? Bel: 01727-13715 VogellaanZZ Boskoop tapijt gordijnen vinyl zonwering RIJOPLEIDING op VIDEO! SCHOENMAKERIJ Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 f D WADDENBROOD DATÉÉT JE NIET, ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER k GERTHUIZER f TEL 01727-12110 DEAANHANGWAGEN-SPECIAUST F Woensdag 13 september 1989 45e Jaargang - No. 2149 CDA weer de grootste Temidden van de gaande en komende directeur van Grontmij NV staat commissaris der Koningin in Zuid-Hol- "T 1/2 AUTO RIJSCHOOL j Politie pakt winkeldieven Dat zal niet lukken, omdat nogal wat HKV-kiezers landelijk het CDA blij ken te stemmen, maar zich plaatselijk Grote vraag wordt of het CDA de aan hang van 34,7 procent zal weten vast te houden bij de over een half jaar te hou den verkiezingen voor een nieuwe ge meenteraad. Groensvoorde 12 Waddinxveen Tal. 01828-16119 Beginners jongeren 18.45 uur, 2e jaars jongeren 20.15 uur en Beginners paren 21.45 uur. Ook werd er ingebroken in een op de Busken Huetlaan geparkeerde perso nenauto. Hier verdwenen een rijbewijs en een kentekenbewijs. Er is voorts aangifte gedaan van diefstal van 800,- uit een bureaulade van een kantoor aan de Staringlaan. Er waren geen braaksporen. Op donderdag 7 september is in een su permarkt aan het Kon. Wilhelmina- plein een vrouw betrapt op het stelen van etenswaren ter waarde van 62,-. Tegen de vrouw is proces-verbaal opge maakt. Zij heeft de goederen alsnog be taald. Tijdens de in het Waddinxveense ge meentehuis gehouden uitslagenavond werd nog nagegaan hoe de uitslag voor de gemeenteraad zou zijn als er vorige week geen Tweede-Kamerverkiezingen waren gehouden. Uitgaande van het feit dat de PSP niet meer zelfstandig zou deelnemen en dat de lokale combinatie PCW (HKV, SGP, RPF, GPV) voor een vertekening zou zorgen berekende de gemeentese cretarie dat het CDA 8 raadszetels zou krijgen (nu 5), de PvdA 5 (gelijk), de VVD 4 (gelijk), D’66 1 (gelijk) en de SGP eveneens 1 (nu 4 met HKV, GPV en RPF). land mr. S. Patijn, die het nieuwe regio-pand aan de Limaweg officieel opende. Dat ging gepaard met de schenking van f 5.000,- van de Grontmij aan de Stichting Het Zuidhollands Landschap. (Foto: Sjaak Noteboom). ”Eén ding is in Zuid-Holland zeker. We zullen nooit op kunnen tegen de drukte van het_ verkeer en de toename van meer auto’s, ook voor het woon- en werkverkeer. En dat willen we ook niet”, stelde de Zuidhollandse commis saris der Koningin. WADDINXVEEN - De Remonstrantse Ge meente gaat op drie avonden een gespreks kring houden voor jongere gemeenteleden en belangstellenden. Het thema van deze avonden in de Remon strantse Kerk aan de Zuidkade is ’’Geloof en geluk”. Gespreksleider is ds. E.H. Cossee uit Rotterdam. De eerste gespreksavond is verschoven naar dinsdagavond 19 september. De volgende avonden zijn op dinsdag 24 oktober en dinsdag 28 november. De begintijd is steeds acht uur. I Doe-het-zelfmaterialen I Keukens - Kasten I Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828-12596 -- Koordeinde 76a .««h Waddinxveen de HKV-stemmers dan ook opgeroepen voortaan het CDA te stemmen. Bovendien groeide in 1986 bij de toen gehouden gemeenteraadsverkiezingen de PvdA uit tot de grootste plaatselijke partij met 26,9 procent van de stem men, 2,5 procent meer dan het CDA. De socialisten zagen vorige week echter hun aanhang met 1,4 procent achteruit gaan van 23,7 maar 22,3 procent (3351 stemmen). Bij de Europese verkiezin gen kreeg de PvdA 21,8 procent van de stemmen. In de zakken bleken brillen te zitten af komstig uit de zaak van Grit Optiek. De politie grendelde de wijk en af en zette een speurhond in. Eén van de daders werd in een tuin aangetroffen. De twee andere daders wisten op dat moment te ontkomen. Hun identiteit is bekend. Uit onderzoek is vastgesteld dat het trio ook in Nieu- werkerk aan den Ussel had toegeslagen in een optiekzaak. De in Waddinxveen buitgemaakte brillen zijn inmiddels te ruggegeven aan de rechtmatige eige naar. WADDINXVEEN - Zuidhollands commissaris der Koningin mr. Schelto Patijn heeft vrijdagmiddag bij de opening van het regionale kantoorpand van het ingenieurs- en adviesbureau Grontmij NV aan de Limaweg duide lijk gezegd dat er geen bouwactiviteiten zullen kunnen plaatsvinden aan de oostkant van de Gouwe en dat Waddinxveen in de Zuidplaspolder zal beschikken over kleine uitbreidingsmogelijkheden. WADDINXVEEN - In Waddinxveen blijft het CDA over de grootste aanhang beschikken. Van de stemgerechtigde Waddinxveners schaarden zich vorige week woensdag tijdens de vervroegde verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer 34,7 procent (5.225 stemmen) achter de door drs. Ruud Lubbers aangevoerde christen-democraten. Drie jaar geleden (1986) kreeg het CDA 34,4 procent van de stemmen en bijna drie maan den geleden tijdens de Europese verkiezingen 31,9 procent. Geen eigen risico! U betaalt alleen de hele premie over het jaar dat u kosten claimt en dan ook nog achteraf! Halve maandpremie per persoon: 18t/m40jaar f62.- 41 tot 55 jaar f 74,- Kind tot 18 jaar f 31,-If 37,- Op de CD is door alle Waddinxveense woonwijken heen gestemd. Steeds kreeg deze partij in de zestien stembu reaus 6-12 stemmen. ”Het aantal stem men in Waddinxveen op de Centrum Democraten vind ik volstrekt' niet angstwekkend. Het is een randver schijnsel”, verklaarde loco-burgemees- ter Paul van Schie (CDA) op de woens dagavond in het gemeentehuis gehou den uitslagenavond. Zijn mening werd door de andere Waddinxveense politici gedeeld. ”De opkomst van de Boeren Partij des tijds was een veel onrustbarende ont wikkeling. De stemmen op de Centrum Democraten vind ik overigens wel een heel vervelende ontwikkeling, maar de omvang blijft onbeperkt. Janmaat heeft al eerder in de Tweede Kamer gezeten en daarna verdween hij weer. Zo zal het wel weer gaan. Die hoop heb ik op de bevolking van Nederland”, aldus Paul van Schie. WADDINXVEEN - Woensdagavond 20 september om acht uur houdt de in terkerkelijke Werkgroep Conciliair Proces in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde de derde thema-avond in het kader van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Deze thema-avond vindt plaats in de Vredesweek en zal in het teken van vrede staan en zal gaan over ”Het afbre ken van vijandsbeelden”. Door de toenemende ontspanning tus sen Oost en West lijkt vredespolitiek in Nederland ten onrechte een ”non- item” te worden. Dat is een reden te meer om deze avond eens stil te staan bij onze eigen vijandsbeelden en de wij ze, waarop deze gegroeid zijn, vindt de werkgroep, die bestaat uit Jan Aalbers (R.K.), Gert Jan Hiddink (Immanuel- kerk), Petra van Oosten (Immanuel- kerk, DDR-werkgroep), Marian Stof fers (R.K.) en Wim Timmer (Gerefor meerde Kerk). Als gastsprekers zullen aanwezig zijn F. Kemeling en enkele vertegenwoordi gers van het Vredesplatform Waddinx veen. De heer Kemling is lid van de lan delijke werkgroep Gemeentecontacten Nederland DDR en is zelf intensief be trokken bij een gemeentecontact, waar hij over zal vertellen. Enkele vertegen woordigers van het Vredesplatform zul len eveneens iets vertellen over hun ac tiviteiten. blijven aansluiten bij de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW). CDA-wethouder Paul van Schie heeft WADDINXVEEN - Vrijdagnacht 8 september heeft de Waddinxveense rijkspolitie een uit Rotterdam afkomstige man kunnen aanhouden, die kort daarvoor had ingebroken in een winkel aan de Passage. De man maakte deel uit van een groep van drie mannen die op de Juliana van Stol- berglaan liepen. Toen zij daar werden geconfronteerd met de politie lie ten zij een aantal plastic zakken vallen en gingen er lopend vandaar. De Waddinxveense uitslag van de Tweede Kamer-verkiezingen kwam overeen met de landelijke uitslag: een stabiel CDA, een licht verliezend PvdA, een fors achteruitgegane VVD, een tegenvallend Groen Links en een behoorlijk in de kiezersgunst gestegen D’66. De democraten zagen in Waddinxveen hun aanhang in drie jaar stijgen van 6,3 naar 8,6 procent (1288 stemmen). In lo kale verhoudingen brengt hen dat dicht bij de tweede raadszetel. De VVD kel derde van 21,1 naar 18,5 procent (2778), maar de liberalen blijven na CDA en PvdA Waddinxveens derde politieke partij, De binnen de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) uitkomende SGP ging van 7,5 naar 7,6 procent (1150 stemmen). Het GPV maakte een hele goede uitslag door van 1,5 op 2,3 pro cent (348 stemmen) te komen. De RPF steeg van 2,3 naar 2,5 procent (382 stemmen). Dat is driemaal winst voor deze christelijke partijen. In Waddinxveen veroverden de Cen trum Democraten 0,8 procent van de stemmen en dat is in drie jaar tijd een verachtvoudiging, want de partij van drs. Hans Janmaat had in 1986 0,1 pro cent behaald. Bij de Europese verkie zingen waren ze nog goed voor 0,6 pro cent. Geen enkele stem behaalde de VMP. Verder kreeg de Vrouwen Partij 11 stemmen, de Socialistiese Partij 23 stemmen en de Groenen van oud-ka- bouter en -provo Roel van Duijn 28 stemmen. Iedere woensdag in de Rozenburcht aan de Rozenlaan W te Boskoop. Wij zijn reeds begonnen, maar u kunt er nog bij! Inschrijven een half uur voor aanvang van de les aan de zaal of telefonisch (dagelijks) van 19.00-21.00 uur onder nummer 071-143705. G.T Uitbeijefse - Henegouwerweg 76 - Waddmxveen J Met nadruk sprak hij over het groen houden van de Polder Bloemendaal waar de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland bij de rijksweg A 12 het nieuwe bedrijfster rein Waddinxveense Poort zou willen realiseren. Mr. Patijn zei dat het geen kunst was om bij elke afrit van een rijks weg woonwijken en bedrijfsterreinen aan te leggen. De beste woon- en bedrijfsontwikkeling zag hij overigens langs bestaande spoor lijnen gerealiseerd. Want er komen in Zuid-Holland geen nieuwe wegen meer bij - hooguit wat extra rijbanen - zodat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zo veel mogelijk moeten aansluiten bij be staande infrastructuur. In dit verband wees hij op de gebieden langs spoorlijnen, mede met het oog op de bevordering van het openbaar ver voer en het tegengaan van het woon werkverkeer per auto. In Waddinxveen ging een week geleden 15.079 mensen naar de stembus. Van hen brachten 30 er een ongeldige stem uit. Omdat er 17.668 kiesgerechtigden waren is er sprake van een opkomstper centage van 85.3. Drie jaar geleden was dit 89,9 procent en drie maanden gele den bij de Europese verkiezingen 53,3 procent. Mr. Patijn week voor de uitspraken af van zijn tekst die hij voor de opening van het complex van de provinciale dienst Ruimte en Groen had gekregen. Voor de vuist weg bepleitte hij de hand having van de structuur van het Zuid hollandse landschap, waar de woonge bieden, bedrijfsterreinen en groene ge bieden elkaar zo harmonieus mogelijk moeten blijven afwisselen. WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijks politie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de autobestuurder, die een actievoerende woonwagenbewoner op de Dreef had aangere den. Dit gebeurde na onderzoek van het ge beuren en verhoor van de betrokkenen. Zoals gemeld had zich tijdens de bezettingsac- tie van de kruising Sniepweg-Dreef-Esdoorn- laan, door bewoners van het nabijgelegen tij delijke woonwagencentrum, een aanrijding voorgedaan tussen een passerende automobi list en een actievoerder. De autobestuurder wilde, komende vanaf de Sniepweg, rechtsaf de Dreef oprijden toen hij geconfronteerd werd met het begin van de ac tie. In zijn poging de kruising te passeren raakte de bestuurder één van de actievoerders. Toen de automobilist vervolgens ging tanken bij het nabij gelegen tankstation werd hij be laagd door een groep actievoerders. Hierbij zijn rake klappen uitgedeeld en is de auto van de betrokken bestuurder beschadigd. De actievoerder kon na consultering van een arts en behandeling in een ziekenhuis weer naar huis. Hij liep enkele kneuzingen op. ”Wat je natuurlijk nooit moet doen is de provincie geheel asfalteren en volle dig bebouwen. Het aardige van Zuid- Holland blijft toch nog altijd dat er een scheiding van functies is. En daar profi teren ook Waddinxveen, Boskoop en Alphen aan den Rijn van. Het zijn ge meenten met stevige kernen, met een behoorlijk aantal inwoners en met kleine uitbreidingsmogelijkheden er omheen. Tussen die plaatsen liggen be hoorlijke groene gebieden”. ”En dat beleid geven we niet op”, ging mr. Patijn verder. ’’Niets zou makkelij ker zijn om te doen, want bij elke afslag van een rijksweg kunnen we wel een gi gantisch industrieterrein en een grote woonwijk plannen die binnen de kortste keren vol zijn. Dan verpest je het Zuid hollandse landschap. De structuur van het land gaat dan teloor”. Janmaat krijgt 117 stemmen WADDINXVEEN - In Waddinxveen hebben vorige week woensdag bij de vervroegde verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer 117 plaats genoten gestemd op de Centrum Democraten, de politieke partij van drs. Hans Janmaat. Dat is 0,8 procent van het aantal uitgebrachte stemmen en dat is 0,2 procent meer dan bij de drie maanden geleden gehouden verkie zingen voor het Europees Parlement en 0,7 procent meer dan tijdens de Tweede-Kamerverkiezingen in 1986. Die wijken zitten zelfs nog onder het ge middelde. Het zijn gewoon algemene proteststemmen, die ik me ook nog wel kan voorstellen”. ”In Waddinxveen kennen we gelukkig helemaal geen racistische uitingen. Daar komt die stemmenwinst dan ook niet van. In alle wijken is er ongeveer evenveel op de CD gestemd. Wijken waar een hoger percentage buitenlan ders woont springen er dan ook niet uit. ”We gaan er in Zuid-Holland vanuit dat er in de toekomst riog honderdduizen den huizen gebouwd zullen moeten worden, ’t Is nu eenmaal zo, dat hoe de gemeente Waddinxveen zijn woning bouw ook plant, ieder jaar zal blijken dat de gemiddelde woningbezetting zal afnemen. Meer huizen dus voor minder mensen”. Op dinsdag 5 september is aangifte ge daan van diefstal van een portemonnee uit een zelfbedieningszaak aan de Kerk- weg-Oost. De eigenaresse had de porte monnee even neergelegd om gevallen dozen op te rapen. Bij de kassa kwam zij er achter dat zij de portemonnee ver geten was. De portemonnee bleek toen al te zijn verdwenen. Vanuit een op de Noordkade gepar keerde onafgesloten bedrijfsauto is een gefcedschapskist ontvreemd. Het feit werd gepleegd in de nacht van woens dag 6 op donderdag 7 september. Het gereedschap (diverse boren en beitels) vertegenwoordigde een waarde van 1700,-. Vanaf station Waddinxveen-Noord is op donderdag 7 september een bruine herenfiets weggenomen. In de bosjes aan de Staringlaan is een bruine dames fiets gevonden. De fiets is naar het poli tiebureau overgebracht. Tussen zaterdag 2 en vrijdag 8 septem ber is ingebroken in een kelderbox van de flat aan de Henegouwerweg. Met grof geweld werd de deur geforceerd. Uit de kelder verdwenen elektrische ap paraten zoals boor-, schuur- en slijpma chine, een haspel en twee blank houten schragen. Getracht is in te breken in een garage box aan de Van Maerlantstraat. In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 sep tember werd een gat in de deur gemaakt met het kennelijke doel binnen te drin gen. Dit is niet gelukt. Op zondag 10 september is vanuit een op de Sniepweg geparkeerde auto een autoradio met bijbehorende boxen ont vreemd. Een portierraam werd met een wielsleutel vernield waarna de goede ren konden worden weggenomen. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Volgens hem hebben de Centrum De mocraten niet alleen stemmen gekregen van mensen die op die manier hun onge noegen met het vreemdelingenbeleid in ons land tot uitdrukking wilden bren gen. ”Het zijn volgens mij ook mensen die een proteststem willen laten horen. Want we weten nu eenmaal dat er - on danks de sterk aantrekkende economie - mensen zijn die zich verlaten voelen”. eekblad voor Waddinxveen CURSUSSEN voor ■lijks - Lrkende - Miploma’s Praktijkdiploma Boekhouden 10-14 mnd. met computerboekh. P.O. Boekhouden Repet. gr. M.B.A. in 10-14 maanden M.B.A. Repetitiegroep Middenstand 1 of 11/a jaar Boekhouden basiskennis 4 maanden Ook Engels, Frans, Duits, Spaans inl. 01720-22450 Alphense Avondschool WADDINXVEEN - Het gereformeerde jeugd- en kerkwerk van "Rainbow” en ”Sja- loom” gaat zoals gebruikelijk in Waddinxveen met een ’’startweek” van start. Komende za terdag 16 en 17 september is er een aantal acti viteiten. Daar de voorbereidingstijd dit jaar erg kort was is volgens Pieter Ranselaar, lid van de Startweekcommissie de Gereformeerde Kerk, gekozen voor één activiteit voor jong eri oud, namelijk een fietstocht door de gemeente Waddinxveen, met hindernissen. Het thema voor de startweek is ’’Doelbewust op weg”. Ds. J.C. de Moor zal in de beide kerkdiensten bij dit onderwerp stilstaan. De fietstocht zal worden gehouden op zaterdag 16 september om 13.30 uur. Gestart zal worden bij de Kruiskerk, middels een spel. Na het in een doel schieten van 2 ballen, ontvangt men een routebeschrijving. Deze routebeschrijving zal de deelnemers via een kleine omweg naar de Ontmoetingskerk leiden, alwaar weer enkele spelen zullen moe ten worden afgewerkt. Vervolgens zal de route leiden naar de Duiventil aan de Passage, tevens het einde van de fietstocht. Bij iedere stop ontvangt men een aantal letters, waarmee men aan het einde van de tocht, na het laatste spel bij de Duiventil aan de Passage, de zin Doelbewust op weg kan vormen. ’’Bloemendaal groen wonen bij spoorlijn” SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 0182'0-22022 DAAR SMUL JE VAN! ECHT JE PROEFT HETII Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 As Winkelgalerij Groensvoorde 8 I Tel 01828-12382-Waddinxveen I 1 Statensingel 115 - Gouda J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1