Annie M.G. Scmidt op ’’eigen” school EUIT ri» doen het goed Af va lexpositie en -theater A. Boonstoppel jr. BV “SisSsS-" Gemeentebegroting van 1990 is verschenen restaurants Handtekeningen voor enthousiaste leerlingen Milieuavond FNV in De Unie Wereld- maaltijden in drie Vijf maanden wachten in Waddinxveen op TV 10/RTV AANHANGWAGENS MITSUBISHI BEDRIJFSWAGEN SHOW Nieuwsblad Onafhankelijk JEANTIQUE ENGELSE STIJLMEUBELEN L te Bremmer OLYMPIA HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN COMPEER Symbolisch Woordeinde Plantsoen ^Bremmer SCHOENEN DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! i 7UITZENDBUROS l’HARWA" Drs. H. C. M. COMPEER rite I 1 Zaterdag 30 KERKSTRAAT 23 (BIJ DORPSTRAAT) 3 WADDINXVEEN TEL. 01828-11919 (1 Uw televisiedokter S. ATTEMA De dienstverlening omvat onder meer het zorgen voor goede en tijdige financiële informatie ten behoeve van de RIJOPLEIDING OP VIDEO! AUTOMOBIELBEDRIJF “2L- HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ ENKELASSER VANAF 1.450- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985,- EXCL. B.T.W. WIJ VLfEGEN NOG VOOR U. WADDENBROOD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER - ondernemer en het bestuur - investeerder - bankier - subsidiërende instantie - fiscus REGISTERACCOUNTANT eekblad voor addinxveen 45e Jaargang - No. 2151 De schrijfster Annie M. G. Schmidt voor de naar haar genoemde openbare school in de wijk Zuidplas. Links van I zet om het geheel te complementeren. I 'T -ï» ‘f» I 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 F i AUTO RIJSCHOOL j Bomen langs Piasweg moeten verdwijnen In de wijk Zuidplas zal het nog aan te leggen groen van het nieuwe gedeelte worden gerealiseerd, inclusief de omge ving van het winkelcentrum en de An nie M.G. Schmidtschool. Het middengebied van bedrijventerrein PLANKIER 22-26 BOSKOOP k TEL. 01727-12110 Door inschakeling van vrijwilligers zal dit werk een groter draagvlak krijgen. De gemeentetaak kan op deze manier met name een stimulerende en sturende taak blijven. De expositie, die door iedereen deze en volgende week is te zien, is speciaal be doeld voor de schooljeugd. Bijna alle scholen hebben dan ook aangekondigd een bezoek te zullen brengen aan de tentoonstelling, die een heel informa tief en gevarieerd beeld toont van de af- valproblematiek en de oplossingen daarvoor in ons land. De milieueducatie krijgt verder inhoud met lesbrieven. De Waddinxveense ten toonstelling, geleend van de provincie, wordt aangevuld met diverse Waddinx veense bijdragen en activiteiten. En dat afvalscheiding ook leuk is bewees het optreden van het duo dat in de open lucht ’’Ajasses” bracht. Op basis van het verkeerscirculatieplan worden thans voorbereidingen getrof fen die in 1990/1991 zullen resulteren in de aanleg van de Zuidelijke Rondweg, als rechtstreekse verbinding tussen de Zuidelijke Dwarsweg (spoorwegover gang) en de Beijerincklaan. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. ACCOUNTANTSKANTOOR G.T. Urtbetfera - Henegouwerweg 76 - Waddinxveen van parkeren en agrarisch gebruik van de weg te kunnen honoreren, zijn extra kosten voorzien die te zijner tijd tot een bijstelling van het krediet zullen leiden (75% provincie, 18% Waddinxveen, 7% Boskoop). Op het Raadhuisplein werd na de opening van de expositie ’’Afval, stink er niet in” het theaterstuk ’’Ajasses” opgevoerd. (Foto: Sjaak Noteboom). Jeantique is natuurlijk present bij de ’’Engelse week” in de Passage. U kunt vanaf het winkelcentrum gratis gebruik maken van een originele Engelse taxi, beschikbaar gesteld door Meubelstad Waddinxveen. Bij Jeantique vindt u de beste Engelse merken, zoals: Olde English Reproductions, Chesterfield handwerk-meubelen, Burton Reproductions, Knightsbridge Furniture, Ramblecrest en ’’last but not least” Art Forma Furniture. WADDINXVEEN - De bomen van de Piasweg aan de kant van de Zuid- plaslaan zullen in verband met hun slechte gezondheidstoestand vervan gen worden door jonge bomen. Noordkade 18 - Waddinxveen - Tel. 01828-19285 Natuur en milieu-educatie blijven een belangrijke neventaak van de sectie Plantsoenen van de gemeente. Door vernieuwing en aanvulling van het lo pende programma zal getracht worden zoveel mogelijk leerlingen van het ba sisonderwijs bekend te maken met de waarde van alles wat leeft, groeit en bloeit. Annie M.G. Schmidt deed op symboli sche wijze een deur - die als omslag van een Jip en Janneke-boek was uitge voerd - open en dat was het teken voor een leuk liedjesprogramma. De jonge lui leefden zich daarin uit en zorgden voor een mooi slot met een eigen lied, waarin tot uitdrukking werd gebracht dat ’’Annie M.G. Schmidt het allemaal heeft gemaakt”. Later in de middag kwam menig meisje en jongen langs voor een handtekening van de be roemde schrijfster. In de toespraken schetste wethouder K.W.Th. van Soest het ontstaan van de school, de huisvesting in noodlokalen en de groei en bloei van de tweede openbare basisschool in de Zuidplas (van 18 naar bijna 100 leerlingen van van 3 naar 5 leerkrachten), vertelde Hans Peeters over zijn ontwerp en de steun van het bouwteam, sprak ook nog de inspecteur voor het basisonderwijs, werd het woord gevoerd namens de an dere directeuren van openbare scholen in Waddinxveen en sloot directeur A. de Rijke de sprekersrij af. De kinderen vermaakten zich allang in en buiten het schoolgebouw. Voor hen was het een dag later nog volop feest. Officieel dealer voor Waddinxveen en omgeving. Dat schrijven Burgemeester en Wet houders in de toelichting op de vlak voor het weekeinde verschenen slui tende gemeentebegroting voor 1990. In samenhang met de toekomstige ’’kortsluiting” tussen de Piasweg en de Beijerincklaan ter hoogte van de uit breiding van Zuidplas in ”de schil”, is door de gemeente een plan ontworpen voor een fasegewijze aanpak van de Piasweg, om tot vermindering van het autoverkeer, alsmede afname van de snelheid van dit verkeer te geraken. Na overleg met de meest betrokkenen (o.a. omwonenden) zal de raad eind 1989 het plan worden voorgelegd. WADDINXVEEN - De Industriebond FNV houdt donderdagavond 28 sep tember een milieuavond in de Unie aan de Kerkweg-Oost in Waddinxveen. Op deze discussieavond zal het woord wor den gevoerd door districtsbestuurder N de Jong en zal de videofilm ”Nog net niet te laat” worden vertoond. Na veel en intensief overleg is de recon structie toch zodanig tijdig gestart dat verwacht mag worden dat het werk nog voor de winter 1989/1990 opgeleverd kan worden. Om een deel van de vele wensen terzake Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 i WADDINXVEEN - Ruim twee uur lang heeft de schrijfster Annie M.G. Schmidt vorige week donderdagmiddag vertoefd op de naar haar genoemde openbare basisschool in de wijk Zuid- plas. Ze werd door op aanstekelijke wijze vermaakt door de bijna 100 leerlingen van deze school en hun 5 leerkrachten met stukjes en liedjes uit haar werk als kinderboekenschrijfster. En er waren natuurlijk de altijd onmisbare sprekers, vijf in getal. Annie M.G. Schmidt was vergezeld van haar vriendin. Uit Amsterdam waren ze opgehaald door gemeentebode Jan Meijer en weer terug naar huis gingen ze in een taxi. Vol indrukken moeten ze huiswaarts zijn gegaan, want de twee vrouwen raakten bijna niet uitgespro ken over het ontwerp van de uit gasbe tonblokken opgebouwde school. Hans Peeters van het architectenbureau Stuurman Partners BV legde veel eer in met zijn school, die vele malen als een schitterend ontwerp werd beschreven. Yan zijn kant zal er op het schoolplein nog een kastanjeboom worden neerge- WADDINXVEEN - Welke beslissing er in Den Haag ook valt over het op het kabelnet toelaten van de commerciële zenders TV 10 en Radio Telé Veroni- que, in Waddinxveen zal het zeker zo’n vijf maanden duren voordat de Centrale Antenne-Inrichting aan het doorgeven van deze nieuwe kanalen is aangepast. Vorige week besloot de gemeenteraad alvast bij voorbaat één ton beschikbaar te stellen om voor 50.000,- elk de be nodigde twee kanalen voor TV 10 en RTV geschikt te maken indien daar geen wettelijke bezwaren tegen be staan. Inmiddels is ook in Waddinxveen volop discussie ontstaan over de commerciële zenders. De CDA-fractie onder aan- vooering van raadslid G. van den Berg heeft er zelfs aanleiding in gevonden om na de raadsvergadering van vorige week diverse schriftelijke vragen te stellen over deze kwastie. Elders in dit Week blad voor Waddinxveen wordt daar uit voerig over geschreven. In het dagelijks onderhoud van de Wad dinxveense plantsoenen komt ook in 1990 de nadruk te liggen op de onkruid- bestrijding, maaiwerk, snoeien en dun nen van beplantingen, papierprikken en de verzorging van grote bomen. Wat betreft onkruidbestrijding wordt er gestreefd naar het terugdringen van chemische middelen. Voor het bo- menonderhoud wordt er jaarlijks vier a vijf weken een hoogwerker ingehuurd. Naast het reguliere onderhoud krijgen de begraafplaatsen, sportvelden en het dierenpark de nodige aandacht. WADDINXVEEN - ”Het doet wellicht wat vreemd aan om in een trouwzaal te praten over afval en over scheiden. Maar als we het zien als trouwbeloven aan de afvalscheiding dan is deze omge ving gelijk een stuk minder vreemd”. Die woorden sprak zaterdagmorgen wethouder K.W.Th. van Soest (VVD) bij wijze van opening van de expositie ’’Afval, stink er niet in” in de raadzaal van het gemeentehuis. Na de opening werd op het Raadhuisplein het theater stuk ’’Ajasses” opgevoerd. In studie is de vormgeving van het kruis punt met de Beijerincklaan, waar ook ”de schil” op zal worden aangesloten. Naast de traditionele wijze met behulp van een verkeerslichtenregeling wordt ook een kleine rotonde in het onder zoek betrokken. WADDINXVEEN - In het kader van de actieweek ’’Honger hoeft niet”, die in de tweede week van oktober wordt gehouden, gaan de drie Waddinxveense restaurants Bibelot (Passage), De Gouwe Dis (Zuidkade) en De Unie (Kerkweg-Oost) weer ’’wereldmaaltij- den” op hun menu zetten. Dat heeft de werkgroep van Honger Hoeft Niet Waddinxveen, die bestaat uit de Stichting Goed werk, Honger- stichting, de Kerngroep Ontwikkelings samenwerking Waddinxveen, het Ne derlands Instituut voor Volksontwikke ling, de Wereldwinkel en de Z.W.O.- commissies van de hervormde Imma- nuelkerkgemeente en van de Gerefor meerde Kerk, meegedeeld. De ’’wereldmaaltijd” is berekend door de F. A.O. (de voedsellandbouworgani- satie van de V.N.). In deze maaltijd wordt geen vlees gebruikt. Daar is be wust voor gekozen, omdat slachtvee ze ven kilo graan nodig heeft om een kilo vlees te produceren. Dit betekent niet dat iedereen vegetariër moet worden. Er is aanzienlijk produktie van vlees en eieren mogelijk zonder veel graan en sojavoer, bijvoorbeeld door: vee dat leeft van gras (runderen, schapen, gei ten enz.), vee dat leeft van groen afval en ander organisch afval (varkens, kip pen, geiten enz.) en door kippen e.d die rond het erf hun eigen kostje bij el kaar scharrelen. De acties van Honger Hoeft Niet 1989 staan onder het motto: ’’Keer de geld stroom”, want van iedere gulden die het Westen als ontwikkelingshulp inves teert, krijgen we zo’n 1,4Ü terug in de vorm van rente en aflossing. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Coenecoop zal verder worden inge plant. De gereconstrueerde sportvelden van de Sniep en de bermen van het Noordeinde worden opnieuw aange kleed. Parallel met het herstraatprogramma zal er groen worden gerenoveerd in de Oranjewijk en Vondelwijk. Naast een aantal kleine objecten komen voor re novatie ook in aanmerking de Mercu- riusweg, een deel van de Juliana van Stolberglaan en de urnentuin van de al gemene begraafplaats. Woensdag 27 september 1989 hhhbmmHmbhhhhe SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMUL JE VAN! GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HET!! F' Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Ak Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J Doe-het-zeifmaterialen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels s Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828-12596 Koordeinde 76a Iwtókirm .JE j haar wethouder K. W. Th. van Soest en rechts schooldirecteur A. de Rijke. (Foto: Sjaak Noteboom). tapijt gordijnen -Ar vinyl zonwering Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 Burgemeester C. M. van der Linden in gesprek met Annie M.G. Schmidt. (Foto: Sjaak Noteboom). Jan Dorrekenskade-Oost 48 - 2741 HW Waddinxveen Tel. 01828-16877-Fax01828-16686 «V u<?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1