Gemeente gelukkig over NKF Kabel BV kost bijna een miljoen Restaurants en TIENDE HUISARTS BLIJFT NOG WEG supermarkten doen actief mee Renovatie Rehobothschool I Wel sociale gevolgen van afslankingsoperatie Feest bij 70-jarig FNV KVO over De Hooge Burch Frea Plantinga start reeks gezondheids- cursussen Meer vrouwen in W’veen zonder werk Actieweek ’’Honger hoeft niet” 1 Het Praathuis gaat wandelen Verpleeghuis Tweede lezing Tegenvaller Alcoholmatiging Thema Meer vrouwen Schoolplein Supermarkten Goede ontwikkeling Nieuwe bedrijvigheid Job Creation Onenigheid Pagina Is il MOERKAPELLE - De christelijke Rehobothschool aan de Raadhuis straat in Moerkapelle krijgt van de gemeente een aanvullend krediet van 70.000 gulden, zo is in de raadsvergadering van vorige week dinsdagavond besloten. Het voorstel haalde een krappe meerderheid met het Algemeen Belang en de Partij van de Arbeid als tegenstemmers, waar het de renova tie van het schoolplein betreft. De Rehobothschool in Moerkapelle. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - ’’Keer de geldstroom” is het motto van de dit week einde van start gaan de actieweek ’’Honger hoeft niet”, die voor de vijfde maal in ons land wordt gehouden. In Waddinxveen nemen restaurants en levensmiddelenbedrij ven aan de actie deel en er zal ook op de weekmarkt van komende vrijdag informatie over de actieweek worden verspreid. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen gaat niet op zoek naar een tiende huisarts. Dat wordt door B. en W. in een toelichting op de ge meentebegroting voor 1990 gezegd. ten blijken hier maar moeilijk te vinden. Wel wordt in de stukken gespro ken over het functioneel leeftijdsontslag op termijn van de commandant en de ondercommandant. WADDINXVEEN - De vrijwillige brandweer in Waddinxveen telt nog altijd geen vrouwen. Over dit voornemen wordt in de toelichting op de ge meentebegroting voor 1990 niet meer gerept, want vrouwelijke spuitgas- B. en W. noemen dat in hun toelichting op de gemeentebegroting voor 1990 een "gelukkige ontwikkeling” voor de lokale werkgelegenheid en voor de NKF-medewerkers zelf. I ina Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 4 oktober 1989 'xU, vrouwen-, consumenten-, en kerkelijke organisaties meedoen. WADDINXVEEN - Voor Waddinxveen telt dat NKF Kabel BV aan de Noordkade voorlopig telecommunicatiekabelsystemen blijft produceren. Nederlek. Ondanks de gevraagde dependance voor 60 bedden wordt in het advies ge- planperiode (1991 t/m 1994) een ver- pleeghuis-dependance voor Waddinx veen te verwerven. Het Praathuis naar Scheveningen om een wandeling langs het strand te ma ken en om uit te waaien. Wie van wan delen houdt en zin heeft om mee te gaan komt die om 19.15 uur naar het Her vormd Centrum in de Dorpsstraat. Ver trokken wordt om 19.30 uur en de kop ten zijn 3,-. WADDINXVEEN - ’’Gezondheid, wat is dat?” is de titel van de eerste lezing, die de Waddinxveense Frea Plantinga volgende week dinsdagavond 10 okto ber om acht uur gaat geven in een reeks van in totaal tien avonden. Dat gebeurt in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan. De toe gangsprijs is vijf gulden. Onlangs hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hun definitieve ad- De op dinsdagavond 24 oktober te hou den tweede lezing in deze gezondheids- cyclus gaat over geestelijke gezondheid zowel psychisch als emotioneel. Om geestelijk gezond te zijn moet je open, eerlijk en oprecht zijn, aldus Frea Plantinga. Ook de tweede avond is in De Boog, begint om acht uur en kost dus in de regio waartoe Waddinxveen behoort. Daarmee lijkt de kans voor Waddinx veen om in aanmerking te komen voor een dependance in deze fase verkeken. Nog daargelaten, dat er door geen van de twee verpleeghuizen in de regio De persluchtapparatuur, die in 1990 vervangen dient te worden, bestaat uit 2 persluchttoestellen van het sterk verou- initiatieven zijn genomen om een aan vraag te doen voor zo’n voorziening in onze gemeente. Op 10 maart 1989 heb ben B. en W dat voornemen van het provinciaal bestuur kennende, zich ge richt tot de Staatssecretaris van Volks gezondheid om de vestiging van een de pendance te bepleiten voor 60 bedden, of, zo dit niet mogelijk mocht zijn, mini maal 30 bedden. 917). Deze cijfers illustreren de druk op het werk van het Kruiswerk. Ook het ivoor een verzorgingstehuis neemt sterk toe (in 1988: 33). Alleen hierdoor al ontstaat er een te kort aan verzorgingstehuizen. Schrij nender is het echter, dat in vele verzor gingstehuizen ouderen zijn opgenomen met psycho-geniatrische problemen, die eigenlijk naar een verpleeghuis zou den moeten. In Souburgh gaat het om ongeveer 20% van de bewoners. Deze cijfers rechtvaardigen volgens Waddinxveen de vestiging van een dependance van een verpleeghuis in Waddinxveen. B. en W. voelen zich in deze gesteund door het bestuur van de Stichting Be jaardentehuis Souburgh. Zij zullen dan ook blijven ijveren om voor de tweede In de praktijk pakten de geraamde kos ten echter anders uit. De gemeente stelde het schoolbestuur verplicht zich te houden aan de brandpreventie-eisen. Er moest een tweede vluchtweg komen en deze werd gerealiseerd door een compartimentering op zolder. De mechanische ventilatie behoefde aanpassing en de beschadigde vloerbe dekking door de bouwwerkzaamheden moest worden vernieuwd. Meerkosten 38.000 gulden. Voorbereidingen voor een gemeente lijke notitie alcoholmatiging zijn reeds in gang gezet. Komend jaar wordt de notitie in deze verwacht, waarin onder meer de sektoren sport, verkeer, de ge meente en onderwijs aandacht zullen krijgen. Een en ander zal worden uitgewerkt in samenwerking met de G.G.D. Midden- Holland. Het bevolkingsonderzoek naar baar moederhalskanker, opgezet door de G.G.D is inmiddels gestart. Het afge lopen jaar hebben B. en W. hun mede werking verleend aan een thema-avond over dit onderwerp. Het bevolkingsonderzoek naar borst kanker verkeert in een voorbereidend stadium. B. en W. zullen zo nodig bij dit onderzoek wederom onze medewer king verlenen. Op 29 september 1988 is het Besluit houdende bepalingen omtrent de advi sering aan ouderen te verlenen hulp vanwege bejaardenoorden en verpleeg inrichtingen (Besluitindicatie - advise ring bejaardenoorden en verpleegin richtingen) in het Staatsblad verschenen en per 1 januari 1989 in werking getre- Het thema van de actieweek is ’’Keer de geldstroom”. Op dit moment loopt de geldstroom van Zuid naar Noord. Voor iedere gulden die van Noord naar Zuid gaat, komt ongeveer anderhalve gulden terug van Zuid naar Noord. Dat komt door de enorme schuldenlast die met veel rente afbetaald moet wor den. En ook doordat Derde Wereld landen nu maar al te vaak hun kostbare grondstoffen tegen veel te lage prijzen moeten exporteren. Omdat die prijzen te laag zijn, worden de boeren in de Derde Wereld gedwon gen meer te produceren dan goed voor de grond is, willen ze tenminste nog wat geld verdienen. Roofbouw op het mi lieu dus. En op lange termijn is dat fu nest. In de actieweek ’’Honger hoeft niet” wordt veel aandacht besteed aan de wijze waarop iedereen op zijn eigen wijze kan bijdragen aan een eerlijker handel met de Derde Wereld. Dat kan door kritisch te zijn met het kopen van produkten uit de Derde Wereld. Kriti sche consumenten houden bij aankoop van een produkt niet alleen rekening met prijs en kwaliteit, maar ook of er bij de produktie voldoende rekening is ge houden met mens en milieu. Zij drinken koffie met het keurmerk ”Max Havelaar” omdat dan de boeren wel een eerlijke prijs voor hun produkt krijgen. Zij eten bananen uit Nicaragua omdat dan het geld terecht komt bij de producenten. Ze onthouden zich van het gebruik van tropisch hardhout, omdat het kappen van onze tropische longen met duur zaamheid niets van doen heeft. En ze spreken zich uit tegen de invoe ring van het melkgift-stimulerend hor moon BST, omdat dat slecht voor het milieu is en de ongelijkheid tussen rijk en arm alleen maar verder vergroot. bestaand Ondernemerscentrum gerea liseerd. De functie van het Ondernemerscen trum blijft het aanbieden van betaal bare huisvesting (kleine kantoor- en be drijfsruimten) aan startende en kleine uitbreidende bedrijven. Om dit doel te bereiken, worden de hiervoor noodzakelijke beheerswerk- zaamheden in ieder geval tot 1 oktober 1990 door Job Creation in samenwer king met de gemeente verricht. Job Creation draagt in dit verband zorg voor de selectie en begeleiding van nieuwe starters, waarvoor overigens niet alleen starters, die zich in het On dernemerscentrum willen vestigen, in aanmerking komen, maar ook star tende ondernemers buiten het Onder nemerscentrum. WADDINXVEEN - Volgens re cente cijfers, die de gemeente Wad dinxveen voor de gemeentebegro ting 1990 heeft verzameld over de lokale werkloosheid, telde Wad dinxveen per 1 augustus 24.946 in woners. Hiervan hebben 9.624 mensen werk (beroepsbevolking). Geen werk hebben 624 mensen (307 mannen en 317 vrouwen) en dat is 6,5 procent van de beroepsbe volking. Dit percentage bedroeg vijf jaar geleden 9,7 (1984), het geen neerkwam op 819 mensen zonder werk (509 mannen en 310 vrouwen). Naar de mening van het college van B. en W. is de omvang van de Wad dinxveense beroepsbevolking (9.624 personen in augustus 1989) zeer waarschijnlijk te laag geschat. De veranderde samenstelling van de bevolking (Zuidplas) en de toe name van het aantal herintreed- sters begin 1989 zullen tot een stij ging van de beroepsbevolking lei den. Het werkloosheidspercentage is derhalve zeer waarschijnlijk te laag geschat, aldus de gemeente. WADDINXVEEN - Ter gelegen heid van het 70-jarig bestaan houdt de Bouw- en Houtbond FNV, afde ling Waddinxveen, een receptie en feestavond. De jubilerende FNV-afdeling houdt op zaterdag 21 oktober in De Unie de receptie van 14.30-16.00 uur en houdt diezelfde dag en om acht uur de feestavond in Het Tref punt. Op de feestavond zullen allereerst de jubilarissen worden gehuldigd en zal afscheid worden genomen van oud-penningmeester Bert Ber- loth. Daarna is er een optreden van de Goudse Operette en is er een ge zellig samenzijn met de Andanti no’s. en 4 toestellen van het eveneens verou derde model PA54, aangeschaft in 1978. Deze toestellen zullen worden vervan gen door het model PA-80 dat voldoet aan de nieuwste normen. Voorts is het noodzakelijk een hydrauli sche pomp aan te kopen. De kapitaal- lasten van beide aanschaffingen bedra gen 56.000,- per jaar en zijn op stel post opgenomen. Dit jaar kan de raad nog een voorstel verwachten voor de vervanging van de brandweerhelmen Dit formatieplan, dat met name ook noodzakelijk is vanwege het bereiken van de leeftijd waarop functioneel leef tijdsontslag plaatsvindt door de onder- commandant en op termijn door de commandant, zal, in combinatie met het totaalbeeld van de brandweer, er toe bijdragen dat er een duidelijke visie is hoe de taak en de daarmee samenhan gende organisatie er nu en in de toe komst uit dienen te zien. De continuï teit en het functioneren zullen hierdoor gewaarborgd blijven. De totale uitbreidings- en groot onder houdskosten lopen op tot bijna een mil joen gulden. Begin dit jaar werd er door de gemeen teraad al een krediet verleend van 882.500,- (incl. BTW). Dit krediet moest de kosten dekken van de uitbrei ding van één lokaal (365.000 gulden, met een rijksvergoeding van 250.000,- incl. onderwijsleerpakket en meubilair) en de kosten van dakrenovatie en geve- laanpassingen, welke worden geraamd op 517.500,-. De laatste kosten vallen onder ’’ingrij pend onderhoud” en op grond van de 40-jarige cyclus komt de school pas in 1997 in aanmerking voor deze werk zaamheden en de rijksbijdrage van 350.000 gulden. De Rehobothschool is namelijk in 1947 gesticht. Een gemeentelijke voorfinanciering bleek noodzakelijk tot 1997, het jaar waarin de rijksbijdrage in 40 jaarlijkse termijnen kan worden tegemoet gezien. Opmerkelijk is dat in Waddinx veen de werkloosheid onder vrou wen nu groter is dan onder man nen. Een gedeeltelijke verklaring is daarvoor waarschijnlijk de nog wat eenzijdige werkgelegenheidsstruc- tuur in de gemeente. Daarnaast is er ook een duidelijke toename van vrouwen, die willen herintreden op de arbeidsmarkt. In de nota gemeentelijk emancipa tiebeleid hebben B. en W. vrij uit voerig het eigen arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid ten aan zien van vrouwen uiteengezet. Met voortvarendheid zullen zij aan de uitvoering van de beleidsaanbeve lingen werken. WADDINXVEEN - Woensdagavond 11 oktober om acht uur wordt er in het Anne Frank-centrum weer een avond gehouden van de Katholieke Vrouwen Organisatie ’80 (KVO), afdeling Wad dinxveen. Op deze avond komt iemand van de inrichting voor geestelijk gehan dicapten De Hooge Burch uit Zwam- merdam iets vertellen en laten zien met filmbeelden over het dagelijks leven in De Hooge Burch en over hun gastgezin nenproject. gemeenten c.q. de colleges van Burge meester en Wethouders een nieuwe in- dicatie-commissie bejaardenoorden en verpleeginrichtingen in te stellen ter vervanging van de reeds functionerende indicatiecommissies Een daarvoor ingestelde werkgroep heeft, in samenwerking met het Interge meentelijk Samenwerkingsorgaan Mid- den-Holland, een voorstel uitgewerkt. Voorgesteld wordt om één gemeen schappelijke commissie met drie sub-re- gionale commissies in te stellen. Deze nieuwe commissie zal met ingang van 1 januari 1990 moeten gaan functioneren. De nieuwe indicatiecommissie zal ove rigens nauw moeten gaan samenwerken met het lokale steunpunt. B. en W. zul len de raad nog dit jaar voorstellen ter besluitvorming voorleggen. I Het schoolplein had evenwel ook de no dige schade geleden en moest opnieuw bestraat worden. Het schoolbestuur dacht niettemin het nuttige met het aan gename te kunnen verenigen en het schoolplein gelijk maar goed te laten re noveren. De schoolpleincommissie is al een lange tijd bezig om de speelplaats functione ler en kindvriendelijker te maken. Die wensen lijken nu een rechtmatige voe dingsbodem te hebben gevonden, maar de wensen zijn wel groter dan de beurs. De kosten om het schoolplein opnieuw te bestraten met toevoeging van ge kleurde tegels, de installatie van enige speelwerktuigen en de afscheiding tus sen plein en straat worden geraamd op 64.000 gulden, waarvan de gemeente de helft als krediet zal verlenen. De actieweek wordt in Waddinxveen georganiseerd door de Kerngroep Ont- wikkelingssamenweking Waddinxveen, het NIVON, de Stichting Goed Werk, de Stichting Wereldwinkel Waddinx veen en de werkgroepen Zending/We- relddiakonaat/Ontwikkelingssamen- werking van de hervormde Immanuël- kerkgemeente en de Gereformeerde Kerk. Van zaterdag 7 tot en met maandag 16 oktober hebben de restaurants Bibelot (Passage), De Gouwe Dis (Zuidkade) en De Unie (Kerkweg Oost) wereld- maaltijden op hun menukaart gezet. Over de actie ’’Honger hoeft niet” is in de eethuizen ook informatie verkrijg baar. bijgedragen tot het ontstaan van nieuwe bedrijfsaktiviteiten in Waddinxveen. Doel van dit project was om op een ter mijn van 2 tot 4 jaar in totaal 150 nieu we, duurzame arbeidsplaatsen te creë ren. Bij afsluiting van de operationele fase van het project is gebleken, dat dit aan tal naar verwachting ruimschoots zal worden gehaald. Om in de huisvestingsbehoefte van deze veelal nieuwe bedrijven te kunnen voorzien, is tegelijk met het Job Crea tion Project een uit twee bedrijfshallen Brandweer blijft nog vrouwloos Aan de hand van ingrediënten voor ver schillende recepten wordt in zes Wad dinxveense supermarkten aangegeven hoe men ”zuivere”produkten kan ge bruiken. De deelnemende supermarkten zijn die van De Bruin (Zuidkade), Kool (lep- laan), Garant Markt (Luifelbaan), Ga rant Markt Plus (Zuidplaslaan), Van Mourik (Passage) en Super Van der Sluijs (Groensvoorde). In de meeste Waddinxveense super markten zal het een informatievak of vi trine zijn waar aandacht gevraagd wordt voor ’’zuivere” produkten. Dit zijn pro dukten, veelal geproduceerd in Derde Wereldlanden en waarvoor een eerlijke prijs betaald wordt aan de producent. Vrijdag 6 oktober zal er op de Waddinx veense weekmarkt een informatie kraan! staan om de bevolking te infor meren over de aktieweek “Honger hoeft niet“. Er wordt Max Havelaarkof- fie (zuivere koffie) geschonken en er is informatiemateraal aanwezig. ’’Honger hoeft niet” is een landelijke organisatie waaraan 40 landelijke Derde Wereld-, landbouw-, milieu-, Het gemeentelijk beleid is al enige jaren gericht op bevordering van de plaatse lijke bedrijvigheid. Enerzijds leidt dit beleid tot een grote betrokkenheid bij het wel en wee van de hier gevestigde bedrijven en wordt, waar nodig en mo gelijk, verbetering gebracht in de omge vingsfactoren, die het bedrijfsmatig handelen beïnvloeden. Zeer duidelijk is deze gemeentelijke be trokkenheid naar voren gekomen toen één van de grootste werkgevers van Waddinxveen, NKF-Kabel, haar voor nemens bekend gemaakt om de Wad dinxveense vestiging op vrij korte ter mijn te ontmantelen, door verplaatsing van de produktie naar Delfzijl. Het gemeentebestuur heeft al zijn mo gelijkheden aangewend om deze beslis sing van de NKF-direktie ongedaan te maken en de strijd van vakbonden en ondernemingsraad ondersteund. ’’Gelukkig voor de werkgelegenheid in Waddinxveen - en niet in de laatste plaats de werknemers van NKF-Kabel - is de directie hierop teruggekomen en blijft NKF-Kabel, in ieder geval tot een nieuwe evaluatie van de situatie in 1992, gewoon produceren in Waddinxveen. Wel zal de afslankingsoperatie de no dige sociale gevolgen voor de werkne mers hebben”, aldus B. en W. Anderzijds is, in het belang van het creëren van nieuwe duurzame arbeids plaatsen, het gemeentelijk beleid ge richt op het aantrekken van nieuwe be- drijvingheid en het stimuleren en on dersteunen van nieuwe bedrijfsinitiatie- ven. In het afgelopen jaar heeft de bedrijvig heid in Waddinxveen zich wederom goed ontwikkeld. De trend van de afge lopen jaren wordt derhalve voortgezet. Er is een lichte daling te bespeuren in het aantal bedrijfsvestigingen terwijl het aantal arbeidsplaatsen in vergelij king met vorig jaar met bijna 4% is toe genomen. Dit blijkt uit de meest recente provin ciale gegevens betreffende het aantal bedrijfsvestigingen en het aantal werk zame personen. De afname van het aantal bedrijfsvesti gingen komt vooral voor bij dienstverle nende sectoren. Een werkgelegenheids- toename daarentegen is er bijna bij alle sectoren. De groei van het aantal arbeidsplaatsen is vooral belangrijk geweest in de secto ren groothandel, hotelwezen en repara tiebedrijven, bank- en verzekeringswe- zen/zakelijke dienstverlening en de ver zorgende dienstverlening. Een uitzon dering vormt vooral de bouwnijverheid, waar het aantal arbeidsplaatsen met 189 is afgenomen. Versterking van het bestaande produk- tiemilieu vormt bij het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid het uitgangspunt. Belangrijke facetten zijn het realiseren van een goede infrastructuur, vol doende woningen, alsmede het aanbie den van een breed scala van onderwijs voorzieningen. Verder vormen hierin de aanleg en uit gifte van bedrijsterrein een wezenlijk onderdeel. Coenecoop I heeft de afge lopen jaren kunnen voorzien in de ruim tebehoefte van veel lokaal en regionaal gevestigde bedrijven. Thans is nog ruim 2 ha beschikbaar, waarvoor een groot aantal gegadigden zich geïnteresseerd heeft getoond. Di verse opties en reserve-opties zijn ver leend. Mede gelet op deze grote vraag naar be drijfsterrein is begonnen met het ont wikkelen van een bestemmingsplan voor Coenecoop II. De behandeling be vindt zich momenteel in de vooront werpfase. Het streven is er op gericht over Coenecoop II te beschikken op het moment dat de laatste gronduitgifte van Coenecoop I plaatsvindt. Aan de ontsluiting van deze beide be drijfsterreinen vanuit de richting Den Haag wordt met spoed gewerkt. De aan te leggen zuidelijke rondweg zal echter niet alleen de bereikbaarheid van de op Coenecoop I en II gevestigde bedrijven vergroten, maar zal ook belangrijk bij dragen aan de ontlasting van enkele ver keersknooppunten in de bebouwde kom van de gemeente. In regionaal kader (Regionaal Econo misch Overleg) is gewerkt aan het in beeld brengen van de bedrijfsterreinsi- tuatie in de regio Midden-Holland. Dit heeft geresulteerd in een notitie over de bedrijfsterreinsituatie in het woon- werkgebied Gouda/Waddinxveen in de jaren negentig. Naar aanleiding hiervan heeft de raad ingestemd met het laten verrichten van een kwalitatief vergelijkend lokatie-on- derzoek naar mogelijkheden voor toe komstige bedrijfsterreinen in Gouda en Waddinxveen. De uitkomsten van dit onderzoek wor den begin volgend jaar verwacht. De raad zal via de commissie voor Econo mische Zaken en Sociale Zaken en Ruimtelijke Ordening over de voort gang van het onderzoek worden geïn formeerd. Samen met het Job Creation Project heeft de gemeente de afgelopen jaren i Door de vergrijzing neemt het aantal zorgcontacten in het kruiswerk sterk toe. Voor bewoners van 60 jaar en ou der bedragen die zorgcontacten in Wad dinxveen 14.130 (Boskoop 4.956). Dit is per formatieplaats 1.682 (Boskoop den. Naar aanleiding van dit besluit dienen Besproken worden het waarom van het ziekzijn en wat daar onder andere met natuurgeneeswijzen aan gedaan kan worden. Ook de eigen verantwoorde lijkheid wordt onder de loep genomen. Frea Plantinga heeft jarenlange erva ring als natuurgeneeskundige thera peute en heeft in Waddinxveen een praktijk voor natuurgeneeswijzen. In 1990 bestaat de noodzaak het gecom bineerde huidige manschappen-, duik en hulpverleningsvoertuig te vervan gen. Uit een rapportage van de Inspec-* derde model PA51, aangeschaft in 1962 teur voor het Brandweerwezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt namelijk dat de huidige wagen niet meer voldoet aan de normen, die brandweertechnisch aan een dergelijke brandweerauto gesteld dienen te wor den. Zo is het ondermeer van belang, dat de manschappen gescheiden zitten van het materiaal. Om tot een evenwichtige aankoop van een nieuwe brandweerwagen te komen, is het van belang dat een totaalbeeld wordt verkregen van de brandweer, zo wel uit materieel als uit personeelsoog- punt bezien. Aspecten, die hierbij in hun onderlinge samenhang in ogen schouw dienen te worden genomen, zijn onder andere de gegroeide Waddinx veense bevolking, uitbreiding van de gemeente met de wijk Zuidplas en Coe necoop, het aantal en soort risicogebie den en de taak van het Waddinxveense korps in de rampenorganisatie. Voorshands hebben B. en W. de kapi- taallasten van de vervanging van de brandweerauto geraamd op 21.250,- per jaar. De sollicitatieprocedure ten behoeve vies aan de staatsecretaris van WVC uit- van de negende huisarts is afgerond. Op gebracht over de vestiging van een ver- 4 september heeft de eerste vrouwelijke pleeghuisdependance te Boskoop en huisarts T.S. Wilms in Waddinxveen haar praktijk geopend. Met ingang van 1 januari 1990 vervalt het Besluit vestiging en praktijkomvang sproken over 30 bedden in Boskoop, huisartsen; de inhoud van de nieuwe wettelijke kaders zijn nog niet exact be kend. B. en W. zijn van mening, dat door deze landelijke beleidswijziging en om de nieuwe huisarts de kans te geven een praktijk op te bouwen, het niet zinvol is thans een procedure te starten om te ko- Gouda (de Riethoek en Bloemendaal) men tot de vestiging van een 10e huis arts. Op het terrein van de volksgezondheid is volgens B. en W. het afgelopen jaar verder gewerkt met een aantal zaken, zoals de procedure voor een 9e huisarts, de pogingen om een verpleeghuisde pendance in Waddinxveen te krijgen en het opzetten van een bevolkingsonder zoek. Naast deze zaken is samen met Midden- Holland begonnen met het bezien van reële mogelijkheden om te komen tot een gemeentelijk alcoholmatigingsbe- leid. Eveneens in Midden-Holland-ver- band is gewerkt (en wordt nog gewerkt) aan de totstandkoming van een regio nale indicatie-commissie voor bejaar denoorden. In het kader van de reorganisatie bij de aantal geïndiceerde bejaarden afdeling Sociale Zaken is volkgezond- --1 heid thans ondergebracht bij de afde ling Welzijn en Onderwijs, alwaar ook de verwante zaken als verzorgingstehui zen, zwakzinnigenzorg en maatschap pelijke dienstverlening zijn onderge bracht. Onlangs hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hun definitieve ad vies aan de staatssecretaris van WVC uitgebracht over de vestiging van een verpleeghuisdependance te Boskoop en Nederlek. Binnen de raad zorgde deze kredietver lening voor grote onenigheid. De heer S.E. Duursma (Alg. Belang) spreekt van een slecht financieel beheer en uit de hand gelopen kosten. ”Er is alleen sprake van meerkosten, terwijl enige bezuiniging en versobering toch op zijn plaats zou zijnDe pot moet door een goede huisvader bestierd wor den”. Ook het PvdA-raadslid H. Doornheim meende dat het schoolplein te presti- tieus wordt aangepakt en was van me ning dat deze kosten voor rekening van de school moet komen. De leden van SGP, RPF en CDA stem- ZEVENHUIZEN - Vrijdagavond 6 ok- den voor de kredietverlening en zo werd tober gaat de Zevenhuizense koffiebar het voorstel met zeer gemengde gevoe lens aanvaard. Burgemeester A.W. Lips verzekerde echter met klem, dat het bestuur van de Rehobothschool niet meer bij de ge meente hoeft aan te kloppen. Alle toe komstige, financiële tegenvallers zullen voor rekening van de school zijn. r A i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 15