Pianist Geoffrey Madge opent reeks De Bonkelaar IBEDRIJVENÏ Nieuwe EHBO-voorzitter ”De Kift” in B. en W. willen lid blijven van landelijke VECA1 Theo den Boon Kleding- en speelgoedactie voor Chili Autorit Gouwe Rijders 7 oktober exposeert in België Bastiaan Optiek in Groensvoorde Verzoek om statiegeld op draagtas ■K I «M Antwoorden Docent Belasting Opnamen SS s. KJ Pagina 17 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 4 oktober 1989 Commerciële zenders GERRIT v. d. BERG 9. Niet van toepassing. 4 en 5: in antwoord 3 besloten. 11. Niet van toepassing. 12. In het raadsbesluit nr. 157, genomen V 'De Kift"’ valt de cabaretgroep Niet Uit Het Raam. geen dekmantel voor abonnee-TV 3. Heeft de voorzitter van de VECAI bij zijn publieke optreden de afgelopen 1. Ons is via de media duidelijk gewor den dat het D.B. van de VECAI ondub belzinnig actie voert om de kabelexploi tanten de vrijheid te laten de program ma’s van RTV en TV-10 op de kabelnet ten te brengen. 4. Zo het antwoord op het eerste deel van vraag 3 bevestigend luidt; op grond van welke uitspraak van de Raad zijn dergelijke uitspraken dan gerechtvaar digd. 10. Neen, wij zouden u hierover vanzelf sprekend kennis hebben gegeven. 7Heeft u kennis genomen van perspu- blikaties in Trouw terzake de ver meende relatie tussen het commerciële bedrijf TV 10 en het Zweedse bedrijf Esselte (abonnee-t.v.). 7. Ja, met name het artikel uit Trouw d. d. zaterdag 23 september 1989. 8. Bent u van mening dat tevoren maat regelen moeten worden genomen ten einde tegen te gaan dat onverhoopt die situatie ontstaat, waarbij via een spe ciale konstruktie Waddinxveense bur gers (t.z.t.) genoodzaakt worden (al leen) middels een afzonderlijke abon- nee-bijdrage, naast de reeds door de Raad vast te stellen bijdrage voor de aansluiting op het CAI-net, kennis te verkrijgen van het programmapakket van TV 10 - al dan niet onder een andere bedrijfsnaam -. 14. Wij achten het altijd zinvol en ver standig om met de raad of één van zijn commissies in twijfelgevallen te overleg gen en advies te vragen. Al zou het maar zijn om te voorkomen dat een nieuwe se rie van 14 vragen op ons college wordt afgevuurd. 2. Bent u met de VECAI van mening dat de doorgifte van de programma’s van bedrijven als TV 10 en RTV via het kabelnet noodzakelijk is voör een ge zonde exploitatie van het (gemeente lijk) kabelbedrijf. Hier volgen de door de CD A-raadsfrac- tie gestelde vragen en de door B. en W. gegeven antwoorden: WADDINXVEEN - ”De Kift" heet het stuk dat de cabaretgroep "Niet uit het raam” volgende week vrijdagavond 13 oktober om acht uur in De Bonkelaar aan de Beukenhof zal brengen. De voorstelling, die wordt gebracht door Pim van Asten, Joep van Deude- kom, Peter Heerschop en Viggo Waas, -in het nieuws- jL.„f j jaarvergadering droeg voorzitter Henk van Loenen de hamer over aan zijn op volger Nico Sonneveld. Na afloop van de jacrvergadering kre- van onze gemeente (het CAI-bedrijf) bij deze koepelorganisatie op te schor ten resp. op te zeggen. 6. Het besluit om het lidmaatschap van de VECAI op te zeggen is aan de raad. Ons college acht geen termen aanwezig u in die richting voorstellen te doen. WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van de EHBO heeft een nieuwe voorzitter. Op de laatst in de Ontmoetingskerk gehouden algemene 8. Ja, wij zullen erop toezien dat een eventueel met commerciële zenders te sluiten contract inzake doorgifte op het Waddinxveense kabelnet, de mogelijk heid uitsluit dat het ’’verhuurde kanaal’’ door de ’’huurder” wordt gebruikt om het om te zetten in een geheel of gedeelte lijk abonnee tv-kanaal met extra lasten voor de aangeslotenen. 13. Kunt u bevestigen dat onverkort is c.q. wordt vastgehouden aan uw toezeg ging, gedaan bij het eerderbedoelde Raadsbesluit d.d. 20 september jl niet eerder een overeenkomst te (doen) slui ten met de resp. commerciële bedrijven TV 10 en RTV dan nadat onomstotelijk is komen vast te staan dat doorgifte van de door deze bedrijven aan te bieden programma’s geheel legaal kan geschie den. 3. Op advies van onder andere VNG heeft uw raad op 18 december 1985 be sloten toe te treden tot de VECAI. Bij de taakverdeling tussen belangenbeharti ging door VNG en VECAI is besloten dat de VECAI met name ook de media politieke belangen van de leden behar tigt. Over een standpuntbepaling van de VE CAI inzake TV-10 en RTV heeft geen specifieke algemene vergadering plaats gevonden. Wel is de mening van de VECAI dat er naar gestreefd moet worden dat de mach- tigingshouder c.q. exploitant met zo min mogelijk belemmering van bijv, de rijks overheid, zelf moet kunnen bepalen wat over de kabel wordt gedistribueerd. Desgevraagd deelde het secretariaat van de VECAI mede dat voorzitter en secre taris thans spreken namens DB, (waarin plm. 45% van het totaal aantal aanslui tingen is vertegenwoordigd), met de be doeling te onderstrepen dat de exploitan ten zelf willen bepalen wat zij doorgeven. In strikte zin spreekt het DB niet namens de raad van Waddinxveen. In ruimere zin naar onze mening wel in overeen stemming met de gevoelens die bij een meerderheid binnen de VECAI leven. Op de najaarsvergadering van de VE CAI zal het DB ongetwijfeld ten aanzien van zijn optreden verantwoording afleg gen. WADDINXVEEN - Zaterdagavond 7 oktober wordt de autopuzzelrit van de Waddinxveense autoclub De Gouwe Rijders gehouden. De inschrijving is op 20 september 1989 staat in de tweede alinea (waarnaar bij de besluitvorming wordt verwezen), dat de toegang tot het kabelnet zal worden verschaft ’’onder nog nader te bepalen voorwaarden”. Wijziging van het raadsbesluit is ons in ziens derhalve niet nodig. WADDINXVEEN - De Australisch/Nederlandse pianist Geoffrey Madge opent volgende week donderdagavond 12 oktober om half negen in de raadzaal van het Waddinxveense gemeentehuis de tien reeks kamer muziekconcerten. De losse plaatsen kosten nu 11,25 en voor CJP-hou- ders en 65-plussers 8,25. Een abonnement op zes concerten (tot en met 5 april volgend jaar) kost 50,- (CJP en 65-plus 38,-). 10. Droeg u voor de Raadsvergadering van 20 september jl. kennis van het feit dat terzake het eventueel aangaan van verplichtingen met commerciële instel lingen als TV 10 en/of RTV meerdere model-kontrakten zijn opgesteld. BOSKOOP/WADDINXVEEN - Na de gehouden Chileense avond in Het Praathuis in Boskoop, waar 16 jaar dic tatuur werd herdacht, wordt een actie gehouden voor mensen in Chili die niet in staat waren het regime te ontvluch ten. Het idee is uitgegaan van de in Boskoop f en Waddinxveen wonende Chilenen. Familieleden van politieke gevangenen kunnen worden geholpen met kleding, schoeisel en speelgoed. Men is erg ge holpen met goede, gebruikte spullen en speelgoed. Voor schoeisel geldt: niet groter dan maat 42. Daar alle goederen per container naar Chili moeten worden gebracht, wordt ook een bijdrage van 2 gulden voor transportkosten op prijs gesteld. Bezor gadressen zijn de fam. Aranga Vega, Puttelaan 156 in Boskoop, fam. A.S. Colpa, Laag Boskoop 3 (tel. 17129), fam. Ramirez, Peter Zuidlaan 76 en fam. Vasquez, Peter Zuidlaan 81 in Waddinxveen. van Bach bewerkt voor piano. Het be kendste stuk is waarschijnlijk de Cia- conna van Bach, die deze oorspronke lijk voor vioolsolo schreef maar door WADDINXVEEN - ”De Nederlandse consument gebruikt ongeveer 35 plastic draagtassen per jaar. Een gemiddeld gezin van vier personen gebruikt dus zo’n 140 van dergelijke draagtassen per 6. Dient naar uw mening bij een even tueel voortgaand eigenstandig optreden van het VECAI-bestuur de konsekwen- ties overwogen te worden de aansluiting 11Zo het antwoord op vraag 10 beves- tigend luidt, waarom heeft u hiervan dan de Raad niet terstond geïnfor meerd, in elk geval voorafgaand aan de behandeling van uw voorstel tot uitbrei ding van het kabelnetpakket te beslui ten. 2. Een gezonde exploitatie van het Wad dinxveense kabelnet kan vanuit twee ge zichtshoeken worden benaderd: a. fi nancieel gezien; b. een laag klachtenper centage. a. Wanneer het niet doorgeven van TV- 10 en RTV niet leidt tot opzeggingen van abonnees, omdat die prijs blijven stellen op ontvangst van de 13 reeds op de kabel aanwezige zenders, blijft een gezond fi nanciële exploitatie ook zonder TV-10 en RTVgoed mogelijk. b. Wanneer aan de abonnees niet duide lijk kan worden gemaakt, waarom Ne- derlands-talige (commerciële) uitzendin gen (met bekende tv-persoonlijkheden en programma’s) die wel via een schote lantenne en decoder kunnen worden ont vangen, niet via de kabel (mogen) wor den doorgegeven, zal naar onze mening een grote ontevredenheid bij de klanten kunnen ontstaan. De gevolgen daarvan kunnen wij thans niet inschatten. Geoffrey Madge is hoofdvakdocent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Onlangs voltooide hij weer een bijzondere opname: de etudes van Cho pin in de bewerking van Leopold Go- dowski. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze nog dit jaar op c.d. verschijnen. Tijdens het concert van 12 oktober speelt Madge werken van Bach, Buso ni, Liszt en Krenek. Het is ongetwijfeld verrassend om de eerst partita van Bach weer eens op de piano te horen, want sinds de authentieke uitvoeringen ”in” zijn kan men volgens sommige mu ziekliefhebbers Bach alleen nog maar op clavecimbel spelen. Veel pianisten wagen zich daarom niet meer aan Bach. Vandaar dat het heel aantrekkelijk is te horen hoe Madge de werken van Bach op piano zal vertol ken. imjuvio gviivuuvn. iiidvunj vuig ia vanaf 18.00 uur in het restaurant van het Ferrucio^Busoni heeft nogal wat muziek veilinggebouw aan de Bredeweg te Waddinxveen. Er wordt gestart tussen 18.30 uur en 19.00 uur. De belangstelling voor de vorig j aar ver reden avondoriëntatierit was zo’n suc ces dat het bestuur unaniem van oordeel was ook dit jaar weer eenzelfde soort rit uit te zetten. De aanvangstijd is zodanig vastgesteld dat ook liefhebbers die zaterdags moe ten werken kunnen meedoen. 9. Zo uw antwoord op vraag 8 ontken nend luidt, welke motieven leiden dan tot uw standpunt. Busoni werd omgewerkt tot een schitte rend pianowerk. Verder heeft Busoni een aantal orgel- stukken van Bach bewerkt. Madge zal ’’Toccata, adagio en fua” spelen, een van de meest monumentale orgelwer ken van Bach. De nieuwsgierigheid naar de ’’herschepping” van Busoni van dit stuk is reeds voldoende om naar het concert te komen. vrouwelijke bezorgers uit deze streek. Sinds 1965 is de Gouden Gids.- toen nog Gele Gids - uitgegroeid van een gerubri ceerde Zaken- en Telefoonlijst tot een handig informatiemedium dat steeds vaker wordt geraadpleegd. Het medium is uitgegroeid tot een begrip. De Gou den Gids wordt intensief geraadpleegd. Per jaar is dat in totaal 200 miljoen keer, of wel 675.000 maal per dag. Ieder huis houden raadpleegt gemiddeld 36 maal per jaar de Gouden Gids. In de Comsumenten-Geldgids van juli concludeert de Consumentenbond dat het studentenpakket van de VERENI GING SPAARBANK, die in Waddinx veen een vestiging heeft aan het Konin gin Wilhelminaplein, het aantrekke lijkst van alle aangeboden studenten pakketten is. Het pakket van de Ver- j enigde Spaarbank bestaat uit een stu- dentenrekening met uitgebreide betaal faciliteiten en een verzekeringscompo- nent met volledige dekking. Dat schrijven B. en W. in antwoord op de 14 schriftelijke vragen die de CDA- gemeenteraadsfractie onder aanvoering van de christen-democraat Gerrit van den Berg vorige week stelde over de eventuele komst van de commerciële zenders RTL-Veronique en TV 10. Voor het Waddinxveense kabelnet is CD A-wethouder Paul van Schie verant woordelijk. In hun antwoorden, die hierna letterlijk gepubliceerd worden, evenals de vra gen waarop ze betrekking hebben, schrijven B. en W. ook dat het optreden van het landelijk orgaan van kabelnet- tenhouders (VECAI) - waarvan ook Waddinxveen lid is - geen aanleiding is het lidmaatschap op te zeggen. Als dat toch moet gebeuren is dat een zaak van de raad. De Australisch/Nederlandse pianist Geoffrey Madge opent de reeks ka mermuziekconcerten in het Waddinxveense gemeentehuis. (Foto: Bert Het eerste pianoconcert vermeldt werken van Bach, Beethoven, Liszt, Krenek en Busoni. De bekendheid die Geoffrey Madge (1941) geniet is niet in de laatste plaats te danken aan zijn doorgaans ongewone programmering, die zich dikwijls uit in een pleidooi voor een vergeten of onbekende componist. Zo verschenen in 1983 bijvoorbeeld 6 c.d.’s waarop Madge het vrijwel volle dige piano-oeuvre van Ferrucio Busoni vastlegde. Voor deze meest recent ver schenen uitgave oogstte hij veel bewon dering en werden hem een Edison, de Deutsche Schallplattenpreis en de Bel gische St. Caeciliaprijs toegekend. 12. Zo het antwoord op vraag 11 ont kennend luidt, wilt u dan per omgaande overwegen of het thans kennis nemen van deze omstandigheid aanleiding geeft tot een aanpassing dan wel wijzi ging van het Raadsbesluit op 20 septem ber jl. terzake de uitbreiding van het via het kabelnet aan te bieden programma pakket. is toegankelijk tegen betaling van 3,50. Door middel van pesterijen en valkui len proberen drie mannen elkaar uit evenwicht te brengen. Degene die valt kan een trap krijgen. ”De Kift” gaat over wanhopige strijd om niet alleen te staan. waarschijnlijk doorberekenen aan de consument. De Stichting Natuur en Mi lieu zou een zelfde initiatief, gecombi neerd met een statiegeldheffing van bij voorbeeld 50 cent per tas, graag toege past zien in Nederland. 1. Heeft u kennis genomen resp. we tenschap gehad van de door de VECAI ondernomen actie wegens de door hen gewenste verspreiding van program ma’s van de commerciële instellingen TV 10 en RTV via het kabelnet. WADDINXVEEN - In het winkelcen trum Groensvoorde opent Bastiaan Op tiek (oogmeting, brillen en contactlen zen) zaterdagmorgen 7 oktober om ne gen uur officieel zijn deuren. Het bedrijf heeft ruimte gevonden in de winkel waarin tot voor kort het uitzend bureau Olympia actief was, maar deze vestiging is verplaatst naar Gouda. De opening van Bastiaan Optiek gaat gepaard met openingsacties, die de hele maand oktober geldig zijn. De nieuwe zaak wordt gerund door Bas tiaan Molenaar (32), die zijn optiekop- leiding volgde aan de C. Huijgensschool in Rotterdam en zeven jaar werkte bij een opticië in Schoonhoven. Sinds 1981 is hij contactlens-specialist. WADDINXVEEN - Het college van B. en W. zal er op toezien dat een eventueel met commerciële zenders te sluiten contract inzake doorgifte op het Waddinxveense kabelnet de mogelijkheid uitsluit dat het ver huurde kanaal door de huurder wordt gebruikt om het om te zetten in een geheel of gedeeltelijk abonnee-TV-kanaal met extra lasten voor de aan geslotenen. 13. Ja, met deze kanttekening dat het woord ’onomstotelijk” door ons college niet gebezigd is. Het kan immers niet zo zijn dat, wanneer het commissariaat voor de media of enig ander tot uitspraak bevoegde instantie (bijv, de minister of de rechter) verklaard heeft dat doorgifte past binnen de regels van de Mediawet, door ons gewacht wordt op de uitslag van eventuele langdurige juridische pro cedures die tegen die uitspraak worden aangespannen door andere belangheb benden zoals NOS, NDP etc. Italië gaat op tassen die schadelijk zijn voor het milieu een belasting heffen van 15 cent per tas. De detaillist zal dit dan -J-1-1--J. week naar uw mening mede namens de raad van Waddinxveen gesproken in de hoedanigheid van exploitant van het CAI-bedrijf Waddinxveen. En ligt het niet voor de hand dat de VECAI bij der gelijke zaken van importantie - waarbij tenslotte de mogelijkheid bestaat dat wettelijke voorschriften worden over treden - de bij haar organisatie aange slotenen tevoren raadpleegt. Nog niet zo lang geleden heeft Geoffrey Madge een opname gemaakt (die nog moet verschijnen) van de sonates van Ernst Krenek. Deze in 1900 geboren, thans hoogbejaarde componist schreef bij deze gelegenheid zijn 7e, tot dus verre laatste pianosonate, die hij, hoe kan het ook anders, opdroeg aan Geof frey Madge. Deze l’aatste sonate staat dan ook op het programma. Pikant de tail is nog dat Krenek gehuwd geweest is met de dochter van Gustav Mahler. De liederen van Franz Schubert beho ren niet allen tot het repertoire van de vocalist, maar ook tot dat van de pia nist. De grote pianist en componist Franz Liszt heeft namelijk een aantal liederen bewerkt door pianosolo waar mee waardoor het repertoire verrijkt werd met een aantal prachtige stukken die op deze manier een dubbele be kendheid kunnen krijgen. Ongetwijfeld behoort het lied Erlko- ning van Schubert tot het bekendste dat hij heeft geschreven. Het zal dan ook een spannende ervaring zijn te horen hoe Franz Liszt de melodie in deze op zichzelf al niet gemakkelijke pianopar tij heeft verwerkt en daarbij recht te doen aan het dynamische karakter van het lied daar de tekst immers ontbreekt. 5. Zo het antwoord op het eerste deel van vraag 3 ontkennend luidt; op welke wijze wilt u alsdan per omgaande van uw ontstemming blijk geven en publie kelijk afstand nemen. De GOUDEN GIDS RIJNLAND (die vanuit Alphen aan den Rijn en Woer den tot Boskoop gaat) is dezer dagen voor dé 25e maal verschenen. In de Al- phense regio zullen een kleine 87.000 exemplaren van deze gids huis-aan-huis bezorgd worden door 27 mannelijke en 14. Acht u het tenslotte zinvol en ver standig, kennis dragend van (nieuwe) feiten en omstandigheden, zoals in per- spublikaties naar voren gekomen, uit een oogpunt van zorgvuldigheid als mede de wenselijkheid juridische gevol gen tevoren precies vast te stellen, de in houd van een eventueel te sluiten over eenkomst, als eerder bedoeld, alsnog voorafgaand aan ondertekening voor te leggen aan de Raadscommissie voor de Financiën, teneinde af te tasten in hoe verre één en ander de instemming van de Raad kan dragen. WADDINXVEEN - De Waddinx veense kunstenaar Theo den Boon ex poseert schilderijen in Galerij Athena van Paul Depreitere-Sagaert in het Bel gische Menen. De galerie beschikt over een grote se lectie werken van verscheidene kunste naars. Theo den Boon, wiens werk ook in het bezit is van rijks- en gemeente lijke instellingen, musea en vele parti culieren, is daar één van. Het schitterende werk van Theo den Boon is uiterst moeilijk te omschrijven. Er zijn nauwelijks woorden voorhan den om deze landschappen van kleurig ritme op een objektieve manier te bena deren. Niet dat men bepaald geneigd is om iets figuratiefs te gaan aflezen, maar de grillige en soms heel breekbare vor men in een helle of aantrekkelijke kleur of gewoon in zwart van een diepe inten siteit willen iets vertellen dat naar wij vermoeden bij iedereen een beetje an ders overkomt. Wie gewoon de koloris- tische echo’s gaat opzoeken of het doek bekijkt vanuit een streng criterium van evenwichten en plastische echo’s wordt gaandeweg enthousiast; maar ook de andere, de meer impulsieve en subjek- tieve kijker leest met spanning en ge boeidheid het netwerk van ritmes en ko- lonistische toespellingen af. Theo den Boon is inderdaad een bijzonder boeiend kunstenaar zowel in zijn tere en breekbare door licht overspoelde werken als in deze waarin het donker primeert en de schaduwen groeien met franjes van zon en lente aan hun leden. De scheidende EHBO-voorzitter Henk van Loenen (links) en de nieuwe EHBO-voorzitter Nico Sonneveld. (Fo to: Sjaak Noteboom). jaar. Dat verbruik kan aanzienlijk wor den verminderd”, aldus Marijke Brunt van de Stichting Natuur en Milieu. De stichting Natuur en Milieu wil dat het gebruik van draagtassen beperkt wordt. Vooral de van PVC gemaakte tas, waarbij bij verbranding schadelijke gassen vrijkomen, ziet de stichting graag verdwijnen. Marijke Brunt: ”Een pastic tas is een wegwerpartikel. Je kunt het wel een paar keer gebruiken, maar het heeft geen lange levensduur. Toch is er veel energie en grondstof nodig om het arti kel te vervaardigen. Bovendien is plas- tic-afval schadelijk voor het milieu. Daarom is het veel beter als consument een boodschappentas te gebruiken van bijvoorbeeld stof. Zo’n tas is niet duur en gaatjaren mee”. gen alle aanwezigen de gelegenheid de gaande en komende man de hand te drukken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 17