Koe heeft met computer contact Reeks aanbevelingen voor beter milieu in Waddinxveen /AUTO Multi Car Nog te veel papier tussen het huisvuil Conclusie B. en W. uit eerste half jaar Rentokil-ZVH begint weer Dronken man aangehouden Gemeente publiceert Milieubeleidsplan Waddinxveen IN HALF JAAR INGEZAMELD AEOLUS BEGINT GOED Gelijkspel Kwiek 1 Organisch af val Klein chemisch afval Controle OCCASIONS Blik Glas Papier Jeugd Bodem Geluid Hinder Water T Bewustwording Lucht Afval NEDERLAND BV Nu uw auto halen over een half jaar pas betalen. De auto's zijn messcherp geprijsd. WADDINXVEEN - Het maandag gepresenteerde Milieubeleidsplan Waddinxveen bevat een reeks ven beleidsaanbevelingen op het gebied van hinder, water, lucht, geluid, afval, bodem en gevaar. Pagina 19 Woensdag 4 oktober 1989 De computer herkent de koe aan het zendertje in haar halsband en geeft haar het krachtvoer dat ze tegoed heeft. 1984 1982 1983 1985 1987 1988 1987 1984 1984 Totaal-overzicht beleidsaanbevelingen 1985 1981 1985 1983 1985 tes. De ingezamelde hoeveelheid in het eerste half jaar (2200 kg) is hoopge vend. Daarnaast vinden uiteraard de particuliere inzamelacties plaats. len van het zuurstofgehalte en de zuur graad van het oppervlaktewater. over het belang van scheiding van afval stoffen en het verantwoord omgaan met afval; - Het aanwijzen van een inleverterrein voor autowrakken; - Bevordering van selectief slopen door opnemen bepalingen in sloopbe- stekken. WADDINXVEEN - Waddinxveens overzicht van het gescheiden ingeza melde afval in het le halfjaar 1989. Totaal Oud papier (incl. kringloophalten) 173.823 kg Oud papier subsidie 3.332,02 Textiel 2.200 kg Blik 522 kg Batterijen (uitsluitend basisscholen) 780 kg Klein Chemisch Afval (incl. batterijen basisscholen 14.050 kg en opbrengst chemocar) Olie 5.650 Itr. Olie, halogeenhoudend 2.750 Itr. Glas 199.839 kg Totaal (exclusief olie) 390.434 kg Door deze techniek kan de veehouder In de blikcontainer worden veelal con servenblikken ingezameld. In massa wordt er heel wat blik ingezameld, ech ter het gewicht is relatief gering. WADDINXVEEN - Het eerste senio renteam van de tafeltennisvereniging Sinds de invoering in 1983 van de super heffing (een boete op teveel geprodu ceerde melk) is zowel het aantal melk koeien (met 22%) als de melkaanvoer aan de zuivelfabrieken (met 15%) flink gedaald. In 1988 zijn de zuivelover- schotten in Nederland geheel verdwe nen. Dorpatroat 59, Waddinxveen. Tel. 01828-12787. Door het uitbreiden van het aantal glas bakken trachten B. en W. in Waddinx veen de response uit te breiden van 44% in 1988 naar 50 a 60% in de komende ja- Kwiek heeft zaterdag in Amstelveen ren. J zameld. Het eerste halfjaar van 1989 is inmiddels 200 ton ingezameld. Mocht deze tendens zich doorzetten dan bete kent dat een verbetering ten opzichte van 1988 van plm. 20% In het eerste half jaar is er 175 ton inge zameld door de instellingen, waarvoor een vei lijk blijft er nog teveel in het huishoude lijk afval achter. Met de instellingen zul len B. en W. nagaan of er verder stap pen kunnen worden gezet om de ingeza melde hoeveelheden te verhogen. Daarbij kan gedacht worden aan groot scheepse inzamelakties. Zij zullen on dermeer door extra voorlichting deze caties zijn geworden, akties stimuleren. Tgunning is verleend. Vermoede- tie leidt tot een kostenstijging van 25,- x i i__x. j. afval. Ook de verwerking van chemisch afval zal een kostbare aange legenheid blijven. Hoewel ook hier geldt dat de kosten voor de baat uitgaan. In dit geval kan gedacht worden aan de vele stortplaat sen, die nu allemaal bodemsaneringslo- Het eerste jeugdteam, nog ongeslagen, verloor van het eveneens ongeslagen Smash-1 uit Schoonhoven. Het was wel stijging te spannend. Vijf van de tien partijen wer den in drie games beslist. Smash besliste echter met 7-3 de wedstrijd in hun voor deel. en beëindigen van s grondstoffen, zoals cadmium en CFK; :s Door middel in --j-i-i van convenanten en wetgeving zal een en ander worden bevorder. Het beleid tot bevorderen van scheiden aan de bron en hergebruik van afval stoffen is voor Waddinxveen nader uit gewerkt in de nota Afval - houd het <jag over deze materie is besloten tot het uitvoeren van een regionaal onderzoek naar de mogelijkheden om over te gaan tot apart inzamelen van GFT-afvaL Ook in het Nationaal Milieubeleidsplan na corripostering WADDINXVEEN - Vorige week vrij dag 29 september werd een 34-jarige Amsterdammer aangehouden, omdat hij onder invloed van alcohol verkeer de. Hij onderging de ademanalyse. apart”. Door het stimuleren van schei ding aan de bron en hergebruik kan de Waddinxveense afvalberg verkleind worden. Dit betekent niet alleen minder verspil- js deze gescheiden inzameling van GFT- afval taakstellend opgenomen. Het on derzoek zal naar verwachting nog dit Noordkade. Mede dank zij landelijke campagnes is de opbrengst sterk toege nomen. In 1987 is er 5.081 kg ingezameld en in 1988 9.576 kg, een stijging van maar liefst 92%. De resultaten over 1989 ge ven opnieuw een enorme zien. Aan klein chemisch afval is in to taal 14.050 kg ingezameld. In dit aantal zit 780 kg aan batterijen. De sterke groei van de hoeveelheid af val en de hoge kosten, die dit met zich brengt, hebben geleid tot het formule- ger liggen dan het gewone huisvuil, ren van het afvalstoffenbeleid in aan- ----'- sluiting op de rijksnota preventie en hergebruik van afvalstoffen. De doelstellingen van dit beleid zijn: ZEVENHUIZEN - Voor de volleybal lers van het Zevenhuizense Rentokil- ZVH behoudens het eerste herenteam zal zaterdag de competitie in alle hevig heid losbarsten. De sporthal Swanla zal dan vanaf 12.00 uur gonzen van de wed strijden. Hoogtepunten zijn de wedstrijden van het eerste damesteam om 17.30 uur en het tweede herenteam om 16.00 uur. Coach Toon v.d. Burgt was na afloop tevreden over het verloop van de wed strijd. Het team is bijna gereed voor het echte werk, dat op zaterdag 14 oktober in Breda om 19.00 uur begint met een bekerwedstrijd tegen TDK/Brevok. Voor aanstaande zaterdag staat een oe fenwedstrijd in Maaseik op het pro gramma, tegen de gelijknamige vereni ging- Zaterdag speelde Rentokil-ZVH in het kader van de oefenseries tegen het Bel gische Herenthals. De wedstrijd tegen Herenthals in België werd door Rento- kil toen vrij gemakkelijk gewonnen, maar dat ging zaterdag toch geheel an ders (11-15,15-10,8-15.15-7 en 15-10). - Alert beleid ten aanzien van moge lijke bodemverontreinigingen; - Uitvoeren van bodemonderzoek op mogelijke verontreinigingen; - sanering van verontreinigde grond; - actief begeleiden omwonenden en andere bij bodemverontreiniging be- deling op tenminste het huidige niveau. - Verdere intensivering van de handha ving van milieuvoorschriften. - Hieraan gekoppeld: een actief ver- bodembe- gunningbeleid ter wille van een effectief y handhavingsbeleid. bij het bedrijfsleven c.q. de instellin gen. - Verdere uitvoering van de in het ge meentelijk rapport ’’Afval, houd het apart” opgenomen activiteiten ten aan zien van compostvaten, glasbakken, oud papier; - Plaatsing van meerdere ’’kringloop- haltes”; - Bevordering aparte inzameling van klein chemisch afval bij particulieren en bedrijven; instandhouding depot Noordkade; uitvoeren haalsysteem met chemocar. - Streven naar gescheiden inzameling groente-, fruit- en tuinafval; in samen hang daarmee en ter verhoging van de efficiency voorstellen voorbereiden tot invoering van de minicontainer. - Bevordering van het hergebruik van kunststoffen. - Planmatige, geregelde voorlichting - Actief bestrijden van het geluid aan de bron via het instrument van de Hin derwet en de Algemene Politieverorde ning (APV). - Uitvoering van gelui<5meet- en bere- keningstaken o.a. voorvloeiend uit de Wet Geluidhinder. - Jaarlijkse planning van noodzakelijk geachte maatregelen, mede ten be hoeve van het ministerie Milieubeheer. - Uitvoering van akoestisch onder zoek. - Vaststelling van geluidszones rond in dustrieterreinen. - Beoordeling van bouwplannen met betrekking tot de vereiste geluidsisola tie. - Begeleiding en toezicht op de uitvoe ring van geluidssaneringsprojecten. de koeien individueel en verspreiu over de dag voeren. Hierdoor is de kans op voedingsstroonissen klein. Aan het eind van de dag kan de veehou der via de computer controleren of ie dere koe haar porties voer heeft opge geten. Een dergelijk systeem van voe ren wordt in de praktijk ook toegepast bij varkens en kalveren. In Nederland zijn circa 4500 melkvee bedrijven die voor het toedienen van krachtvoer gebruik maken van de com puter. In 1988 waren er 50.000 melkvee bedrijven met in totaal ongeveer 2 mil joen melkkoeien. aan particulieren, bedrijven en scholen Diverse - Voortzetting van de organisatie van het natuureducatieprogramma ten be hoeve van de basisscholen, in samen werking met de pas gevormde groep vrijwilligers; - Uitbreiding van het aan scholen aan te bieden pakket aan lesmaterialen/ wandelroutes. - Regelmatig voorlichting geven over diverse milieuzaken in de gemeente, ge combineerd met het scheppen van faci liteiten ter bevordering van milieuvrien delijk gedrag (papierbakken, ophalen klein chemisch afval e.d.); samenstellen en verspreiden van voorlichtingsmate riaal. - Voortzetting van de klachtenbehan- WADDINXVEEN - Voor de Waddinx veense badmintonclub Aeolus is het nieuwe seizoen goed van start gegaan. Team 1 en 8 staan na twee wedstrijden al aan kop in hun afdeling, terwijl de an dere teams ook goed mee komen. Team 1dat hoofdzakelijk uit jeugdspe lers bestaat en onder aanvoering gaat van een ervaren speelster, presteerde boven verwachting in de eerste klasse. Het hele team, bestaande uit Jolande Slot, Natasja van Es, Saskia de Heer, Tjeerd Hillerts en Marco Overes, heeft tweemaal een overwinning van 8-0 be haald op respectievelijk, NIVO 5 en Mata Hari 1 Team 2 staat nu op de tweede plaats na een overwinning van 6-2 op Hazers- woude en 5-3 op Florida. Team 3 heeft helaas twee keer verloren met 1-7 van Shuttlewoude en 3-5 van Aigis. Door deze resultaten staan ze op de laatste plaats in hun poule. Team 4 is een goede middenmoter, door een klein verlies van 3-5 op Aar- landerveen en een gelijk spel tegen Shuttlewoude. Team 5 staat op een goede derde plaats, dankzij de overwin ningen 6-2 op Wassenaar en 5-3 op On der ons, helaas zijn er nog twee vereni gingen die een beter setgemiddelde hebben. Team 6 heeft tweemaal net aan verloren met 3-5 van Zigo en van Florida, waar door ze onderaan zijn geëindigd in deze tussenstand. Team 7 heeft nog maar 1 wedstrijd ge speeld en helaas verloren met 2-6 van Shuttlewoude, dat is dan ook de reden dat ze op de zevende plaats staan in het klassement. Teasm 8 heeft de eerste plaats veroverd door te winnen met 8-0 van Deo en met 7-1 van Mariahoeve. De ervaring is hun grootste troef. De man bleek gesignaleerd te staan voor 100,- boete. Nadat deze was be taald kon hij zijn weg vervolgen. Overi gens zonder zijn onverzekerde auto, die bij de politie is blijven staan. - Aanpak vervuiling aan de bron. - Een actief en stringent gemeentelijk beleid uitvoering Hinderwet. - Het versneld inhalen van achterstan den. - Prioriteit leggen bij bedrijven met de zwaarste milieubelasting. - Intensivering handhaving en contro le. - Intensivering van uitoefening miliei- hygiënische taken waaronder de Hin derwet, met behulp van de toekomstige gelden van de rijksbijdrageregeling. - Alert zijn op korte proceduretijd bij vergunningverlening - Weloverwogen toepassing van zone ring in bestemmingsplannen. - Coördinatie bouwvergunningenaan vragen en hinderwetsaspecten bij be drijfsvestigingen of -uitbreidingen. - Het opstellen van een totaal beheers plan voor aanleg, onderhoud en renova tie van de riolering. - Op basis van dit beheersplan planma tig aanleggen c.q. vernieuwen van de gemeentelijke rioleringen. - Actief uitvoeren Lozingsverordening riolering 1988; planmatige controle, geïntegreerd met het overige milieutoe zicht. - Bestrijding van waterverontreiniging ten gevolge van zwervuil; regelmatige verwijdering, voorlichting. - Het (in voorkomende gevallen) bepa- 8 WADDINXVEEN - Een groot aantal koeien, ook in de weiden van Waddinx veen en omgeving, draagt een brede halsband. Door middel van een zender die aan deze halsband is bevestigd, wordt de koe automatisch in de stal een portie voer toegediend. De computer speelt hierbij een hoofdrol. In de stal bevindt zich een zogenaamd voerstation, een afgeschut gedeelte met daarin een voerbak. Zodra de koe in het voerstation komt, herkent de computer via de zender in de halsband de koe. De computer stelt vast hoeveel kracht voer voor de koe is geprogrammeerd en hoeveel zij die dag al heeft opgenomen. Krachtvoer bevat veel voedingswaarde en bestaat uit geperste brokjes. Alleen wanneer de koe nog een portie tegoed heeft valt er voer in de voerbak. IC Naast de aktiviteiten om de verschil- De inzameling van textiel geschiedt in lende afvalstoffen gescheiden in te za- de textielcontainer bij de kringloophal- melen en de hoeveelheden te verbran- rx l J 1. x den huisvuil te verminderen, heeft dit gemeentelijk beleid tot doel de milieu- bewustwording van de burgers te ver groten. Hiertoe wordt via de scholen de nodige aandacht besteed aan milieu-educatie met behulp van lesbrieven en activitei ten. De tentoonstelling ’’Afvalstink er niet in” heeft hier eveneens aan bijge dragen. In het Milieubeleidsplan Wad- Zoals bekend wordt het meest ijzer uit dinxveen worden nadere voorstellen het grofvuil apart ingezameld. Het ten aanzien van de natuur- en milieu- groeiend aantal blikken helpt in elk ge- educatie gedaan. val mee deze hoeveelheid oud ijzer te vergroten. WADDINXVEEN - Ook in Waddinxveen blijft de hoeveelheid huisvuil die door de scholen zijn ingezameld. De beide inzamelacties van de chemocar op 28 april en 30 juni leverden resp. 1600 en 1500 kg probleemstoffen op. Hoewel dit een positief resultaat ge noemd mag worden, dient toch gereali seerd te woxden dat de verwerkingskos ten van deze afvalfractie vele malen ho ling van grondstoffen, maar ook naar verwachting op termijn een besparing in de verwerkingskosten, omdat de af te jaar zijn afgerond. In het komende’jaar zullen dan ook nadere voorstellen kun nen worden voorgelegd. Met de verkoop van compostvaten zal Waddinxveen gewoon doorgaan. Op dit - Stringent hinderwetsbeleid ter voor koming van luchtverontreiniging. - De vestiging of uitbreiding van be paalde vormen van veehouderijen bij voorschriften in bestemmingsplannen buitengebied aan banden leggen. - Bevordering gebruik fiets en open baar vervoer door snelle, veilige verbin dingen, goede stallingsmogelijkheden etc. - Oversteekfaciliteiten voor fiets- en voetgangersverkeer - Verbetering doorstroming openbaar vervoer (bussluizen, voorrang bij kruis punten). - Verbod puzzel- en oriëntatieritten voor auto’s binnen de bebouwde kom in de Algemene Politie Verordening. - Bevordering milieuvriendelijke au to’s in gemeentelijk wagenpark. - Bevordering van aanleg carpool- plaatsen in de gemeente. - Periodieke berekening luchtveront reiniging ten gevolge van het wegver keer. - Rapportage over milieu-effecten ver keerscirculatieplan - Opstellen en uitvoeren van een ge meentelijk energiebesparingsplan. - In bestemmingsplannen op daarvoor geschikte locaties de mogelijkheden op nemen tot het plaatsen van windmo lens. - Bevordering aftap en hergebruik van freon uit oude koelkasten. maar stijgen. Gerekend vanaf 1979 is de hoeveelheid per jaar per inwoner tot en met 1988 gestegen met 42 tot 284 kg. De stijging wordt weliswaar minder, maar het blijft een stijging, aldus de gemeentebegroting voor 1990. In 1988 is er plm. 330 ton glas inge- met 5-5 gelijk gespeeld tegen NMB/ TT.x __„x_ -VDO_3 Hoewel Kwiek vlot op een 3-1 voor sprong kwam, vocht NMB/VDO zich terug naar een 4-4 stand. Gerard van Dam redde een punt door zijn partij te winnen, voor Ronald Verboon was het niet mogelijk de sterke v.d. Horst te verslaan. Eindstand 5-5. Niet zozeer omdat het geschikt is voor Naast het dubbelspel won Gerard van hergebruik, maar omdat het gevaarlijke Dam (lx), Ronald Verboon (2x) en stoffen, die bovendien bij de afvalver- Wim van Wageningen (lx). Kwiek-3 won overtuigend van het Bo- degraafse BOK-1Het werd 9-1 dank zij winst van J. Brand (3x), H. Bloks (3x) trokkenen; - Versterking preventief beleid door intensivering controle op diverse mi lieuvoorschriften inzake l scherming; X ken, het bevorderen van scheiding aan de bron en hergebruik van afvalstoffen en het op milieu-hygiënisch verant woorde wijze verwerken van afvalstof fen. Het beperken van het ontstaan van af valstoffen is nader uitgewerkt in het Na- tionaal Milieubeleidsplan. Deze pre- Zoals genoegzaam bekend bestaat het ventie zal voornamelijk gericht zijn op huishoudelijk afval uit circa 50% orga- de productieprocessen en het verminde- nisch materiaal, dat ren en beëindigen van schadelijke heel goed opnieuw te gebruiken isT z'" .1 van containerisering verpakkingsmateriaal. Door middel (mini-container) is scheiding van dit groente-fruit-tuin-afval op grote schaal mogelijk. Ook compostering is alleen op grote schaal haalbaar. Vandaar dat naar aan leiding van een regionale voorlichtings- De beleidsaanbevelingen vormen een leidraad voor de uitvoering van het ge meentelijk milieubeleid en de voorge nomen activiteiten zullen in de jaren ’90 worden gerealiseerd. Voor wat betreft de milieuhygiënische taken (Hinderwet, Wet Chemische Af valstoffen, Wet Bodembescherming en Lozingsverordening riolering) zullen de beleidsvoornemens worden verwerkt in een afzonderlijk uitvoeringsprogramma dat eind 1989 aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden. Dit laatste programma zal tevens de ba sis vormen voor de door Waddinxveen in te dienen aanvrage voor de rijksbij- dragen over 1990-1994 op grond van het Bijdragenbesluit uitvoering gemeente lijk milieubeleid. Binnen het Gemeenschappelijk Vuil- verwerkingsbedrijf Midden-Holland en Rijnstreek wordt een plan uitgewerkt om te komen tot de verwijdering van het ontstaan van afvalstoffen te beper- CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) uit oude koelkasten. Vooruitlopend op nadere voorstellen hebben B. en W. een bedrag hiervoor gereserveerd van 6.250,-. - Controle op ten aanzien van geluid in - Voorbereiden en uitvoeren van een APV of Hinderwet gestelde voorschrif- aktie Tankslag (ondergrondse opslag- ten. tanks). - Aandacht besteden aan geluidshinde- - Uitgangsount bij leveranties: een raspecten van het verkeerscirculatie- schone grond-verklaring; plan. - Streven naar het achterwege laten - Aandacht besteden aan geluidarme van toepassing en chemische onkruid- types wegverharding op doorgaande bestrijdingsmiddelen in gemeentelijke wegen. plantsoenen; nader onderzoek naar de thans gebruikte middelen. Overschake len op mechanische bestrijdingsmetho- den op bestratingen, paden, e.d. - Selectief gebruik van gladheidsbe- strij dingensmiddelen - Bevordering van gebruik van andere materialen dan tropisch hardhout. - Intensieve, planmatige controle op de naleving van de Wet Chemische Af valstoffen en van andere (onder meer hinderwet-jvoorschriften ter zake van af val. - Vermindering van de afvalberg door het actief stimuleren van scheiding en hergebruik zowel bij de huishoudens als Gevaar - Actief gemeentelijke beleid inzake routering gevaarlijke stoffen. - Politiecontrole op het volgen van de voorgeschreven route. - Overleg met Gouwe-gemeenten in zake eventuele aanleg van een pijplei ding voor transport gevaarlijke stoffen (in plaats van per binnenschip). - Door middel van zonering in bestem mingsplannen nieuwe bedrijven waar aan veiligheidsrisico’s verbonden zijn slechts toelaten op ruime afstand van de woonbebouwing - Actief uitvoeren van de Hinderwet, ook op het punt van controle. - Toezicht op de vuurwerkbepalingen. - Het betrekken van milieu-aspecten bij het opstellen van rampbestrijdings- plannen. voeren hoeveelheden afval verminde ren. Na ruim een half jaar kan een globaal beeld geschetst worden van de resulta ten van het gevoerde beleid van geschei- moment zijn er°zo’n 200 vaten verkocht, den inzameling. Uiteraard is het moei- Het op milieu-hygiënisch verantwoorde lijk exacte vergelijkingen te maken met wjjze verwerken van afvalstoffen zal de voorgaande jaren, aangezien dit beleid komende jaren onderwerp van aan- aan het begin van dit jaar (1989) in gang dacht zijn in het landelijk afvalbeleid, is gezet. Qm afVal op milieu-hygiënische verant woorde wijze te kunnen verwerken, zal het kostenniveau per ton afval zeker gaan stijgen. Alleen al het aanbrengen van een rook gasreiniger op de verbrandingsinstalla- werking problemen opleveren, dienen de chemische afvalstoffen apart te wor den ingezameld. In Waddinxveen is het apart inzamelen en invaller P. Verburg (2x). al enige tijd mogelijk via een speciale Kwiek 2 behaalde in Gouda een 7-3 container op de gemeentewerf aan de overwinning op Vriendenschaar 12. Audi 80 C 55KW rood Audi 80 CL beige Austin Metro 1000 blauw BMW 316 blauw1981 Citroën Visa 11E’ 4-drs. grijs1986 Datsun Bluebird, LPG groen 1985 Fiat Panda 1000,2-drs. grijs1987 Fiat Panda 45 wit1983 Fiat Regata 85,4-drs. wit Fiat Uno 45,2-drs. blauw Fiat Uno 45 Jolly wit Fiat Uno 45S rood 1985 Fiat Uno 45S, 3-drs. wit1987 Ford Escort 1.1L wit Ford Escort 1100 grijs Ford Escort 1100 blauw Ford Escort 16L, LPG blauw1984 Ford Orion 16 CL, LPG wit1986 Hyundai Pony 1200 GLS blauw1985 Nissan Cherry 1300L blauw1983 Opel Ascona 16S, 4-drs. bruin1986 Opel Ascona 16S, 5-drs. rood 1985 Opel Corsa 1,2TR wit1986 Opel Corsa 13N, 3-drs. grijs1987 Opel Corsa TR12S rood 1983 Opel Corsa TR 13S, LPG grijs1985 Opel Kadett 12S, 3-drs. bruin1985 Opel Kadett 12S, 3-drs. rood 1986 Opel Kadett 13N, 3-drs. grijs1987 Opel Kadett 13S, 4-drs. blauw1987 Opel Kadett 13S, 5-drs. rood 1985 Opel Kadett 13S, LPG rood 1986 Opel Omega 23D rood 1987 Opel Senator 25I rood 1985 Opel Senator 30I Aut. wit Peugeot 104 GR blauw Peugeot 205 XLD, 3-drs. wit 1986 Renault 5 TL, 2-drs. grijs Renault 5 TR, 2-drs. grijs1987 Renault 5 TL S6 rood 1987 Suzuki Swift 1.3 GTI wit1987 Talbot Horizon 13 LS rood 1984 Toyota Corolla 13 Stat, blauw1982 Toyota Corolla 16GL beige Volvo 340 GL wit VWGolfC40KW wit1985

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 19