Waddinxveense Ondernemersprij s in voorjaar 1990 export wel de snelste weg? Volgen de inkomsten uit uw 1 Zoveel mogelijk buiten school zwem- en wedstrijdseizoen Cursus voor vrouwen in De Vlieger Inschrijving woonruimte wordt later gewijzigd SEIZOEN DEBOOG Rampen oefening in W’veen Gemeente probeert project veilig te stellen Akkoord over pijpleiding Rioleringen Open Cirkel met ds. J.W. Goossen ISP Rabobank D Bedrijvenbeurs Middenstand Actie Tuinbouw Jongeren yy adamxveen ’tatiecursusschoonheidsverzorging. Een goede gang van za^en op een ver- Pagina 27 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 4 oktober 1989 De Waddinxveense Brugweg met links de sloot die een minderheid in de gemeenteraad onder aanvoering Directe acties Brugweg-Noord Zwembad volgend jaar poosje helemaal dicht De Boog, telefoon 16860. J met de betreffende raadscommissies is door Bij de recentste evaluatie van de aktivi- teiten van het ISP hebben B. en W. op nieuw kunnen constateren, dat daar mee zichtbaar in een behoefte wordt voorzien. In de nabije toekomst zal het ISP bij zondere aandacht besteden aan vor- jaarvna behandeling van de begroting 1990, met Waddinxveen contact zoeken voor een afspraak. In de maand september werden bij de Provincie op ambtelijk niveau de inves teringsschema’s 1990-1994 opgesteld. WADDINXVEEN - In de woensdag avond 11 oktober om acht uur in De Schaapskooi aan de Nesse te houden avond van de hervormde ontmoetings- kring De Open Cirkel spreekt de Wad dinxveense predikant ds. J.W. Goossen over het onderwerp rouwverwerking. Als u aan het buitenland levert willen betalingen nog wel eens lang op zich laten wachten. Vaak stuurt uw buitenlandse ajhemer u een cheque toe. Het duurt dan al gauw een paar dagen voordat u die in handen krijgt en het bedrag op uw rekening is bijgeschreven. Met de Quick Cheque Service van de Rabobank beschikt u ais exporteur vee! sneller over uw geld. Uw ajhemer stuurt zijn cheque dan niet meer naar u, maar rechtstreeks naar het Rabobank-kantoor in het buitenland. Via telecommunicatie wordt u direct geïnformeerd over de bijschrijving van het geld op uw rekening. Zo boekt u, afhankelijk van het land, een tijdwinst die kan oplopen tot enkele dagen of zelfs enkele weken. Bij de Rabobank vertellen ze u graag alles over de Quick Cheque Service Amerika, Engeland en West-Duitsland. Rabobank ’’Waddinxveen” B.A. Kerkweg-Oost 161 - Waddinxveen - Telefoon 01828-14566 Onderneem ’t met de Rabobank. WADDINXVEEN - Na een jaar vertraging kan nog deze maand worden begonnen met de verbouw van het zwembadcomplex tot een pretbad dat 40.000 bezoekers meer moet gaan trekken. In december zou begonnen kunnen worden met de bouw van een sportzaal in de wijk Zuidplas. Vol gend jaar zullen de aangelegde nieuwe velden in het sportpark ”de Sniep” bespeelbaar kunnen zijn, zo wordt door het college van Burgemeester en Wethouders aangegeven in de toelichting op de gemeentebegroting voor 1990. WADDINXVEEN - Er wordt in Waddinxveen volgend jaar een rampenoefening gehouden. Dat hebben B. en W. laten weten naar aanleiding van de gemeentebegro ting voor 1990. In de gemeente Waddinxveen is al een rampenplan voorhanden, dat als leidraad dient voor het handelen ten tijde van rampsituaties van zo wel het bestuur als het ambtelijk apparaat, alsmede de operationele diensten (brandweer, politie, rode kruis, etc.). De waarde van een dergelijk ram penplan, dat op een aantal zaken nog geactualiseerd dient te worden, blijkt echter pas nadat dit in de praktijk is getoetst, bijvoorbeeld door middel van het houden van oefeningen. Tot op heden is dit echter, vanwege het ontbreken van voldoende per- soneelscapaciteit, nog niet daad werkelijk geëffectueerd. Door het college van B. en W. zijn thans ech ter in de personele sfeer dusdanige maatregelen genomen, waardoor hiervoor vanaf 1 januari 1990 wel de ruimte aanwezig zal zijn. Het college is derhalve voornemens om hier in de loop van volgend jaar daadwerkelijk inhoud aan te ge ven. WADDINXVEEN - In de toelichting op de gemeentebegroting voor 1990 beloven Burgemeester en Wethouders dat in het voorjaar van 1990 voor het eerst de Waddinxveense Ondernemersprijs zal worden uitge reikt. De plaatselijke ondernemers zijn met een brochure geïnformeerd over de prijs, de beoordelingscriteria, de jury, de procedure en de prijs uitreiking. Redelijkerwijs zal, blijkens ambtelijk overleg, de in het investeringsschema 1989-1993 opgenomen 3 miljoen geho noreerd worden met een definitieve subsidietoezegging, waarschijnlijk on der voorbehoud, dat het project vóór 1 januari 1992 gerealiseerd zal zijn. Ook dit jaar zal Waddinxveen, tezamen met circa 24 Waddinxveense onderne mingen, deelnemen aan de bedrijven beurs in Bleiswijk. Ervaringen in voorgaande jaren laten zien, dat een gezamenlijke presentatie een toegevoegde waarde betekent voor de individuele presentatie en daarnaast een gunstige invloed heeft op de onder linge kontakten tussen de Waddinx veense ondernemers. Definitieve voorstellen omtrent de wij ze, waarop de horecafunctie zal worden uitgewerkt, zijn eveneens in die com missie op korte termijn aan de orde. B. en W. willen een en ander relateren aan de voorstellen, die de raad in 1990 zullen bereiken ten aanzien van de sub sidieverordening. Omdat zij een ver- gadering bevordert de goede discussie en andersom. Het leren oefenen van technieken die deze goede gang van za ken bevorderen is de bedoeling van de cursus. De cursus neemt 4 dinsdagavonden in beslag (24 en 31 oktober en 7 en 14 no vember van 8 tot 10 uur). De kosten voor de gehele cursus bedra gen 25,- per persoon. De cursus wordt gegeven in ”De Vlieger” (Staringlaan 2) en is alleen bestemd voor vrouwen. Cursusleidster is Joke Schedler uit Rot terdam. Er is nog een aantal plaatsen vrij. Er is sprake van een toename ten op zichte van vorig jaar van de werkgele genheid in de middenstandssector. Deze toename werd mede veroorzaakt door het nieuwe winkelcentrum in de wijk Zuidplas. Met het KNOV, afdeling Waddinx veen, vindt frequent constructief over leg plaats, onder ander over de realise ring van de uitbreiding van het hoofd winkelcentrum de Passage. De planont- wikkeling voor de nieuwe Passage vor- TIM-informatica-cursus, die tot nu toe dert gestaag. ”Een dergelijke provinciale benadering vereist directe actie, daar anders de kans groot is, dat de provinciale subsi die wordt toegekend aan objecten el ders in de provincie, want er zijn gega digden in overvloed”, vindt het college. Nog steeds heeft de realisering van de omleidingsweg Brugweg bij de provin cie een hoge prioriteit. ”Wij achten de kans groot, dat zodra de provincie bij de gemeente Waddinxveen krachtdadige acties waarneemt, die gericht zijn op keerswethouder P. F.J. van Schie (CDAgedempt had willen hebben, maar die ontlast gaat worden Na uitvoerige gedachtenwisseling met Reeuwijk mede, dat overleg op be de betreffende raadscommissies is door stuurlijk niveau op korte termijn niet het college al op 17 mei 1989 het college haalbaar is. Men zal in het komende na- van Burgemeester en Wethouders van Reeuwijk benaderd om na te gaan of de bereidheid bestaat om mee te betalen aan de aanleg van de omleidingsweg Brugweg, in de vorm van een éénmalige bijdrage van maximaal 500.000,- en is al op 25 mei 1989 het college van Ge- dupteerde Staten verzocht vóór 1 ja nuari 1992 een zo hoog mogelijke defi nitieve subsidie toe te kennen in de in vestering van 5 miljoen, benodigd voor de aanleg van de omleidingsweg spoedige realisering, men zal trachten een oplossing te vinden voor de reste rende 2 miljoen”. Derhalve heeft het college, gezien de onderwerpelijke ontwikkelingen aan gaande provinciale subsidies, besloten om op zo kort mogelijke termijn de pla nologische procedure, alsmede de daadwerkelijke onderhandelingen voor de grondaankopen te starten naar een le fase omleidingsweg Brugweg. ”Wij hebben de betreffende raadscom missie en het college van Gedeputeerde Staten geïnformeerd over onze besluit vorming. Ons college zal alles in het werk stellen om de provinciale subsidie over de ontbrekende 2 miljoen voor de 2e fase veilig te stellen”, aldus een strijdvaardig B. en W. WADDINXVEEN - Het buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan is met een ander activiteitenpakket het nieuwe seizoen ingegaan. Dat heeft te maken met de komst van een centrum voor kunstzinnige vorming aan de Kerkstraat en veranderingen binnen het buurtcen trum De Bonkelaar, waar de Stichting Muzikanten Kollektief van de Kleikade ondergebracht gaat worden. Door dit alles is een aantal activiteiten vanuit De Bonkelaar naar De Boog overgegaan en is een aantal activiteiten van De Boog verdwenen naar het cen trum voor kunstzinnige vorming. Om de accomodatie van De Boog aan de nieuwe eisen te laten voldoen is er in de zomer ook één en ander verbouwd. Er is nu een nieuw activiteiten pro gramma voor De Boog. De meeste acti viteiten behoeven geen toelichting. Twee nog op te starten activiteiten staan nog niet in het programma. Het betreft hier de doe-het-zelf-cursus en de oriën- Op initiatief van Waddinxveen heeft kortgeleden een gesprek plaatsgevon den tussen de instanties, die betrokken zijn bij de personeelsvoorziening in de tuinbouwsector. Van werkgeverszijde zal geprobeerd worden een concrete inventarisatie te maken van vacatures. Daarna zal be zien worden welke hulp de gemeente hier kan bieden. Inzicht in de aard en de omvang van be staande en te verwachten vacatures is noodzakelijk voor een gezamenlijke aanpak van deze problematiek. Omstandigheden, welke in de raad nog onlangs uitgebreid zijn uiteengezet, hebben ertoe geleid dat de start van de verbouw/uitbreiding van het overdekte bad en de halvering van het diepe bui tenbad een vol jaar vertraging heeft op gelopen. De opdracht is thans echter de deur uit en nog voor de begrotingsraad van eind oktober hopen B. en W. de raad uit te nodigen voor het bij wonen van het slaan van de eerste paal. In 1990 zal het totale bad tijdelijk geslo ten zijn in verband met de verbouw/uit breiding. De planning is er op gericht dit zoveel mogelijk buiten het schoolzwem- seizoen en wedstrijdseizoen te laten plaatsvinden. De voor 1990 opgestelde begroting zwembad moet dan ook worden gezien als een pro forma begroting, die slechts de uitgangspunten voor het eerste volle gebruikersjaar 1991 aangeeft en geba seerd is op het door de raad maximaal aanvaardbaar geachte structurele te kort. Met ingang van 1 november 1989 zal de gemeentelijke commissie voor het be heer van het zwembad officieel van start gaan. Eén van de eerste taken zal zijn het realiseren van het meer bedrijfsma tige beheer van het zwembad, onder an dere door aanstelling van een bedrijfs leider. Ook zal de commissie zich buigen over definitieve tariefstructuur en tariefs- voorstellen .welke vanaf de opening van het vernieuwd^bad zullen gelden. Door gerichte publiciteit zullen B. en W. deelname aan de competitie probe ren te stimuleren en daarnaast trachten te bevorderen dat de publiciteit bij draagt tot een positieve uitstraling van het ondernemingsklimaat in de ge meente. (hiervan is reeds 3 miljoen opgeno men in het investeringsschema 1989- 1993). Bij brief van 10 augustus 1989 deelden Burgemeester en Wethouders van Uitgangspunt daarbij was, dat, gezien de door het rijk aangekondigde beëindi ging van de Wet Uitkering Wegen per 1 januari 1992, prioriteit wordt toege kend aan projecten die uitvoeringsge- reed zijn. In afwachting van de reacties van Reeu wijk en de provincie werden de planolo gische procedure-activiteiten en grond- aankooponderhandelingen stilgelegd, zodat het project niet voldoet aan het Provinciaal criterium ’’uitvoeringsge- reed”. eenvoudiging van het subsidiestelsel na streven, zullen zij een en ander in 1990 in samenhang bezien. Daarbij dient ook betrokken te worden het voornemen, neergelegd in de meer jarenbegroting, om in de periode 1991/ 1994 de om vang van subsidies te beper ken. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen zet alles op alles om toch nog voor eind 1991 ten noorden van de Brugweg een omleidingsweg aangelegd te hebben. Deze weg, die gaat lopen van de Henegouwerweg naar de Middelburgseweg, kost vijf miljoen gulden, waarvan de provincie Zuid-Holland eerst 3 miljoen gulden en later wellicht nog 2 miljoen gul den op tafel legt. De Brugweg-Noord moet de bestaande Brugweg vrijwa ren van het doorgaande verkeer en daarvoor veiliger maken voor (brom)fietsers. van ver- van doorgaand (vracht)verkeer als het lukt om ten noorden van de Brugweg tussen de Henegouwerweg en de Middelburgseweg een omleidingsweg aan te leggen. (Foto: Archief). WADDINXVEEN - Een jaar geleden gaven B. en W. van Waddinxveen al aan dat besloten was de thans geldende woonruimteverordening en de inschrij- vingsnormen niet fundamenteel te wij zigen, doch te volstaan met beperkte beleidsmatige en juridische bijstellin gen. Mede in het licht van de door de thans demissionaire staatssecretaris drs. E. Heerma uitgebrachte nota Volkshuis vesting is in het college sindsdien ver schillende malen van gedachten gewis seld over de inhoud van de bijstellingen. Ook moet worden afgewacht in welke mate het nieuwe beleid ook daadwerke lijk wordt ingevoerd. De nuancerende benadering heeft tel kens tot nieuwe gezichtspunten geleid, die op hun beurt weer van invloed zijn op al bestaande uitgangspunten. Op het moment wordt de onderlinge sa menhang van een eri ander bestudeerd om, op basis van een totale inventarisa tie van alle gezichtspunten, tot finale besluitvorming te komen. Aangezien de woonruimtetoewijzing een van de laatste schakels is in het volk- huisvestingsbeleid zijn in het kader ook de onderzoeken van belang naar de kwalitatieve en kwantitatieve woning behoefte. Gelet op de tijd die met deze onderzoe ken gemoeid zal zijn, ligt het niet in de verwachting dat nog deze raadsperiode tot bijstelling van de woonruimteveror dening en de inschrijvingsnormen zal worden overgegaan. Naar aanleiding van de recente stroomstoringen is inmiddels een evaluatie verschenen. Thans wordt de laatste hand gelegd aan prakti sche aanbevelingen voor het han delen in soortgelijke gevallen. Daarbij is een aantal faciliteiten, met name ten behoeve van de in richting van het beleids- en berich tencentrum, opgenomen. Ook voor wat betreft de ’’mensbezet ting" van het personele organisatie- plaatje, behorende bij de rampen organisatie, zal een aanzet worden gegeven. Na besluitvorming terzake zal een gefaseerd oefenprogramma wor den opgezet om het personeel te bekwamen in de nieuwe taak. Voor de mogelijk noodzakelijke uitbreiding en opleiding van het brandweerkorps, samenhangende met de rampenorganisatie, is in de begroting een bedrag van 10.000,- gereserveerd en zijn in de meerja renbegroting bedragen opgeno men. Waddinxveen echter maakt onderdeel uit van een regionale rampenorganisatie Een en ander impliceert dat de be zetting van Waddinxveen gezien moet worden in relatie met deze or ganisatie. De Regionale Brand weer zal derhalve inhoud dienen te geven aan een efficiënte invulling van het benodigde rampenpoten- tieel. Zodra hierover duidelijkheid be staat, zullen de directe consequen ties voor Waddinxveen geconcreti seerd worden in het formatieplan van de brandweer. De doe-het-zelf-cursus betreft bijvoor beeld fietsreparaties en kleine klussen in huis. Deze cursus is in eerste instantie bedoeld voor alleenstaanden en vluch- jeen aanmelding van minimaal tien deelne mers. De cursus zal bestaan uit twintig bijeen komsten van twee uur. Hiervoor is de maandagavond gereserveerd van 21.00 tot 23.00 uur. De kosten van deze cursus zijn 30,-. De startdatum is nog niet be kend. De oriëntatiecursus schoonheidsverzo- ring is echt bedoeld als oriëntatie. Voor men zich opgeeft voor een cursus schoonheidsspecialiste kan men door middel van deze oriëntatiecursus bij zichzelf nagaan of men wel aanleg heeft en of het vak op zich bevalt. Bij een deelnemersaantal van tien kan de cursus doorgang vinden. Het aantal bijeenkomsten is 30. De kosten zijn 75,-. De startdatum is nog nader over een te komen. Voor deze cursus is gere serveerd de woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het vrouwenraadhuis ”De Vlieger”. daarop vooruitlopend plaats moet heb- Voor beide cursussen geldt: opgeven bij ben. De Boog, telefoon 16860. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Olie maatschappijen als Shell, BP en Esso staan achter de plannen voor een nieuwe kerosinepijpleiding, waarmee het aantal transporten per tanker door de Gouwe drastisch wordt verminderd. De leiding moet komen tussen Jutphaas en Schiphol. In Jutphaas zijn reeds overslagdepots voor kerosine aanwezig. Als gevolg van de pijpleiding zal wel het scheepvaartverkeer in de Lek toene men. Politiek Boskoop en Waddinxveen heeft met instemming gereageerd op het plan voor een nieuwe pijpleiding. Eerder al hebben beide gemeenten aan gedrongen op een vermindering van het tanker-transport. De forse tankers, met vooral in de zomer veel drukte van ple ziervaartuigen, leiden tot gevaarlijke si tuaties op de Gouwe. w-w t -J j tuer de doe-bet-zelt-cursus en de oi WADDINXVEEN - In 1990 zal het hoofdrioleringssysteem van de Zeehel denwij k worden vernieuwd conform het raadsbesluit van september 1989 (ra- telingen en kan doorgang vinden bij ming 350.000,-). ,J: In 1986 heeft de Grontmij een onder zoek verricht naar de onderhoudstoe- stand van het faecaliënriool in de Bo- menwijk. De riolering in de Bomenwijk betreft het oudste (plm. 1952) in de ge meente. De resultaten van dit onderzoek waren niet ongunstig, waarbij de kwaliteit van het systeem redelijk goed genoemd kan worden. Eerst in 1992-1996 dient reke ning te worden gehouden met de reno vatie van circa 500 meter 500.000,-). In opdracht van Waddinxveen is door de Grontmij in 1988 een onderzoek ver richt naar de toestand van de riolering in de St.Victorwijk. Geconcludeerd werd in dat onderzoek, dat een gedeelte van circa 540 meter in de periode 1990/1991 dient te worden gerenoveerd. In verband met het her- straten van de Victorstraat in 1990/1991 zal de renovatie van het rioolsysteem Dit is historie geworden. Het openluchtzwembad ”de Sniep” gaat binnenkort dicht voor de verbouwing tot ’’pret bad”. Zo druk kon het zijn in het diepe bad. (Foto: f.rchief). f WADDINXVEEN - De Stichting Vrouwenraad Waddinxveen houdt de cursus ’’discussie- en vergadertechniek” voor vrouwen. mingsaktiviteiten en korte beroepsge richte opleidingen. Met name in het ka der van het ISP willen B. en W. extra aandacht voor minderheden. In Waddinxveen zal in het najaar wor den begonnen met een intensieve taal cursus voor Marokkanen. Het streven is erop gericht om de cursisten na voltooi ing van deze cursus zo veel mogelijk on der te brengen op werkervaringsplaat sen. B. en W. blijven bereid zonodig extra fi nanciële middelen ten laste van het fonds Werkgelegenheid in te zetten voor aktiviteiten in het kader van het ISP. Opnieuw is de werkgelegenheidsmaat- regel voor jongeren zonder werk met één jaar verlengd. B. en W. moeten constateren, dat er weinig potentiële kandidaten zijn in de leeftijd van 16 tot 20 jaar, die langer dan 6 maanden werk loos zijn. Op het moment nemen in Waddinxveen maar twee jongeren deel aan de voor ziening. In samenwerking met het Gewestelijk Arbeidsbureau in Gouda zal de ge meente Waddinxveen een beroepsge richte informatica-opleiding organise ren voor met name herintredende vrou wen. Deze opleiding vormt een vervolg op de drie keer met erg veel succes is gegeven. Ai

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 27