schenkt Volvo reparatie. Gezellig en druk boelhuis H. Oskam SCOLOPHON! IBIOSCOPENI Schade aan uw auto vereist deskundige KFPK Kanaaldijk wordt helemaal verlicht) Aan Delta College Gouda Bijzonder was de verkoop van alle opstallen Kinderen schreven Paul Biegel Oplossing voor situatie Kanaalstraat Vogelshow in Swanla Belasting- cursus van het CNV Expositie Jan en Coby Groenewegen Schrijven voor Amnesty WADDINXVEEN - Er zijn in deze maand oktober weer vijf momenten waarop Amnesty International in Wad dinxveen iedereen de gelegenheid biedt te schrijven voor de vrijlating van gewe- tensgevangenen. Franse expositie in bibliotheek Expositie ”Het Paard” in galerie aan Brugweg ■fi Weekenddienst dierenarts: Gevonden Arcade bioscopen Notarissen Gezellig Verkeersveiligheid Filmhuis Gouda Verloren 30 Km 1 A arrms GLASBEEK FOCWA, kenmerk voor vakwerk I\m II l\ diensten Paginal Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 4 oktober 1989 Aandacht voor de koeien op het boelhuis van Oskam. (Foto: Sjaak Noteboom). ZONDAG 8 OKTOBER 1989 In dorpshuis ÏFOCWA -Weekblad voor- - Waddinxveen Overleden: Oskam, Jacob, oud 81 jaar; Schoonackers, Antonie, oud 66 jaar. Geboren: Pascal Alexander, z,v. A. ’t Hart en L.P. Overdijk; Jan Peije, z.v. I. van der Hoeven en H.C. Hoogendijk; Robin, z.v. G. Willemstein en B. Bakhuijzen. Gehuwd: R.H.A.J. van den Heerik en A.W. Versloot; J.M. Spruijt en J. Verkerke. Ondertrouwd: H. A. Weck en J.C.H. Vergeer; P. van Waas en M. Hofman. 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want WADDINXVEEN - Op de boerderij van de familie H. Oskam aan de Zuidelijke Dwarsweg 2 is vrijdag een bijzonder boelhuis gehouden. De hele dag hebben 1.000 tot 1.500 mensen op deze agrarische grond, waar het bedrijvenpark Coenecoop 2 zal komen, rondgekeken en gekocht wat er van hun gading was. 7 stiertjes). De opbrenst van het boel huis loopt in de enkèle tonnen. lering en openbare verlichting) waarin wordt voorgesteld een jaarlijks bedrag te storten van 75.000,- ten laste van de begroting algemene dienst. Uit dit fonds dienen ondermeer kosten ten gevolge van gebreken in de funde- ringsstructuur van het hoofdwegenstel sel en sterk aan kwaliteit ingeboet plant- soenstroken te worden bestreden. Leerlingen van klas drie en vier krijgen nu ook de gelegenheid meet-, afstel- en testopdrachten uit te voeren aan een wagen die voorzien is van de modernste snufjes. Uitgeverij: VETAB.V. Directie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Postabonnement: 33,- per half jaar. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,48 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want Div. sleutels; frame prothese; ko nijn; jonge cyperse kat/poes; bank biljet 25,-; zilveren bedelarm- bandje met bedels; tas met stofjas; 4 girobetaalkaarten; speelgoedko- nijn; vest; commodore horloge. Za zo. en wo. 2 uur. Vr. t/m do. 7„ en. 9.30 uur: LETHAL WEAPON* 2. Za zo. en wo. 2 uur. Vr. t/m do. 7 en 9.30 uur: INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE. Za zo. en wo. 2 uur: PLATVOET ENZ’N VRIENDJES. Di. 7 en 9.30 uur: WORKING GIRL. -Gouda- Delta College kunnen loodsen. Het motief van Hooftman was niet al leen het onderstrepen van het onlangs verworven Volvo dealerschap voor Gouda en omgeving (en de daarbij be horende nieuwbouw in Coenecoop Waddinxveen), maar ook het besef, dat juist het autobedrijf nu en in de toe komst afhankelijk is van up to date les materiaal: de techniek van de heden daagse auto ontwikkelt zich sneller dan ooit tevoren. Het Delta College is regionaal van grote betekenis en is voor velen in de branche de eerste kennismaking met de auto techniek geweest: diverse medewerkers van Hooftman Autobedrijf zijn oud- leerlingen van het Delta College en on derhouden nog steeds goede contacten met enkele docenten. WADDINXVEEN - In Het Tref punt aan de Stationsstraat begint het Christelijk Nationaal Vakver bond (CNV) maandagavond 9 ok tober om acht uur met een informa- tiecursus belastingen. De cursus, die drie of vier avonden in beslag neemt en twee uur duurt, wordt gegeven door het CNV-sub- district Midden-Holland. De cursus wil een inzicht geven in de problemen die bij het invullen van een formulier het meest voor komen. Ook zal aandacht gegeven Worden aan de opzet en de nieuwe ontwikkelingen van de Neder landse belasting wetgeving. Voor een ieder die iets meer wil we ten over de belastingen is deze cur sus zeer geschikt. Na de startdatum op 9 oktober heeft de cursus plaats op 16, 23 en eventueel 30 oktober. Voor CNV-leden is deze cursus gratis. Niet-leden betalen 10,- per avond, inclusief het cursusmate- rieel. Voor deze cursus kan men zich aanmelden bij het CNV-Dien- stencentrum Z-H Postbus 43,2600 AA Delft, tel.: 015-621631. Daartoe nam de heer Oskam, die in Berkel en Rodenrijs een varkenshoude rij is begonnen, makelaardij Joh. Ou- dijk van het Noordeinde in de arm die in samenwerking met makelaardij Van 't Hof, De Koning en Witzier in Waarder het boelhuis organiseerde. Veilinghouders waren Gouwenaar H. van ’t Hof en G. de Koning uit Waarder en als notarissen fungeerde J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen. Nadat vrijdagmorgen kandidaat-notaris mr. J.A.M. Koek de voorwarden van het boelhuis had voorgelezen (er moest contact in Nederlands geld worden be taald en de koeien mochten pas na het melken worden meegenomen) begon om klokslag half tien op het terrein de verkoping. Het bleef daar de gehele dag een gezellige boel, mede door de ver krijgbare hapjes en drankjes. Bijzonder van dit goed georganiseerde en ook gezellige boelhuis, dat zeker zo’n 15 jaar in Waddinxveen niet meer heeft plaatsgevonden, was de verkoop van opstallen met inrichting. Alles wat er stond ging van de hand, behalve dan de ligboxenstal want die bleek volgens de veilingmensen te weinig op te bren gen. Ook alle dieren, op enkele na die veehouder Oskam zelf wilde houden, werden verkocht. Verkocht werden onder meer mestver- sprëiders, weidesleep, mestmixer, voer- silo’s, melktank, melkglazen, kuijvoer- hopen, houten schuren, romneyloods, stenen schuren, hooiberg, fokzeugen- stal, woonhuis met autogarage en erf- verharding. De veestapel omvatte 90 melk- en kalf- koeien, 25 pinken (waaronder 5 pink- stieren) en 45 graskalveren (waaronder WADDINXVEEN - De gemeenteraad krijgt nog dit jaar van het college van B. en W. een voorstel om de situatie rond de Kanaalstraat veiliger te maken. Hoe het kruispunt Kanaaldijk-Zuidelijke Dwarsweg door een grotere verkeersdrukte kan worden verbeterd wordt door de gemeente bekeken. In ieder geval zijn er plannen om de gehele Kanaaldijk van het centrum tot de Coenecoopbrug over de Gouwe te gaan verlichten, zo blijkt uit de toelichting op de gemeentebegroting voor 1990. Deel 1 (autoverkeer) van het Waddinx- veense verkeerscirculatieplan is al ver schenen. Deel 2 (fietsroutes) en deel 3 (openbaar vervoer) krijgen de raadsle den nog in 1989. Na bespreking van en commentaar op deze drie delen, kan deel 4 worden afgerond, waarin worden opgenomen de financiële consequen ties, de milieu-aspecten en de integrale beleidsaanbevelingprioriteitsstelling en technische en financiële planning (voor de jaren 1990-2000). Het laat zich aanzien dat in 1990 het meerjarig uitvoeringsplan met finan ciële consequenties kan worden vastge steld. Vooruitlopend op de wetenschap dat met de uitvoering aanzienlijke investe ringen zullen zijn gemoeid, heeft het college gemeend reeds op de begroting WADDINXVEEN - Zaterdagmiddag 7 oktober om vier uur wordt in Studio 88 aan de Brugweg 88 in Waddinxveen de expositie "Het paard" geopend. Op deze tentoonstelling beeldjes, aqua rellen en penseeltekeningen over deze viervoeter. Ze zijn gemaakt door Yvonne Ypma (beeldjes), Ingrid en Si- grid Karssens (aquarellen) en Marthie Knoester (aquarellen en penseelteke ningen). De expositie aan de Brugweg 88 is steeds van 14.00-17.00 uur te zien op vrijdag 13, zaterdag 14, vrijdag 20, za terdag 21, vrijdag 27 en zaterdag 28 ok tober. Bezoek is ook mogelijk na telefo nische afsnraak (tel 01R7R-177171 Vr. t/m zo. 9 uur: BAGDAD CA FÉ. WADDINXVEEN/GOUDA - Het Waddinxveense echtpaar Coby Hensen en Jan Groenewegen exposeert sinds vandaag (woensdag 4 oktober) in het Bloeddonorcentrum van het Rode Kruis aan de Groningerweg 6 (Gebouw De Molenwiek) in Gouda. Ze laten daar aquarellen, etsen en teke ningen zien. Naast bloemen en stillevens hebben zij beiden ook het landschap rond Gouda als onderwerp. De expositie is te bezichtigen tot half november op maandag t/m donderdag van 14.00-20.30 uur en op vrijdag van 8.00-14.30 uur. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA, kenmerk voor vakwerk. Autoschade reparatiebedrijf Noordkade24 2741EV Waddinxveen Tel. 01828-12588 Nadt eerder dit jaar de gemeente Wad dinxveen voor 1,1 miljoen gulden de be treffende grond en de boerderij had aangekocht werd afgesproken dat de veehouder zelf de veehouderij-inventa- ris, opstallen met inrichting en de ge hele veestapel van de hand zou doen. Volvo Car Nederland BV heeft de wa gen als studie-object aan de school voor techniek, economie en administratie en voor dienstverlening en gezondheids zorg aangeboden. De auto zal door het Delta College Gouda voor onderwijsdoeleinden ge bruikt worden. Het ter beschikking ko men van een dergelijke auto gebeurt slechts sporadisch: met een beetje geluk heeft Hooftman deze Volvo 440 richting ZEVENHUIZEN Swanla in Zevenhuizen houdt de Par kieten Speciaal Club ter gelegenheid van de provinciale kampioenschappen donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 ok tober een gratis toegankelijke vogel-1 show. Er zijn bijna 600 vogels te bewonderen, zoals grasparkieten, agaporniden, neophema’s, papegaaien en kakatoe’s. De show is geopend van 20.00-22.00 uur, op donderdag 5 oktober, 10.00-22.00 uur op vrijdag 6 oktober en 10.00-16.00 uur op zaterdag 7 oktober. MEDISCHE, ■BURGERLIJKE^ Kodak-pocketcamera; 15 jr. oude rode poes; div. sleutels; div. porte monnees met geld en/of beschei den; goudkleurige "halve” bril; beige babyslofje; mapje met 24 fo to’s; chroom herenhorloge; zilve ren re verspel^ (paard); 8-jarige ka ter kleur zwart-grijs gestreept; rode-beauty-case met make-up spullen en leesbril; AF-EII Minolta fototoestel. Inlichtingen: Rijkspolitie Waddinxveen Het Delta College Gouda en zeker de afdeling motorvoertuigentechniek is met deze gift zeer ingenomen. De auto is een waardevolle aanvulling op de in ventaris die twee jaar geleden geheel is aangepast aan de technologische ont wikkelingen in de autobranche. Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 09.30 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zaterdag: 19.00 uur Dinsdag: 08.45 uur (klassemis) Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur (dan vervalt de dienst van 19.00 uur) GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.00 uur ds. A. Bac WADDINXVEEN - Vandaag - woens dag 4 oktober - is de Kinderboeken week van start gegaan, die tot en met za terdag 14 oktober duurt. Op dit jaar lijkse festijn wordt ook ingehaakt door de openbare bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan in Wad dinxveen. Vanmiddag - woensdag - was er een spe ciale schrijfmiddag voor kinderen. De bibliotheek hielp de meisjes en jongens bij het schrijven van hun brief aan Paul Biegel. Door een bijzonder voorleesverhaal en boeken over uitvindingen en ontdek kingen werden zij een fantasiewereld binnen gevoerd, waarin zij eigen ideeën voor een uitvinding kunnen opdoen. Vervolgens hielpen twee begeleiders de kinderen bij het schrijven en tekenen van een leuke brief aan Paul Biegel. "Schrijf mij” heeft Paul Biegel, de be kende schrijver van fantasieverhalen, op posters en advertenties tot kinderen van 7 tot en met 13 jaar geroepen. Hij is benieuwd naar de fantasie van kinderen en nodigde hen uit hem een brief te schrijven over een uitvinding die in hun fantasiewereld past. Het leuke van deze landelijke wedstrijd is dat iedere, inzender ook een brief te rug krijgt van Paul Biegel persoonlijk, met daarbij een leuk klein boekje over brieven schrijven, ”Schrijf-mij”-brief- papier, en de adressen van drie andere briefinzenders. Voor de 25 mooiste, leukste, meest ori ginele uitvindersbrieven zijn er uiter aard hoofdprijzen, die worden uitge reikt tijdens een feestelijke dag. Deze winnaars krijgen een boekenpak ket ter waarde van 250 gulden uit han den van Paul Biegel, brengen een be zoek aan een uitvindingen-laborato- rium en zijn getuige van de opening van een heuse tentoonstelling van hun win nende brieven in het PTT Museum in Den Haag. Inzake de wenselijkheid en prioriteit van uitbreiding van verkeersregelinstal- laties op kruispunten (ondermeer ter verhoging van veiligheid van fietsers en voetgangers) is een advies gevraagd. Ten aanzien van de situatie rond de Ka naalstraat ontvangt de raad nog dit jaar een voorstel. In de begroting 1-990 is geen ruimte ge vonden voor de 2e tranche 40.000,-) van de binnen afzienbare tijd te ver wachten renovatiebehoefte van de Ka naaldijk. De 2e en 3e tranche zijn door geschoven naar 1991/1992. In de meerjarenbegroting is voor 1991 een post opgenomen, om te geraken tot een aaneenoeJr.t»n verlichting van de Kanaa. v anar net centrum tot aan de Coenecoopbrug. De post kapitaallasten voor vervanging openbare verlichting is met ingang van 1990 verhoogd, zodat per jaar plm. 250.000,- (80 palen) beschikbaar is. Een en ander houdt verband met het feit dat als gevolg van de snelle groei in de jaren ’60, het bestand van masten die 30 jaar of ouder zijn snel toeneemt. Ook in de meerjarenbegroting is hiermee re kening gehouden. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. H. Markus, Noordeloos 17.00 uur ds. G.C. Kunz De Hoeksteen: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 18.30 uurds. H. Schipaanboord Bethelkerk: 9.30 uur kand. W. Groenenboom, Capelle aan den IJssel 17.00 uur ds. J.W. Goossen Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. G.C. Kunz Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. A.A. van Houwelingen 17.00 uur geen dienst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.15 uur ds. E. van Dalen, Den Haag 17.00 uur ds. G.J. Terlaak, Alphen aan den Rijn Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur ds. J. v. Rossum, Voorburg HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn 14.45 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking CHR.GER.KERK BOSKOOP 9.30 uur ds. M.J. Oosting 17.00 uur ds. M.J. Oosting Brieven kunnen worden geschreven en worden afgehaald op maandagmiddag 9 oktober vanaf 13.30 uur bij Ineke de Wolff (Peuleyen 174, tel. 15376), op maandagavond 9 oktober vanaf 20.00 uur bij Bep Tetteroo (Klaverveld 9, tel. 16691), op dinsdagmiddag 10 oktober vanaf 13.45 uur bij Astrid v.d. Berg (Roosje Voshoeve 31, tel. 16229), op woensdagavond 11 oktober van 20.00- 21.00 uur bij Hannie Okkes (Chopin- laan 26, tel. 16078) en op maandag avond 16 oktober van 19.00-20.00 uur bij Marijke de Groot (Kievitdreef 19, tel. 10082). De door Amnesty International gea dopteerde gevangenen van deze maand zijn: - José Primo Esono Mica, een 49-jarige leraar in Equatoriaal Guinee, die werd gemarteld en veroordeeld tot 30 jaar ge vangenisstraf wegens het pleiten voor een meer-partijen politiek stelsel in zijn .land; - Baha Bin Mohammed, een 56-jarige inwoner van Brunei, die al meer dan 26 jaar zonder aanklacht of vorm van pro ces vastgehouden wordt; - Vincent Cheng en Teo Soh Lung, resp. Secretaris van het Gerechtigheids- en Vredescomité van het Aartsbisdom Singepore en advocaat in Singapore, die beiden in eenzame opsluiting gehouden worden. Amnesty International is er van over tuigd dat zij allen gevangen zitten we gens vreedzame uitoefening van hun recht op vrijheid van meningsuiting en dat yii oppn aewcld hebben oebniikt Het lopende beleid ten aanzien van ge leidelijke invoering 30-km gebieden (of woonerven) bij herstrating wordt ook in 1990 voortgezet. In 1990 zal een plan ning worden opgezet voor de uitvoering van deze maatregel in de nog resterende wijken. In het kader van de sociale veiligheid zal een inventarisatie plaatsvinden ten aan- zién van verbetering van de openbare verlichting op openbare voet- en fiets paden; ook het Gouwebos wordt hierbij betrokken. Naar aanleiding van klachten over ge vaarlijke drempels voor het fietsver- keer, met name in de wijk Zuidplas, zal een en ander worden aangepast. Het college acht het noodzakelijk met ingang van 1990 te starten met een fonds vervaneine infrastructuur (exclusief rio- Drie weken na de start van het Delta College Gouda, de nieuwe scholenge meenschap voor beroepsonderwijs, heeft de afdeling motorvoertuigentech niek van deze school dus de beschikking over een gloednieuwe personenwagen voor studiedoeleinden gekregen. De Volvo 440 GLE is volledig afgemon teerd afgeleverd. Bij een laatste check up in de fabriek kwamen gebreken aan het licht, die er de oorzaak van zijn dat de wagen niet de weg op mag. WADDINXVEEN - De expositie "De Franse revolutie 200 jaar oud” van Al liance Francaise des Pays Bas Boskoop/ Waddinxveen zal te zien zijn in de open bare bibliotheek aan de Van Mecklen burg Schwerinlaan in Waddinxveen. De opening van deze tentoonstelling is donderdagavond 12 oktober om half ne:- gen. De twee eeuwen oude Franse revo lutie is in woord en beeld te bezichtigen tijdens de kantooruren van de biblio theek. Mededeling: De regeling "medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. ZATERDAG 7 OKTOBER 1989 Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13/15, tel. 14100. Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-17834. ZONDAG 8 OKTOBER 1989 Arts: P.J.E. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 14100. Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-17834. WADDINXVEEN/BOSKOOP/GOUDA - Van de Boskoopse Volvo- dealer Hooftman Autobedrijf BV, die zich op het bedrijvenpark Coene coop in Waddinxveen gaat vestigen, heeft de Goudse scholengemeen schap voor beroepsonderwijs Delta College aan de Groen van Prinsterer- singel in de kaasstad een Volvo 440 GLE aangeboden gekregen. 1990 een dekking voor kapitaallasten en exploitatielasten te moeten opnemeft van 75.000,- per jaar. In de meerjarenbegroting worden voor, de jaren 1991/1994 in de sector wensen eveneens ramingen gedaan, welke voorshands slechts indicatief zijn en) waarvan de dekking nog niet in het dek>/ kingsplan is begrepen. Als uitvloeisel van het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan is een werk-, groep ingesteld, die met ingang van 1990 de uitwerking van de voorgestelde; maatregelen ter hand zal nemen. De in de begroting opgenomen midde len van 10.000,- per jaar geven aan dab de werkzaamheden in hoofdzaak coöP dinerend, stimulerend en adviserend zullen zijn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 5