Hoge prioriteit bebouwen Brugcentrum en Dorpstraat helpt patiënten New City smakelijk open ’’Samen Verder” Binnenkort voorstellen voor bebouwen gebied bij raadhuis Met hersenbloeding of herseninfarct Akkoord in meubelbranche Openingsdiner met ruim 70 gasten Film in De Schaapskooi Excursie naar Streek archiefdienst Rijkspolitie samenlevings- gericht bezig Opgraven vliegtuig wrak start 23 oktober Brandweer korpsen ’’redden” drie levens Opbrengst collecte BRUIDSBOETIEK ANGELA Verkeer 1 x gedragen bruidskleding voor bruid en bruidegom Alleen op afspraak Boskoop, tel. 01727-19577 ERKENDE VBHUZERS 01828 - 18708 Doel Noorlander B. V. FASSCHEMAN Dim Sum Woningvoorraad Enscenering Isolement Woonwagencentrum HALT GAAT U VERHUIZEN? Wilt U informatie? WADDINXVEEN/ZEVENHUIZEN/MOERKAPELLE - Bij notariële acte van 26 juni 1989 werd de Zuid-Hollandse Patiëntenvereniging ’’Sa men Verder” opgericht, met als voorzitter Chris Keijser uit Leiderdorp. WADDINXVEEN 8-tal Waddinxveense jongeren in vinger aan CIC pOlS WADDINXVEEN - In het Waddinxveense bouwprogramma van vol gend jaar wordt hoge prioriteit gegeven aan het neerzetten van huizen in de dorpsvernieuwingslokaties Brugcentrum en Dorpstraat. Dat schrijven Ben W. in hun nota van toelichting op de gemeentebegroting voor 1990. -ri '^meegenomen.. Pagina? Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 4 oktober 1989 Het echtpaar Chen-Chi met burgemeester C.M. v.d. Linden. (Foto: Sjaak Noteboom). da'sniL Om de lange zaal visueel te breken is ge kozen voor een gedeelteijk open sepa ratie, welke stijl - verfraaid met geëtste ruiten - zich voortzet in de tussenwand. Deze wand dient als afscheiding tussen het restaurant en het afhaalgedeelte, zodat beiden geen last van elkaar heb ben. Het restaurant biedt 72 zitplaatsen en leent zich zowel voor familie- als voor zakendiners uitstekend. Dan staan u verschillende mogelijkheden ter beschikking: kompleet verzorgde verhuizing huur verhuisauto met chauffeur/verhuizer zelf-verhuizing met gebruik van verhuis auto, pakmaterialen en diverse hulp middelen. Met personele en materiële ondersteu ning van de Verkeersgroep van de rijks- Daar vindt u een schitterende kollektie Neem 'kontakt op en wij kunnen u middels een bezoek vrijblijvend informeren over de diverse mogelijkheden eh prijzen ZEVENHUIZEN - Op maandag 23 oktober om 13.00 uur zal in Ze venhuizen met het opgraven van het jachtvliegtuig - een Ameri kaanse Thunderbolt - worden be gonnen. De Thunderbolt stortte op 28 juli 1943 op een landbouwbedrijf naast de Middelweg in Zevenhuizen neer en boorde zich zes meter diep de grond in. De Stichting Oud Zevenhuizen/ Moerkapelle heeft inmiddels toe stemming van de gemeente gekre gen dit jachtvliegtuig op te graven. De totale kosten van opgraving worden geraamd op 12.000 gulden, waarvan de gemeente een bedrag van 2.500 gulden voor haar reke ning neemt en de rijksbijdrage 90% van het resterende bedrag is. De stichting zelf zal voor dit evene ment 950 gulden moeten opboeren. Een tachtig-jarige Zevenhuizenaar heeft de stichting Oud-Zevenhui- zen/Moerkapelle een bedrag van 200 gulden geschonken. ”Uit dank aan onze bevrijders en omdat ik het geweldig vind, dat dit vliegtuig kan worden opgegraven”, zo vertelde de man geëmotioneerd. Vanaf 23 oktober 13.00 uur tot het moment dat het karwei geklaard is, zal de plaats van opgraving dag en nacht worden bewaakt om onge wenste ’’hulp” te voorkomen. Men verwacht dat het vliegtuig woensdagmiddag 25 oktober zal zijn blootgelegd. Fazantdreef 2 WADDINXVEEN/UTRECHT - In de Nederlandse meubelindustrie (17.000 werknemers) is vrijdag een principe-ak- koord bereikt over een nieuwe éénja rige CAO (1-4-1989/1-4-1990). Dat ge beurde na een marathon-zitting van ne gen uur donderdagochtend tot tegen half acht vrijdag. In de periode voor dit akkoord waren er vanwege de FNV en het CNV acties in de regio. Zo waren er informatiebijeen komsten in Het Trefpunt en hebben vo rige week donderdag de 40 werknemers van de Meubelindustrie Waddinxveen BV aan de Staringlaan het werk een ochtendlang neergelegd. Overeengekomen is een blijvende loonsverhoging van 2 procent. Per 31 december komt daar nog 1 procent bij Ook zal een deel van de huidige toesla gen op de lonen, gemiddeld 1,25 pro cent, in de lonen worden verwerkt (van belang voor uitkeringen die op de hoogte van het vaste loon zijn geba seerd). Verder is een scholingsfonds overeen gekomen voor alle werknemers die cur sussen willen volgen. Cerebraal Vasculair Accident-patiën- ten (CVA) hebben een hersenbloeding y I en worden na opname in ziekenhuis en/of verpleegtehuis en na revalidatie geacht weer aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Het doel van de vereniging ’’Samen Verder” is de leefsituatie van de patient en de partner zo aangenaam mogelijk te maken. ”Wij organiseren gespreksgroepen, ge- zelschapsavonden, voorlichtings- en filmavonden, wij geven advies op prak- verzor gen dag/vakantietochten en zullen in de nabije toekomst een landelijk periodiek orgaan gaan uitgeven”. Dat zegt Leiderdorper Chris Keijser (79) voorzitter van de afdeling Zuid- Holland en zelf partner van een CVA- patiënt. ’’Mijn vrouw Bep werd 6 jaar geleden getroffen door een hersenbloeding. Van de één op de'andere dag veran derde ons leven”. Bep Keijser (79) is door verlamming ge kluisterd aan een rolstoel, doch haar hersen- en spraakvermogen zijn mini maal aangetast. ”Het is belangrijk om als patiënt aan zo’n vereniging deel te nemen, maar je moet wel wat overwin nen om dat te doen. Je hebt angst voor onbegrip en het schaamtegevoel is groot. Aan de andere kant kun je erva ringen uitwisselen, want je zit allemaal in hetzelfde schuitje in meer of mindere mate”, verklaart Bep Keijser. politie zullen wederom regelmatig con troles in het kader van de verkeersvei ligheid worden gepland en uitgevoerd. Naast gerichte controles (alcohol - rood licht - rijgedrag en verlichting) zal ook vaak reactief beleid worden gevoerd. Ten behoeve van de alcoholcontroles wordt sinds september 1988 frequent gebruik gemaakt van de op het groeps- bureau aanwezige adem-analyse-appa- ratuur. Het bouwrecht van Noorlander B.V. in de wijk Zuidplas is per 1 januari nog 116 woningenBen Wzullen de raad en de raadscommissie voor de ruimtelijke or dening binnenkort verkavelingsschet- sen voorleggen, waarop is aangegeven welke complexen ter afronding van het contract kunnen worden gerealiseerd. WADDINXVEEN - De rijkspolitie in Waddinxveen wil samenlevingsgericht blijven werken, zo meldt het college van landse afdeling een bestuursfunctie als penningmeester. ’’goede voornemens” van derden om te helpen is dikwijls na drie weken ver dwenen en de belangrijke nazorg voor ziet niet in de behoefte”, zo meent de Waddinxveense. ”De patiëntenvereniging is niet alleen daarom belangrijk, maar evenzeer om de getroffene uit een isolement te halen en de thuiszorg te ontlasten. Alleen kost het de patiënten enorm veel energie om aan zo’n vereniging deel te nemen. Energie die zij juist niet meer kunnen opbrengen”. Chris Keijser, zelf ook geen ’’jonkie” meer, zet zich als een tank zonder rem in voor de vereniging. De eerste gespreksgroep zal op 30 okto ber worden gehouden in Delft. Om 19.30 uur is iedereen welkom in het re validatiecentrum Delft e.o. aan de Rei- nier de Graafweg 1 Geïnteresseerden in deze avond of de vereniging kunnen contact opnemen met Chris Keijser, telefoon: 071-894270 of Jack van der Zijde in Waddinxveen, telefoon: 19972. F VERVOER - VERHUIZINGEN Naar het zich laat aanzien, kunnen B. en W. de raad binnenkort voorstellen voorleggen voor de invulling van een deel van het Brugcentrumgebied. Zodra duidelijk is op welke wijze de ge constateerde bodemverontreiniging op de bouwlokatie aan de Dorpstraat kan worden gesaneerd, kunnen de plannen tot de bouw van 40 woningen eveneens worden afgerond. Het toekomstige woongebied langs de Apollolaan zal naar verwachting eerst der in Rotterdam en ze begon later met haar man in de Maasstad een eigen ho recabedrijf - verrasten de aanwezigen tijdens het openingsdiner met bijzonder smakelijke gerechten, vergezeld van di verse dranken, waaronder de ’’oelong- tea”, één van de vele Chinese theesoor ten. Eigenaar en kok X. Chen, die met zijn vrouw en dochter aan de Nicolaas Beetslaan woont, staat bekend als één van de beste Chinese koks. De oog- en tongstrelende Chinese ge rechten, met zorg opgemaakt en uitge stald op een grote tafel, verraste zelfs de meest verwende eter. De gasten konden genieten van een veelzijdigheid aan Chinese voorgerech ten (Dim Sum), aangevuld met enkele hoofdgerechten en voortreffelijke sau zen. WADDINXVEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse in Waddinxveen draait vrijdagavond 6 oktober de film Love Note. De deuren van de koffiebar zijn open om 19.45 uur, het programma begint om 20.30 uur. Met veel waardering daarvoor constate ren B. en W. dat de beide woningbouw verenigingen Waddinxveen en SSW bij zonder actief zijn in het plegen van groot onderhoudswerkzaamheden aan diverse complexen woningen waarmee zij de kwaliteit van hun woningbezit op niveau houden. Per 1 januari 1989 bedroeg de woning voorraad in Waddinxveen 8.640. Dit jaar zal naar verwachting de woning voorraad toenemen met 220 woningen. Diverse wooncomplexen zijn momen teel, mede ter realisering van de ten laste van 1989 toegekende contingen ten, in aanbouw of zullen spoedig in aanbouw worden genomen. De commissie voor de Ruimtelijke Or dening wordt maandelijks omtrent de voortgang in de bouwactiviteiten geïn formeerd. Wanneer tevens de contingenten wor den verkregen voor de bouw van 78 meergezinswoningen (6 woontorens) tegenover het winkelcentrum Zuidplas, zullen per 1 januari 230 woningen in aanbouw zijn. Hierbij gaat het in de wijk Zuidplas om 78 premiehuur beleggerswoningen (G.A.K.), 3 vrije sector woningen (par ticulieren), 15 premiekoop A woningen (bouwbedrijf Vink), 9 premiekoop C woningen (bouwbedrijf Vink), 8 sociale huursector woningen (’’Waddinxveen”, waaronder 1 mivq-woning), 40 onge- ouuse hal i -project, inmiuaeis Tz. Twee jaar geleden is aan de hele proble matiek rond CVA-patiënten, hun part- ner/familie en de toen net gestarte Lim burgse afdeling, veel aandacht besteed in de televisie-uitzending ’’Vinger aan de pols”, een programma.dat gepresen teerd wordt door Ria Bremer. Chris Keijser: ’’Publiciteit werkt drem pelverlagend en dat is hard nodig. De uitzending heeft vele reacties tot gevolg 3“‘"i en uiteindelijk geleid in inmid dels acht provinciale afdelingen”. WADDINXVEEN - De Streekarchief dienst Hollands Midden is dit jaar van start gegaan. Voor de planning van de uitvoering van de verschillende werk zaamheden is inmiddels een werkplan opgesteld. Binnenkort zal een excursie voor Wad dinxveense raadsleden worden georga niseerd. Verder ligt het in het voorne men een adviescommissie met ook Waddinxveense vertegenwoordigers in het leven te roepen. De Streekarchiefdienst is ook voor de inwoners van betekenis, omdat de daar ondergebrachte archieven beter toe gankelijk zijn. De begroting 1990 voorziet in een door betaling aan deze gemeenschappelijke regeling van de tijdelijke provinciale startsubsidie. in 1991 kunnen worden bebouwd, één en ander in verband met de periode van inklinken nadat de ophoging van het terrein met zand heeft plaatsgevonden. De vereniging zet zich in voor patiënten die getroffen zijn door een beroerte en werkt landelijk, maar is gedecentrali seerd in provinciale afdelingen met als overkoepelend orgaan de Nederlandse Hartstichting. De grondlegger is Frans Burgers, tevens voorzitter van de Limburgse afdeling, welke startte in 1987. De Waddinx veense manueel- en fysiotherapeut Jack van der Zijde heeft in de Zuid-Hol- ZEVENHUIZEN/WADDINXVEEN/ MOERKAPELLE - Zaterdagmiddag hebben brandweerkorpsen uit deze streek in Zevenhuizen het leven gered van drie mensen en hebben ze een zwaar overstuur zijnde vrouw weten te kalmeren. Dat was het resultaat van de jaarlijkse oefenwedstrijd van de brandweerkring De Tien Gemeenten. In Zevenhuizen behaalden de brandweerkorpsen van Boskoop een derde plaats, die van Waddinxveen vierde en Moerkapelle een vijfde plaats. Zevenhuizen deed als organisator niet mee. Eerste werden de spuitgasten van Driebruggen en tweede Nieuwerkerk aan den IJssel. Laatste werd de beroepsbrandweer van Gouda. Het ’’ongeval” gebeurde in de Burge meester Boerstraat in Zevenhuizen, doordat zogenaamd een personenwa gen met twee inzittenden uit de bocht vloog, een fietser schepte en vervolgens tegen een bouwkeet tot stilstand kwam. In de bouwkeet was een bouwvakker koffie aan het zetten, maar zag zijn kof fie in rook opgaan doordat het gasstel omviel en de vlammen - door het uit stromende gas - snel om zich heen gre pen. Met gillende sirene arriveerde de brandweer tien keer. De slachtoffers zijn dan ook tien keer gered. De bouwvakker en de fietser (bekneld onder de personenauto) wer den afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van de personenauto liep lichte hoofdverwondingen op. WADDINXVEEN - Met een smakelijk diner voor ruim 70 mensen is het chi- nees-indisch specialiteitenrestaurant New City in het winkelcentrum ”de Pas sage” officieel geopend. Het eethuisje, gevestigd in het pand waarin eerder zes jaar lang Lain’s Garden was onderge bracht, was al enige tijd geopend, maar de officiële ingebruikname was maan dagavond. Tijdens het diner kwamen nog even langs burgemeester C.M. van der Lin den en wethouder K.W.Th. van Soest, maar zij hadden verplichtingen elders, zodat er niet meegegeten kon worden. Wel was er tijd voor het maken van een foto met het echtpaar X. Chen en Y. Chen-Chi en hun 9-jarige dochter Lin da. De nieuwe eigenaren van New City - mevrouw Chen-Chi werkte eerst in het chinees-indisch restaurant van haar va- Het interieur van ’’New City” heeft een ingrijpende verandering ondergaan. Voorin het restaurant werd een prach tige vijver met fontein geplaatst en ach terin een groot zee-aquarium met exoti sche vissqn. De wanden zijn zachtblauw gestoffeerd en de bekende Chinese lampjes hebben plaats gemaakt voor moderne, maar sfeervolle spots. Zo zijn de laatste jaren gerenoveerd of momenteel in uitvoering complexen in de Bomenwijk (ca. 475 woningen), Mauritslaan (63 woningen), Juliana van Stolberglaan (36 woningen), Koningin Wilhelminaplein (24 woningen), Wil lem de Zwijgerlaan (24 woningen). Momenteel zijn plannen in voorberei ding voor verbetering van 205 woningen aan de Peter Zuidlaan, mw. Kuipers- Rietbergplantsoen en Joh. Postlaan. Voor 82 woningen hiervan zijn inmid dels contingenten beschikbaar. De ove rige 123 contingenten komen naar ver wachting beschikbaar in het kader van de herverdeling. Voor de komende jaren zijn groot-on- derhoudsprojecten in voorbereiding voor de Vondellaan (108 woningen), Nic. Beetslaan (120 woningen) en de Tesselschadelaan (94 woningen). Voor zoveel mogelijk zullen B. en W. initiatieven in dezen blijven ondersteu nen, als ook initiatieven van particuliere verhuurders. Verbetering van ”eigenaren”-wonin- gen vindt plaats binnen de daartoe ge stelde regels, op basis van de subsidie verordening stads- en dorpsvernieu wing. Jaarlijks stelt de raad een budget beschikbaar (het volume-besluit) op ba sis waarvan subsidie beschikbaar kan worden gesteld. subsidieerde woningen (Noorlander B.V.), 20 2/1 kap woningen (Noorlan der B.V.) en 14 vrije sector woningen (particulieren) in de Mozartlaan om 9 ongesubsidieerde woningen (buro A.S.B.) en 2 ongesubsidieerde wonin gen (buro A.S.B.) en in de Juliana van Stolberglaan om 31 sociale huursector woningen (’’S.S.W.”). Ten laste van 1989 zijn aan Waddinx veen in totaal 141 contingenten toege kend, waarvan 15 premiekoop A wo ningen, 39 sociale huursectorwoningen en 87 premie C woningen. Ter realisering van het complex 78 meergezinswoningen in de wijk Zuid plas is verzocht om omzetting van pre- mie-C contingenten naar premiehuur beleggers contingenten. Het ongeval in Zevenhuizen werd in scene gezet voor de brandweerkorpsen van ”De Tien Gemeenten”. Deze jaar- lijkse brandweerwedstrijd werd dit jaar gehouden in Zevenhuizen aan de Bur gemeester Boerstraat. ”De bedoeling van deze wedstrijd is de vakkundigheid, de snelheid en de kwali- teit te testen waarbij op vier zaken wordt gelet: bekwaamheid, goede red ding, tactische inzet en tactische uitvoe ring”, aldus de heer M. Peekstok, com mandant brandweer in Middelharnis en tevens él 12 jaar wedstrijdleider van dit jaarlijkse evenement, waarvoor de brandweerkorpsen slechts een sum miere omschrijving kregen: Ongeval in de Burg. Boerstraat. De Waddinxveense Marion Boer is wijkverpleegkundige en heeft, mede door haar vroegere werk in een ver pleegtehuis, veel ervaring met CVA-pa tiënten. ”CVA-patiënten raken snel in een iso lement en zijn bang lastig gevonden te worden door hun afhankelijkheid. De B. en W. in de toelichting op de ge meentebegroting voor 1990. Het samenlevingsgericht werken is im mers een belangrijk beleidsuitgangs punt van de politiegroep Waddinxveen. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de uit het beleidsplan voortgevloeide of herseninfarct (beroerte) gehad deelplannen woninginbraken, jeug- - doverlast, luilakviering en aanpak vuur- werkoverlast. De politiegroep Waddinxveen bestaat sinds 1 januari 1988 uit de post Boskoop en het rayon Waddinxveen. Het rayon Waddinxveen heeft naast het groeps- commando en de administratieve mede werksters een organieke sterkte van 4 opperwachtmeesters en 26 wachtmees ters eerste klas. Het integratieproces binnen de groep is tisch gebied (aanpassing huis) positief verlopen. Het streven naar een uniforme werkwijze voor post en rayon is reeds in belangrijke mate verwezen lijkt. De uitvoering van het in 1986 vastge stelde beleidsplan van de groep Wad dinxveen wordt thans geëvalueerd. Er wordt naar gestreefd om per 1 januari 1990 een nieuw beleidsplan te laten ver schijnen. Dit beleidsplan zal in overleg met de gemeente Boskoop worden vast gesteld. Een eerste aanzet is hiertoe reeds gegeven. Naast een algemene intergemeentelijke politieel-bestuurlijk beleidsafstemming wordt ook bezien of er mogelijkheden zijn tot uniformering van de locale re gelgeving van de beide gemeenten, in het bijzonder de A.P. V. De Waddinxveense brandweerploeg bestond uit H. van Vliet (bevelvoerder), C. de Rooy (chauffeur/pompbediende), M. v. Vliet en P. v.d. Kley (aanvalsploeg) en R. Boere en M. Boersma (waterploeg). (Foto: Sjaak Noteboom). Van links naar rechts Leiderdorpse Bep Keijser, door verlamming gekluisterd aan een rolstoel, de Waddinx veense wijkverpleegkundige Marion Boer en Chris Keijser, voorzitter van de ook in deze streek werkzame Zuidhol- landse Patiëntenvereniging "Samen Verder", waarbij ook de Waddinxveense manueel- en fysiotherapeut Jdek van der Zijde is betrokken. (Foto: Sjaak Noteboom). Het bestemmingsplan voor de realise ring van het woonwagencentrum aan de Tweede Bloksweg is, zoals bekend, goedgekeurd. Met de realisering van het centrum is onlangs begonnen. De restcapaciteit op de beschikbare bouwlokaties in Waddinxveen is na ge- reedkoming in 1990 van de in 1989 in aanbouw genomen circa 230 woningen nog 600 woningen, waarvan 385 in de wijk Zuidplas (inclusief 60 woningen in het gebied tussen de Bomenwijk, Dreef en Piasweg), 46 in het Brugcentrumge bied, 40 in Dorpstraat, 40 in het Passa- gegebied, 75 in het gebied langs de Apollolaan en 7 aan de Noordkade (lo catie Formido). Zoals bekend wordt een bouwtempo aangehouden conform de gemaakte be stuurlijke afspraken met de provincie te weten een jaarlijkse toename van de woningvoorraad met 180 woningen. Alhoewel de taakstelling van Waddinx veen tot het jaar 2000 door de provincie reeds is verhoogd van 9605 naar 9733 woningen is het duidelijk dat, wil Wad dinxveen de eigen woningbehoefte kun nen blijven opvangen, de woningbouw- taakstelling moet worden bijgesteld. WADDINXVEEN - De in Waddinx veen gehouden collecte voorhet Prinses Beatrixfonds heeft 11.652,05 opge bracht. Waddinxveen is per 1 januari 1989 voor een tweetal proefjaren toegetreden tot het Goudse HALT-project. Inmiddels is een f dit kader onder begeleiding van het bu reau HALT in de gemeente tewerkge steld. Die werkzaamheden bestaan uit schoonmaak- en herstelwerkzaamhe den. Door de rijkspolitie wordt HALT ervaren als een efficiënte aanpak van het vandalisme. Voor een goede bedrijfsvoering is een goed sociaal klimaat van groot belang. Binnen de politiegroep blijft het streven gehad dan ook gericht op verruiming van ken nis van de medewerkers door middel van cursussen en dergelijke. Op bescheiden schaal wordt een aantal medewerkers in de gelegenheid gesteld om zich breder te oriënteren op een lei dinggevende functie. 2743 DC Waddinxveen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 7