Wethouders <1 =MENSENg DANSAVOND ook atleten STUNT: ENORM BENZINE- EN DIESELVOORDEEL Burgemeester C. M. van der Linden geeft toe: Tijdens eerste Coenecooploop G-UIT c?71281268 van Velzen Eerste paal Goudsche Machinefabriek Feestje bij 40-jarige Maarten M. "BENZINESTATION JULIANASLUIS AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! Pakketten naar Polen I Andere weekenddienstregeling huisartsen 11 Onafhankelijk Nieuwsblad □IBS®’* Y «3^ 9tBO"e l\oor ebrand 24 HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN HAR WA” r tapijt gordijnen v Zondag 29 oktober FLORIDk Uitsluitend op zaterdag 28 oktober a.s. van 8.00 tot 17.00 uur. KJ Bflremmer SCHOENEN OLYMPIA^^UITZENDBURO’S wij v3egen nog voor u. Erfpacht Daarom verlagen wij op zaterdag 28 oktober a.s. extra onze benzineprijs!!! Uw televisiedokter S. ATTEMA Restaurant Florida TL. DANSSCHOLEN Binnen de Julianasluis, Gouda. Tel. 01820-14100/14821. i in^1 HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT 1-~ _Jr V Saai s I V. IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR RIJOPLEIDING op VIDEO! r WADDENBROOD ECHTE BAKKER GERTHUIZER ENKELASSER VANAF 1.450- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985- EXCL. B.T.W. DE AANHANGWAGEN-SPECIALIST \AWllli 'ur, iiii ri. CENTRUM. I' "./V: SCHOENMAKERIJ fc r de Passage-West 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 T .JULIANASLUIS bv i GENOEMDE PRIJZEN ZIJN DAGPRIJZEN; MET DE OFFICIËLE PRIJSVERHOGINGEN OF -VERLAGINGEN HOUDEN WIJ REKENING AUTORIJSCHOOL j Woensdag 25 oktober 1989 I in het nieuws- iedere dag open vanaf 9 uur en van donderdag tot en met zondag ook s’avonds geopend ook voor hen”, aldus de heer Van der Linden. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. vinyl zonwering F matrassen Bedtextiel Groansvoonia 12 Waddinxwan Tal. 01828-16119 Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 PETER VAN DER VLIES, van de Ni- colaas Beetslaan is aan de Erasmusuni- versiteit in Rotterdam afgestudeerd als ontwikkelingseconoom. De titel van zijn doctoraalscriptie luidde Bewape ning cn economie, een verkennende studie”. Toch is er sprake van een saai driedaags debat. Nog niet goed valt te merken dat 6 m z g o üj G.T. Uitbeijerse - Henegouwerweg 76 - Waddinxveen weekblad voor Waddinxveen len maken naar de dienstdoende huis arts uit hun groep moeten. Groep 1 wordt gevormd door de prak tijken Van Heel, Hertogh, Siemons en Wilms en groep 2 door de praktijken van Blom, Hemminga, Glaser, Van der Linde en Vreeken. De nieuwe weekenddienstregeling is een gevolg van de groei van de ge- De maquette van de uitbreiding van Passage-West. A.P. van Neslaan 1 - Boskoop 01727 - 14886 of 14283 PvdA-raadslid M. Boere bracht in het midden dat dit soort situaties zich niet had hoeven voor te doen als er lange tijd geleden erfpacht in Waddinxveen had bestaan. Dan was de grond weer in ge meenschappelijke handen te krijgen om op die manier gemakkelijker dan nu het geval is nieuwe plannen te kunnen reali seren. Het discussiëren over de uitbreiding van het Waddinxveense winkelhart was maar één van de vele onderwerpen waarover in een drie dagen in beslag ne mend raadsdebat zal worden gespro ken. Maandagavond werden de alge mene beschouwingen gehouden. De vijf fractievoorzitters hadden 40 pagi- t ze van het gemeentelijk beleid nu en in de toe komst vonden. Op deze algemene beschouwingen rea- en Wethouders dinsdagmiddag. Donderdag wordt de hele dag verder vergaderd. Daar tussen door werkten de raadsleden nog de ge wone maandelijkse agenda af en werd gediscussieerd over de gemeentelijke ouderennota, die op brede steun kan re kenen. DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMUL JE VAN! ALLEEN BIJ ECHT JE PROEFT HET!! V Zuidkade 11-Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 ken omdat Karei van Soest dezelfde dag 38 jaar was geworden. Na afloop werden Martin Kraaijestein en Karei van Soest onthaald op een pilsje van de eerste burger. De wethou ders slaagden er in de 10 kilometer bin nen het uur te lopen. Martin Kraaijestein deed er ruim 51 mi nuten over en Karei van Soest bijna 56 minuten. De wedstrijdloop bleken beide goed aan te kunnen. had hij er nog aan herinnerd dat de pro jectontwikkelaar MAB BV werkt op basis van no cure-no pay. ’’Gaat het niet door, dan is dat jammer voor ons, maar geerden Burgemeester Op 1 november 1989 zal de heer C. BOERMAN chef van de sectie Alge meen Onderhoud van de dienst Open bare Werken en Bedrijven, in verband met zijn 40-jarig ambtsjubileum de dienst gaan verlaten door gebruik te maken van de regeling vrijwillig ver vroegd uittreden. Vanwege dit feit zal de heer en me vrouw Boerman-Quist op maandag 30 oktober 1989 in de raadzaal van het ge meentehuis een receptie worden aange boden. De receptie, die begint om 16.00 uur en duurt tot 17.30 uur, is voor iedereen toegankelijk. \1 Waddinxveen Rotterdam/ Den Haag Bij de Coöperatieve Tuinbouwveiling Gouda en omstreken aan de Bredeweg is als directie-assistent in dienst getre den IR. BOUDEWIJN RIP. De heer Rip is geboren in Pijnacker. Na de la gere en middelbare school is hij aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen afgestudeerd in de vakken tuinbouw, bedrijfskunde en marktkunde. Nadien heeft Rip uiteenlopende commerciële funkties in de glastuinbouw en de bol- lensektor bekleed. heel moeizaam Tijdens de vergadering, die ook weer werd bijgewoond door PCW-raadslid J. Havenaar, deed iedereen zoveel moge lijk andere dingen. B. en W. behandel den de dagelijkse post, een ander raads lid zat onderwijl te lunchen en weer een ander las een boekje. En terwijl B. en W. bezig waren met hun beantwoording dinsdagmiddag kwamen de gemeentebodes rond met drankjes en warme saucijzenbroodjes, zodat de zinnen even verzet konden worden. Bij de woningbouwvereniging SSW is in dienst getreden C. VAN SCHEPPIN GEN voor het aannemen van admini stratief verwerken van onder houdsklachten. Het is zijn streven tele fonisch of mondeling geuite klachten wijksgewijs öp dezelfde dag uit te laten voeren. Met de aanstelling van de heer Van Scheppingen denkt het bestuur van de SSW een efficiënte afhandeling van de dagelijkse onderhoudsklachten te hebben bevorderd. meente Waddinxveen en de steeds drukker wordende weekenddiensten, die niet meer door één huisarts gedaan kunnen worden. De nieuwe weekenddienstregeling gaat met het weekeinde van 4 en 5 november in en zal gepaard gaan met nog meer pu bliciteit. WADDINXVEEN - Er kunnen weer voedselpakketten naar Polen worden gestuurd. Gehoord de laatste berichten is de voedselnood in Polen groot. Het is daarom weer mogelijk pakketten naar Polen te sturen. De inlevering hier van kan plaats vinden op donderdag 2 november en donderdag 16 november bij de familie Van Loon, van Gogh- straat 22 in Reeuwijk, tussen 15.00 en 17.00 uur en 19.00 en 21.00 uur. De te verzenden artikelen moeten in een stevige doos zijn verpakt en om de doos mag geen pakpapier worden ge plakt. Het adres moet op de doos ge schreven zijn. De kosten van een te ver zenden pakken bedragen 2,75 per kg. De pakketten worden in Polen aan huis bezorgd. Bij de familie Both in Wad dinxveen, Lindengaarde 7 (tel. 01828- 13098) en bij de familie Lingmont in Gouda, Nieuwe Haven 272 (tel. 01820- 14108) zijn zonodig adressen verkrijg baar waarheen een pakket kan worden verstuurd. 45e Jaargang-No. 2155 WADDINXVEEN - Op het bedrijven park Coenecoop wordt vrijdagmiddag 28 oktober om vier uur de eerste paal geslagen voor de Goudsche Machinefa briek (GMF). Aromatherapeute MIEKE KOLET is in Waddinxveen de schoonheidssalon ’’Lavande” begonnen waar huidproble- men worden behandeld met de natuur lijke levenskrachten van planten. De aan de planten te onttrekken olieën blij ken een oerkracht te hebben, die ai door de Chinezen en de Egyptenaren zijn ontdekt. Mieke Kolet bepaalt de sa menstelling van de olie waarmee tijdens de behandeling van zowel dames als he ren wordt gewerkt. Het woord moeizaam vond de eerste burger het best passen om de stand van zaken te omschrijven met betrekking tot het realiseren van nieuwe winkels aan de westkant van de Passage. ”Ik kan er geen andere bespiegeling over geven”, zei een somber gestemde bur gemeester. Hij reageerde hiermee op vragen van de gemeenteraad. De heer Van der Linden beloofde dat voor het einde van dit jaar een rapportage beschikbaar zal zijn, waarin staat wat er sinds oktober 1987 is gebeurd toen de gemeenteraad in meer derheid besloot te zullen gaan werken aan Passage-West. ”U hebt recht op een stukje duidelijk heid”, sprak de burgemeester. Eerder na’s tekst nodig om te zeggen wat WADDINXVEEN - Aan de eerste Coenecooploop hebben ook de wethou ders drs. Martin Kraaijestein (PvdA) en Karei van Soest (VVD) meegedaan. Het tweetal liep zaterdagmiddag de 10 kilometer. De socialist bleek in de wed strijdloop de liberaal sneller af te zijn. Het tweetal werd met de andere lopers weggeschoten door de sportief geklede burgemeester Kees van der Linden. Eerst had hij nog champagne geschon- WADDINXVEEN - Vandaag - woens dag 25 oktober - bereikt Maarten M. van Velzen van restaurant De Gouwe Dis aan de Zuidkade de leeftijd van 40 jaar. Dat zal voor de bekende restaurateur uit Noordwijk niet ongemerkt voorbij gaan. Zijn vrienden nodigen daarom alle relaties en kennissen van Maarten van Velzen uit om hem vanavond vanaf tien uur in het eethuisje langs de Gouwe te feliciteren met de bereikte mijlpaal in zijn levensperiode. Maarten van Velzen heeft het bereiken van zijn 40e levensjaar uiteraard zien aankomen. Met sport en een gezond ac tief leven heeft hij geprobeerd daar een ander aanzien aan te geven. Dat bracht hem eerder dit jaar in grote enkelpro- blemen, maar die zijn weer allemaal op gelost. Voor dit Goudse bedrijf zal de officiële handeling worden verricht door presi- dent-commissaris C. Hupkes van het bedrijf, dat uit Gouda vertrekt omdat het er geen uitbreidingsmogelijkheden meer heeft en omdat de grondeigen schappen met de gemeente Gouda vorig jaar minder soepel verliepen dan die met de gemeente Waddinxveen. De Goudsche Machinefabriek inves teert 15 miljoen gulden in het nieuwe bedrijf, waar ongeveer 140 mensen werken. Zij verhuizen mee naar Coene coop. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 .Li l - - J V 1 Moordrecht II kiezingen gehouden zullen worden. Pu bliek is er nauwelijks. Alleen gemeente ambtenaren en leden van partijbesturen volgen de debatten, die veel meer weg hebben van een uitgebreide commissie vergadering, dan van een levendige ge meenteraadsvergadering F 'Tf 1 V SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 Nieuwe SSW-medewerker C. van Scheppingen. WADDINXVEEN - Het gaat heel moeizaam met de ontwikkeling van de uitbreiding van het winkelcentrum ”de Passage” tot hoofdwinkelcen trum. Dat heeft burgemeester C.M. van der Linden gezegd tijdens de deze week begonnen debatten en algemene beschouwingen over de ge meentebegroting voor 1990. 7 NIEUWENHU IJZEN VISSER WADDINXVEEN - Met ingang van november krijgt Waddinxveen een an dere weekenddienstregeling van Waddinxveense huisartsen. Voortaan doen op zowel zaterdag als zondag twee van de negen doktoren dienst. De praktijken zijn echter in twee groepen verdeeld, zodat de patiënten die van de weekenddienst gebruik wil- I Ooe-hel-zelfmatenalen I Keukens - Kasten J Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating T« 01828-12596 -HoonJande 76a l aa wi h Waddinxveen In de raadsdiscussie kwam ook nog een keer terug dat met name de verwerving van de benodigde gronden voor het uit te breiden winkelhart. Grootste strui kelblok blijft de gewenste,aankoop van de fabriek voor bakkerijgrondstoffen C.P. Broer BV. Het bedrijf vraagt een voor de gemeen- over een half jaar gemeenteraadsver- tekas onmogelijk bedrag voor volledige verplaatsing naar Coenecoop, terwijl ook de vierkante meter-prijzen voor de nieuwe winkeliers meer zullen stijgen dan verwacht. Bovendien heeft een ’’trekker” - landelijke bekende zaken - zich nog niet laten horen. Wie op zijn portemonnee let (en wie doet dat niet in deze tijd), tankt bij Julianasluis. Want die is altijd het voordeligste!! Tankstation Julianasluis wil dat iedereen met dit prijsvoordeel kennismaakt. Als dat niet iedere automobilist aanspreekt... Voor de start van de 10 km-loop dronken de wethouders Karei van Soest en Martin Kraaijestein met de burge meester champagne ter gelegenheid van de 38e verjaardag van Karei van Soest. (Foto: Sjaak Noteboom). pri\ien en Pe" 24 o' naar onze huisbra' Lj F i'lffl nBfc '-Mil «Éi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1