voor de klas RTW samen met Casablanca GUIT ^?72168 ER IS ”NOG” EEN BESTE IN WADDINXVEEN! B AUTORIJSCHOOL TINEKE SMID MAAR GROOT IN KWALITEIT ^MENSENS Ambtenaar gemeente nam 78 mille weg Wethouder JRÖPENING HENRY VERWEY Waddinxveense (51) krijgt alternatieve straf Radiopiraat bij lokale omroep SLAGINGSPERCENTAGE VER BOVEN HET KRINGGEMIDDELDE. Zendingsavond De Hoeksteen Carnavalsavond Wadde Wokkels 01828- 19264 AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! ENKELASSER VANAF 1.450- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985- EXCL. B.T.W. Kinder-achtig? Collecte van Diabetes Fonds Draaiorgel in 30-jarige Oranjegalerij Onafhankelijk IAII»]»ltiB TE KLEIN VOOR VERMELDING IN DE NATIONALE RIJSCHOOLGIDS. HOLL4ND Oecumenische bezinningsavond Nieuwsblad moerkapelle en Loes Huis in ’t Veld in Wijk bij Duurstede WADDINXVEEN - De Waddinx veense kunstenares Loes Huis in ’t Veld exposeert met gemengde technieken en zeefdrukken in Galerie Article van Ma rion en Jos Soons aan de Oeverstraat 17 in Wijk bij Duurstede. schoenen 1989 Uw bezoek nog zinvoller OLYMPIA alle verzekeringen KHARWA" F tapijt gordijnen HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN i Snikkend Schikking ^remmer 7LHTZENDBUROS WIJ VLfEGEN nog voor u. EXPORTBEURS ZUID-HOLLAND I 13-715 SCHOENMAKERIJ >n gedegen pensioenadvies? ’’ONDERNEMEN IN MIDDEN-HOLLAND” HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT DE AANHANGWAGEN-SPECIALIST RIJOPLEIDING op VIDEO! r WADDENBROOD ECHTE BAKKER GERTHUIZER Weekblad voor Vagellaan 22 Boskoop Schipaanboord. Bouw heten u welkom [il AUTORUSCNOOLj J -in het nieuws- Dinsdag 14 en woensdag 15 nov. dagelijks van 14.00 tot 22.00 uur. Veiling Bleiswijk "De Kring" een grote j tussen it - die legaal Afgesproken is dat de gemeente er voor gaat zorgen dat de lokale omroep zal kunnen gaan beschikken over een eigen zendmast. Er wordt nu nog uitgezonden via het kabelnet en daardoor zou de luisterdichtheid achter zijn gebleven. PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-12110 EN Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 vinyl h zonwering matrassen •f Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 TINEKE SMID JAC. VAN LENNEPSTRAAT10 addinxveen - Woensdag 8 november 1989 1 Doe-het-zelfmalerialen I Keukens - Kasten J Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828-12596 Moordande 76a »i h Waddinxveen 45e Jaargang - No. 2157 De zaak kwam in het begin van dit jaar door toedoen van de vrouw zelf aan het licht. Zowel de rijkspolitie als het ge meentebestuur hulden zich toen in stil zwijgen over het gebeurde. De open bare behandeling van deze kwestie voor de politierechter heeft deze affaire naar buiten gebracht. De vrouw had het geld in een jaar of ze ven verduisterd, zonder dat iemand het had gemerkt. Toen ze in 1982 hiermee begon en het verduisteren zonder pro blemen verliep ging ze hiermee door. Politierechter mr. A. Krikke vertelde ze snikkend dat al het gestolen geld was opgegaan in het huishouden en aan de studie van haar kinderen. Uit het verhoor voor de rechtbank bleek dat de Waddinxveense, die na ontdekking van de fraude onmiddellijk door het college van Burgemeester en Wethouders werd ontslagen, eigenlijk niet besefte om hoeveel geld het opeens ging- is voor de klanten niet ongemerkt voor bijgegaan. Bloemsierkunst Henry Verwey be schikt aan de Brederolaan weer over een eigentijdse winkel waar het goed toeven is. Bovendien is de rijke bloe men- en plantenkeus er nog beter te over. WADDINXVEEN - De lokale omroep RTW gaat samenwerken met Waddinx veense radiopiraat Casablanca uit de Bomenwijk. Dat heeft wethouder drs. M. Kraaijestein in de gemeenteraad la ten weten. Naar een aantal maanden om elkaar te hebben heengedraaid hebben de twee ethergroeperingen elkaar gevonden Casablanca zal onder de vlag van de RTW programma’s gaaoxnuken. Het gemeentebestuur voorstander van samew» de Waddinxveense piraf Wilde worden, maar dal- nen omdat er al een Iflft.i - en de RTW. WADDINXVEEN - Volgende week woensdagavond 15 november om acht uur zal in de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade een oecumenische bezin ningsavond worden gehouden. Ieder een is daar welkom. Het thema is "Grenzen van verdraag zaamheid”. Inleider is de remon strantse predikant dr. E.H. Cossee. NIEUW DIT JAAR: Communicatieplein, zakelijke-juridische adviezen Exportadvies op een breed vlak. WADDINXVEEN - In het kader van het milieuproject van de openbare Leon van Gelderschool aan de Essengaarde heeft wethouder K.W.Th. van Soest (VVD) vrijdag een bezoek aan de leerlingen gebracht. TOEGANG GRATIS VOOR DE DOELGROEP: BEDRIJFSLEVEN UIT GEHEEL ZUID-HOLLAND Ruim 350 bedrijven uit de branches - Kantoorefficiency, -automatisering - Managementadvies/Promotie - Voorlichting/Overheid - Techniek: toelevering, logistiek en produktautomatisermg Haar werk is daar vanaf zondagmiddag 5 oktober, als dc expositie wordt ge opend tussen half twee en vijf uur te zien, met keramische objecten van Her man Niewcg en met de nieuwe collectie zilveren sieraden van Beaufort. De expositie duurt tot vrijdag 1 decem ber. De openingstijden zijn woensdag tot en met zaterdag van 13.30-17.(X) uur en iedere eerste en derde zondag van de maand van 13.30-17.00 uur. Het milieuproject wordt deze week af gesloten met een expeditie, die ook door ouders en buurtbewoners bekeken kan worden. Te zien valt er het werk van alle leerlingengroepen, die diverse handarbeidprodukten hebben gemaakt van afval. Het milieu krijgt de laatste tijd veel aan dacht. Dat is geen wonder, want milieu problemen zijn aan de orde van de dag. Op de Leon van Gelderschool zal daarom drie weken lang het "milieu” centraal staan in het onderwijs. Positief Vaak gaat men uit van een besla.md mi- ontstaan te verklaren en de oorzaken op te sporen. Het gevolg is dat daarbij allerlei nega tieve aspecten die ver buiten de bele vingswereld van de leerlingen liggen sterk benadrukt worden. Zo’n benadering is voor de leerlingen minder geschikt. Het is beter uit te gaan van een positieve benadering. Het schoolteam heeft daarom in dit pro ject gekozen voor aandacht voor het "milieuvriendelijk" handelen van het kind in de eigen omgeving. Aansluitend op die belevingswereld van de leerlingen heeft het schoolteam ge kozen om verschillende aspecten van "afval” in de eigen omgeving te belich ten. Secretaris M.A. RUISSEN heeft te kennen gegeven zijn werkzaamheden voor het Comité Seniorenreis Waddinx veen te willen beëindigen. Daarvan is sprake na de op 30 mei 1990 te houden 58e bejaardenreis. De heer Ruissen is oud-groepscommandant van de rijkspo litie Waddinxveen en nam in het comité de plaats in van wijlen J. Koelma, als groepscommandant van de rijkspolitie de voorganger van de heer Ruissen. Het comité, dat wordt geleid door H.G. KOOYMAN en waarvan ook lid zijn A.G.M. VAN GINKEL, T. VER VERS, R. GAYKEMA, mevrouw H.J. VAN DRIMMELEN en B.J. WOU DENBERG, is op zoek naar een nieuw comitélid. WADDINXVEEN - Volgende week woensdagavond 15 november om kwart voor acht wordt vanwege de Centrale Hervormde Gemeente in De Hoek steen aan de Esdoornlaan een zendings avond gehouden. Het onderwerp is: "Zending in het voet spoor van Jezus Christus en onze Roe ping binnen en buiten de gemeente”. Presentatie drs H. v. I eede (met v etuis gaat nivii uh vuil evn uv -.mmi- lieuprobleem en probeert Üaïrvïin het klankbeeld). De meditatie is van ds. H. G.T Uitbeifefse - Hei tegouwerweg 76 - WadOinxveen J WADDINXVEEN - Komende vrijdag avond zal in de hervormde koffiebar De Schaapskooi (achter de Brugkerk), Gerrit van de Berg uit Waddinxveen een praatje komen houden over: ’’kin der-achtig”?!, gebaseerd op een ge deelte uit Matteus 18. WADDINXVEEN - In Waddinxveen wordt volgende week gecollecteerd voor het Diabetes Fonds Nederland. De opbrengst is bestemd voor het weten schappelijk onderzoek op het gebied van suikerziekte. Maar liefst 250.000 tot 300.000 mensen in Nederland lijden aan diabetes, beter bekend als suikerziekte. Dat is een stoornis aan de alvleesklier, waardoor de stofwisseling van slag is geraakt. Diabetes is nog steeds.ongeneeslijk en kan ernstige complicaties veroorzaken, zoals blindheidaantasting van bloedva ten en zenuwstelsel en beschadiging van de nieren. Het is dan ook van het grootste belang dat er wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Onderzoek naar oor zaken en naar hóe de complicaties kun nen worden bedwongen. Zo kunnen ef fecten worden bestreden en kan de ziekte misschien ooit eens worden uit gebannen. Het Diabetes Fonds Nederland organi seert van 13 t/m 19 november zijn jaar lijkse collecteweek. Het motto: Geef’s voor Diabetes. Het gezicht van de collecte is een jongen van twaalf, die zich in weinig onder scheid van zijn leeftijdsgenoten. Maar als hij ouder wordt zullen de risico’s op problemen toenemen. Met de opbrengst van deze collecte wordt dat zo noodzakelijke weten schappelijk onderzoek gefinancierd. De risico’s moeten worden bedwongen. De uitkomst van het wetenschappelijk onderzoek kunnen immers diabetes pa tiënten een betere gezondheid beteke nen, een betere sociale en maatschap pelijke positie en een toekomst die niet meer zo bedreigend hoeft te zijn. WADDINXVEEN - De winkeliers van het winkelcentrum Oranjegalerij aan het Koningin Wilhelminaplcin zullen komende zaterdag dc viering van het zesde lustrum extra luister bijzetten. In het winkelcentrum is er volop feest, dat nog eens wordt benadrukt door een draaiorgel. Verder zullen aan het eind van die dag weer zes gefotografeerde winkelende bezoekers worden beloond -.net een prachtig gevulde mand ter waarde van 150.-. In totaal gaan 18 van deze manden de deur uit. Het 30-jarig bestaan van de Oranjcgale- rij heeft dit centrum weer extra in de be langstelling geplaatst. De actieve win keliers zijn er in geslaagd om het winke lend publiek bij de festiviteiten te be trekken. Daartoe behoorden niet alleen extra evenementen, maar ook een grote kleurwedstrijd met leuke prijzen voor de jeugd. Zo zijn er horloges en kleur- dozen te winnen. Ze was geschrokken van het bedrag. In het gezin was niemand op de hoogte van het feit dat de vrouwelijke gemeente ambtenaar geld ten koste van de ge meenschap had achtergehouden. Omdat haar schuldgevoel op een gege ven moment te groot werd heeft ze zich uit eigener beweging aangegeven en de imnm verduistering opgebiecht. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Met het gemeentebestuur heeft de Waddinxveense een schikking getrof fen. Zij moet voor 1 december een be drag van vijfduizend gulden hebben overgemaakt. Tijdens de zitting van de Rotterdamse rechtbank gaf officier van justitie mr. H.J. Moraal te kennen dat hij de ver duistering toch wil omschrijven als een ernstig feit. Niettemin had hij ook wel enigszinds begrip voor het drama dat zich in het gezin van de vrouw had afge-. speeld. Toch had de officier gevangenisstraf willen eisen tegen de ex-gemeente-amb- tenaar, maar hij was wat dat betreft mil der door 150 uur dienstverlening te ei sen. De politierechter zou hier 50 uur van maken gezien alle omstandigheden. De advocaat van de Waddinxveense zei dat er nu sprake was van dc afsluiting van de ongelukkigste periode in het le ven van de vrouw. Hij was het die pleitte voor een alternatieve straf in de vorm van dienstverlening en daartoe was de Rotterdamse rechtbank bereid. WADDINXVEEN - Een vrouwelijke gemeenteambtenaar is door de Rotterdamse politierechter veroordeeld tot vijftig uur alternatieve dienst verlening. Hij deelde aan de 51-jarige vrouw deze straf uit omdat ze in dienst van de gemeente Waddinxveen 78.000 gulden had verduisterd. WADDINXVEEN - Bloemsierkunst Henry Verwey in het winkelcentrum Luifelbaan heeft de zaak een kleine ver bouwing laten ondergaan. Daarvoor werd de winkel drie dagen gesloten. Vorige week is Henry Verwey weer open gegaan en werd de heropening te gelijkertijd gevierd met het vijfjarig be staan van de winkel. Dit eerste lustrum DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMUL JE VAN! ALLEEN BIJ ECHT JE PROEFT HET!! Zuidkade 11 Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J Tel 01820-15132 X WADDINXVEEN - Waddinxveen nieuwe carnavalsvereniging De Wadde Wokkels houdt zaterdagavond 11 no vember in het buurtcentrum De Pad destoel in de Lijsterbesstraat de eerste grote carnavalsavond. Op deze avond besteden De Wadde Wokkels, die onlangs is opgericht ter bevordering van meer sociaal contact, extra aandacht aan ouderen en jonge ren. De muziek is in handen van de Wad dinxveense parodist Cees Ancima. Om 11.11 uur zal prins Carnaval en zijn ge volg worden verwelkomd. Milieu-wethouder K.W.Th. van Soest vertelt de leerlingen van de Leon van Gelderschool over de afvalproblematiek. Foto: Sjaak Noteboom). Met betrekking tot de samenwerking tussen RTW en Casablanca zullen nog wel wat puntjetrop dc i gezet moeten worden. Maar het gemeentebestuur is ajtas een groRT Jei in ieder geval meejngenomen dat de K'rking tusseo twee. Jie aanvankelijk niets van elkaar feit - die legaal moesten hebben, elkaar hebben gevon- nooit zou kim- Jen. Pas nadat Casablanca in woord en ia Ie omroep was geschrift de gemeente vertelde wat ze zouden willen kwam er schot in de zaak. Op de foto in de heropende winkel van bloemsierkunstenaar Henry Ver wey de bloemsierkunstenaar zelf, Alies Havelaar en Sander Havenaar. (Foto: Sjaak Noteboom). SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1