Milieu-educatie door Milieudienst Ierse avond café Sport 1RTW-RADI0II -prog ramma- w Vakman in huis voor één dag Nieuwe leden Gouwe- slobbers Bingo Avond over langlaufen in Gouda schoolbestuur HAVO-Atheneum AF-centrum viert 19e verjaardag CAO-avond bij CNV in Het Trefpunt Epilepsie en Sport? 14,50 Stickers 06-11 op voertuigen Zaterdagavond vanaf negen uur bestaan 15 jaar Poppen-theater in sportzaal Kerk Moerkapelle <0^ Een boekenbon? boekhandel HOODIE veldwijk b.v. Meer dan de helft van i ALLE HONDEN EN KATTEN F, heeft last van wormen b KB UW DIERENSPECIAALZAAK KAN U ADVISEREN Lr Zet jezelf niet buitenspel Advies GEBRUIKTE BEDRIJFSWAGENS II II Lr—^dierenspeciaalzaak: Doelstelling Activiteiten Ki Pagina 11 Paperback Officieel Dealer: GEZINNEN Campagne 1989 Vraag de informatie s Passage 53 - Waddinxveen - Tel. 01828-12620 boekhandel veldwijk Zo zie of je dier wormen heeft een doffe vacht. verstopping, of juist diarree. een verbazingwekkende eetlust. hoesten en spugen, vooral als er spoelwormen in de longen zitten. "sleetje rijden" door jeuk aan het ach terwerk. Kleine korreltjes die op rijst lijken in de ontlasting en aan de vacht onder de staart (eitjes van de lintworm). En we zeiden het al: jonge katjes en pup pies zijn bijna allemaal besmet. NATIONAAL EPILEPSIE FONDS DE MACHT VAN HET KLEINE Postbus 9587 3506 GN Utrecht giro 34781 Meer dan 60 tests uit de Consumentengids Test jaarboek Editie 1990 -Mansonil Plus: één keer behandelen is afdoende tegen alle spoel-, haak- en lintwormen. ®Mansonil Plus: wordt uitstekend verdragen door alle hon den en katten, van jong tot oud. l Joustra Van Venetië Ruud Lubbers een boeiend portret Paperback 27,50 TV-cursuspakket Leenaers en Duyker Wijn en wereld 59,50 TV-cursuspakket Meer plezier met papier 49,50 SILVER CRYSTAL UW ADVERTENTIE BEREIKT 22.000 ®Mansonil Plus: kan zonder bezwaar samen met ’Bolfo druppels tegen vlooien worden gebruikt. TOYOTA Lite-Acecomm03-82 TOYOTA Hi-Lux 2.4 PU. dub.cab.dsl03-89 TOYOTA Hi-Ace 2.4 comm. long.dsl04-’87 TOYOTA Hi-Ace 2.4 comm. dub.cab.dsl11 -'87 TOYOTA Landcruiser 2.4 HT comm. TD dsl04-'87 TOYOTA Dyna 100 truck dub.cab.dsl07-87 V.W LT 28 D bestel met ruiten dsl01 -’87 V.W LT 28 D bestel verhoogd dak dsl06-’87 V.W. transporter dsl02-’86 V.W. transporter PU dubb.kab. benz05- 81 - 1 1 Reinaert en zijn vrienden. Deze kost bare figuurgroep uit de Silver Crystal collecties van Swarovski is bij ons ver krijgbaar. Woensdag 15 november 1989 1 ZATERDAG 18 NOVEMBER 1989 Elk uur regionaal en landelijk nieuws samen kunnen gaan. Telefonische reac- onderwerpen (onder voorbehoud): NIET SEIZOENGEBONDEN! PASSAGE 53 - TEL. 12620 ll 1 i verslaat de blauwe moeder en ook haar tweede gezicht. WADDINXVEEN - Café Sport aan de Kerkstraat in Waddinxveen is komende za terdagavond veranderd in een Iers folkcafé door de komst van de bekende Ierse band ’’The Shannon Folk”. waarvoor ik steeds weer mijn kunsten mag vertonen, om hen steeds weer mee te nemen naar de wereld van de fanta sie”. Deze voorstelling is de eerste in een reeks van zes voorstellingen. WADDINXVEEN - In verband met de ingebruikneming van het alarmnummer 06-11 zullen daartoe op de brandweer wagens en de voertuigen van de dienst van openbare werken en bedrijven stic kers worden aangebracht. Dat hebben B. en W. besloten en aan de gemeenteraad meegedeeld. Het alarm nummer 06-11 is onlangs ook in het grootste gedeelte van Waddinxveen in gevoerd. Alleen buitengebieden met een ander kerngetal kunnen in een later stadium van het alarmnummer gebruik maken om hulpverleningsdiensten in te schakelen. l I I SWAROVSKI De nieuwe Formido-vestiging zal worden gerund door vakbekwame medewerkers. De klanten van For- mido kunnen dus voor elk pro bleem terecht bij een vakman, die een professioneel advies kan ge ven. Deze adviesfunktie en de ser vice zijn enkele van de belangrijk ste pluspunten van Formido, naast de interessante prijsstelling. Eigenaar T. Zwanenburg uit Bode graven verwacht dat veel doe-het- zelvers Formido binnenkort zullen bezoeken, vooral ook vanwege de aantrekkelijke aanbiedingen naar aanleiding van de opening. WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van de Hout- en Bouwbond CNV houdt woensdagavond 29 novem ber om acht uur een ledenvergadering in Het Trefpunt aan de Stationsstraat. Als spreker is uitgenodigd P. van der Leeden, bondsbestuurder van de Hout en Bouwbond CNV. Zijn onderwerp is diverse CAO’s, waar onder die van de meubelindustrie. De voorstellen voor de nieuwe CAO- Bouw zulleh ook aan de orde komen. JUWELIER PASSAGE 2M WADDINXVf EN ■j Deze Ierse folkgroep zorgt zaterdagavond voor een grandioze Ierse avond in café Sport aan de Kerkstraat in Waddinxveen. WADDINXVEEN - De Waddinx- veense carnavalsvereniging De Gouweslobbers gaan in dit carna valsseizoen het 15-jarig bestaan vieren. De festiviteiten rond het derde lus trum zullen komende zaterdag avond 18 november door De Gou weslobbers en de dansgarde De Gouwelelies worden geopend met de eerste carnavalsavond in het nieuwe seizoen. Die wordt gehouden in de kantine van de tuinbouw veiling aan de Bre- deweg. Telefonisch bestelde kaar ten kosten 7,50 (tel. 01828-17055) en aan de zaai 10,-. Op deze avond zal prinses Lammie het seizoen 1988/1989 afsluiten. Om 11 over 11 (23.11 uur) zal de nieuwe prins en prinses en adjudant worden bekendgemaakt. Eenieder die van gezelligheid houdt is uitgenodigd. De muziek komt van disco De Soulprince en de boerenkapel De Gatenblazers. Als gastvereniging is aanwezig De Leutloggers uit Vlaardingen. TEL iH"ZM ITMW, WADDINXVEEN - ’’Rode lucht bo ven het paradijs” is de voorstelling waarmee het poppentheater John de Winter - zoals aangekondigd - zondag middag 19 november om half drie op treedt in de sportzaal Groenswaard aan de Wingerd. Deze voor kinderen be doelde voorstelling is toegankelijk te gen betaling van 3,50. ’’Rode lucht boven het paradijs” gaat over het meisje Madieka dat ontsnapt van de blauwe berg, bij de verschrikke lijk onaardige blauwe moeder vandaan. Zij gaat op zoek naar de rode moeder die op de rode berg woont. Zij kan na- i -s-J van liefde en geluk boven het land. Maar Madieke moet haar eerst zien te bereiken. Met behulp van vrienden die De hervormde kerk in Moerkapelle. (Foto: Sjaak Noteboom). steld bij raadsbesluit van 29 juli 1971 en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van Echter onverhoopt werd bij dit artikel 30 juni 1982, treden op 1 november van een foto geplaatst van de Hervormde Kerk te Zevenhuizen. Overigens ook Brederodelaan 10 - 01828-17789 WADDINXVEEN In juni van dit jaar gaf de Milieudienst Midden-Holland aan ingenieursburo Brug uit Arnhem de opdracht tot het schrijven van een beleidsnota milieu educatie. Aanleiding hiertoe was het aanstellen van een medewerk(st)er bij de Milieudienst (voorjaar 1990) die zich met milieu-educatie gaat bezighouden. In de nota wordt vanuit een inventarisa tie van activiteiten op het gebied van mi lieu-educatie in de regio Midden-Hol land een kader gegeven voor het milieu- educatieve beleid van de milieudienst voorde komende jaren. Gemeenten die van de aktiviteiten van de nieuwe mede- werk(st)er zullen profiteren zijn: Bent huizen, Boskoop, Vlist, Moerkapelle, Waddinxveen, Reeuwijk, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Zevenhuizen, Bleiswijk, Schoonhoven, Bergam bacht, Ouderkerk en Bodegraven. Uit de nota blijkt dat verschillende or ganisaties zich bezig houden met na- De Milieudienst Midden-Holland streeft met haar activiteiten op het ge bied van milieu-educatie naar een toe nemend milieubesef en milieuvriende lijk handelen van de mensen die wonen en/of werken in Midden-Holland. De relatie mens-milieu zal als aandachts punt centraal komen te staan. De Milieudienst zal zich in hoofdzaak gaan richten op het voortgezet onder wijs en het beroepsonderwijs. Daar naast zal tevens aandacht worden ge schonken aan de doelgroepen volwasse nen en bedrijven. De activiteiten in de richting van basis scholen zullen zich aanvankelijk beper ken tot die Midden-Hollandgemeenten die alleen basisonderwijs hebben, voor zover daar nog weinig voor die doel groep wordt georganiseerd. De opening zal gepaard gaan met tal van feestelijkheden, een non- stop wedstrijd waarbij op zaterdag 25 november de hoofdprijs valt, te weten een levensechte vakman voor één dag. Iedere bezoeker kan hier gratis aan deelnemen! Op zaterdag zijn er voor iedereen heerlijke flensjes of poffertjes met koffie en voor de kinderen suiker spinnen verzorgd door Zwarte Pie ten. Verder zijn er diverse produkt- demonstraties georganiseerd, waarbij voldoende foldermateriaal beschikbaar is. De festiviteiten zullen een bijzonder tintje krijgen omdat de Ieren zich ver heugen in café Sport te kunnen spelen, waar in vroeger jaren Harry Verbeke, Kees Kranenburg jr Rob Agerbeek en anderen volop muziek maakten op de befaamde jazzavonden. elk jaar drie leden van de commissie en hun plaatsvervangers af volgens een een mooie kerk, maar in dit geval toch daarvoor door de commissie opgemaakt niet de ware. rooster. Per 1 november 1989 zijn aftredend de leden: de heren J.J.W. Kempkes, W.H.M. Frederiks en J.A. Welleman en de plaatsvervangende leden me vrouw C. van Rijs-Booster, de heer C.H.M. Koemans en mevrouw M.A. Rottschafer-v.d. Vis. Tussentijds treden af: de leden me vrouw A. Galavazi-Hennipman en de heer H.H.A. Hage en de plaatsvervan gende leden mevrouw J.M. Penninga- Stolk en de heren L.J.J. Verhagen, P.M. van Drimmelen en R. Klein Na gel voort. Ter vervulling van genoemde vacatures worden door de Vereniging voor voort gezet onderwijs in samenwerkingsver band de volgende personen voorgedra gen: Voor de Protestants-Christelijke sectie van de vereniging: lid: mevrouw C. van Rijs-Booster (va cature J.J.W. Kempkes), plv.lid: me vrouw A.M. Blok-Glaubitz (vacature C. van Rijs-Booster), lid: mevrouw J.N. Penninga-Stolk (vacature A. Gala vazi-Hennipman), plv.lid: F.H. Meijer (vacature J.M. Penninga-Stolk), plv.lid: P. Verra (vacature L.J.J. Ver hagen), Voor de Katholieke sectie van de ver eniging: lid: H.J.C.E. Verhoef (vacature W.H.M. Frederiks), plv.lid: J.F. Tab- ben (vacature C.H.M. Koemans), lid: P.M. van Drimmelen (vacature H.H.A. Hage), plv.lid: A.J.M. v.d. Hondel (va cature P.M. van Drimmelen), Voor de Openbare sectie van de vereni ging: lid: R. Klein Nagelvoort (vacature J.A. Welleman), plv.lid: mevrouw J.M. de Haas-Rood (vacature M.A. Rottscha fer-v.d. Vis), plv.lid: G.K. Nossing (va cature R. Klein Nagelvoort). Vs s'x WADDINXVEEN - Vanaf vol gende week donderdag 23 novem ber kunnen de doe-het-zelvers in Waddinxveen kennis maken met de nieuwe vestiging van Formido Bouwmarkt aan de Noordkade 28- 30. Voorheen was de bouwmarkt gevestigd aan de Noordkade 149 te genover NKF Kabel BV. Op de avond daarvoor zal voor ge nodigden een receptie worden ge houden en is er een open huis. De inrichting in het voormalige pand van de materieeldienst van Rehorst Bouw BV, is vooral zeer overzichtelijk. De gehele winkel is namelijk verdeeld in een groot aan tal corners: verf, gereedschap, hout en plaat, bouwmaterialen, sanitair, verlichting, ijzerwaren, enzovoort. In elke corner kan de klant snel al het benodigde materiaal of gereed schap vinden. Binnen de corner heeft de klant ruime keus uit meer dere prijs- en kwaliteitsklassen. Alle bekende kwaliteitsmerken zijn in de rekken bij Formido te vinden. WADDINXVEEN - Het Anne Frank- centrum staat er komende vrijdag 17 november bij stil 19 jaar te bestaan. De viering van deze ’’verjaardag” gebeurt aan de vooravond van een groot aantal veranderingen met betrekking tot het ouderenbeleid in Waddinxveen. Het Anne Frank-centrum vervult hierin een spilfunctie. De dag begint vrijdagmorgen om tien uur in het Anne Frank-centrum met het gezamenlijke koffiedrinken voor de be woners van de bejaarden woningen in de omgeving. Tijdens dit koffiedrinken zal het Bejaardenkoor Waddinxveen onder leiding vanm mevrouw D.M.C. Houwe- lingen-Emond een optreden verzorgen. *s Avonds om acht uur is er een super- bingo-avond voor alle ouderen. Er zijn prachtige prijzen te winnen en er is een grote verloting. De toegangsprijs be draagt drie gulden per persoon. De zaal is om kwart voor zeven open. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 17 november om negen uur is er weer een bingo-avond in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan. Er zijn aantrekkelijke prijzen te win nen. Als vanouds zal de bingomaster de geluksballen uit de bingomolen laten komen. Gespeeld worden er 10 ronden voor twaalf gulden en vijftig cent. Lokale omroep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. WADDINXVEEN - Er moeten door de gemeenteraad weer namen worden goedgekeurd voor vacatures in de com missies van bestuur van de samenwer kingsschool voor HAVO-Atheneum aan de Sniepweg. Op grond van de verordening regelende de bevoegdheden en de samenstelling van de Commissie van Bestuur voor de Samenwerkingsschool voor HAVO- voogdij en de gemeente besluitvorming Atheneum te Waddinxveen, vastge- van de overheid om al dan niet tot res tauratie over te gaan. tuur- en milieu-educatie waarbij over leg en afstemming vaak niet ideaal zijn. Naast de milieudienst zijn ook gemeen ten, het Provinciaal Consulentschap Natuur- en Milieu-educatie en een aan tal particuliere organisaties (zoals het IVN) actief op het gebied van natuur- en milieu-educatie. De activiteiten zijn tot nu toe voornamelijk gericht op het basisonderwijs. Voorts zijn met name in de kleinere ge meenten nog weinig faciliteiten ontwik keld voor een doelmatige milieu-educa tie. De nu weer in Waddinxveen wonende ”Ier” Ton Verboom heeft dat geregeld. De viermansformatie zal in café Sport voor een geweldige sfeer gaan zorgen, die past in de roemrijke muziektraditie van dit etablissement van Dick en Loes Roos. De onvervalste Ierse folkmuziek klinkt vanaf negen uur ’s avonds. De groep is maar twee dagen in Nederland, waar van één in Waddinxveen. Voortgezet- en Beroepsonderwijs: 1. Voortzetting projekt milieu-educatie in de brugklassen van het voortgezet on derwijs. 2. Stimuleren van strukturele aandacht voor milieu-educatie in het voortgezet- en beroepsonderwijs, door het aanbieden van faciliteiten aan scho len, zoals lesmateriaal (projekten) en excursiemogelijkheden. 3. Docenten ondersteunen en begeleiden bij het uit voeren van milieu-educatieve projek ten. Volwassenen: 1. Informeren van en fa ciliteiten bieden aan volwassengroepe ringen, bijvoorbeeld vrouwenorganisa ties, via strukturele aktiviteiten. 2. Inte resseren van het ’’grote publiek” door niet-strukturele aktiviteiten en publici teit, wellicht in het kader van een be paald gekozen jaarthema. Bedrijven: 1. Voorlichting, ook in de vorm van lezingen, over milieu-proble- matiek en de rol van het bedrijfsleven daarin. 2. Aktief benaderen van bedrij ven ter stimulering van ontwikkelingen tot systemen van interne milieuzorg bin nen bedrijven. Basisonderwijs: 1. Gerichte werkwijze, waarbij enkele basisscholen in de be trokken gemeenten worden benaderd met één of twee concrete lespakketten. 2. Motiveren en -desgewenst intensief- begeleiden van de betrokken leerkrach ten bij het vorm en inhoud geven aan de lessen. 3. In overleg met de leerkracht aanleveren van meer of ander mate riaal. De Milieudienst zal bij het uitvoeren van de milieu-educatieve taak zoveel mogelijk uitgaan van bestaand lesmate riaal en bovendien van onderwerpen, het ’’grijze” (en minder het ’’groene”) milieu betreffende. WADDINXVEEN/GOUDA - De Milieudienst Midden-Holland in Gou da, die ook actief is in opdracht van de gemeentebesturen van Waddinx veen, Moerkapelle, Zevenhuizen en Boskoop, heeft de Nota Milieu-edu catie laten verschijnen. MOERKAPELLE - In het vorige Weekblad voor Waddinxven verscheen een artikel over de Nederlands Her vormde Kerk in Moerkapelle. De kerk wacht ingrijpende restauratie werkzaamheden van twee miljoen gul den. Eind dit jaar verwacht de kerk- droom, de spanning en de humor lijkt te met de PvdA. Gespreksleider: Michiel gaan lukken. Deze kinderen zijn het Bosgra. 18.00-24.00 uur - Hitfront. Avondvul lend informatief en hitgevoelig jonge- J renprogramma. Behalve (regionale) popmuziek ook een vacaturebank, bio- scoop- en concertagenda en uitgaan- stips. GOUDA - De langlaufvereniging Gouda (LLV) houdt vrijdagavond 17 november om acht uur in De Veste aan de Ridder van Catsweg 300 in Gouda een gratis toegankelijke informatie avond over langlaufen. Deze avond biedt ondermeer een lezing over het langlaufen in het algemeen, in formatie over de LLV Gouda en een film over het langlaufen. Na de pauze worden de bezoekers geïn formeerd over verschillende soorten ski’s, langlaufkleding en ander mate riaal. Tijdens de informatie-avond kan men zich inschrijven als lid van de LLV Gou da. Het lidmaatschap is 25,- per per soon per jaar. Nieuwe leden betalen per inschrijving éénmalig 15,- entreegeld. Voor gezinnen bestaan speciale kortin gen op lessen, trainingen en reizen die de vereniging organiseert. Voor meer informatie kan men terecht bij de secretaris van de vereniging: Hans Egeter, Van Strijenstraat 19, Gouda. Telefoon na 18.00 uur 01820- 27788. Schrijven kan ook: Postbus 197, 2800 AD Gouda. 14.00-18.00 uur - RTW Totaal. Ont- melijk zorgen voor een warme gloed spannend informatief programma waarin onder andere actualiteiten, een ruilbeurs, sport, reportages en muziek oereiKen. ivici oenuip van vuuuueii uic samen kunnen gaan. Telefonische reac- ze tegenkomt, lost ze het raadsel op en ties zijn tijdens de uitzending welkom op nr. 10379. Vanmiddag de volgende nnrlprwpmpn tnnrtfr vnnrhphnnH 1; John de Winter zelf zegt over zijn pop- Berloth over de FNV, intocht Sin- pentheater: ’’Mijn jeugddroom om kin- terklaas te Waddinxveen, verslag com- 1 deren mee te nemen in de wereld van de missievergadering ’Welzijn’ en gesprek

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 11