reparatie. Schade aan uw auto vereist deskundige Enkele Oranjegalerij 30 jaar cursus voorbeelden Gemeenteraad oordeelt over nieuwe vormgeving Waddinxveense herinneringen aan A’damse Muiderkerk '‘V-h Brugcentrum Groensvoorde Beethovenlaan Dorpstraat Luifelbaan Zuidkade Koffiebar in Omniversum Oranjegalerij Noordkade Verordening Passage/Kanaalstraat Stichting Cursisten Nieuwe organisatie O Ifocwd arrmi GLASBEEK Autoschade reparatiebedrijf Noordkade 24 2741EV Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA, kenmerk voor vakwerk 1 wjj* a- Pagina 13 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 15 november 1989 VAN 750 NAAR 1.230 CURSISTEN 57 Deelnemers aan Sint Nicolaasactie 1989 - ’t Handwerkhoekje Het winkelcentrum de Passage”. (Foto: Sjaak Noteboom). Kleurwedstrijd besluit feest .ces in De Bonkelaar aan de Beukenhof en in een voormalige kleuter- 'school aan de Peter Zuidlaan) gaat de gemeenteraad in zijn vergadering Tekenen/schilderen - 2 uur les per week - aantal lessen 20 - lesgeld 220,- voor de cursus - groeples met 10 deelnemers - docentkosten 2.200,- - cursusopbrengst 2.200,- Balletles - 1 uur les per week - groepsles met 10 leerlingen - lesgeld 220,-per jaar - docentkosten 2.200,- - cursusopbrengst 2.200,- Experiment popworkshop - 2 uur les per week - cursusduur 20 weken - groepsles met 7 personen - docentkosten 2.200,- - lesgeld 150,- per persoon - opbrengst 1.050,- - tekort 1.150,- te dekken uit ex perimentenpot Vioolles - 1 uur les per week - groepsles met 4 leerlingen - cursusprijs 550,- per jaar - docentkosten 2.200,- - cursusopbrengst 2.200,- Tijdens deze vergadering hebben B. en W. teruggenomen hun voorstellen met betrekking tot de vaststelling van een nieuwe verordening op de Commissie Sociaal-Cultureel Werk en de wijziging van de statuten van de Stichting Werk- nemerspool Sociaal-Cultureel Werk. Sociaal-Cultureel Werk Waddinxveen. Door de Waddinxveense gemeenteraad is deze zomer (12 juli) besloten tot uit voering van de nota ’’Naar een Centrum voor Kunstzinnige Vorming”, een en ander conform het voorstel van B. en W. met de daarin ter vergadering aan gebrachte wijzigingen. - Monique Mode - Ici Mode - Grit Optiek - Kooyman Woninginrichting - Banketbakkerij Van den Berg - Passafleur - Van der Wal Speelgoed - Foto/Film Sjaak Noteboom - Music Shop - Boekhandel Veldwijk - Mulder Herenmode - Verzijl Sport - Van der Linde Textiel WADDINXVEEN - Deze maand zijn de meeste gewassen van het land en wordt het voor veel boeren tijd om de ploeg uit de schuur te halen. Terwijl de boer zijn akkers ploegt, zijn vaak meeu wen te zien die zich tegoed doen aan bo venkomende wormen. Het voornaamste doel van ploegen is plaatsvindt - ook het hanteren van de C.A.O.-kunstzinnige vorming toepas baar. Voor beide mogelijkheden geldt dat zo dra klokuurdelers (dus kostendekking) bereikt zijn, uitbreiding van de formatie zonder meerkosten mogelijk is, naar ge lang er voor een bepaalde aktiviteit vol doende leerlingen aanwezig zijn. - Wielaard voor de fiets - Kerver - Heemskerk BV - Boekhandel Burger - Lidi Stoffen -Van der Oest Lederwaren -’tPijke - Mia en Wim Rip Bloemsierkunst Grote kleurdozen: Marjan Scholle (Peuleyen 29), Annewil Twigt (Sint Victorplein 18), Jermy de Wit (Alpher- wetering), Hilde Beumer (Van Leeu- wenhoekstraat 18, Hoogeveen). Verfdoos: Danielle Havenaar (Koning Willem Il-straat 3), Janneke Blonk (Wingerd 129), Wendy Stellaart (Voor- ofscheweg 269, Boskoop), Hanneke (Apollolaan 20). Horloges: Wendy Heuvelman (Fortu- nalaan 18), Peter v.d. Knijff (Prinses Beatrixlaan 102), Rogier Boogaard (Oostpolderweg 53), Suzanne Hofstra (Van Nassau Dillenburgstraat 9). Troostprijzen: Verona v.d. Leur (Win gerd 61), Linda de Jong (Linzenakker), Margaretha de Koning (Stationsstraat 59), Erine Dijkstra (Beethovenlaan 40), Wilianne Domburg, Edwin Hear ken (Sint Victorstraat 21), Judith Dijk stra (Beethovenlaan 40), Annemieke van Dam (Peuleyen 4), Stehan v.d. Eijk (Piasweg 30A), Mariska v.d. Assem (Zesde Tochtweg2). Prijsuitreiking is donderdagavond van 19.00-20.00 uur bij Topslagerij Van Til burg, Koningin Wilheminaplein 8. Extra prijs moeder van zes kinderen: J. Lindhout-Hamelink, Nassaustraat 12, Moerkapelle. - Van Leeuwen’s Zuivelbedrijf - Keurslager Koot - Drogisterij Bouma - Harwa Woninginrichting - Bastiaan Optiek - Echte Bakker Gert Huizer Frans Versluis - Verhoef - Visser - Van der Linde Textiel - De Bas Speelgoed - Verweij Bloemen en Planten - Janmaat Klokken ZEVENHUIZEN - De Zevenhuizense koffiebar ’t Praathuys gaat vrijdag avond 17 november naar het Omniver sum in Den Haag. Er wordt daar de film ”To the limit” vertoond op een bijzon dere manier. Vertrokken wordt om 20.00 uur bij het Hervormd Centrum, Dorpsstraat in Ze venhuizen. De kosten zijn 15,-. WADDINXVEEN - De festiviteiten rond het 30-jarig bestaan van het winkelcentrum Oranjegalerij aan het Koningin Wilhelminaplein zitten erop. Drie weken lang kregen 18 geselecteerde klanten - die onopvallend waren gefotografeerd - een feestelijk gevulde mand ter waarde van 150,- het onderwerken van gewastesten en onkruid, zodat deze kunnen verteren. Bovendien brengt het ploegen lucht tus sen de korrels grond wat de groei van het volgende gewas ten goede komt. Kleigronden worden in het najaar ge ploegd, zandgronden zijn in het voor jaar aan de beurt. Het tijdstip van ploe- Organisatie-opzet voor Kunstcentrum Anders dan voorheen zijn er thans geen vertegenwoordigers van de instellingen in de Commissie opgenomen. De maxi male 6 leden (exclusief de voorzitter) zijn allen bevolkingsvertegenwoordi- gers, welke deskundigheid en/of affini teit hebben met het taakgebied van de commissie. Kleurdoos met blok: Lucas Brandsema (Peuleyen 192), Anthony Zwijdervliet (Peter Zuidlaan 23), Martijn van Putten (Wingerd 177), Gerlind Neven (Al- pherwetering 15). - Sonneveld -Van Mourik - Juwelier Spruijtenburg - Groeneveld - Gebr. Bakker Meubelen Meeuwen hebben het voorzien op wormen die door de ploeg worden blootgelegd. Landbouwgrond In weer en wind Het personeel werkzaam bij de instel lingen werkzaam op het gebied van het sociaal cultureel werk zal in dienst blij ven van Stichting Werknemerspool. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA, kenmerk voor vakwerk. Het winkelcentrum Zuidplos aan de Zuidplashof. (Foto: Sjaak Noteboom). 1 i, Vanwege de verbrede taakstelling van de thans geheten Commissie Sociaal- Cultureel Werk en Kunstzinnige Vor ming is het noodzakelijk de verordening op de commissie aan te passen. De betrokken commissie is omtrent de voorgestelde wijzigingen gehoord en de gemaakte opmerkingen zijn zoveel mo gelijk verwerkt. B. en W. willen erop wijzen dat een principiële wijziging is aangebracht in de samenstelling van de Commissie. Het personeel werkzaam bij de Stich ting CVKV komt in de thans voorge stane opzet niet meer in dienst van Stichting Werknemerspool. maar recht streeks in dienst van de Stichting CVKV. Wel zijn B. en W. voornemens de loon- en salarisadministratie te doen verrichten door de gemeente. Ten behoeve van de financiële beheers baarheid is in de verordening op de commissie bepaald dat de commissie bevoegd is te beaplen dat aanstelling van personeel - en de hoogte van cursus gelden en tarieven - goedkeuring van de commissie behoeven. De V.K.V.-prognose is gebaseerd op onderzoek gedaan naar de deelnemers aantallen bij muziekscholen en creativi teitscentra in verzorgingsgebieden van 22.000 tot 28.000 inwoners. De deelnemersaantallen van de disci pline muziek zijn gebaseerd op de stand van de muziekschool in oktober 1989. Belangrijke uitgangspunten zijn tevens de toezeggingen ’’behoud rechtspositie huidige docenten” en ’’gefaseerde klo- kuurdelerverhoging”, respectievelijk gebaseerd op toepassing van de CAO- kunstzinnige vorming en bereiken van de klokuurdeler 4 in 1993. Op grond van de huidige klokuurdelers en de toekomstige (klokuurdeler 4 in 1993) zijn er twee mogelijkheden: 1de leerlingenaantallen stijgen evenre dig met de klokuurdeler, dus de forma- tie-omvang blijft gelijk; 2. de leerlingenaantallen stijgen niet, dus de formatie-omvang daalt. Bij deze tweede mogelijkheid is - mits invoering van de hogere klokuurdeler gefaseerd WADDINXVEEN - Op de laatste dag van oktober heeft een feluit- slaande brand de Muiderkerk van architect G.W. Vixseboxse in Am- sterdam-oost verwoest. Binnen twee uur brandde de kerk uit 1892 totaal uit. Alleen de toren staat nog overeind maar het is onzeker of die kan blijven staan. De schade is nog niet bekend. Die moet echter in de miljoenen lopen, want ’’honderd jaar stof, dat fikt”, zoals een van de leden van de bouwcommissie zei. Herinneringen aan de Muiderkerk publiceerde de Waddinxvener An dries van Veen kortgeleden in het dagblad Trouw. Daarin schreef hij het volgende: ”Zo maar een herinnering naar aanleiding van de brand in de Mui derkerk (Trouw 1 november). In het begin van de jaren dertig be zocht ik verscheidenen jaren de kinderkerstdiensten in de Muider kerk. Die diensten waren toen in heel Amsterdam bekend vanwege de grote attractie in december, de immense kerstboom midden in de kerk, voorzien van minstens hon derd, misschien wel enkele honder den, échte kaarsjes. De aandacht van de kinderen richtte zich dan ook in het bijzonder op het pro grammapunt ’’aansteken van de kerstboom”. Door rappe handen met lange stokken met aan het eind een vlammetje, werden in korte tijd de vele kaarsjes aangestoken. En dan gingen in de kerk alle lich ten uit! Een unieke belevenis. Was het ook gevaarlijk? Er was zeker ri sico, maardaar was op gere kend. Alles ging onder leiding en toeziend oog van de Amsterdamse brandweer. Wat er verder ook ge beurde in de kerk, de brandweer mannen hielden geen oog van de vlammetjes af. De stokken met natte spons maakten snel een eind aan elk verdacht vlammetje. Waar risico is, moeten afdoende voorzor gen worden genomen. Helaas, het lijkt dat dit principe niet wordt toe gepast als dakherstellers met ’’vlammenwerpers” er op af wor den gestuurd: je zal ze maar op je dak krijgen! Het zou interessant zijn te weten het hoeveelste monu mentale gebouw de Muiderkerk is, dat een "dakreparatie” niet heeft overleefd”. - Radio Dool - Sigarenmagazijn Van der Krans - Neeleman - Schraagen Optiek - Echte bakker Gert Huizer - De Bas Speelgoed - Brugslager De Bas - Foto De Rooy - Bedding-Cottage - Banketbakkerij De Vlaam - Flipse Naaimachinehandel - Christelle Mode - Slager Smakman - Vis - ’’Mieke” - Lichtpaviljoen - Juwelier Den Haag De Stichting Centrum voor Kunstzin nige Vorming zal zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering worden opge richt. De concept-statuten liggen al voor de raad ter inzage. Inmiddels hebben negen personen zich bereid verklaard in het bestuur van de Stichting Centrum voor Kunstzinnige Vorming plaats te nemen. Ter voorkoming van opeenhoping van functies zullen deze personen overeen komstig het bepaalde in de verordening niet in de commissie sociaal-cultureel werk en kunstzinnige vorming plaats kunnen nemen. In het algemeen wordt bij de samenstel ling van gemeentelijke commissies en besturen van instellingen met gemeen telijke betrokkenheid getracht cumultie van functies te voorkomen. WADDINXVEEN - In verband met de oprichting van een Centrum voor Kunstzinnigevorming in Wad dinxveen hebben B. en W. de ge meenteraad enkele uitgewerkte cursusvoorbeelden gegeven. Het gaat hier om de volgende voor beelden: WADDINXVEEN - In het Centrum voor Kunstzinnige Vorming in de oude Jan Ligthartschool aan de Kerkstraat, waarin de nu nog aan de Zuidkade ge vestigde Stichting Streekmuziekschool Waddinxveen zal worden onderge bracht, zal kostendekkende tarieven hanteren voor docentkosten. Ervan uit gegaan wordt dat in vier jaar tijd het aantal cursisten kan groeien van 750 nu naar 1.226 in 1993. Het college van Burgemeester en Wet houders heeft de volgende week woens dagavond vergaderende gemeenteraad enkele rekenvoorbeelden gegeven. Die voorbeelden waren tijdens de gemeen teraadsvergadering van deze zomer (12 juli) al toegezegd. De enkele gegeven uitgewerkte voorbeelden hebben te ma ken met het kostendekkend maken van de docentenkosten door middel van de lesgeldopbrengst. B. en W. hebben de gemeenteraad twee uitwerkingen gegeven waarin zichtbaar wordt hoe de situatie in 1993 kan zijn gebaseerd op huidige deelnemersaan tallen en gebaseerd op de verwachte deelnemersaantallen in 1993. ’’Aange nomen mag worden dat de feitelijke si tuatie alsdan zich tussen deze twee ge geven situaties zal bevinden”, denken B.enW. B. en W. stellen de raad voor de veror dening op de Commissie Sociaal-Cultu- reel Werk en Kunstzinnige Vorming vast te stellen. Vanwege de samenhang tussen de ver ordening op de Commissie en de statu ten van de Stichting Werknemerspool - de leden van de commissie vormen het bestuur van de stichting - dienen even eens de statuten van de Stichting Werk nemerspool te worden gewijzigd. Tot wijziging is bevoegd het huidige be stuur van de Stichting Werknemer spool. Deze wijziging behoeft goedkeu ring van de raad. B. en W. stellen dan ook voor in te stemmen met de gewij zigde statuten van de Stichitng Werkne merspool Sociaal-Cultureel Werk. Het cursusaantal in het nieuwe Cen trum voor Kunstzinnige Vorming kan voor AMV (algemene muzikale vor ming) blijven op 100 cursisten (klokuur deler 10). Dat geldt ook voor de ensem bles en dergelijke met een gelijk aantal van 140 cursisten (klokuurdeler 20). De instrumentale lessen moeten groei van 340 cursisten nu naar 456 in 1993 (klokuurdeler van 4 naar 114) en voor dans van 100 cursisten naar 200 cursis ten (klokuurdeler van 10 naar 20). Beeldende kunst gaat in deze voorspel ling van 60 naar 250 cursisten (klokuur deler van 10 naar 25), terwijl nieuwe cursussen voor drama 30 cursisten moe ten gaan trekken en voor audio-visueel 50. De klokuurdeler gaat hier respectie velijk van 10 naar 3 en van 10 naar 5. Voor de kinderen was er een grote kleurwedstrijd. De festiviteiten werden afgelopen zaterdag afgerond met de laatste uitreiking van drie maanden, de aanwezigheid van een draaiorgel en het uitdelen van Kaapse viooltjes aan de be zoekers. De winkeliers van de Oranje galerij zijn er in geslaagd hun winkelga lerij opvallend onder de aandacht van de Waddinxveners te brengen. Wat nu nog rest is de uitreiking van de prijzen van de grote kleurwedstrijd met als thema uiteraard het 30-jarig bestaan van het winkelcentrum. Vandaag - woensdag 15 november - hebben de winkeliers deze uitslag bekend ge maakt. Deze luidt als volgt: WADDINXVEEN - Aan de Sint Nico laasactie 1989 - die morgen (donderdag 16 november) officieus van start gaat met oog op de komst van de Spaanse kindervriend op zaterdag 18 november - kent een recordaantal deelnemende winkeliers van 57. Zij zullen drie weken lang bij elke be stede tien gulden een lot uitreiken waar mee kans kan worden gemaakt op in to taal 28 geldprijzen van 250,-. Het pu bliek wordt aangeraden in de winkels ook om deze lootjes te vragen. Dit zijn de aan de Sint Nicolaasactie 1989 in Waddinxveen deelnemende winkeliers: Over de gewijzigde organisatiestruc tuur zijn de raadsleden al uitvoerig geïnformeerd door middel van brieven van het college. In de nieuwe organisatiestructuur zal de Commissie Sociaal Cultureel Werk om gevormd worden tot een Commissie So- ciaal-Cultureel Werk en Kunstzinnige Vorming. Tevens zal opgericht worden de Stichting Centrum voor Kunstzin nige Vorming. Stiften met blok: Chantal Slingerland (Spui 6), Peter Klomp (De Akker 88), Joke Slobbe (Charlotte de Bourbon- straat 2), Margareth v.d. Heuvel (Brug weg 135), Erwin Hazebroek (Overtoom 8), Willemijn van Heel (Mozartlaan 4). (jvan volgende week woensdagavond nieuwe stappen zetten. Hierbij gaat het dan vooral om het vast stellen van een verordening, die de sa menstelling, bevoegdheden en werk wijze van de ’’Commissie Sociaal-Cul- ^tureel Werk en Kunstzinnige Vorming” ■regelt en om de wijziging van de statu ten van de Stichting Werknemerspool WADDINXVEEN - Op weg naar een Centrum voor Kunstzinnige Vor ming (in de oude Jan Ligthartschool aan de Kerkstraat en met dependan- De verwachte deelnemersaantallen voor 1993 zijn gebaseerd op prognose, opgesteld in samenwerking met de Ver eniging voor Kunstzinnige Vorming voor zover het niet de muzieksector be treft. Cursus A.M. V. - 1 uur les per week, 10 deelne mers, kosten 200,- per jaar per deelnemer - docentenkosten cursus 2.200,- - opbrengst cursus 2.200,- Door grotere groepen kan de cur susprijs verder dalen. gen heeft te maken met de binding tus sen de gronddeeltjes. Op kleigrond is de binding groter. Het najaarsploegen is een van de maatrege len om kleigrond wat losser te maken. De kluiten grond worden in de winter blootgesteld aan vorst, regen en wind waardoor ze verkruimelen. Dit maakt het zaaien in het voorjaar makkelijker. Kleigrond wordt ook wel zware grond genoemd. Door de grotere binding tussen de gronddeeltjes zijn zwaardere machines nodig om de grond te bewerken. Zandgronden, de zogenaamde lichte gronden, bestaan uit korrels die losser ten opzichte van elkaar liggen. Hier komt het gevaar van dichtslaan door re gen om de hoek kijken. Om dit te voor komen wordt pas na de winter ge ploegd. Kleigrond is vooral te vinden in de pro vincies Groningen, Friesland, Flevo land, Noord- en Zuid-Holland en Zee land. Zandgronden liggen vooral in het oosten en zuiden van ons land.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 13