vijfentwintig jaar in onderwijs Uitbundige kerst bij Europatuin Moons ’Meester Schiere’ IÉ Avond van Op 28 november in de Bonkelaar Conciliair Proces Feestavond Industrie- bond FNV Parijzenaar bij Alliance in Partyhome NCVB over voeding en gezondheid Aquarellen van Jeroen Dijkhuizen Cabaret voor ouderen in AF-centrum Keurslager- rookworst beloond ’’Adviseurs van ondernemers Vervoerders Ruimte Onpartijdig Testament Vijf scholen Unicum Toegift C, J koper Pagina 17 Woensdag 15 november 1989 Kunst Avond over kwart werk in goed binnenvaart van D.G. Schiere. Notarissen ook op beurs Masterclass als toegift in raadzaal WADDINXVEEN - Op de gisteren en vandaag (woensdag 15 november) in het bloemenveilingcomplex in Bleiswijk gehouden tweedaagse bedrij- venbeurs ’’Ondernemen in Midden-Holland” hebben zich ook de regio- notarissen laten zien. WADDINXVEEN - De relatie tussen voeding en gezondheid komt aan de orde op de woensdagavond 22 novem ber om kwart voor acht in De Hoek- Nederland heeft de grootste binnen- vaartvloot van Europa. Méér dan 6.000 binnenvaartschepen varen ’’onder Ne- Een duweenheid met een lengte van 185 meter kan 10.000 ton lading verwerken Voor zo’n lading zouden 400 spoorwa gons nodig zijn - dat wil zeggen een trein met een lengte van meer dan vier kilo meter of een kolonne vrachtauto’s met een lengte van meer dan 16 kilometer. Indien belangstellenden niet kunnen komen, maar wel informatie willen heb ben dan kunnen ze contact opnemen met de school in Rotterdam, tel. 010- 4196066 of schrijven naar KOF, Ant woordnummer 11.000, 1000 PB Am sterdam. Want de scholen voor de Rijn- en bin nenvaart zoeken contact met jeugd ”met water in het bloed”. Vandaar dat Waddinxveense belangstellenden van harte welkom zijn op de voorlichtings avond in De Bonkelaar. Met films en dia’s laat het KOF alles zien over het zelfstandige en afwisse lende werk in de binnenvaart en het baggerbedrijf, over de opleiding op de scholen met internaten en aan boord van de opleidingsschepen. WADDINXVEEN - De Industriebond FNV, afdeling Waddinxveen en omstre ken, gaat zijn trouwe leden huldigen met hun langdurig lidmaatschap van 25 en 40 jaar. Deze avond wordt gehouden op vrijdag 17 november om acht uur in hotel De Unie aan de Kerkweg-Oost. Op deze avond zullen 16 leden in het zonnetje worden gezet. Namens het bondsbestuur zal districtsbestuurder Nol de Jong aanwezig zijn. Het kolossale kerststuk vormt een blikvanger op de kerstshow van Eu- ropatuin Moons. WADDINXVEEN - In De Bonkelaar aan de Beukenhof houdt de Stichting Ko ninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart (KOF) uit Amsterdam dinsdagavond 28 november om half acht een gratis toegankelijke voorlichtingsavond voor jonge mensen die in de binnenvaart werkzaam willen zijn. derlandse vlag”. Op meer dan de helft van de schepen die op de Rijn, wappert heel trots de Nederlandse driekleur. In totaal werken er aan boord van die Nederlandse schepen meer dan 20.000 mensen. De Nederlandse binnensche pen leggen in één jaar samen meer dan 40 miljoen kilometer af. Dat is meer dan 100 maal de afstand van de aarde naar de maan. WADDINXVEEN - In de Immanucl- kerk aan de Prinses Beatrixlaan wordt volgende week donderdagavond 23 no vember om acht uur de vierde thema- avond gehouden van de Interkerkelijke Werkgroep Conciliair Proces. Deze avond staat in het teken ’’heelheid van de Schepping”. Centraal staat de vraag, wat iedereen daadwerkelijk kan bijdragen aan het behoud van de schepping, en welke ver plichtingen man daartoe met elkaar wil aangaan. Als gastspreker voor deze avond is uit genodigd wethouder K.W.Th. van Soest. Hij zal ingaan op het milieube leid in Waddinxveen. Daarbij zal ook de afvalproblematiek ter sprake ko men. WADDINXVEEN - Tijdens de tradi tionele nationale rookworstkeuring van de Vereniging van Slagerij Reklame ”De Keurslagers” is de originele Gel derse rookworst van Keurslagerij Koot in het winkelcentrum Groensvoorde be kroond met het Goudkeurcertificaat. De professionele jury beoordeelde de worst op 54 onderdelen. Smaak en sa menstelling zijn hiervan de belangrijk ste. Het Goudkeurcertificaat is een jaar geldig. De Vereniging voor Slagerij Reklame ”De Keurslagers” bestaat uit 600 zelf standige ondernemers die voldoen aan de strengste eisen die de vereniging stelt. Alle Keurslagerijen worden jaar lijks beoordeeld op hygiëne en orde, versheid, bediening, kwaliteit, presen tatie en assortiment. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Vol steen aan de Esdoornlaan door de afde- gende week donderdag 24 november is ling Waddinxveen van de Nederlandse Christen-Vrouwenbond (NCVB) te houden avond. Op deze avond spreekt mevrouw G.J. Vegt-Ganzevoort uit Leidschendam. WADDINXVEEN - Er komt eind de cember in de raadzaal van het gemeen tehuis een expositie met werk van Wad dinxveense kunstenaars en er wordt dan ook een open-atelier-route in gebruik gesteld. Op nog aan te geven dagen en tijdstip pen zullen bezoekers van de expositie ook kennis kunnen maken met kunste naars in hun eigen werkomgeving. Om de aankoop van kunst dan aantrek kelijker te maken draagt het gemeente bestuur van Waddinxveen 25 procent in de aankoopkosten bij. B. en W. hebben namelijk besloten tot éénmalige mede werking, voor wat het jaar 1989 betreft, aan de reductieregeling aankoop kunst werken. Deze regeling houdt een reductie van 25% in voor particulieren op de aan koopprijs van een door een Waddinx veense kunstenaar vervaardigd kunst werk, waartoe dus in december een ex positie zal worden gehouden. ’’Want de notaris is een belangrijk advi seur van de ondernemer”, aldus de ver eniging van notarissen, de Koninklijke Notariële Broederschap, die in Bleis wijk een stand hadden. Van de Broe derschap zijn onder meer lid de Wad dinxveense notarissen J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen. De notaris is een jurist met een gedegen opleiding op een breed gebied. Hij wordt door de Kroon benoemd en is daarom openbaar ambtenaar. De nota ris is onpartijdig. Als twee partijen een afspraak met elkaar maken die nota rieel moet worden vastgelegd, zal de no taris er alles aan doen om beide partijen zoveel mogelijk rechtszekerheid te ver schaffen. De wet verplicht hen bepaalde afspra ken en regelingen bij de notaris vast te leggen. Het gaat dan om afspraken en regelingen waarover geen onduidelijk heid mag bestaan, omdat ze verstrek kende gevolgen kunnen hebben. Dit is het geval bij bijvoorbeeld de over dracht van een huis, het maken van een uiterste wilsbeschikking of bij het slui ten van een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden. Zo’n regeling op schrift heet een notariële akte. Veel mensen leggen ook andere belang rijke regelingen bij de notaris vast, al is dat niet verplicht. Zij maken graag ge- -bruik van bijvoorbeeld zijn advies en de extra bewijskracht die zo’n notariële akte oplevert. Voorbeelden van derge lijke ’vrijwillige’ notariële akten zijn het samenlevingscontract en - in een onder neming - het maatschapscontract. De notaris is dus een onpartijdige func tionaris. En een juridische deskundige. Zijn kennis strekt zich ver uit. Hij weet bijvoorbeeld ook veel over het belastin grecht op zijn terrein, zoals het succes sierecht en de vennootschapsbelasting; over de juridische haken en ogen aan de koop van een huis; over de oprichting van een vereniging of stichting. Wat veel mensen echter niet weten is dat de notaris ook de ondernemer in het •midden- en kleinbedrijf van dienst kan zijn met adviezen over de juridische ins ,èn outs van de onderneming. Onderne men brengt risico’s met zich mee. Zo kunnen bij een financieel debacle ook privebezittingen worden betrokken. Een geschikte rechtsvorm, waar binnen de onderneming gedreven wordt, kan die risico’s aanzienlijk beperken. Bij de keuze van een rechtsvorm voor een on derneming en bij het verwezenlijken van die keuze is hulp van een notaris on ontbeerlijk. Hij kan een analyse maken van de posi tie waarin de ondernemers verkeert: fi nancieel, fiscaal en juridisch. Op grond daarvan adviseert hij welke rechtsvorm het meest bij de positie van de onderne mer past. Bovendien kan hij de cliënt-onderne- mer erop wijzen dat hij er goed aan doet voor bepaalde aspecten van de onder neming een specialistisch adviseur in te schakelen, zoals een belastingadviseur. De notaris overziet het verband tussen (notariële) afspraken in het privéleven en de onderneming. Zo kan bedrijfsop volging in een familiebedrijf bij testa ment geregeld worden. Hoe is het pen sioen geregeld bij de verschillende rechtsvormen? Welke zijn de fiscale consequenties van de verschillende rechtsvormen voor de ondernemer en zijn privéleven? Welke zijn de conse quenties van een eventueel huwelijk voor de onderneming? Veel mensen durven nog niet zo makke lijk naar de notaris te gaan. Voor hen is het interessant te weten dat bij een in formatief bezoek aan de notaris het eer ste half uur gratis is. Ook kan men voor antwoord op een al gemene vraag eerst de notaristelefoon bellen. Daar zitten ervaren notarissen en kandidaat-notarissen die de vraag steller te woord kunnen staan. De nota ristelefoon is elke werkdag te bereiken van 09.00-14.00 uur op telefoonnum mer: 070-469393. De Koninklijke Notariële Broeder schap geeft informatiebrochures uit over diverse onderwerpen die voor de cliënt van de notaris van belang kunnen zijn. Enkele onderwerpen: ”De ondernemer en zijn onderneming”, ”De agrarische onderneming". Het kopen van een huis”, "Koop en eigendom van een flat woning”, "Familierecht". Deze bro chures zijn op elk notariskantoor te ver krijgen. Met als eerste werk een sonate voor oorspronkelijk cello en clavecimbel liet Anner Bijslma het publiek kennis ma ken met de violincello piccolo. Overi gens een wederzijdse kennismaking, want het was voor Anner Bijlsma zelf de eerste keer dat hij de violincello piccolo in aanwezigheid van publiek bespeelde. Met een mondelinge toelichting, maar vooral met zijn intense manier van mu siceren hield hij een warm pleidooi voor de kleinere broer van de cello. De klankkleur is van een heel andere aard dan die van de cello. Vergeleken met de ernst van de donkere cello klank heeft het lichtere geluid van de cello piccolo een verrassende werking, bijna char mant te noemen. Voor Anner Bijlsma betekent dit blijk baar totaal nieuwe interpretatie moge lijkheden van Bach’s cello-sonates. Een nieuw gebied om te exploreren, soms wat weerbarstig blijkens enkele intona tie problemen. Bob van Asperen wist harmonieus te genspel te bieden en ook zijn solo optre den in de partita nr. 4 in D gr. t. voor WADDINXVEEN - In Partyhome aan de Passage hebben vrijdagavond de le den, cursisten en vrienden van Alliance Francaise des Pays Bas Boskoop/Wad- dinxveen genoten van de voordracht over het Parijs van Sartre en De Beau voir. De Parijzenaar George Grand is een boeiend en ook duidelijk verteller over Parijs in het bijzonder zoals deze stad in de werken van Jean Paul Sartre en Si mone de Beauvoir een rol heeft ge speeld, speciaal de wijk die ligt tussen Montparnasse en Saint-Germain-des- Prés. Hier hebben deze beide beroemde Franse schrijvers gewoond en gewerkt. Met ene uitgebreide serie prachtige kleurendia’s werden getoond de huizen en hotelletjes waar zij woonden, de (voornamelijk) café’s waar zij werkten en de straten en pleinen. Weinig is daar in de loop van de tijd veranderd, maar er is nog zoveel te zien waar de argeloze toerist aan voorbij gaat. Met George Grand gaat men nergens aan voorbijhij weet zoveel bijzonder heden, wijst op zoveel moois en vertelt zo boeiend en enthousiast, dat de toehoorder zin krijgt direct de trein of vliegtuig te nemen en het met eigen ogen te gaan zien. Gelukkig kwamen de uitstekende dia’s aan deze wens al een eindweegs tege moet. Zelfs de stemmen van Sartre en de Beauvoir brachten de Parijse sfeer nog dichterbij. Voor dit seizoen staan nog drie avonden op het programma: 23 januari, 27 maart en 11 april. WADDINXVEEN - Vanaf donderdag 16 november tot donderdag 21 decem ber exposeert de Waddinxvener Jeroen Dijkhuizen aquarellen in het Bloeddo- norcentrum in Gouda (Groningerweg 6). Hij volgde zijn opleiding aan de Nuts- academie te Rotterdam, de Academie voor Beeldende Vorming in Amers foort en studeerde in 1988 af aan de Ho geschool voor Kunsten te Utrecht. Het werk van Jeroen Dijkhuizen is vooral gemaakt in Zuid-Frankrijk, waar hij al vele jaren zijn zomervakantie doorbrengt. Speciaal het gebied rond de monding van de Aude levert hem steeds nieuwe onderwerpen op en het blijkt duidelijk uit zijn werk, dat hij zich aan gesproken voelt door de verstillende warmte van deze streek. Het Bloeddonorcentrum Gouda e.o. in gebouw ”De Molenwiek” is open van maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 20.30 uur en vrijdag van 8.00 en 14.30 uur. het 25 jaar geleden dat leerkracht D.G. Schiere zijn carrière in overheidsdienst begon. Na het behalen van zijn onderwijsbe voegdheid aan de Rijks Kweekschool in Den Haag, ging hij op 24 november 1964 in militaire dienst; zijn eerste func tie in overheidsdienst. Van oktober 1965 tot september 1970 was hij als leerkracht verbonden aan de Jan Ligthartschool in Waddinxveen, daarna stapte hij over naar de openbare Koningin Wilhelminaschool in Bos koop, waar hij drie jaar werkzaam was. Vanaf 1 augustus 1973 tot de dag van vandaag is hij leraar aan de openbare WADDINXVEEN - Het cabaretgezel schap De Zaanse Vijf treedt volgende week maandagavond 20 november om acht uur op voor alle ouderen in de to neelzaal van het Anne Frank-centrum. Deze avond wordt weer gehouden door de culturele commissie van de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinx veen. Het optreden is bedoeld voor 60- jarigen en ouder en mensen met een handicap. Onder de ouderen heeft het cabaretge zelschap De Zaanse Vijf een grote be kendheid, want ze traden ook op tijdens de slotavond van het seizoen 1987/1988. De titel van het programma dat zij bren gen is ’’Show ’89, Hollands en Co”. Het is een afwisselend programma van zang, muziek, humor en conferences door Meneer Co. Het is een keur van liedjes uit binnen- en buitenland. Van musical- en operettemelodieën tot luis terliedjes en meezingers. Alles wordt afgewisseld met fraaie cos- tuums. Het is een programma met veel vaart en het wordt op een gezellige ma nier gebracht. De teksten worden gesproken in het Nederlands en in het Westfries. Vooral de voordrachten in de Westfriese taal zullen zeker de lachspieren losmaken. Trouwens het is een programma van ge zelligheid, zodat er inderdaad veel gela chen kan worden. Het lager en middelbaar binnenvaart- onderwijs is een niet zo bekende vorm van beroepsonderwijs. Dat is niet zo vreemd, want in Nederland zijn maar vijf scholen voor de Rijn- en binnen vaart en de kustvaart, te weten Rotter dam (neutraal), Harlingen (neutraal), Delfzijl (neutraal), Mook (katholiek) en Amsterdam (protestant christelijk). De vierjarige opleiding voor lager bin- nenvaartonderwijs sluit aan op het ba sisonderwijs. Afhankelijk van voorop leiding is plaatsing in hogere leerjaren mogelijk. Naast het volgen van de les sen op school, varen de leerlingen en kele weken op de instructievaartuigen. Na afloop van de school staan er voor beide richtingen twee wegen open: gaan werken in de Rijn- en binnenvaart of in het baggerbedrijf en verder leren via het leerlingstelsel of verder leren aan de Middelbare school voor de Rijn- en bin nenvaart of aan de Middelbare school voor het baggerbedrijf. De Middelbare school voor de Rijn- en binnenvaart en de Middelbare school voor het baggerbedrijf zijn ook toegan kelijk voor leerlingen met een afge ronde vooropleiding, het diploma LBO of het diploma MAVO. clavecimbel klonk doordacht, waarbij het ritmische aspect bijzondere aan dacht kreeg. Na de pauze soleerde An ner Bijlsma in de cello suite nr. 2 in d kl t. Zijn celloklank is buitengewoon soe pel, prachtig diep in de lage en fijnzin nig licht in de hoge regionen. Indruk wekkend was zijn vertolking door zijn puurheid en natuurlijkheid. Anner Bijlsma zien spelen laat een cellist zien, die een is met zijn instrument en mu ziek. Het is een unicum dat het de culturele commissie gelukt is, dit gezelschap weer naar Waddinxveen te krijgen. Het is overbezet en de afspraken voor een avond moeten al ver van tevoren wor den gemaakt. Om iedereen in de gelegenheid te stel len deze avond bij te wonenworden de genen, die niet op eigen gelegenheid kunnen komen thuis gehaald en weer teruggebracht. Dat gebeurt door de le den van de hand- en spandiensten, die tegen een kleine vergoeding van ƒ1,- dit werk graag doen. Dus niemand behoeft thuis te blijven. Als u wenst dat u wordt gehaald dan moet u nummer 15555 bellen, en alles wordt dan voor u geregeld. Een introducé als begeleiding is zonder meer toegestaan. Het is denkbaar dat iemand niet alleen kan komen, en dan is begeleiding van iemand, ook al is die jonger dan 60 jaar, beslist geen be zwaar. De toegangsprijs is 1,50 per persoon. Het wordt een gezellige avond met veel humor van goede kwaliteit en van een goede inhoud. De commissie rekent er op, dat voor het optreden van dit uitste kende gezelschap de zaal geheel gevuld zal zijn met belangstellenden. BOSKOOP - Een bron van inspiratie voor St. Nicolaas is de jaarlijkse kerst show bij Europatuin Moons aan het Rijneveld in Boskoop. Dit evenement geniet regionale bekendheid. Afgelopen week is de officiële opening verricht door burgemeester J.J. Spros door het ontsteken van de 300 lampjes in een enorm kerststuk (3,6 meter hoog) dat de centrale blikvanger is van de show. Zelfs wie enige reserve koestert ten aan zien van de commercie rond kerstmis, kijkt bij Moons de ogen uit. Waren kerststallen vroeger voorbehouden aan gezinnen van R.K. huize, tegenwoordig koopt iedereen ze omdat de kinderen er gek op zijn. Bij Moons staan er zo’n honderd, afkomstig uit landen als Peru, Mexico, Ivoorkust, Senegal, El Salva dor en Polen. In diverse stijlen, uit gevoerd in hout, steen, gips of kunststof en soms zijn de figuren ware kunst stukjes. Ronduit verterend zijn de mi niatuurtjes; uiterst gedetailleerd ge maakt en handbeschilderd in fraaie doosjes, in een opengewerkt ei en zelfs in een lege notedop. Minuscuul en heel fraai. Daarnaast een enorm aanbod aan plan ten en stukjes en alle mogelijke materia len voor het zelf samenstellen van stuk jes. Het gigantische kerststuk kan daar bij als voorbeeld dienen, want daarin zijn groepsgewijs allerlei materialen en kleurcombinaties toegepast. Modekleu ren gaan ook niet aan het kerstgebeuren voorbij. De trends van dit jaar zijn de nostalgie- kleuren: lila-paars, gedurfd blauw, te der rose en chique emaille witte ’lijnen’. Kerstkleuren die de traditionele zilveren en rode versieringen naar de achter grond dringen en zelfs tot aan alle beno digde attributen voor op de kerstdiner- tafel toe worden doorgevoerd. Een aan tal compleet gedekte tafels bij Moons geven daarvan voorbeelden. Daarnaast een veelheid aan versierin gen. Ballen met nostalgische tinten, Schotse ruit motieven, een compleet goudkleurige kerstdecoratie en voor de kinderen kerstberen, mechanische kerstmannetjes, wandelend of zich voortbewegend op ski’s of een slee. Voorts fantasievolle figuurtjes om mee te spelen of bewegend aan een veer aan het plafond. Diverse ’mobiles’, kerst- pennen, knijppoppetjes, Walt Disney- versieringen en ander leuk spul voor de kinderen. De kerstshow nodigt niet alleen uit tot kopen, maar stimuleert ook tot creativi teit van de bezoekers. Er is allerhande (levend) materiaal voorhanden en een workshop, waar het publiek kan zien school in Snijdelwijk. Bij een gemiddelde klassegrootte van dertig leerlingen zijn er dus momenteel zo’n 750 kinderen, jonge en oudere vol wassenen in Boskoop en Waddinxveen, die bij ’meester Schiere’ in de klas heb ben gezeten. Onder hen zijn er zeker, die hem nog eens willen ontmoeten, wellicht om herinneringen op te halen. Ook bij menige oud-collega zal die wens bestaan. Hiertoe is gelegenheid tijdens een re ceptie op 24 november tussen 16.00 en 17.00 uur in de openbare school ”De Vijverfluiter” aan de Kievitstraat in Boskoop, waar belangstellenden wel kom zijn. hoe kerststukjes worden gemaakt en waar ook adviezen worden gegeven. De show is geopend op werkdagen van 9.00-18.00 uur, vrijdags tot 21.00 uur en op zaterdagen van 8.30-17.00 uur. Aan de show is ook een loterij ver bonden, waarbij winnaars worden ge trokken uit nummers van kassabonnen. Er zijn drie hoofdprijzen ter waarde van honderden guldens en bij iedere trek king ook nog tien kleinere prijzen, ter waarde van 50 gulden. De eerste hoofd prijs wordt op 4 december getrokken; een gas-tafelbarbecue. De winnenden nummers worden gepubliceerd, waarna men op vertoon van de betreffende kas sabon de prijs kan afhalen. WADDINXVEEN - In het Waddinxveense gemeentehuis werd vorige week donderdagavond het tweede concert van de kamermuziekserie ge geven in een tot de laatste stoel bezette raadzaal. Cellist Anner Bijlsma en clavenist Bob van Asperen speelden uitsluitend werken van J.S. Bach, waarbij de cello-muziek centraal stond. Een warm applaus van het publiek werd beloond met een heel uitzonderlijke toegift. Anner Bijlsma en Bob van As peren analyseerden al pratende en spe lende enkele frases uit de tevoren ge speelde sonate: hoe Bach met de stem voering speelde, waarbij de clavecimbel een volwaardige rol toebedeeld kreeg, en hoe dat te vertolken en ook hoe je dat niet moet doen. Deze speciale toegift viel bepaald in goede aarde bij de concertbezoekers.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 17