Reageren op milieuplan Antennemast naast huis 4 een MOBoreöwËN OVERTOCHT 5 - BODEGRAVEN - TEL: 01726-1 1 500 ERE-ESCORTe Heemskerk BV heropend Eerste kinderzegels Loes Huis in ’t Veld in Brussel BijJ.B. Walther Renovatie Vierde dakkapellen Jozefschool Provinciale subsidie Onderwijsnota weer later Bijna tien mille voor gehandicapten VAN BUNNINGÉN lustrum apotheek Dichteres in Open Cirkel W’veens bedrijf 60 jaar in de Dorpstraat K Jr IEN Inhoud Spanning 01828 - 18708 Achtergronden _^3980.-.. Interesse fen "tv w gen Dynamo-Moskou. De return tegen de Russen is in het dorpshuis IAN GAAT U VERHUIZEN? ERKENDE VERHUIZERS Wilt U informatie? Het ERE-ESCORTe geldt alleen voor uit voorraad leverbare^uto’s. SPEE?rnfirRE£sCl tSCORT 1.4 tnclusief Ere wie ere toekomt. Omdat de ESCORT opnieuw de populairste Ford is, krijgt hij van Van Bunningen deze hele maand een ERE-ESCORTe bestaande uit: volle tank brandstof complete mattenset voor en achter 4 jaar garantie (of 50.000 km) luxe stereo radio-cassetterecorder ASSCHEMAN VERVOER - VERHUIZINGEN WADDINXVEEN Pagina 21 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 15 november 1989 mi- Directeur J. C. M. Heemskerk in zijn verbouwde winkel aan de Dorpstraat, waar het bedrijf 60 jaar is gevestigd. sss da'shiL ZINGEN 1 veen 1 I Dan staan u verschillende mogelijkheden ter beschikking kompleet verzorgde verhuizing huur verhuisauto met chauffeur/verhuizer zelf-verhuizing met gebruik van verhuis auto. pakmaterialen en diverse hulp middelen Het huis is gelegen in de 16e uitwerking van het bestemmingsplan ’’Wijk Zuid- plas 1980”, waarin de gronden ter plaatse zijn bestemd voor ’’tuin”. Op deze gronden mogen uitsluitend WADDINXVEEN - De eerste kinder postzegels zijn vorige week woensdag morgen in het postkantoor aan de Kerk- weg-Oost gekocht door de sociaal raadsvrouw van de gemeente Waddinx veen, drs. Corrie de Bakker. In het postkantoor wordt weer speciale aandacht geschonken aan de verkoop van deze zegels door het plaatselijke co mité. De kinderpostzegelactie 1989 staat in het teken van de ’’Rechten van het Kind”. Voor dit thema is gekozen in verband met de nieuwe conventie voor De plaatselijke organisatie dankt alle gevers, collectanten en andere mede- werkers/sters voor hun medewerking. WADDINXVEEN - Iedereen kan deze en volgende week bij de gemeen telijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven het Milieubeleidsplan Waddinxveen inzien. Dit conceptplan is vorige maand verschenen. Wie dat wil kan schriftelijk commentaar op de gemeentelijke voornemens le veren. het Communicatiecentrum Noord in Brussel. Deze tentoonstelling, geopend door burgemeester G. Cudell en schepen van cultuur J. Spooren duurt tot en met dinsdag 28 november. Loes Huis in ’t Veld schildert op grote vellen papier, waarbij niet alleen acrylverf, krijt, pot lood en inkt worden gebruikt maar ook plamuur, zand, papier en plastic wor den verwerkt. Het plan mondt uit in een groot aantal beleidsaanbevelingen, waarvan er hier een aantal genoemd worden: - krachtige aanpak van vervuiling aan de bronmet name via de Hinderwetde Lozingsverordening riolering, de Wet Bodembescherming en de Wet Chemi sche Afvalstoffen. Door het Rijk wor- Het werk van Loes Huis in ’t Veld be staat uit schilderijen in gemengde tech nieken. Zij schildert in oorspronkelijke krachtige verfstreken op grote vellen papier waarbij zij ook gebruik maakt van krijt, potlood, inkt en eventueel Neem kontakt op en wij kunnen u middels een bezoek vrijblijvend informeren over de diverse mogelijkheden en prijzen rige heer M. Heemskerk en zijn klein kinderen Raymond (19) en (14). De festiviteiten rond de openingsrecep- tie werden afgesloten met een optreden van de Comrula’s, waarvoor het ver keer in de Dorpstraat even werd stilge zet. Het open huis na de receptie werd zeer druk bezocht. Heemskerk BV vierde namelijk niet al- WADDINXVEEN - De Waddinxvener J.B. Walther wil aan de zijgevel van zijn huis aan de Marga Klompéhoeve een uitschuifbare 12,5 meter hoge antennemast neerzetten. Hij heeft het college van B. en W. hiervoor om een bouwvergunning gevraagd. Omdat voor de mast ter plaatse het bestemmingsplan moet worden gewijzigd komt de zaak volgende week woensdagavond in de gemeenteraad. WADDINXVEEN - De in Waddinx veen gehouden collecte voor de geeste- verzoeken B. en W. de raad 'de behan- lijk gehandicapten heeft 9.701,85 op deling van het verzoek om vrijstelling gebracht. als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening te laten afdoen door het colle ge- De Zevenhuizenaren bereikten de tweede ronde van het Europa Cup 2- tournooi voor bekerwinnaars door vrij dagavond met 3-0 de Finse volleybal- ploeg Rantaperkion Isku uit Tampere te verslaan. Voor een mooie wedstrijd heb je twee teams nodig. Deze aloude sportwet ging ook weer op bij de terugwedstrijd van de mannen-volleyballers van Rentokil/ ZVH tegen het Finse Rataperkion Isku. Door een vlotte 3-1 overwinning in Tampere stond de ploeg uit Zevenhui zen al met één been in de tweede ronde van het Europa Cup-tournooi voor be kerwinnaars. Het verplichte nummer in dorpshuis Swanla kon ZVH niet inspi reren tot een flitsende partij volleybal: 3-0. Coach Jaap Akkerhuis uit Waddinx veen schatte de opponent, zeker zoals het nu speelde, niet hoger in dan een tweede-divisieploeg. Na vijf kwartier kon het publiek in Zevenhuizen de gang motiveerd zijn. We zijn in principe De laatste jaren heeft de ernst van de milieuproblematiek zich steeds duide lijker gemanifesteerd. Iedereen is er zich inmiddels van bewust, dat ten ge volge van menselijk handelen processen op gang zijn gebracht die de kwaliteit van ons milieu aantasten. Alleen een in tegrale aanpak van milieuproblemen kan dit proces keren. Milieubeleid is daarbij zeker niet alleen een zaak van hogere overheden: ook de gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leve ren aan het terugdringen van milieuver vuiling. De zorg om onze directe leef omgeving was aanleiding om het gehele gemeentelijk beleid systematisch door plamuur, zand, papier en plastic, te lichten om tot een brede en planma tige aanpak van milieuproblemen te kunnen komen. De resultaten zijn vast gelegd in een milieubeleidsplan, waar mede tevens uitvoering is gegeven aan (de evaluatie van) het beleidspro gramma voor de raadsperiode 1986- 1990). WADDINXVEEN - Door Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland is de subsidie voor de serie kamermuziek concerten 1988-1989 definitief vastge steld op een bedrag van 1.716,60. Dat hebben B. en W. aan de gemeenteraad laten weten. In het afgelopen seizoen is het bezoek aan de kamermuziekconcer ten, waardoor nu de toegangsprijzen zijn verhoogd, enigszins teruggelopen. Vorige week donderdagavond was de raadzaal in het gemeentehuis weer tot de laatste plaats bezet. Dit seizoen wordt uitvoering gegeven aan de tiende reeks kamermuziekconcerten in Wad dinxveen. Jaap Akkerhuis liet tegen de Finse ploeg heel bewust het basisteam staan en wisselde zelfs na twee keer setwinst, nodig om de volgende ronde te berei ken, met door. Akkerhuis: "Door het drukke pro gramma komen alle spelers toch wel aan voldoende speelminuten. De bankspe- lers hebben ook niets aan een aalmoes. Ze zouden het niet begrijpen als ik een basisspeler zou vervangen terwijl hij goed staat te spelen. Er moet een duide lijk aanwijsbare reden zijn waarom een bankzitter wordt ingebracht. Natuurlijk wil iedereen graag spelen, maar mijn spelers benaderen een wedstrijd als deze meer vanuit een reëel dan een ge voelsmatig standpunt: de besten spelen gewoon de wedstrijd uit”. De enige wissel die Akkerhuis door voerde was Hans Lindhout voor Brecht Rodenburg, in de beginfase van de tweede set. Rodenburg was behandeld voor een verschoven nekwervel. Omdat het geen zin had om de boel te forceren mocht Lindhout zijn opwachting ma ken. De geboren en getogen Zevenhui zenaar stelde zijn coach niet teleur. Ak kerhuis zag Lindhout vanachter de drie- meterlijn ’leuke dingen’ doen. Zoals gezegd viel er voor het publiek niet veel te genieten. Blaaskapel De Krootenkokers, ingehuurd om de sfeer wat te verhogen, werd al in het begin ge vraagd het aantal decibellen te beper ken. Het bezorgde de Finnen bijna net zoveel overlast als de om hun oren sui zende ballen. Slechts één keer slaagden ze erin om een voorsprong te nemen, bij de stand 10-11 in de tweede set. In een time-out stelde Akkerhuis weer orde op zaken. De Finnen konden in het vervolg van de wedstrijd niet meer dan drie pun ten bij elkaar slaan. Na afloop maalde niemand om het ma tige niveau van de wedstrijd. De over winning betekende dat de tickets voor Moskou definitief kunnen worden gere serveerd. Of ZVH in de Russische hoofdstad tijdens de wedstrijd tegen Dynamo Moskou door een grote sup- portersschare zal worden gesteund is nog maar de vraag. Voor de reis naar de Russische hoofdstad zijn negentig be- WADDINXVEEN - De gemeente is bereid 7.500,- beschikbaar te stellen voor de renovatie van de dakkapellen van de wijkschool St. Jozef aan de Ka- naalweg in de St. Victorwijk. Van het bestuur van de Stichting voor Katholiek Onderwijs ’’Sint Victor” is het verzoek ontvangen om medewer- king/vergoeding van de kosten ten be hoeve van de renovatie van de dakka pellen van de Sint Jozefschool. Het betreft hier een verzoek op grond van de Wet op het Basisonderwijs. Aan vankelijk werd bij brief van 20 juli door het schoolbestuur een aanvraag ten be hoeve van diverse voorzieningen bij de Sint Jozefschool ingediend. Deze aanvraag werd echter op 11 okto ber weer ingetrokken waarbij het schoolbestuur tegelijkertijd een nieuwe aanvraag indiende, alleen nog maar be trekking hebbende op de renovatie van de dakkapellen van genoemde school. In de kostenraming is een bedrag van 2.500,- opgenomen, zijnde de kosten van de vervanging van de achterlig gende balkenlaag. Hierbij merken B. en W. op dat de omvang van de noodza kelijk te achten vervanging pas daad werkelijk tijdens genoemde renovatie kan worden bepaald. voor allerlei soorten subsponsors, ter wijl er enkele jaren geleden niet eens een hoofdsponsor te vinden was. Bij de keuze van subsponsors gaan we dan ook heel selectief te werk en geven de voor keur aan bedrijven die bij de club pas sen”. Aangevuld door voorzitter Willem Vis ser: ’’Zevenhuizen is nog een echte dorpsclub. De vereniging blijft de basis van alles”. leen de heropening van de verbouwde winkel voor hifi audio/video en huis houdelijke apparatuur, maar stond ook stil bij het 60-jarig bestaan van de zaak. In het jaar 1929, waarin M. Heemskerk trouwde met H.M. Vermeulen, ging het bedrijf van start dat nu wordt geleid door J.C.M. Heemskerk (45). Hij geeft leiding aan een vaste kern van 25 men sen. In de geheel verbouwde winkel is een speciale afdeling gemaakt voor de doe- het-zelver op sanitair- en elektragebied. Mede doordat Heemskerk BV sinds dit - bevordering van gebruik van andere materialen dan tropisch hardhout; gepresenteerd - extra impuls voor milieu-educatie aan scholen; - regelmatige voorlichting over milieu zaken aan publiek en bedrijven; - zorgvuldige behandeling van lieuklachten. naar het clubhuis maken. Via de set standen 15-5, 15-11 en 15-2 werden de Finnen plichtmatig opzij gezet. ”Met de wetenschap dat deze wedstrijd eigenlijk een formaliteit is, valt het niet mee voor de spelers om geconcentreerd te blijven spelen”, gaf Akkerhuis als verklaring voor de matige vertoning. Dat ook de spelers niet al te lang stil stonden bij de overwinning bleek uit een opmerking van bankzitter Jan Clar- deij, de oud-international die vijf jaar lang zijn brood verdiende bij het Ita liaanse Torino. Clardeij vond het niet ging zie je dat we aantrekkelijk worden erg dat hij niet gespeeld had. ’’Tegen zo’n tegenstander valt toch geen enkele eer te behalen”, gaf hij aan. De dubbele overwinning op Rantaper kion kwam voor ZVH niet ongelegen na twee nederlagen in de competitie. Ak kerhuis wijst voor een verklaring van die slechte competitiestart naar een slechte net- en veldverdediging. ’’Vroe ger scoorden we meestal direct uit een aanval”, luidt zijn toelichting. ”Nu zijn we de te kloppen ploeg waar tegenstanders zich aan optrekken. Het kost wat tijd om ons daarop in te stellen, maar we komen zeker terug. De thuis wedstrijd tegen Animo is daarom veel belangrijker dan dit partijtje tegen die Finnen. WADDINXVEEN - Vandaag - woensdag 15 november - is het pre cies 20 jaar geleden dat apotheker D.C. van Doom aan de Prins Bern- hardlaan 3-5 in Waddinxveen met een apotheek van start ging. De medewerksters hebben dit feit vanmorgen niet ongemerkt voorbij laten gaan door de aanbieding van een cadeau. Bij apotheek Van Doorn zijn 6 assistentes en 3 leer lingen werkzaam. Dick van Doorn is in de Waddinx- veense samenleving een bekende persoonlijkheid. De 48-jarige apo theker is actief binnen Be Fair-ten- nis en de Lions Club Waddinxveen. Ter gelegenheid van het vierde lus trum hebben de medewerksters van de Waddinxveense apotheek een weekeinde doorgebracht op Ter schelling. voorjaar is aangesloten bij de inkoop- combinatie Amco, waardoor op allerlei terrein een veel ruimer assortiment ont stond, moest meer ruimte worden ge creëerd. 'Dat kon onder meer door het bij de win kel betrekken van een gedeelte van het magazijn en door een totaal andere in deling. Heemskerk BV is altijd op de zelfde plaats in de Dorpstraat gevestigd geweest. Daar is nu een winkel ver bouwd die nog beter dan voorheen tege moet komt aan de specifieke wensen van de verwende klant. WADDINXVEEN - De al een paar keer door het college van Burgemeester en Wethouders toegezegd gemeente lijke Onderwijsnota is weer uitgesteld. Dat heeft onderwijswethouder K.W.Th. van Soest aan de gemeente raad geschreven. Aanvankelijk was het de bedoeling de Onderwijsnota al in de volgende week dinsdagavond te houden vergadering van de raadscommissie voor onderwijs zaken ter sprake te brengen, maar daar van is afgezien hoewel de nota volgens planning wel in de vergadering van dins dag 31 oktober door het college van B. en W. is vastgesteld. Gezien de recente ontwikkelingen in de landelijke politiek is er echter aanlei ding om de nota op enkele onderdelen te actualiseren. Deze aanpassing op on derdelen vraagt enige tijd, derhalve is van behandeling in de commissieverga dering van november afgezien. Eventu eel kan in december een extra commis sievergadering, specifiek op de onder wijsnota, plaatsvinden. Daartoe zullen voorstellen worden gedaan in de ko mende commissievergadering. worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erfscheidngen en pergola’s in verband met de bestem ming tuin. Een antennemast als ge vraagd valt hier niet onder, zodat het verzoek in strijd is met voornoemd be stemmingsplan. De weigering in het kader van het be stemmingsplan kan echter, gelet op arti kel 10 van het Verdrag van Rome (vrij heid van meningsuiting) niet zover gaan dat zij neerkomt op een algemeen ver bod tot het oprichten van zendantenne- masten, waarvan geen vrijstelling of ontheffing kan worden verleend. Tegen deze achtergrond hebben B. en W. geen overwegende planologische bezwaren tegen de gevraagde antenne mast. Om medewerking hieraan te ku- nen verlenen, is een procedure als be doeld in de Wet op de Ruimtelijke Or dening en van de Woningwet noodzake lijk, nadat de raad hiervoor een voorbe- reidingsbesluit heeft genomen. In verband met de te voeren procedure Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen hebben een gemeentelijk milieubeleidsplan waarin de hoofdlijnen voor het te voe ren milieubeleid zijn vastgelegd. In dit plan komt naast de aanpak van ty pisch lokale milieuproblemen, zoals la waai, stank, hinder, plaatselijke water verontreiniging en huisvuil ook de ge meentelijke bemoeienis met de groot schalige milieu-problematiek aan de or de. Tevens wordt beoogd te komen tot de integratie van milieuzorg op alle ge meentelijke taakvelden, d.w.z. dat bij de beleidsvoorbereiding de milieu-as- pecten als vanzelfsprekend meegeno men zullen moeten worden. Daarnaast zijn belangrijke accenten uit het Nationaal Milieubeleidsplan in on derhavig plan opgenomen. Behande ling hiervan zal plaatsvinden in de ver gaderingen van de commissies voor Openbare Werken, Bedrijven en Sport zaken (28 november 1989), Financiën (30 november 1989) en Volksgezond- kunstenaars uit Gouda en omgeving van heid en Milieuzaken (7 december 1989). de Regionale Kunststichting Gouda, Vervolgens zal het plan ter vaststelling die exposeren in de Euro-Artgalery in aan de gemeenteraad worden aangebo den. WADDINXVEEN - Dichteres Co 't Hart spreekt volgende week woensdag avond 22 november om acht uur in De Schaapskooi aan de Nesse in Waddinx veen. Ze is daar de gaste van de hervormde ontmoetingskring De Open Cirkel om te spreken over geloofsvertrouwen. Zij zal ook gedichten voordragen. Er is gelegenheid om haar gedichtenbundels in te zien en zo men wil ook te kopen. In haar werk roepen lijn, vorm en kleur een duidelijke spanning op en zij weet hiermee een sterke overtuigende ex pressiviteit te bereiken. In veel van haar schilderijen staat de mens centraal, maar zij combineert realistische en ab stracte vormen zo, dat toeval en associa tie een belangrijke rol spelen. Door gebruik te maken van papier en plastic wordt er een suggestie van reliëf gegeven, het versterkt de dynamiek. In haar schilderijen is zij duidelijk bezig beweging weer te geven en zichtbaar te maken, vaak op het grensgebied van fi guratie en abstractie. Daarnaast maakt zij ook zeefdrukken die met een uiterste precisie zijn ver vaardigd. Meestal bestaan zij uit tien tot achttien drukgangen. Jarenlang heeft den hiervoor vanaf 1990 extra gelden zij zich beziggehouden met het thema aan gemeenten verstrekt; ’’gescheurd papier" waarbij stukken pa- - bevordering van het gebruik van fiets pier vanuit het realisme langzamerhand en openbaar vervoer door het scheppen vervagen of abstraheren. Tegenwoor- van meer faciliteiten; dig komen er in haar werk ook veel - planmatige aanpak van aanleg/onder- landschappelijke vormen voor, houd/renovatie van rioleringen; - opstellen en uitvoeren van een ge meentelijk energiebesparingsplan; - bevordering aftap en hergebruik van freon uit oude koelkasten; - verdere uitvoering van de in het ge meentelijk rapport ’’Afval...houdt het apart” opgenomen activiteiten ten aan zien van compostvaten, glasbakken, oud papier; plaatsing van ’’kringloophaltes” ten behoeve van ge scheiden inzameling van groente- fruit en tuinafval; - uitvoeren van een zgn. ’’aktie tank- slag” om bodemvervuiling door oude ondergrondse olietanks tegen te gaan; - streven naar het achterwege laten van toepassing van chemische onkruidbe strijdingsmiddelen in plantsoenen; Het bedrijfsleven toont steeds meer in teresse in haar werk, wat resulteerde in aankopen en opdrachten van schilde rijen en zeefdrukseries in gelimiteerde oplages. Ook hebben veel kunstuitle nen, arthotheken en particulieren haar meerdere werk aangekocht. Zij exposeert regelmatig in binnen- en buitenland, zoals Zwolle, Gouda, Den Haag, Grafisch Museum Drenthe, Maastricht, Eindhoven, Solingen, Brussel. Haar opleiding volgde zij aan de Rijks- academie voor Beeldende Kunsten te Arnhem en aan de Vrije Academie te Den Haag. WADDINXVEEN - De Waddinx veense kunstenares Loes Huis in ’t Veld van de Kerkweg-West is een van de tien (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De totaal ver nieuwde zaak van Heemskerk BV aan de Dorpstraat is dinsdagavond officieel De eerste kinderzegels 1989 waren in Waddinxveen voor sociaal raadsvrouw drs. Corrie de Bakker van de ge meente Waddinxveen. (Foto: Sjaak Noteboom). de rechten van het kind, die dit jaar wordt behandeld door de Verenigde Naties. Op de nieuwe postzegels met toeslag staan drie rechten van het kind afge- beeld: recht op verzorging, recht op on derwijs en recht óp onderdak. ^rneegenornen Fazantdreef 2 - 2743 DC Waddinxveen ZVH haalt Rusland •ZEVENHUIZEN - Het eerste herenteam van de Zevenhuizense volley balvereniging Rentokil-ZVH speelt zaterdag 2 december in Moskou te- ^an o»-»-»/-» N/f E\o tnnon zlo Dnccon IC in rj V. Swanla op zaterdagavond 9 december. langstellenden. Dertig supporters heb ben inmiddels te horen gehad dat er geen plaats voor hen is in het vliegtuig. ’’Glasnost en Perestroika”, voert Carel van Wijland van sponsor Rentokil aan als reden voor de beperkte mogelijkhe den voor de fans om naar de Sovjetunie af te reizen. Van Wijland: ”Het aantal vliegtuigen dat de overtocht maakt is nog steeds beperkt. In ieder geval kun nen er dertig mensen mee. Een zelfde aantal moet maar proberen om op eigen gelegenheid daar te komen”. De kans dat ZVH begin december de Sovjet-ploeg uit het Europa Cup-tour- nooi wipt is niet echt groot. ’’Vorig jaar tegen Leningrad verloren we weliswaar met 3-0 maar speelden we twee sets op een heel behoorlijk niveau”, diept Ak kerhuis op uit zijn geheugen. ”Als we over drie weken wel een set weten te pakken, ben ik al heel tevreden. De spe lers zullen in ieder geval op en top ge- kansloos en kunnen daarom vrijuit spe len”. Uitschakeling van Dynamo Moskou zou de sponsor waarschijnlijk ook goed uitkomen. Bij de opstelling van het bud- get voor dit seizoen is geen rekening ge- geopend. Dat gebeurde°door de 82-ja- houden met een evëntuele plaatsing - ---- voor één van de finalepoules. Het be drag dat in de club wordt gestoken is dan ook niet astronomisch groot. ”Het zou ook niet bij het typische karakter van ZVH passen”, legt Van Wijland uit. ”Nu het goed gaat met de vereni- Angelique ssbw

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 21