GEMEENTE WADDINXVEEN Rabobank O Waddinxveens tintje op bedrijvenbeurs De Rabobank verhoogt haar spaarrentetarieven CULINAIR W ADDINXV Van de 40 bedrijven staan er ruim 20 bij elkaar i VERGADERINGEN BOUWVERGUNNINGEN INSPRAAK GEMEENTELIJK MILIEUBELEIDSPLAN SPREEKUREN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN BEKENDMAKING ONTWERP- BESTEMMINGSPLANNEN DRUKKERIJ VELDWIJK 3%% 216% 3%% 3 1 g z r Paginal Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 15 november 1989 14433 (toestel 159) 01820-16066 010-362244 AARD VAN HET BOUWPLAN: BOUWPERCEEL: Julianastraat 1 Prinses Beatrixlaan 56 Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.Th. van Soest: geen spreekuur. aanleg/onderhoud/renovatie van riole- m.i.v 13 november 1989 5/4% 6 416% 316% 4%% wijzigingen voorbehouden Ook drukkerij Veldwijk BV is in Bleiswijk aanwezig. De gemeenteraad op woensdag 22 november 1989, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Werknemerssparen ambtenaren/premie- spaarregeling spaarloonrekening winstdelingsspaarrekening De beurs, waarvoor 10.000 bezoekers worden verwacht, wordt gehouden Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden ge bruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daar bij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijg baar. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooru ren in het gemeentehuis (kamer 130) ter inzage. door de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland. Op het Waddinxveen, 15 november 1989 De burgemeester voornoemd, Van der Linden Wijk Zuidplas, 19e UW Noordkade 28-30 Willem de Rijkelaan 7 Joke Smithoeve 50 het vergroten van een woonhuis het plaatsen van een dakraam in het achtergeveldakvlak het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak Inhoud Het plan mondt uit in een groot aantal beleidsaanbevelingen, waar van er hier een aantal genoemd worden: 01820-15767 01727-14044 17613 01820-28011 12222 01820-24255 13000 13000 Waddinxveen, 8 november 1989 Burgemeester en wethouders voornoemd. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 4 416% 416% 3 4'6% 6 216% 5/4% 6/4% 616% 6%% 7 7 6'6% 6%% 7 7/4% 7/4% 5/4% 14433 14433 co Commissie voor Onderwijs- en Personeelszaken op dins dag 21 november 1989, aanvang 19.30 uur in het gemeente huis. Gedurende de bovengenoemde termijn van één maand kan een ie der schriftelijk bezwaren indienen tegen het ontwerp bij de ge meenteraad, Raadhuisplein 1, Postbus 400, 2740 AK Waddinx veen. Rabobank Woonspaarplan tot 2500,- 2500,- - 5000,- vanaf 5000,- Rabobank Beleggersrekening tot 25.000,- 25.000,- - 50.000,- vanaf 50.000,- Spaar-Groei-Rekening tot 2500,- 2500,--5000,- vanaf 5000,- Inleiding Burgemeester en wethouders van Waddinxveen hebben een ge meentelijk milieubeleidsplan gepresenteerd waarin de hoofdlijnen Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 24 november 1989 van 10.00-12.00 uur, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. WADDINXVEEN: Kerkweg-Oost 161 - Tel. 01828-14566 - Bijkantoor: Groensvoorde 14 BOSKOOP: Overslag 12-Tel. 01727-15540 Burg. Colijnstraat 22 - Tel. 01727-14141 Bijkantoor: Puttelaar, 144 - Tel. 01727-12400 Rabobank Kinderspaarplan RabobankTienerrekening Zilvervloot Spaar-Plan-Rekening Spaar-Vast-Rekening looptijd 2 jaar looptijd 3 jaar looptijd 4 jaar looptijd 5 en 6 jaar looptijd 7, 8, 9 en 10 jaar Termijnplanbrieven na 2 jaar na 3 jaar na 4 jaar looptijd 5 jaar looptijd 6 jaar Rabobank Rendement Rekening minimum saldo 10.000,- x w Inspraak Het concept-gemeentelijk milieubeleidsplan ligt met ingang van donderdag 9 november 1989 gedurende veertien dagen voor een ie der ter inzage op de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Open bare Werken en Bedrijven. Gedurende deze termijn kunnen schrif telijk reacties worden ingediend bij: burgemeester en wethouders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Achtergronden De laatste jaren heeft de ernst van de milieuproblematiek zich steeds duidelijker gemanifesteerd. Iedereen is er zich inmiddels van bewust, dat ten gevolge van menselijk handelen processen op gang zijn gebracht die de kwaliteit van ons milieu aantasten. Alleen een integrale aanpak van milieuproblemen kan dit proces keren. De bedrijvenbeurs werd dinsdagmid dag geopend door Kamervoorzitter T. Hopman. Hij gaf het startsein voor een weer geslaagd evenement, dat in Mid den-Holland niet meer weg valt te den ken. De eerste dag werd afgesloten met een muzikaal feest voor alle standhou ders op het festiviteitenplein dat twee dagen lang wordt beheerd door Gertjan van der Loo van het gelijknamige Wad- dinxveense partyservicebedrijf. Alarmering Brandweer b-gg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding telefoon bean twoorder Centrale Antenne Inrichting (CAI Milieu-telefoon (voor milieuklachten Daarnaast zijn belangrijke accenten uit het Nationaal Milieube leidsplan in onderhavig plan opgenomen. Behandeling hiervan zal plaatsvinden in de vergaderingen van de commissie voor Openbare Werken, Bedrijven en Sportzaken (28 november 1989), Financiën (30 november 1989) en Volksgezondheid en Milieuzaken (7 decem ber 1989)Vervolgens zal het plan ter vaststelling aan de gemeente raad worden aangeboden. WADDINXVEEN - Vandaag - woensdag 15 november - is de tweede en laatste dag van de derde edititie van de bedrijvenbeurs "Ondernemen in Midden-Holland” in het complex van de bloemenveiling in Bleiswijk. Burgemeester en wethouders hebben de navolgende bouwvergun ningen verleend: Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Velen hebben zich daar laten zien. On der hen bevond zich ook burgemeester C.M. van der Linden, die vandaag voor de derde maal een bezoek heeft ge bracht aan de bedrijvenbeurs, waar niet alleen 350 bedrijven zich laten zien, maar waar ook volop contacten kunnen worden gelegd en verstevigd. het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een bedrijfspand het oprichten van 24 woonhuizen het gedeeltelijk veranderen en vernieuwen van een bedrijfs gebouw Milieubeleid is daarbij zeker niet alleen een zaak van hogere over heden: ook de gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van milieuvervuiling. De zorg om onze directe leefomgeving was aanleiding om het gehele gemeentelijk beleid systematisch door te lichten om tot een brede en planmatige aanpak van milieuproblemen te kunnen komen. De resultaten zijn vastge legd in een milieubeleidsplan, waarmede tevens uitvoering is gege ven aan (de evaluatie van) het beleidsprogramma voor de raadspe riode 1986-1990). Commissie Sociaal Cultureel Werk, op donderdag 16 november 1989, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. De burgemeester van Waddinxveen maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend dat met ingang van maandag 20 november 1989 gedurende één maand voor een ieder ter inzage ligt op de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven (van 08.30- 12.30 uur) het ontwerp van de volgende bestemmingsplannen: - "Vondelwijk ’89” - Oranjewijk ’75,4e herziening” - Groenswaard I en II, le herziening” - Wijk Zuidplas 1980, 2e herziening” Op de agenda o.a.: - Statuten Stichting Werknemerspool. - Statuten Centrum Kunstzinnige Vorming. - Verordening Commissie Sociaal Cultureel Werk/Kunstzinnige Vorming. Op de agenda o.a.: - Advies betreffende de organisatie van de afdeling Sociale Zaken - Activiteitenplan 1989/1990 Schoolbegeleidingsdienst ’’Midden Holland en Rijnstreek”. - Scholenplan Primaire Beroepsgerichte Volwasseneneducatie 1989. - Rapport betreffende vervulling van een tweetal vacatures op de afdeling Sociale Zaken en Welzijn en Onderwijs. Op de agenda o.a.: - Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Bredeweg 23 (veilingterrein). - Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Marga Klompéhoeve 99. - Voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de Bouw verordening. - Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe instructie ambtena ren Bouw- en Woningtoezicht. - Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet tot aanschaf en plaatsing van een zendinrichting ten behoeve van de Stichting Lokale Omroep R.T.W. - Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de renova tie van de dakkapellen St. Jozefschool. - Voorstel tot voorziening in vacatures in de Commissie van be stuur voor de Samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum te Waddinxveen. - Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de Commissie Sociaal-Cultureel Werk en Kunstzinnige Vorming en goedkeu ring van de wijziging van de statuten van de Stichting Werkne merspool Sociaal-Cultureel Werk. - krachtige aanpak van vervuiling aan de bron, met name via de Hinderwet, de Lozingsverordening riolering, de Wet Bodembe scherming en de Wet Chemische Afvalstoffen. Door het Rijk worden hiervoor vanaf 1990 extra gelden aan gemeenten ver strekt; - bevordering van het gebruik van fiets en openbaar vervoer door het scheppen van meer faciliteiten; - planmatige aanpak van aanleg/onderhoud/renovatie van riole ringen - opstellen en uitvoeren van een gemeentelijk energiebesparings- plan; - bevordering aftap en hergebruik van freon uit oude koelkasten; voor het te voeren milieubeleid zijn vastgelegd. In dit plan komt naast de aanpak van typisch lokale milieuproblemen, zoals lawaai, stank, hinder, plaatselijke waterverontreiniging en huisvuil ook de gemeentelijke bemoeienis met de grootschalige milieuproblema tiek aan de orde. Tevens wordt beoogd te komen tot de integratie van milieuzorg op alle gemeentelijke taakvelden, d.w.z. dat bij de beleidsvoorbereiding de milieu-aspecten als vanzelfsprekend mee genomen zullen moeten worden. Eén van de standhouders, Gerda Cortvriendt, geeft informatie over in- bouwhaarden. (Foto’s: Sjaak Noteboom). ’Waddinxveen een Gouwe keuze’’ drijvenbeurs in Bleiswijk van ruim 20 Waddinxveense bedrijven. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur De sociaal raadsvrouw: elke werkdag van 9.00-12.30 uur en donderdagavond van 19.00-20.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een af spraak hebt gemaakt. De restaurants ’t Baarsje, Bibelot en De Gouwe Dis stellen zich gezamenlijk aan de beursbezoe kers voor. Van links naar rechts Maarten van Velzen, Daam Scharloo en Ton Ververs. - verdere uitvoering van de in het gemeentelijk rapport ’’Afval... houdt het apart” opgenomen activiteiten ten aanzien van com- postvaten, glasbakken, oud papier, plaatsing van meerdere ’’kringloophaltes” ten behoeve van gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval; - uitvoeren van een zgn. ’’aktie tankslag” om bodemvervuiling door oude ondergrondse olietanks tegen te gaan; - streven naar het achterwege laten van toepassing van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in plantsoenen; - bevordering van gebruik van andere materialen dan tropisch hardhout; - extra impuls voor milieu-educatie aan scholen; - regelmatige voorlichting over milieuzaken aan publiek en bedrij ven; - zorgvuldige behandeling van milieuklachten. ondernemersspektakel presenteren zich ook een 40-tal Waddinxveense be drijven en organisaties. Iets meer dan de helft van dit aantal neemt deel aan de gemeentelijke inzen ding onder aanvoering van de gemeente Waddinxveen. Rondom een centraal plein hebben zich de bedrijven uit het Gouwedorp opgesteld om een goed beeld van zichzelf te geven. t —Hl ifr Owirrflu. ödfesw. K.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 3