Hoofdrol voor Trudy Stadhouders RTW-MAST KOST 20 MILLE iCOLOPHONi 1BI0SC0PEN1 1BEDRIJVEN1 KFRK Schaatsbeurs bij Willy Marcel Habers met Wijngilde in Duitsland Avond KGL HAVO-Atheneum Niet alles wat oud is en al zo bekend, is daarom minder aantrekkelijk. Neem nu eau Arpège, een klasse geur. Klassiek Ja, ook in onze moderne tijd een geur om van te houden. Reflexzon- therapie in De Boog Aanbieding: spray 19.95 Weekenddienst dierenarts: Filmhuis Gouda Arcade Bioscopen Siervishandel VERLOOP Casablanca Bromfietscontrole Winkeldiefstal Diefstal Essentieel Vragen Collecte voor Woord en Daad Wedstrijd nai Tl T I J NEDERLANDS Waddinxveen bWfTlQ De specialist voor uw zee- en zoetwateraquarium. I L li I d i e n st e n Noordeinde 351 Boskoop tel. 01727-15569 Maandag de gehele dag en woensdagmorgen gesloten. Vrijdag koopavond. Pagina 5 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 15 november 1989 ZONDAG 19 NOVEMBER 1989 Groensvoorde 10, Waddinxveen, telefoon 01828-13655 Jongen had ploertendoder Overleden: Tide, Gerrit, oud 73 jaar; Ondaatje, Philip A.H oud 84 jaar; Theunissenev Banis, Catharina J oud 84 jaar. Op de foto klaagt Harolds moeder haar nood als Harold onverwacht een nacht van huis wegblijft. (Trudy Stadhouders). Weekblad voor- Waddinxveen Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Voor de praktijk van de huisartsen Blom, Glaser, Van der Linde, Hemminga en Vreeken heeft zaterdag en zondag dienst: Arts: Th.G. Blom, J. Catslaan 1, tel. 12112. Geboren: Lucia Eefke d.v. C.W.J. Verkleij en T. Willem sen; Susan Margaretha d.v. A.F.T. Captein en J.P. van den Berg; Marinus Cornelius z.v. M. Lindhout en C.G.N. van Dooijeweert; Salima d.v. M. Kalai en L. Ouaalit; Rozanne Margaretha d.v. R. van Schooneveld en M. Havenaar; Huib z.v. A.C. Koster en W. Bos; Mehmet z.v. N. Ayhan en G. Dayan; Alida Louise d.v. G.A. Oudijk en P. van der Wilt; Neeltje d.v. W. van Zwienen en A.H. van Dam; Ka rima d.v. A. Balidou en A. El Hodifi. Ondertrouwd: N.J. de Wit en I. Peeters; M.E. van der Meer en J. Broer. Gehuwd: P. van Waas en M. Hofman. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). Dienstdoende verloskundige: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 0172713898 Dienstdoende apotheek: Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 14162. Uitgeverij: VETAB.V. Directie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Postabonnement: 33,- per half jaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,48 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. Vr. t/m zo. 9 uur: KLEINE VERA. HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur ds. G.C. Kunz De Hoeksteen: 9.30 uur ds. G.C. Kunz 18.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk: 9.30 uur ds. A. Zoutendijk, Utrecht 17.00 uur ds. J.W. Goossen Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uurds. H. Schipaanboord Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. H. Tulp, Driebergen 17.00 uur ds. H. Onstein, Amsterdam OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00uurds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ev. J.C. Graaff JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking CHR.GER.KERK BOSKOOP 9.30 uur ds. M.J. Oosting 17.00uurds. M.J. Oosting CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30uurds. N. v.d. Want Za zo. en wo. 2 uur. Vr. t/m do. 7 en 9.30 uur: INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE. Vr. t/m do. 9.30 uur: K-9. Vr. t/m ma wo. en do. 7 en 9.30 uur: MY STEPMOTHER IS AN ALIEN. Za zo. en wo. 2 uur: BATMAN. Za zo. en wo. 2 uur: TARAN EN DETOVERKETEL. Di. 7 en 9.30 uur: THE ACCI DENTALTOURIST. zin van het woord. Directeur is D. van derSpek. J.W. Dogterom is uitgetreden als direc teur bij TAXIBEDRIJF P. DE JONG BV, Zevenhuizen. -Gouda- -in het nieuws- WADDINXVEEN - De werkgroep Le vensbeschouwelijke Vorming van de sa menwerkingsschool voor HAVO-Athe neum aan de Sniepweg houdt maandag avond 20 november om acht uur in het schoolgebouw een voorlichtingsavond over het vak kennis van het geestelijk leven (KGL). Aan de hand van video-opnamen, die gemaakt zijn tijdens de KGL-lessen in verschillende leerjaren, geven de do centen een indruk van deze lessen. Eén van de vakdocenten, mevrouw Van Munster, zal een KGL-lessen geven, zo als die ook op school gegeven wordt. Ouders zullen hierbij de plaats van de leerlingen innemen. Aangezien het programma in grote lij nen overeenkomt met dat de voorlich tingsavond van vorig jaar. lijkt deze avond vooral bestemd voor ouders van eerste-klassers. ■POLITIENIEUWS droyl«t*ri}-p«rfum«rt*-foto Alison Beheer Rotterdam BV, Rotter- meer de directie over SEVEN LAKE ROTTERDAM BV in Zevenhuizen. gen van auto’s door heel het land voor Pro Lease uit Zoetermeer) is een nieuwe tak van dienst van AUTO- POETSCENTRALE MARIJT aan de Wilhelminakade. Het bedrijf hield zich al bezig met het poetsen van auto’s, het -van Netherlines-vliegtuigen op Schiphol en het uitvoeren van kleine verbouwingen. GEBR. A. D. VAN DER SPEK BV, Hebt u problemen kom gerust even langs of bel voor een afspraak. GRATIS ADVIES WADDINXVEEN - Reflexzonthera- pie is het onderwerp van de zesde ge- zondheidslezing, die de Waddinxveense GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.15 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur ds. J.C. de Moor Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. J. A.C. Bongers 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur ds. E.H. Cossee, Rotterdam droogcabines, beschikt over een lak- droogrobot en kan in de nabije toe komst ook lakken op waterbasis dro- o gen. uitgaat dat het hele lichaam ook in elk Autotransporten (ophalen en wcgbren- orgaan weerspiegeld wordt, kunnen in tijden van ziekte de reflexzone’s van dat orgaan worden behandeld/gemasseerd om de gezondheid te bewerkstelligen. De reflcxmassage van de voet bijvoor beeld is een vorm van meridiaanthera- pie, zoals die te vinden is bij de Chinese poetsen acupressuur. Ze is ook oorspronkelijk afkomstig uit China. Door goed overlegde, planmatige mas sage van de in aanmerking komende zo- in Moerkapelle is nieuw ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland. Omschrijving bedrijf: de exploitatie van een tuinbouw- en akker- Dit voorjaar al was er een ambtelijk ad vies met betrekking tot de evaluatie van de Lokale Omroep RTW uitgebracht. Dit was de aanleiding tot een vergaande discussie in diverse commissies, te we ten de commissies voor Welzijnszaken, Financiën, Kunst en Cultuur en Open bare Werken c.a over de positie van de lokale omroep RTW. In de commissies voor Welzijnszaken en de Financiën zijn een aantal stand punten ingenomen, die samengevat het volgende beeld geven. De commissies wilden financiële onder steuning de komende jaren niet uitslui ten en daartoe nadere voorstellen af wachten. Onderkend werd het belang van uitzendingen via de ether. In die context toonden de commissies zich voorstander van samenwerking tus sen de RTW en de potentiële zendge machtigde radio Casablanca. Over eventuele financiële steun voor ethe- ruitzendingen zouden dan nadere voor stellen moeten volgen. De commissies gingen accoord met het beschikbaar stellen van een maximale exploitatiesubsidie over 1989 van 10.000.-. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 09.30 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 08.45 uur (klassemis) Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur (dan vervalt de dienst van 19.00 uur) GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.00 uur ds. D. Rietdijk GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. G. Treurniet, Waardhuizen 14.45 uur ds. P. Houtman, Leiden bleken zowel de poortdeuren als de ach terdeuren te zijn geforceerd. Bij één van deze woningen is het overi gens bij een poging gebleven. In de tweede woning werd alles doorzocht. Er lijkt alleen wat geld te zijn ontvreemd. In de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 november werden vanaf een bouwter rein 20 balken ontvreemd. Ook werd in- Eén bromfiets werd inbeslagge- gebroken in een werkkeet. De waarde van de ontvreemde balken is 500,-. Bij de Brederolaan werd ontvreemd een Gazelle-damesfiets (kleur bruin, framenummer 7046896). De afgelopen week werden vanaf een bouwlokatie totaal 66 bekistingsplaten (waarde per stuk 100,-) ontvreemd. Óm toegang tot de lokatie te krijgen, werd het hek geforceerd. Op vrijdagavond 10 november en in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 no vember werd ingebroken in drie wonin gen aan de Weremeus Buninglaan, de Prinses Beatrixlaan en de Peuleyen. In de drie gevallen werd een raam gefor ceerd, waarna men toegang tot de wo ningen kon krijgen. Tot op heden wor den alleen sieraden vermist. WADDINXVEEN - Vanaf komende zaterdag 18 november tot en met vrij dag 22 december is er iedere zaterdag van 11.00-15.00 uur een schaatsbeurs bij Willy Geerling aan het Nicolaaserf 15 in Waddinxveen (tel. 01828-17764). Deze schaatsbeurs is als'er natuurijs is elke dag, maar nu kunnen passende schaatsen in alle rust worden uitge zócht. Willy Geerling: ’’Grote of te kleine schaatsen nu reeds omruilen voor de juiste maat. Wacht de vorst niet af”. MEDISCHE.. ■BURGERLIJKE...^ HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum Op maandag 6 november werd in sa menwerking met de Verkeersgroep van de Rijkspolitie een bromfietscontrole gehouden. Totaal 34 bromfietsen wer den onderzocht. Veertien bromfietsen bleken te zijn opgevoerd (te veel ver mogen) en/of te veel decibels te produ ceren. nomen (80 cc’er). Op vrijdag 10 november is een inwoner van Zevenhuizen door de politie nader aan de tand gevoeld wegens diefstal. Hij wordt verdacht van diefstal van 8 pakjes shag uit de supermarkt aan het KW- plein. Op maandag 6 november werd bij de Beukenhof een opsteekladder, lengte 5 meter, weggenomen. Op woensdag 8 november werd in de avonduren ingebroken in twee wonin gen aan de Sniepweg. In beide gevallen zodat de masseur niet de druk van de massage overdoseert. De reflextherapie kan zowel diagnos tisch zijn als therapeutisch en daarom kunnen veel mensen met deze manier van mogelijke zelfhulp een heel eind op dam. voert niet dreef komen wat betreft hun eigen ge zondheid. WADDINXVEEN - Een kwartet proe vers van het Nederlands Wijngilde afde ling Midden-Holland, onder wie Wad- dinxvener Marcel Habers, heeft zich af gelopen weekeinde met 55 tegenstan ders gemeten tijdens het officieuze Ne derlandse kampioenschap Duitse wij nen. Dit ter voorbereiding voor de Interna tionale Wijnolympiade, die in .1990 in West Duitsland wordt gehouden. Geen der leden uit Midden-Holland wist zich te plaatsen in het Nederlandse team, bestaande uit 3 personen, maar wel eindigden allen bij de eerste twintig. Marcel Habers eindigde temidden der specialisten op een zeer eervolle twaalfde plaats. Zijn teamgenoot Ton Rutten uit Reeuwijk werd vijfde, even als 3 jaar geleden. Herman van Munster uit Gouda behaalde een tiende plaats en Marius Witkamp uit Reeuwijk een twintigste. Naar aanleiding van deze in de discussie uitgekristalliseerde standpunten heeft het college in zijn vergadering van 27 juni besloten een exploitatie-subsidie over 1989 van 10.000,- te verlenen. Voorts heeft er in de periode tussen juli en oktober intensief overleg plaatsge vonden tussen enerzijds radio Casa blanca en anderijds de RTW met een bemiddelende rol van het college. Het verheugt ons dat die samenwerking nu gestalte krijgt”, aldus B. en W. Teneinde deze samenwerking optimaal te laten verlopen, en de mogelijkheid aan de RTW te bieden om via etheruit- zendingen een breder publiek te berei ken, iets wat de gemeente als essentieel ziet voor een goed functionerende lo kale omroep, menen B. en W. finan ciële medewerking te moeten verlenen ten behoeve van de realisatie van ethe ruitzendingen. Na het indienen van een begroting ten behoeve van aanschaf en plaatsing van een zendinrichting ten behoeve van etheruitzendingen door de Stichting Lo kale Omroep RTW is er extern advies ingewonnen. ZATERDAG 18 NOVEMBER EN ZONDAG 19 NOVEMBER 1989 Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Hertogh en Wilms heeft zaterdag en zondag dienst: Arts: P.C.W. Hertogh, Woubrechterf 42, tel. 19239. De wedstrijd bestond uit een theore tisch en een praktisch gedeelte. Eerst moest een serie vragen beantwoord worden over methoden van wijnmaken in Duitsland, grondsoorten, wijngebie den, kwaliteiten en druivesoorten. Daarna volgde het zwaartepunt van het kampioenschap: het blind terug herken nen van 9 wijnen op herkomstgebied, gebruikte druivesoort en kwaliteit van de wijnen, die men eerder in de middag even had mogen besnuffelen en proe ven. Slechts één deelnemer slaagde erin alle wijnen feilloos terug te herkennen, het geen aangeeft hoe moeilijk de analyse was. Daarom is het verheugend dat de vertegenwoordigers van Midden-Hol land zich zo positief manifesteerden. De afdeling, die reeds enige jaren ook landelijk aan de weg timmert, staat nog het een en ander te wachten. MOERKAPELLE - Volgende week zal in Moerkapelle worden gecollecteerd voor de Stichting Woord en Daad. De opbrengst is bestemd voor een drinkwa- terproject op Haïti. De plaatselijke bevolking moet nu uren lopen om geschikt drinkwater te vin den. Het project omvat een pomp, die werkt op zonnecellen, waarmee het wa ter van een diepte van 80 meter wordt opgepompt, een reservoir en een bui zenstelsel met een totale lengte van 11 km. Naast de arbeid die de bevolking levert bij de realisatie van het project is er veel geld nodig voor de benodigde materia len. De totale kosten worden geraamd op 500.000,-. Hiervan is al 125.000,- binnen. De Stichting Woord en Daad kreeg vo rige week de opbrengst van een koor- en zangavond in Reeuwijk-Brug, waaraan ook werd deelgenomen door het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestern. EUROTREND BV, uit Zevenhuizen en gevestigd in Moerkapelle heeft het zaakadres gewijzigd in Dorpsstraat 125 in Zevenhuizen. Waddinxvener J.A. OOMS heeft Poll- In maart wordt de jaarlijkse wedstrijd ’’Wijn van het jaar” gehouden voor de vooraanstaande restaurants van de ge hele regio (Gouda, Waddinxveen, Reeuwijk, Haastrecht en Bergam bacht). Hierbij moeten de winnaars van de vo rige edities 't Baarsje en Bibelot tesa- men met De Gouwe Dis trachten de Waddinxveense traditie hoog te hou den. In april volgt dan de viering van het tien jarig bestaan van het Nederlandse Wijngilde. Daarbij is de organisatie van het jaarfeest aan de afdeling Midden- Holland opgedragen. Een hele eer voor de jongste afdeling van het landelijke gilde. WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie heeft vorige week dinsdag 7 november tegen een 18-jarige Waddinxvener proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van de nieuwe Wapenwet. In zijn auto werd een ploertendoder aangetroffen en inbeslaggenomen. Hij ver klaarde het slagwapen bij zich te hebben ter mogelijke verdediging. GLASBEEK AUTOSCHADE BV aan de Noordkade in Waddinxveen heeft een vernieuwde ultra-moderne lak- drooginstallatie in gebruik genomen, natuurgeneeskundige Frea Plantinga Deze "infra-rood-boog" vergroot de ca- volgende week dinsdagavond om kwart paciteit van de reeds aanwezige spuit- over acht in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan houdt. De toe gang is vijf gulden. Omdat de natuurgeneeskundige ervan WADDINXVEEN - De Waddinx veense Trudy Stadhouders speelt zater dagavond 18 november om acht uur in de Goudse Schouwburg een hoofdrol in het amusante toneelspel "Harold en Maude” van de auteur Colin Higgins dat wordt opgevoerd door toneelgroep Theater ter Gouw. Na de voorstelling brengt de formatie My Generation mu ziek uit de jaren zestig in Kunstmin. De regie is in handen van Joop Laan. ne’s van de voet kan men de lichame lijke en geestelijke constitutie verbete ren en invloed uitoefenen op de toe stand van de verschillende organen. Het is gebleken dat, in dit voorbeeld, de bouwbedrijf, een en ander in de ruimste voet alle informatie bevat van alle orga- nen in het lichaam, valt voor te stellen dat het menselijk lichaam verkleind is geprojecteerd op de voet. Tijdens de lezing zal ruime aandacht ge geven worden aan de orgaanvelden op de voet, en tevens die van het gezicht. Daarnaast zal een aantal tips en aanwij zingen gegeven worden om met klach ten wat meer ”uit de voeten” te kunnen. De wijze van masseren is zeer belang rijk en de ’patient’ moet duidelijk een eventuele pijnlijke reactie aangeven, trading BV in Bodegraen verlaten als zodat de masseur niet de druk van de bedrijfsleider. Ook de Nieuwerbrugse directeur H.J.A. van de Poll is weg bij dit bedrijf. Trudy en Fred Stadhouders zijn echte theaterdieren. Niet alleen zijn beide Waddinxveners zeer actief in het Ama teur Toneel Promotieplan (waarbij to neelgroepen in heel Midden-Holland gepromoot worden) en is Trudy de spil in de organisatie van de eenacterfesti- vals en de cursussen voor theaterma kers, daarnaast speelt zij ook met veel plezier toneel bij Theater ter Gouw. Fred speelt bij dit alles graag een techni sche rol en werkt met plezier achter de schermen mee. Het toneelstuk Harold en Maude gaat over een eenzame jongeman die zijn moeder, gespeeld door Trudy Stadhou ders, het bloed onder de nagels vandaan haalt met zij n wat lugubere grappenZij kan moeilijk contact met haar zoon krij gen en is blij als Harold op een moment thuis komt met de mededeling: ’’Moe der, ik ga trouwen”. Helaas komt zij er pas later achter dat Harolds meisje bijna tachtig jaar is. Ge lukkig neemt Maude, de vriendin van Harold, haar eigen beslissing en loopt alles beter af dan wie ook kan vermoe den. Kaarten voor de voorstelling zijn a 12,- verkrijgbaar bij de kassa van de Goudse Schouwburg (tel. 01820- 13750). WADDINXVEEN - Om de lokale radio-omroep RTW etheruitzendin gen te laten maken is er 20.000,- nodig voor de plaatsing van een zendan- tenne en de aanschaf van verschillende technische apparatuur. B. en W. hebben de volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad voorgesteld dit geld uit het Gemeentelijk Antenne Systeembedrijf te ha len om mee te werken aan de realisatie van etheruitzendingen door de Stichting Lokale Omroep RTW. aai-.- ?a<-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 5