Ontwerpen ongewoon wonen Verplaatsing Bac Veevoeder I) Discussie i over groeikern ’’Zevenhuizen” Stemmen voor Schieland Van diverse Waddinxveners in Almere Brandwonden- In Moerkapelle B.enW. Zevenhuizen tevreden over debat Dieren mishandeling Zevenhuizen collecte: ƒ4.379,- Gasvoorziening Hoger tarief Belang Inbraak CDA Brand Onderwijs Landelijk gebied Stank Aanrijding Vernieling Gemeente Belangen Ouderen VVD J MOERKAPELLE - De veevoederfabriek Bac aan de Oranjestraat in Moerkapelle moet worden verplaatst wegens stankoverlast, zo is tijdens de gemeenteraadsvergaderingen herhaaldelijk naar voren gebracht. 2 Pagina 9 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 15 november 1989 straatgevel tuingevel Hans Tacq liet zien hoe er gewoond kan worden in een bol. ZEVENHUIZEN - Geen grote groeikernen binnen of in de nabijheid van Zevenhuizen. zaak in Zevenhuizen hiertoe wil het col lege onderzoeken, maar het wacht eerst de resultaten af van de voorlichtingsbij eenkomst en de documentatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeen ten. De tentoonstelling ’’Ongewoon Wo nen” is nog t/m 26 november dagelijks geopend van 11 tot 17 uur in gebouw Corrosia te Almere-Haven. De toegang Over de eventuele aardgasaansluiting in de onrendabele gebieden zegt VVD- wethouder B. van Yperen, dat door EWR een aanbod is gekomen, om deze gebieden tegen een gereduceerde prijs aan te sluiten. Eén daarvan is de Onderweg die zal worden voorzien van een gasaanslui ting. Verder zijn er een aantal gebieden waar de hoofdleiding voor gas wel aan wezig is. Wat de Partij van de Arbeid betreft mag het college van B. en W. initiatieven ne men om het Centraal Antennetarief aan te passen, nu de commerciële televisie haar intrede ook in Zevenhuizen heeft gedaan. Ook op het verlanglijstje van de socia listen staat een betere voorlichting en een meer gedetailleerde publicatie in de pers over de basiseducatie. Om het onderwijs voor volwassenen aantrekkelijk en haalbaar te maken, zou meer aandacht moeten worden be steed aan de kinderopvangmogelijk- heid, aldus de PvdA. De intensieve veehouderij willen de so cialisten liever inkrimpen dan uitbrei den. De uitbreiding van de kassenbouw ziet deze partij als een regelrechte be dreiging. "Straks gaat het licht in Ze venhuizen nooit meer uit”, zo illustreert de PvdA haar zorgen. Wat de woningbouw betreft wordt ge pleit voor minder ongesubsidieerde en vrije sectorwoningen en meer sociale woningbouw, zodat Zevenhuizen niet een speeltuin voor de rij ken zal worden Directeur Jac. Bac: "Wij zijn nog steeds met de gemeente in onderhandeling over de locatie, de voorwaarden en de financiën. Ik hoef hier niet weg, dus zelf Deze driekwart bol is in het ontwerp in tweeën gedeeld, waarbij de het ene deel als woonruimte wordt benut, en het tweede deel omgedraaid en voorzien van een glazen bolvormige kap dienst moet doen als tuin. De tuin loopt in deze bol spiraalvormig omhoog naar een terras tot een nivo van Tussen woensdag 8 november en vrij dag 10 november is ingebroken in een personenauto die stond geparkeerd op een parkeerplaats op de Wethouder Kreftlaan. Op zaterdag 11 november omstreeks 03.15 uur werd gepoogd in te breken in een schuur aan de Lente. In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 november werd ingebroken in een auto welke geparkeerd stond op de Es doorn. Men heeft niets uit de auto mee genomen, maar richtte wel aanzienlijke schade aan. In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 november werd gepoogd in te breken in een auto die stond geparkeerd aan het Hazeveld. Afgelopen weekend werden diverse kratten ontvreemd vanaf een terrein op het Nijverheidscentrum. Anders dan de liberalen menen, zijn de christen-democraten wel voorstander van het aansluiten van de resterende percelen (Rottekade, Knibbelweg en Bredeweg) op het aardgasnet, echter in clusief de niet genoemde 20 woningen aan het hiermee eens en noemt daar boven dien nog de Bermweg bij. Het CDA staat wat kritisch tegenover het nieuw te plaatsen kunstwerk in Ze venhuizen, waarbij gedacht wordt aan een ’’zitbank van enig formaat”. Zij wenst meer informatie over de provin ciale subsidie en over de beschikbare ei gen bijdrage. Bovendien betwijfelt de partij of er Ze venhuizenaren zijn met een zitvlak ”van enig formaat”, zodat het kunstwerk be halve esthetisch verantwoord ook nog functioneel is. De SGP vindt overigens de zitbank be- Het tweede Waddinxveense ontwerp is van Hans Tacq (Boekweitakker 43), in gediend onder het motto ’’Pi.r3” (Pi x straal tot de derde macht), ofwel de wis kundige formule die de inhoud van de driekwart bol geeft. een duidelijk beeld van de basiseducatie Doch de kosten voor de verbinding tus sen de hoofdleiding en het betreffende perceel zijn relatief hoog. Vaak omdat de hoofdleiding aan de andere kant van de weg ligt, of omdat de hoofdleiding heb ik weinig belang bij een verplaat sing, het kost mij waarschijnlijk alleen maar geld. De gemeente is de belang hebbende en zij zal dit dan ook als zoda nig moeten laten blijken. Indien de aan geboden locatie en de financiële midde len reeël zijn, dan wil ik best meewer ken. Voorlopig is het aanbod te mager geweest”. van een dunne laag gewapende beton of ferro-cement. Nog twee inzendingen hebben een Waddinxveense oorsprong. De ontwer pers daarvan werken net als Ronald de Rooy bij het architectenburo Treffers en Polgar te Waddinxveen. Sander Kreyns en Kees Jongelie met motto ’’Strawberry fields” en Gerrit Blanke- voort met motto ”la Cité”. WADDINXVEEN - De Waddinx veense ontwerpers Donald de Rooy, Hans Tacq, Sander Kreyns en Kees Jon gelie en Gerrit Blankevoort doen mee aan de prijsvraag ’’Ongewoon wonen” in Alemere. De discussie hieromtrent is overigens nog in volle gang. De verplaatsing van het bedrijf hangt al zo’n zeven jaar in de lucht, maar is het laatste jaar ernst ge worden. Bac’s Veevoederbedrijf is ruim 55 jaar gevestigd in het hart van het veendorp. Het bedrijf verwerkt grondstoffen tot veevoer voor hoofdzakelijk slachtkui- kens en verder voor koppen en varkens. De fabriek werd opgericht door een oom en voortgezet door de vader, Jac. Bac. Zoon A.D. Bac heeft het bedrijf annex graanhandel inmiddels dik 25 jaar in zijn bezit en heeft nu vijf mede werkers in dienst. WADDINXVEEN - Vandaag - woens dag 15 november - hebben de verkiezin gen plaatsgevonden van hoofdingelan den voor het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland. De stemming gebeurde in twee districten, te weten het Rotte- en het Ringvaartdis- trict. Het betreft hier de gemeenten Berg- schenhoek, Bleiswijk, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel,. Zevenhuizen en de binnen Schieland gelegen gedeelten van Capelle a/d IJs- sel, Gouda, Waddinxveen en Zoeter- meer en de wijken Alexanderpolderi Zevenkamp, Hillegersberg en Schie- broek van de gemeente Rotterdam. De inwoners die stembevoegd waren kregen de oproeping voor deze verkie zingen. Het opkomstpercentage voor verkiezingen bij Schieland bedroeg in het verleden rond de 3%. Schieland hoopte bij deze verkiezingen toch op een hoger percentage. Zeker nu het mi lieu meer onder de aandacht van de in woners wordt gebracht. Bij de oproeping was tevens een bijslui ter gevoegd met informatie over de ver kiezingen. Daarnaast heeft Schieland huis-aan-huis in het beheersgbied de Schielandkrant verspreid. De stembureau zijn gedurende de stem ming geopend geweest van 12.00 tot 19.00 uur. Op zaterdag 11 november brak brand uit bij de manege aan de Wollefoppen- weg. De brandweer van Zevenhuizen bluste de brand in samenwerking met de brandweer van Rotterdam. De oorzaak moet worden gezocht bij de dakleggers, die pek aan het smelten waren op het dak. Wat betreft het onderwijs antwoordde CDA-wethouder J.E. Dorrestijn, het beleid ten aanzien van de 4-jarige maat regel te continueren met de gegronde hoop dat deze maatregel in de toekomst kan komen te vervallen. ■De informatica wordt langzaam maar 'zeker ook op de Zevenhuizense basis scholen ingevoerd. Wat de basiseduca tie betreft en gezien het geringe aanbod hiervoor en het budgetverloop, ant woordde de wethouder dat deze instel ling pas twee jaar functioneert. De tijd zal de drempel verlagen. Begin 1990 zal de reizende tentoonstel ling van de stichting ook naar Zevenhui zen komen, waardoor belangstellenden kunnen krijgen. De kinderopvang, naar voren gebracht vanwege de werkloosheid en de basise ducatie door PvdA en GB. en de nood- Dit jaar schreef de stichting ”De Fanta sie” in Almere voor de 3de keer een prijsvraag uit onder het motto ’’Onge woon Wonen”, De deelnemers maken baardij kans op het goedkoop ter be schikking krijgen van een kavel grond in Almere ter realisatie van hun eigen fan tasie. Voor de twee beschikbare kavels zijn kosten, waarvan 20 a 25.000 gulden op de begroting ’90 zal drukken en de rest een provinciale bijdrage zal zijn. Dat was één van de onderwerpen die tij dens de algemene beschouwingen over de gemeentebegroting voor 1990 in Ze venhuizen aan de orde kwamen. Ook ging het in de raadzaal van het gemeen tehuis over een beter programma voor het ouderenbeleid, verandering in sub sidieverordeningen en al dan geen kunstwerk ”van enig formaat”. De PvdA in Zevenhuizen is van mening dat het huidige beleidsprogramma bij stelling behoeft. Dit met het oog op het uitstellen van de verkiezingen met een halfjaar. De gemeenteraadsverkiezingen in maart worden namelijk voor de ge meenten die voor herindeling op de no minatie staan verschoven naar novem- 'ber. In hun beschouwingen over de begro ting maken de PvdA en VVD zich zor gen over de te geringe personeelssterkte bij de politie. De preventie komt nu te weinig aan bod, waaronder alcoholcon troles. De twee partijen wensen een scherpere altertheid inzake fout-parkeren en het overschrijden van de toegestane snel heid. Voorts staat de PvdA afwijzend tegen over het plaatsen van reclameborden, met name de reclames over alcohol, rookartikelen en milieuonvriendelijke produkten. Een onderzoek naar locaties voor uit breiding van het industrieterrein lijkt zinvol, vooral het gebied langs de rijks weg A12 (Utrecht-Den Haag) zien de socialisten als een interessante locatie. geen lagedruk leiding is. In die gevallen is er een drukreduceertoestel nodig. Door deze hoge aansluitkosten is het voor de kleinverbruikers vaak niet inte ressant om aan te sluiten. Dit is het ge val aan de Knibbelweg en de Wollefop- penweg. Een bijdrage in de aansluitin gen voor particulieren kunnen niet door de gemeente worden gedragen. De intensieve veehouderij wordt in het bestemmingsplan ’’Landelijk Gebied 1989” (wat binnenkort door de Pronvin- cie wordt behandeld) niet uitgesloten, maar nieuwe vestigingen mogen er niet komen. Wat het aantal nieuwbouwwoningen betreft deelde de wethouder mee, dat Zevenhuizen een contingentering kent welke wordt vastgesteld door de provin ciale overheid. Vastgesteld is dat 50% wordt gesubsi dieerd en 50% voor de vrije sector is. Belangrijk in het afstemmingsplan is ook de huisvesting voor ouderen en 50 plussers, waarbij deze laatste groep ook in de vrije sector zou kunnen worden in gedeeld. Wethouder Van Yperen kan over het grote bouwplan van 8000 woningen nog niet veel zeggen. Het college blijft alert hierop. Vraag is: Laat Zevenhuizen op haar grondgebied bouwen of doet zij dit zelf? Vraag is ook of het groene hart zo mooi agrarisch zal blijven. Het blijft voorlopig nog koffiedik kij ken. 161 ontwerpen met maquettes ingezon den. Daaronder ook een aantal fantasie volle Waddinxveense deelnemers, die vonden dat wonen ook heel anders kan. Onder het motto ’’Jansen en Jansen” diende Ronald de Rooy (Wingerd 238) een ontwerp in van een flexibel in te de len woning. Zonder ennige aanpassingen is de wo ning is de woning geschikt als eengezins woning, woon/werk-pand of dubbele woning voor twee alleenstaanden. Het uit kubusvormen opgebouwde huis is opgetrokken uit gasbeton muren, die aan de buitenzijde geïsoleerd en ge pleisterd worden. Het gemeentebestuur van Moerkapelle heeft echter besloten, met toestemming en financiële hulp van de provincie, om het bedrijf te laten verplaatsen. Als mo gelijke locatie wordt het industrieter rein in het Nijverheidscentrum ge noemd. Het bedrijf zou stankoverlast bezorgen, want de bij het bedrijf geloste grond stoffen worden daar gemalen, gemengd en geperst. Dit persen gebeurt door toe voeging van warmte, waarna een snelle afkoeling volgt om van de gekoelde massa veevoederbrokken te maken, waarna het rechtstreeks naar de boer gaat. Bij dit afkoelingsproces komen gasvor mige dampen vrij, die via de schoor steen worden uitgestoten. Weliswaar onschadelijk voor het milieu, doch slecht voor de gevoelige neus. Een tweede reden van verplaatsing is het feit, dat het gemeentebestuur het dorpshart bedrijf-vrij wil maken. WADDINXVEEN - De collecte ten bate van het werk van de Nederlandse Brandwonden Stichting te Beverwijk, gehouden in de gemeente Waddinx veen, heeft een bedrag van 4.379,09 opgebracht. De Nederlandse Brandwonden Stich ting zegt daarvoor alle gevers hartelijk dank. Zonder de enthousiaste inzet van coördinator en 33 collectanten zou dit resultaat echter niet bereikt zijn. Ook hen dankt de Nederlandse Brandwon den Stichting. De Stichting ziet hierin een stimulans om haar activiteiten voort te zetten in het belang van de Nederlandse bevol king. Wie de collectant niet getroffen heeft kan alsnog een gift storten op giro rekening 202122 of bankrekening 707070643. Een aanrijding vond op maandag 6 no vember plaats bij de spoorwegovergang in het Noordeinde. Het betrof een zoge naamde kop-staart aanrijding tussen vrachtauto en een personenauto. De bestuurder van de vrachtauto stopte voor de rode lichten. De achter hem rij dende bestuurder van de personenauto had dit niet in de gaten en botste tegen de achterkant van de vrachtauto. De personenauto is total-loss terwijl de vrachtauto geen schade had. Tussen vrijdag 10 en zaterdag 11 no vember werden op het Nijverheidscen trum 3 ruiten vernield. ZEVENHUIZEN - Volgens de rijkspo litie blijkt er iemand in Zevenhuizen rond te lopen die er een genoegen in schept met een buks op katten te schie ten. Indien iemand hierover iets weet wordt hij verzocht dit mee te delen op het politiebureau. Gemeente Belangen in Zevenhuizen vindt automatisering - zoals deze sinds kort haar weg heeft gevonden - binnen een kleine gemeente niet altijd een effi ciënte zaak en verzoekt in haar toe spraak de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Een voorstel tot wijziging van de subsi dieverordening voor cultuur en recrea tie wordt door de GB verlangend tege moet gezien. Zij staat voor dat clubs en verenigingen meer zeggenschap over de ontvangen gelden krijgen, de subsidie van jaar tot jaar bekeken zou moeten worden en de gemeente dientengevolge vinger aan de pols houdt over de afgesproken activi teiten. De partij maakt zich zorgen over de lage prioriteit die politiek Den Haag lijkt te ZEVENHUIZEN - Bij het college van Burgemeester en Wethouders in Ze venhuizen overheerste tevredenheid over de door de raadsfracties afgesto ken algemene beschouwingen over de gemeentebegroting voor 1990. Onderwijszaken behoeven weinig ver- ‘andering. De ’’Nota Tussengebied” en de discussie over de keuze van de grote .bouwlocaties in samenhang met de her indeling blijkt nog weinig concreet. Niet alle partijen blijken voor het aan sluiten van aardgas in de onrendabele gebieden te zijn. stellen aan het ouderenbeleid. Als er van rijkswege en gemeentewege niet op een goede manier wordt inge grepen, zullen wij in de toekomst te ma ken krijgen met een tekort aan pas sende huisvesting voor ouderen”. Voorts pleit de partij voor meer senior- woningen in het centrum. De GB verzet zich met hand en tand te gen het plan om in de nabijheid van Ze venhuizen een grote bouwlokatie te rea liseren. Op landelijk niveau blijkt dat de vraag naar woonruimte en het aan bod van woningen sinds jaren redelijk in evenwicht is. ’’Waarom wordt er dan toch gezocht naar een bouwlokatie, waar een absurd groot aantal woningen gebouwd zou kunnen worden? Wij zijn niet van plan de aanhangwagen te worden van de grote stad”. Daarbij verwijst de partij naar de mogelijke verdwijning van het schaarse groen en de nu al overvolle we gen. Ook het CDA heeft geen enkele behoefte het rustige en prettige woon/ leefklimaat te verruilen voor een satel lietstad. Wegens de krappe financiële situatie en de hoge extra kosten staan de liberalen niet te trappelen van ongeduld om de 44 resterende percelen aan de Rottekade, Knibbelweg en Bredeweg binnenkort aan te sluiten op het aardgasnet, tenzij betreffende eigenaren, bewoners en energiebedrijf bijdragen in de kosten. De VVD is een groot voorstander van het openhouden van de school ”De Nessevliet” in Oud-Verlaat. Voorts zijn de liberalen van mening dat de stijging van werkzoekenden in de af gelopen 4 jaar misschien teruggedron gen kan worden door het groeperen van alle financiële steunmogelijkheden voor het volgen van opleidingen. ”Nu is er sprake van versnippering over meer dere scholingsfondsen”, zo stelt de par tij. In tegenstelling tot enkele andere par tijen meent de VVD, dat de blik inzake de te bouwen nieuwbouwwoningen in de toekomst vooral gericht moet zijn op het realiseren van premie A-woningen, ongesubsidieerde woningen en vrije sector woningen. ”Het is een absolute noodzaak het in de toekomst te bouwen aantal van 40 nieuwbouwwoningen per jaar zorgvuldig af te stemmen op de wo ningbehoefte qua type, prijs, uitrusting en sector”. De VVD acht het creeren en oproepen van doorstromingsketens van essentieel belang. Het bedrijf van veevoederfabriek Bac in Moerkapelle, dat zal moeten verhuizen. (Foto: Sjaak Notetyom). Ronald de Rooy maakte onder het motto ’’Jansen en Jansen’’ een flexibel woonontwerp. de Wollefoppenweg. Ook de SGP is SGP De staatkundig gereformeerden maken zich zorgen over het toenemende van dalisme en de praktijken binnen de dis cotheek ”La Baraque”. Met klem heeft de SGP verzocht hieraan grote aan dacht te besteden. Voorts is deze partij van mening dat binnen de algemene subsidieverorde ning sociaal/cultureel werk een ver schuiving zou moeten plaatsvinden om milieuproblemen op te lossen, als zijnde een prioriteit. Wat het ouderenbeleid betreft betreurt de SGP het dat de plaatselijke indicatie- ter dan het praathuisje, dat enige tijd commissie voor het plaatsen van bejaar- geleden door GB werd gelanceerd, den wordt opgeheven en plaats maakt maar gaat voorhands toch niet accoord voor een drietal regionale commissies, omdat deze partij de zitbank te duur De partij meent dat de afstand te groot acht. zal worden tussen de bejaarde inwoners De zitbank zal zo’n 40.000 gulden gaan en die commissies. >5^ TUIN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 9