VVD laat kweker KLUSTOPPER EFU/T ^?72168 Vraag om Sint-lootjes hele goede NVM makelaar! DANSAVOND Jaap van den Berg op lijst zakken Henegouwerweg in vroeger tijd Die "andere" Leden stellen volgende week definitieve lijst samen Actie 1989 middenstand Van Waddinxveen naar ontwikkelingsproject 61545 Uitslagen trekking Sinterklaas actie AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! Het klopt: 25.000 W’veners 10119 31039 24444 Nieuwsblad Onafhankelijk van vak' Jl Rremmer ons l'HARWA" W ‘tapijt F gordijnen Zondag 26 november HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Leningen Prognose Discussie Data Besloten gBremmen SCHOENEN OLYMPIADS? UITZENDBURO’S wij vBegen nog voor u. M DANSSCHOLEN "T kantoren in gouda en alphen a/d rijn HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR RIJOPLEIDING op VIDEO! r XXl r WADDENBROOD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER ENKELASSER VANAF 1.450- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985,- EXCL. B.T.W. VOLKUNSTSTOF VENSTERBANKEN -k Noordeinde 76a Waddinxveense. SCHOENMAKERIJ AV J j f i eekblad voor Waddinxveen Woensdag 22 november 1989 45e Jaargang - No. 2159 4e plaats. 54 MILLE 1 6 t J. 1 I I AUTO RIJSCHOOL j o o Volgens het bestuur van de VVD moe ten de niet-raadsleden J.C. A.A. de Vo gel (3e plaats) en H.D. Vink (4e plaats) Van den Berg passeren. Lijstaanvoer der blijft wethouder Karei van Soest en WADDINXVEEN - In een volle kantine van het gemeentehuis werd vo rige week dinsdagavond de Waddinxveense bijdrage voor het ontwikke lingsproject in Lima (Peru) door wethouder drs. M. Kraaijestein over handigd aan de NOVIB. deze crisis kunnen overleven. Pierre Hupperts vertelde, dat enkele bedrijven wel een start hebben kunnen maken, volgens plan, met het terugbe talen van leningen. Een grote prestatie, waardoor andere bedrijven net weer die steun kunnen krijgen, die nodig is om te overleven. NTEUWENHUIJZEN VISSER Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-12110 vinyl to zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-18119 G.T Urtöejefse - Henegouwerweg 76 - WaOdinxveen IKva.ïL!3if’,l van hogendorpplein 4, gouda telefoon 01820-20111 In 1985 was ir. Witte de Vos van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen op bezoek in Lima bij Wilma Mauelos, voorzitter van de vanuit Waddinxveen gesteunde bedrijven in de Peruaanse hoofdstad. (Archieffoto: Jan Stegeman). t i centra. Wie een prijswinnend lot heeft kan contact opnemen met midden- standspenningmeester W. Rip, Dorp straat 48, Waddinxveen, tel. 01828- 14278. genomen vanaf de Gouwebrug, die toen een onderdeel vormde van rijksweg A12 en nu behoort tot de Coenecoop- brug voor het regionale verkeer. Links is de St. Victorkerk in Waddinx- veen-Zuid nog te zien en rechts in de verte de Waddinxveense hefbrug over DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMULJE VAN! GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HETII Zuidkade 11 - Tel. 0182S-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda V Tel. 01820-15132 de Gouwe. Van verkeer is weinig sprake. Er valt welgeteld één auto te zien en op het fietspad rijden drie fietsers. Ook op de Gouwe is het niet druk met scheep vaartverkeer. De situatie ter plekke is wel wat veran- derd. Voor de bouw van het Gouwe- aquaduct moest de boerderij van oud- HKV-gemeenteraadslid D- Uitbeijerse worden verplaatst. Er kwam een nieuwe afslag voor het verkeer vanaf dé rijksweg en er naar toe. De mensen in de bedrijven, die door Waddinxveen gesteund worden, doen er alles aan om hun werkgelegenheid te behouden. Niet alle bedrijven hebben ”Wij gaan uit van een voorzichtige prognose van 4 zetels. Ook als het totaal aan raadszetels wordt gesteld op 21 in WADDINXVEEN - Waddinxveen is weer helemaal thuis met de Sint Ni- colaas-actie 1989 van de middenstandsvereniging Waddinxveen. Het aan tal deelnemende winkeliers is gestegen tot 60. De consument wordt aan geraden in de wankels om de lootjes te vragen. De Sint Nicolaasactie 1989 betekent dat de bij elke bestede tien gulden bij de 60 deelnemende winkeliers een lot wordt uitgereikt. Bij elke trekking door het notariskan toor J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen worden uit de deelnemende lot nummers vier loten getrokken die in aanmerking komen voor 250,- elk Naast de agenda hebben de VVD-leden de begroting 1990 en de voorlopige kan didatenlijst, zoals voorgesteld door de kandidaatstellingscommissie en overge nomen door het bestuur van de VVD- tweede is fractievoórzitter Maria Wien- Waddinxveen ontvangen. tjens. De volledige lijst ziet er zo uit: 1. K.W.Th. van Soest, 2. M.C. Wien- tjens-van der Velden, 3. J.C.A.C. de Vogel, 4. H.D. Vink, 5. Jac. v.d. Berg, 6. T. v.d. Torren, 7. T.H.M. v.d. Krogt, 8. G.P. Krayestein, 9. T. Ververs, 10. T.E. de Jager-Metselaar, 11. ir. K.A. Warmenhoven. 12. M. Bottema-Atte- ma, 13. J.F. Speetjens en 14. J.A. Lee- flang. Over Toma, Burkina Faso, Afrika ver telde Matthieu Hermans van NOVIB. Aan de hand van de dia’s, die hij in juli en augustus in Torna maakte, schetste hij een beeld van de laatste ontwikkelin gen in Burkina Faso en in het landbouw project in Torna. Voor het 5-jarenplan is steun gevonden bij verschillende donoren. Volgens de Prijswinnaars kunnen zich melden bij penningmeester Wim Rip, Dorpstraat 48, tel. 14278. WADDINXVEEN - In een mededeling aan de gemeenteraad heeft het college van Burgemeester en Wethouders de berichtgeving in het Weekblad voor Waddinxveen bevestigd dat Waddinx veen op dit moment meer dan 25.000 in woners heeft. Per 1 oktober 1989 bedroeg het aantal inwoners van de gemeente Waddinx veen 25.034. NAAR LIMA laatste berichten is de oogst in het Toma-gedeelte van Burkina Faso goed geweest. VVD-gemeenteraadslid en agra riër Jac. van den Berg. (Foto: Ar chief). I -—4 Na de pauze werd onder leiding van Bernard Koeckhoven gediscussieerd over onder meer de kleinschalige tegen over de grootschalige aanpak van hulp verlening en de noodzaak van een gro tere bewustwording in de rijke landen. Er werden geen conclusies getrokken, maar de kerngroep is van plan in de ko mende maanden in kleinere groepen hierover verder te praten. De Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen maakt binnen kort weer haar werkplan voor 1990. Mensen, die willen meewerken zijn van harte welkom. Zij kunnen contact op nemen met het secretariaat: Jan Cam- pertlaan 24, tel. 16267. f I I I 30 cm. br_, leverbaar in 3 of 6 meter f 25.85 per meter. Kleur: wiVtravertin. Haast u geldig Vm 29 november. Tel. 01828-12596 Dit bedrag, groot 54.320 gulden, mocht Pierre Hupperts van NOVIB zelf sa menstellen uit een kruiwagen vol bak stenen waarvan enkele met een cijfer. Deze bakstenen symboliseerden de grote problemen waarmee de mensen in Peru te maken hebben. Het loon, dat de mensen verdienen, is de volgende dag door de huizenhoge in flatie al zó in waarde gedaald, dat alle geld het beste meteen in goederen kan worden omgezet. De volgende trekkingsdata zijn: vrijdag 24 november, maandag 27 november, woensdag 29 november, vrijdag 1 de cember, maandag 4 december, woens dag 6 december. De bekendmaking van de prijswin nende lotnummers gebeurt in het Weekblad voor Waddinxveen, op de Kabelkrant Waddinxveen en op raam biljetten in de Waddinxveense winkel- Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 De VVD houdt een besloten speciale kandidaatstellingsvergadering van woensdag 29 november in Partyhome aan de Passage. Op deze vergadering mogen alleen VVD-leden worden toegelaten, die woonachtig zijn in Waddinxveen en die vermeld staan op de ledenlijst per 30 juni 1989. Bij de ingang ligt deze ledenlijst en ie der lid dient vóór aanvang van de verga dering achter zijn/haar naam zijn/haar handtekening te zetten. Het secreta riaat ziet toe op een correcte gang van zaken. WADDINXVEEN - Op donder dag 16 november is de midden standsvereniging Waddinxveen ge start met de nieuwe Sint Nicolaas actie 1989. Om de dag worden de nummers bekend gemaakt, die ge trokken zijn. Elke trekking biedt kans op vier geldprijzen van 250,-. Uitslag dinsdag 21 november: WADDINXVEEN - Zittend VVD-gemeenteraadslid en kweker Jac. van den Berg (57) is op de kandidatenlijst van de liberalen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gedaald naar de vijfde plaats. Dat zou wel eens een onverkiesbare plaats kunnen zijn voor de VVD, die nu vier ze- tels bezet. Jaap van den Berg is raadslid sinds 1982. In 1986 stond hij op de verband met het behalen van het inwo neraantal van meer dan 25.000 op de peildatum, 1 oktober 1989”, aldus de VVD. De op de voorlopige kandidatenlijst ge plaatste kandidaten 1 t/m 5 zullen zich presenteren aan de ledenvergadering en zullen de zaal tijdens de stemming ver laten. Het is dan aan de ledenvergade ring om de definitieve volgorde in de plaatsing van de kandidaten vast te stel len. De door de leden als nummer 5 geplaat ste ”reserve”-kandidaat heeft zich nu reeds bereid verklaard daadwerkelijk het fractieberaad te volgen, om indien nodig, over de kennis van zaken te be schikken als hij/zij onverhoopt moet toetreden tot de fractie in de komende vier jaar. Vanaf de nummers 6 t/m 14 staan kandi daten, die zich niet zullen presenteren, zij dienen echter als ’’lijstduwer”. Zij wensen geen verkiesbare plaats en zij mogen de stemming tijdens de vergade ring bij wonen en er aan meedoen en be hoeven dus niet de zaal te verlaten. Mocht door de ledenvergadering één der kandidaten van de nummers 6 t/m 14 toch op een verkiesbare plaats wor den gezet, dan is het aan hem/haar of daar ook gebruik van zal worden ge maakt. Alleen mr. T. v.d. Torren - geplaatst op nummer 6 - heeft zich nu reeds bereid verklaard om in het bovengenoemde geval deel uit te gaan maken van de frac tie, als hij voor de raad een zetel be haalt. De Henegouwerweg in vroeger tijd. WADDINXVEEN - De Henegouwer weg is nu de drukste weg die door de be bouwde kom aan de oostzijde van De Gouwe loopt. Daarna volgt de Kerk weg-Oost als belangrijkste Waddinx veense verkeersader. De historische foto uit de jaren vijftig is I 1 I 1 SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 E I ff i/ - IV -•*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1