VUURWERK Waddinxvener EU/T naar rechter Die "andere KLUSTOPPER hele goede NVM makelaar! 00K AL VAKANTIE- PLA DANSAVOND PLANTENTRANSPORT DICK V/D BOSCH 11,35 Stichting voor Kunstcentrum I Onthutste reacties op sluiting Waddinxveense vestiging uw Volgende Weekblad donderdag 4 januari Ondernemers vereniging Boskoop EXTRA KOOPAVONDEN KERSTAANKOPEN AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! ENKELASSER VANAF 1.450,- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985- EXCL. B.T.W. AD VERKLEIJ Wenst iedereen gelukkige Kerstdagen en een gezond 1990 toe! Onafhankelijk Nieuwsblad OLYMPIA ZUITZENDBURO’S Wij wensen u goede feestdagen toe. LAAGSTE PRIJZEN gemeente boskoop J'HARWA” Aangemeld FAMILUX WIMGROENEVELD KASTPLANKEN 26 December 2e Kerstdag i i HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Rauw Gesprek ffjremmer SCHOENEN i TL 4 DANSSCHOLEN kantoren in gouda en alphen a/d rijn DE AANHANGWAGEN-SPECIALIST VERKOOP 29-30 DEC. NIET BENEDEN DE 18 JAAR. zaterdag 23 december tot 5 uur geopend donderdagavond 21 december vrijdagavond 22 december 80 SOORTEN LOS VUURWERK 10 SOORTEN PAKKETTEN VERKOOP ACHTERZIJDE WINKEL NIEUWJAARSRECEPTIE - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ Uw televisiedokter S. ATTEMA VOOR UW Luxe- huishoudelijke- kadoartikelen Kon. Wilhelminaplein 49 Waddinxveen - Tel. 01828-12345 F WADDENBROOD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER BOSKOOP TEL.: 01727-13120 Zie onze adv. elders in deze krant. Gefineerd spaanplaat in verschillende afmetingen per stuk Geldig t/m 3 januari 1990. I IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR RIJOPLEIDING op VIDEO! van hogendorpplein 4, gouda X I telefoon 01820-20111 M ^ireisbur© Wij wensen U goede en gezellige Kerstdagen Tel. 01828-12596 -j Woordeinde 76a Waddinxveen_L HAKKEN WIJ VLIEGEN NOG VOOR U. re- rrag i Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 20 december 1989 45e Jaargang - No. 2163 Opheffing van de Stichting voor Kunstzinnige Vorming Waddinxveen in het gemeentehuis. (Foto: Sjaak Ju*'***'*/'* - F 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 S Item SOI» 6 VUURWERK? Boskoop, 20 december 1989 AUTORIJSCHOOL j WADDINXVEEN - Er verschijnt volgende week geen Weekblad voor Waddinxveen. Dit in verband met de Kerstdagen die dit jaar op maandag en dinsdag vallen. Er is dan te weinig tijd be schikbaar om onze krant te kunnen laten verschijnen. De eerstvolgende editie van het Weekblad voor Waddinxveen is ge dateerd donderdag 4 januari 1990. NIEUWENHUIJZEN VISSER Hij is naar de rechter gestapt om zijn dochter Renske op de protestants- christelijke De Savornin Lohman- school geplaatst te krijgen. Volgens het schoolbestuur laten de gehanteerde ’’schoolgrenzen” dat niet toe, zodat hij zijn kind zal moeten plaatsen op de na bijgelegen Groen van Prinstererschool aan de Tollenslaan. Burgemeester en wethouders van Boskoop geven gaarne gelegenheid om de nieuwjaars receptie van het gemeentebestuur bij te wonen en ter gelegenheid van de intrede van het nieuwe jaar wensen uit te wisselen. De receptie wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis op dinsdag 2 januari 1990 des avonds van 20.00 tot 21.00 uur. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-12110 Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Kerkweg-Oost 177- Wadd i nxveen Telefoon 01828-1 2012 W tapijt F gordijnen vinyl zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD, De secretaris, de burgemeester, K. Dunnink. drs. J.J. Spros. De heer Engel en zijn echtgenote wo nen sinds begin 1985 in Waddinxveen DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMUL JE VAN! GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HET!! r Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda VTel. 01820-15132 Groensvoorde 1 O Waddinxveen tel. O1 828-1 3S55 G.T. Uitbeijefse - Henegouwenveg 76 - Waddinxveen NVM L makelaar] I Tegen het besluit is in het Waddinx veense gemeentehuis fel protest aange tekend. Onderwijswethouder K.W.Th. van Soest heeft een brief-op- poten gestuurd aan het stichtingsbe- der Laan (penningmeester), H.J. Vis ser (tweede penningmeester) en de le den F.G. Evelein, P. Jongsma, A. de Rijke, J.M. Hofstra-Stoink en B. Prins-van den Boomgaard. In de stichting is de Stichting Streekmu- ziekschool Waddinxveen opgegaan. WADDINXVEEN - Voor de Rotterdamse rechtbank heeft vanmorgen - woensdag - een kort geding gediend van de Waddinxvener C.J.P. Engel van de De Genestetlaan tegen de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Waddinxveen. Eerst maar even langs Van Ginkel voor de nieuwe zomer- programma's. Een schat aan mogelijkheden naar bijna elke bestemming, met alle middelen van vervoer, inclusief uw eigen auto. Van Ginkel steunt uw plannen met een perfecte service en een betrouwbare uitvoering. Gun uzelf Van Ginkel. Waddinxveen, Passage 222,01828J7522*. A.s. vrijdagavond zijn wij open tot 21 .OO uur en U ontvangt deze week nog als extraatje dubbele zegels op Uw geur- en cosmetica-aankopen. Het bericht van de opheffing van de MAVO- en HAVO-afdeling in Wad dinxveen is ingeslagen als een bom. Het bestuursbesluit, waaraan geen en kele ruchtbaarheid is gegeven, komt stuur, de gemeenteraad gaat vanavond (woensdag) een protestreactie geven en bij afwezigheid van PvdA-raadslid mevrouw A. Vermeij is de bestuursver gadering van vorige week heeft de an dere Waddinxveense afgevaardigde, oud-CDA-raadslid mevrouw H.J. Groenendij k-Bernard, fel tegen ophef fing van de Waddinxveense depen dance gestemd. Hij vroeg daarin het bestuur nog om al les te doen om een vertrek van de de pendance uit Waddinxveen te voorko men. Over deze aangelegenheid zou hij op korte termijn een gesprek willen hebben met het bestuur van het Gouwe College, maar de brief schijnt door het bestuur naast zich neer te zijn gelegd, want een tijdig gesprek met de Wad dinxveense onderwijswethouder is er niet gekomen. Ook de Waddinxveense raadsleden vinden het volstrekt onjuist dat er plot seling een punt wordt gezet achter het Gouwe College mi Waddinxveen. De dagschool voor volwassenen voorziet duidelijk in een behoefte en met een gerichte wervingscampagne, bijvoor beeld in de nieuwe wijk Zuidplas, zou den er best mogelijkheden bestaan om het leerlingenaantal op te krikken. Aan het Raadhuisplein wordt het onjuist ge vonden dat direct al het besluit tot op heffing is genomen. De verontrusting over de gang van za ken is ook bij de Waddinxveense af velen rauw op het dak. Vooral omdat dit voorjaar nog met veel feestelijk ver toon het 10-jarig bestaan van het Gouwe College in Waddinxveen is ge vierd. Wethouder Van Soest herinnert daar ook aan in zijn brief aan het bestuur van het Gouwe College. Hij geeft aan dat bij de viering van het tweede lus trum nog is vastgesteld dat het Gouwe College binnen het Waddinxveens on derwijsvoorzieningenpakket niet meer valt weg te denken. ’’Uitgaande van het gemeentelijk be leid dat gericht is op verbreding en ver sterking van het voortgezet onderwijs in Waddinxveen is een eventueel ver trek zeer te betreuren”, aldus de wet houder in zijn brief. WADDINXVEEN - Het bestuur van het Gouwe College in Gouda heeft besloten de vestiging aan de Prinses Beatrixlaan met ingang van het nieuwe schooljaar te sluiten. Er zouden te weinig leerlingen zijn. officieel van start. De verbouwing van de hoofdvestiging aan de Kerkstraat gebeurt na de zomervakantie. De Stichting Centrum voor Kunstzin nige Vorming wordt voorgezeten door P.A.H. Hermens (Prinses Irenestraat 9). De andere leden zijn M.J.C. Daudt (secretaris), H.C. Boonstoppel-van gevaardigden erg groot. Mevrouw Ver meij, die de betreffende bestuursverga dering niet kon bijwonen, is onthutst, evenals haar mede-bestuurslid me vrouw Groenendijk-Bernard, die een duidelijke tegenstem heeft laten horen. Maar zij was de enige. De vanavond vergaderende gemeente raad zal nog een laatste poging doen om het besluit van het Gouwe College om Waddinxveen met ingang van het nieuwe schooljaar terug te draaien. Het moet mogelijk zijn om met een goede voorlichtings- en wervingscam pagne een hoger aantal leerlingen te krijgen dan nu het geval is. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*- Na 18.00 uur: 01828-11951 BOSCH •44NIENTOANSP0RT BOSKOOP 017^3 en kochten hun huis aan de De Genes tetlaan mede vanwege de in de directe nabijheid gelegen De Savornin Loh- manschool. Renske bereikte in sep tember de 4-jarige leeftijd en werd aan gemeld bij de school aan de Wingerd. Daarbij komt dat het Waddinxveense echtpaar al gauw had begrepen dat ou ders van schoolgaande kinderen het onderwijs op de De Savornin Lohman- school positiever waarderen dan het onderwijs op de andere protestants- christelijke scholen en dan vooral de Groen van Prinstererschool. WADDINXVEEN - Met bigband-mu- ziek is zaterdagavond in het gemeente huis de nieuwe Stichting Centrum voor Kunstzinnige Vorming Waddinxveen opgericht. In de raadzaal werd door de nieuwe bestuursleden de acte getekend in aanwezigheid van notaris mr. P.L. van der Meulen. Het kunstcentrum gaat 1 januari 1090 De oprichting van Noteboom). SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 drogi«terij-parfumerto-foto

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1