Burgemeester sleutelt THEORIE SSW pakt omgeving Kerkwegflat aan OP VIDEO A DANSAVOND NU 9,95 „Reeuwijk Omstreken” AA Als Passage-West niet lukt, aldus PCW Pleidooi in gemeenteprogramma van de PCW: GUIT KLUSTOPPER Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid FORD SERVICE 1 Vondelwijk- bewoonsters: halve dag opvang Bij start VVN-cursus Pech aan de auto” Nieuwsblad Onafhankelijk ONDERLINGE BRANDVERZEKERING HEUGA BADKAMER TAPIJT TEGEL w Jrem/ner VI 1 INTERIEURVERZORGING v.. cL liifiidl© S n x o ^RIJOPLEIDING op VIDEO y Zondag 11 februari HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Werkgelegenheid Land en Tuinbouw Grondpolitiek MERBAU BALKONDEUR Volkshuisvesting SCHOENEN OLYMPIA^^UITZENDBURO’S WIJ vSegen nog voor u. ^J'HARWA" ff tapijt gordijnen DANSSCHOLEN TAPIJT GORDIJNEN ZONWERING - BEDCOMFORT NORMAAL 12,75 inG^1 19 FEBRUARI BEGINT ONZE CURSUS Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 FEBRUARI-AANBIEDING: VRAAG INLICHTINGEN OF GEEF JE OP. IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR Koordeinde 76a Waddinxveen_C HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ r WADDENBROOD ECHTE BAKKER g i Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 7 februari 1990 45e Jaargang - No. 2169 Burgemeester C. M. Behoud karakter NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL. 01828-10170 7 O»***6* AUTOMOBIELBEDRIJF o o NIEUWENHUIJZEN VISSER bestaande werkgelegenheid in Wad dinxveen te behouden. Goede contac ten met het bedrijfsleven zijn daarbij noodzakelijk. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 De tweede cursusavond is op woensdag 14 februari bij Van Leeuwen Autobe drijven BV van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur. De deename kost 7,50 voor leden van VVN en 15,- voor niet-le- den, inclusief koffie. c o 2 Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Telefoon 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Telefoon 01727-12544 van bijna f 43.000,-. Terwijl de eerste burger een blik onder de motorkap neemt kijkt directeur W.A. den Boer toe. Foto: Sjaak Noteboom). mankementen op te lossen. Tijdens twee avonden worden veel van deze zaken uitgelegd en voorgedaan, waarna de cursisten het zelf mogen pro beren. De gemeentelijke overheid heeft een belangrijke taak bij de arbeidsvoorzie ning. Samen met werkgevers en werk nemers kan met name de slechte situa tie rond de personeelsvoorziening in de glastuinbouw worden verbeterd. Daar bij kan overleg met het Arbeidsbureau heilzaam zijn. Het rentmeesterschap dat de Heere God aan de mens als opdracht gaf, be helst volgens de PCW ook het bebou wen en bewerken van de aarde. De mens moet zijn dagelijks brood verdie nen om zo tot eer van God en heil van de naaste te kunnen leven. Dit impliceert wel dat er voldoende werk moet zijn. Daarom moeten initia tieven ontwikkeld worden om werkge legenheid te creëren. Financiële impul sen kunen slechts dan gegeven worden, als er redelijke garanties zijn, dat de in vesteringen werkgelegenheid opleve ren, zowel op korte ais op lange ter mijn. De overheid dient alles in het werk te stellen om binnen haar mogelijkheden De tweedaagse cursus is een initiatief van de afdeling Waddinxveen van Vei lig Verkeer Nederland (VVN). Vorig jaar werd de cursus voor het eerst gege ven in het autobedrijf van Van Beynum WADDINXVEEN - Het karakter van Waddinxveen moet volgens de PCW in haar gemeenteprogram 1990-1994 ’’Principes in praktij” behou den blijven. Daarom dient een evenwichtige, natuurlijke groei van de be staande woongemeenschap het uitgangspunt te zijn. Bij de toepassing van de planologische en milieuhygiënische wetgeving zoekt het gemeentebestuur volgens de PCW een goed evenwicht tussen de land- en tuinbouw(ers) belangen en de belan gen van het milieu. Waddinxveen BV aan de Brederolaan. De opening werd toen verricht door wethouder P.F.J. van Schie (CDA). Aan de nieuwe cursus nemen enkele tientallen autobezitters deel. Men krijgt in de cursus in beknopte vorm te maken met allerlei zaken die vrij een voudig zelf te verhelpen zijn. Heel veel mannelijke en vrouwelijke automobi listen zijn nauwelijks in staat een wiel te verwisselen, een lampje of zekering te vervangen of betrekkelijke simpele WADDINXVEEN - De vier Vondel- wijk-bewoonsters Mieke Titulaer, Geja Wilke, Loes van der Kruit en Elly Verwerda gaan toch proberen halve dagopvang voor 2-4-jarigen in een leeg lokaal van de openbare Klaas de Vries- school aan de Herman Heijermanslaan gerealiseerd te krijgen. Ze denken op maandag 23 april - de week na de Paasvakantie - de deuren van ”’t Peutergebeuren” te kunnen openen. Voor de halve dagopvang be talen de vier vrouwen een lokaalhuur van 6.500,- aan de gemeente. Ze krij gen daar 3.500,- subsidie. Het is niet bekend hoe groot de belang stelling voor dit initiatief in Waddinx- veen-Noord zal zijn. Er zal echter al leen worden gestart bij voldoende aan meldingen. Op dit moment wordt het lokaal in gereedheid gebracht en wordt er speelgoed schoongemaakt en ge kocht, aldus Mieke Titulaer (tel. 15124) en Geja Wilke (tel. 19686, die als aanmeldingsadresseri geiden. De.nieuwe halve dagopvang is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar, met keu zemogelijkheid van twee tot vijf och tenden per week. De opvang is gesplitst over twee tijden: 8.15/-12.45 uur (spe ciaal bedoeld voor werkende- of ander- zins bezige ouders) en van 8.45-11.45 uur (wat meer aansluit bij de normale schooltijden). Voorlopig worden de schoolvakanties aangehouden. ’’Behalve dat peuteropvang voor de ouders erg praktisch is, staat natuurlijk voorop dat de peuters het naar hun zin hebben samen met leeftijdgenootjes en dat zij met allerlei materiaal leren spe len en omgaan”, aldus de vier leidsters, die nu druk doende zijn om alles zo snel mogelijk in orde te maken daar het hun streven is direct na de Paasvakantie de deuren te openen. Het particulier eigendom moet worden gerespecteerd, aldus de PCW. Alleen het algemeen belang - zoals woning- Bedrijfsterreinen Voor het behoud en de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor de Wad- dinxveense bevolking dient er binnen de gemeente voldoende ruimte te zijn voor de vestiging van bedrijven. Uitbreiding van Coenecoop en het vei- lingterrein aan de Bredeweg zijn de aangewezen locaties. Een (nog) betere ontsluiting van Coe necoop door middel van een verbin dingsweg Coenecoop-Beijerincklaan heeft prioriteit. Wat de PCW betreft dient het Wad- dinxveense bedrijfsleven, inclusief de detailhandel, bij gemeentelijke inves teringen en aanschaffingen een eerste en eerlijke kans te krijgen. Oneerlijke concurrentie dient te wor den geweerd. Onnodige concurrentie kan met name door een beleidsplan over de verlening van standplaatsver gunningen worden voorkomen. Over leg met de plaatselijke middenstand is hierbij aangewezen, vindt de PCW. ”Het gemeentebestuur stelt geen voor waarden van sociale of politieke aard aan de in de gemeente gevestigde of te vestigen bedrijven, of aan bedrijven van wiens diensten de gemeente ge bruik maakt”, stelt de partij. met stapeldorpel AR Borstwering 70 cm UU 83,0x201,5 cm I VVJ perstuk keukens doe-het-zelf materialen Tel. 01828-12596 *<*<***A*^w>A»wwJ* van Waddinxveen bouw, bedrijfsterreinen en verkeers- aangelegenheden - kan de gemeente lijke overheid het recht geven in te grij pen in de eigendomsverhoudingen. Gezorgd moet worden voor een rechtvaardige schadeloosstelling. Ont eigening moet duidelijk de laatste mo gelijkheid zijn om tot verkrijging van het gewenste te komen. Het uitgeven van gronden in erfpacht, dat leidt tot een uitholling van het ei gendomsrecht van de erop gebouwde opstallen, dient alleen bij hoge uitzon dering plaats te vinden. Koppel Passage met Brugcentrum WADDINXVEEN - Als de uitbreiding van het winkelcentrum ”de Passa ge” naar het westen niet zou lukken lijkt het volgens de Protestantse Combinatie Waddinxveen zinvol om te bezien of een koppeling Passage- Brugcentrum wél levensvatbaar is. De PCW, die dat zegt in het gemeente program 1990-1994 ’’Principes in praktijk”, vindt het dringend gewenst dat er snel duidelijkheid komt over de verwezenlijking van het centrum plan dat Waddinxveen een hart moet geven. De woningbouw in Waddinxveen dient voldoende te zijn voor de opvang van de natuurlijke aanwas. Voor alle cate gorieën van de bevolking dient pas sende huisvesting voor handen te zijn, sociaal zwakkeren niet in de laatste plaats. Hoewel de hoeveelheid beschikbare bouwgrond voor de eerst komende ja- ren voldoende is, dient vroegtijdig ge zorgd te worden voor aanvullende bouwlocaties om niet voor onaange name situaties geplaatst te worden. De PCW voorkeur gaat uit naar locaties dicht bij het centrum teneinde, aparte afgelegen woonwijken tegen te gaan. Woningen met lage huren moeten zo veel mogelijk via het toewijzingsbeleid bestemd worden voor mensen met lage inkomens. Daardoor kan een beroep op huursubsidie worden beperkt en een rechtvaardige doorstroming worden bevorderd. De nieuwe aanpak van de omgeving rond de Kerkwegflat staat verwoord in brieven van de woningbouwvereniging aan de bewoners en aan de gemeente. Volgens de SSW is er in de afgelopen periode door allerlei werkzaamheden al getracht de flat aan de Kerkweg- Oost een facelift te geven. De woningbouwvereniging zegt in het algemeen te willen voorkomen dat er probleemcomplexen ontstaan met be trekking tot de verhuur en de woon kwaliteit. Zij zegt dat te doen door het geven van groot-onderhoudsbeurten aan complexen, die daar aan toe zijn, uiteraard voor zover de voorschriften en de financiële middelen dit toelaten. Over de Kerkwegflat is door de wo ningbouwvereniging SSW het laatst ge sproken in een openbare vergadering van de raadscommissie voor ruimte lijke ordening, woningbouw en be drijfsterreinen van dinsdagavond 9 ja nuari. In die vergadering repte SSW-secreta- ris A.L.M. Boer over ’’terroristische activiteiten en angstgevoelens” bij een ’’groeiend aantal bewoners” van de Kerkwegflat, die als gevolg hiervan ’’graag zouden willen verhuizen”. In brieven aan de bewoners van de Kerkweg-Oost 219-283, aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de raadscommissie voor ruimte lijke ordening, woningbouw en be drijfsterreinen heeft het bestuur van de woningbouwvereniging SSW inmiddels geschreven dat ”de woorden terreur en terroristische activiteiten door nie mand in het overleg met de raadscom missie zijn gebruikt en dus ook niet in relatie gebracht tot de flats aan de Kerkweg-Oost”. De redactie van het Weekblad voor Waddinxveen, die een dergelijke brief over deze zaak niet heeft ontvangen, tekent hierbij aan dat in de editie van woensdag 10 januari een nauwkeurige weergave heeft gestaan van de door de SSW-secretaris A.L.M. Boer gebe zigde termen, welke wel degelijk zijn gebruikt en in relatie werden gebracht met de Kerkwegflat. Ze werden door In het kader daarvan dienen volgens de PCW landelijke gebieden zoveel moge lijk groen en open te blijven en er dient in principe geen woningbouw en vesti- Bovengenoemde categorieën kunnen rekenen op hulp of medewerking van de gemeente bijvoorbeeld bij noodza kelijke verplaatsing van hun bedrijven of bij noodzakelijke saneringen, meent de partij commissielid J. van den Berg (VVD) daarop nog aangevuld met de uitspraak ”de grootste miskleun uit de Waddinx- veense geschiedenis”, waarbij op de Kerkwegflat werd gedoeld. ”De heer Boer heeft zich achter on waarheden moeten verschuilen, ken nelijk omdat hij achteraf geschrokken is van zijn eigen woorden. Maar hij heeft ze wel degelijk gebezigd in de be treffende openbare vergadering in het gemeentehuis. De heer Boer liegt dus”, aldus Bert Woudenberg van het Weekblad voor Waddinxveen in de gis teravond gehouden vergadering van de door burgemeester C.M. van der Lin den voorgezeten raadscommissie, die zich nog even over de brieven en de no tulen heeft gebogen. In de commissievergadering kwam de zaak aan de orde bij de ingekomen stukken. Bij die gelegenheid kwamen ook de leden Charles Wijnen (PvdA) en Herman Heller (CDA) te spreken. Beiden betoogden tegenover de voor zitter dat in het vorige overleg met de woningbouwverenigingen - naast SSW was ook ’’Waddinxveen” vertegen woordigd - de heer A.L.M. Boer wel degelijk de woorden terreur en terro ristische activiteiten had gebruikt om de leefsituatie rond de Kerkwegflat te beschrijven. Daarnaast maakte hij overigens ook nog melding van een situatie in een middelgrote stad, waar hij eveneens il lustreerde hoe groot het belang van een woningbouwvereniging is om ook veel aandacht voor de woonomgeving te hebben. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 WADDINXVEEN - De woningbouwvereniging SSW is van plan de om geving van de flat aan de Kerkweg-Oost zo veel mogelijk te gaan verbete ren. Plannen daarvoor staan op stapel om op die manier ter plaatse de leefbaarheid en het woonplezier zo veel mogelijk te vergroten. DAT ÉÉT JENIET, DAARSMUL JE VAN! ALLEEN BIJ GERTHUIZER ECHT JE PROEFT f Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Ak Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J Tel. 01820-15132 Burgemeester C. M. van der Linden inspecteerde voorafgaande aan de start van de VVN-cursus "Pech aan de au to” de nieuwste aanwinst van autobedrijf Van Leeuwen BV, de Toyota Celica 1990 Op het terrein van de stimulering van de werkgelegenheid mag het niet zo zijn, dat initiatieven niet kunnen wor den uitgevoerd, doordat het beleids programma 1990-1994 daarvoor geen ruimte bied. Zaken als erfpacht en be stemmingsplannen moet daarom op het gebied van het creëren van werkge legenheid met de nodige soepelheid worden toegepast. ging van bedrijven mogelijk te worden gemaakt bij bijvoorbeeld het Noord- einde, de Piasweg en de Henegouwer- weg. Bestemmingsplannen dienen zodanig te zijn ingevuld, dat ongewenste ont wikkelingen in een bepaald gebied te gengegaan kunnen worden, maar moe ten anderzijds de burger houvast geven en bovendien niet zo star zijn dat geen enkele verandering in inrichting moge lijk is, vindt de PCW. Bestemmingsplannen moeten flexibe ler gemaakt worden teneinde gemak kelijk in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Globale bestem mingsplannen hebben daarbij de voor- I keur. Het gebruik van vrijstellingen en voorbereidingsbesluiten kan dan ook I worden beperkt. Bij de ordening van het Waddinx- veense grondgebied dient het gemeen tebestuur er volgens de PCW naar te streven dat de bevolking zo gunstig mo gelijke levensomstandigheden worden geboden. De gemeente draagt zorg voor vol doende groenvoorzieningen en speel- gelegenheden voor de jeugdmet name ook in de oudere woonwijken. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden zal vanavond (woensdag 7 februari) om half acht bij het autobedrijf Van Leeuwen BV aan de Piasweg de tweede cursus ’’Pech aan de auto officieel van start laten gaan. SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 vinyl zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1