Mandela-feest Grootscheepse braderie in Waddinxveen Ondernemers THEORIE OP VIDEO v.. d» liifiid© Burgemeester niet eerder met de VUT prijs 1989 vergt 8 mille in de raadzaal Kerngroep-folder brengt geld op Theater C. M. van der Linden wil raadsperiode 1990-1994 volmaken Medicijnen verloren Opening in werkkleding Werkgroep voor mensen met handicap WERELD WINKEL WERKT GOED AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! t op school Onafhankelijk Nieuwsblad TAPIJT Tlfremmer Brommer INTERIEURVERZORGING HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN ^UITZENDBURO’S l'HARWA" A Nodig Woningbouw OLYMPIAJ wij vl> Vlaardingen SCHOENEN 4 I TAPIJT GORDIJNEN ZONWERING - BEDCOMFORT DE AANHANG WAGEN-SPECIAUST 19 FEBRUARI BEGINT ONZE CURSUS VRAAG INLICHTINGEN OF GEEF JE OP. EN NOG VOOR U. DEALER: ENKELASSER VANAF 1.450- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985- EXCL. B.T.W. r WADDENBROOD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ eekhlad voor Waddinxveen Woensdag 14 februari 1990 45e Jaargang - No. 2170 I kalmeringsta- t Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Telefoon 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Telefoon 01727-12544 PLANKIER 22 26 BOSKOOP TEL 0172712110 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 r tapijt gordijnen vinyl h zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tal. 01828-18119 Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 s van besou w DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMUL JE VAN! ECHT JE PROEFT HETII F" Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda VTel. 01820-15132 TE HUUR GARAGEBOX OF OPSLAGRUIMTE 25 m2 REACTIES: POSTBUS 55 2740 AB WADDINXVEEN WADDINXVEEN - Met een toe spraakje uit de losse pols en gesto ken in werkkleding van autobedrijf Van Leeuwen BV aan de Piasweg heeft burgemeester C.M. van der Linden vorige week woensdag avond de tweedaagse cursus "Pech aan de auto” van de afdeling Wad dinxveen van Veilig Verkeer Ne derland officieel geopend. Vanavond sluiten de bijna 40 (voornamelijk vrouwelijke) deel nemers deze voor de tweede maal gehouden cursusreeks af. Ze moe ten dan in staat worden geacht pechgevallen zelf te kunnen oplos sen. Vooral het verwisselen van lekke banden kreeg veel aandacht. Burgemeester Van der Linden noemde het een goede en nuttige zaak als automobilisten meer van hun wagens weten en zichzelf kun nen redden bij kleine mankemen ten langs de weg. Hij adviseerde overigens wel rond te rijden in APK-gekeurde auto’s. De echte cursuslessen werden overigens overgelaten aan Hans Vergeer, po litieman en bestuurslid van VVN- Boskoop. Het geld is dringend nodig. De omstan digheden waaronder de mensen in de sloppenwijken van Lima moeten leven, worden steeds zwaarder. Inflatie, werkloosheid, ondervoeding, hoge kindersterfte. De mensen doen er alles aan om die omstandigheden te verbete ren. De Peruaanse ontwikkelingsorganisa tie CIDI AG heeft samen met de bewo- Jonatan is een jongen die altijd ver haaltjes verzint. Bij Jonatan op school zit een meisje dat Muurtje heet. Jonatan loopt altijd met Maartje mee naar school. Jonatan is verliefd op zijn juf. Maar dat merkt de juf niet. Op een dag komt er een dief in de klas. Alle kinderen gillen. De dief richt het re volver op de juf. De juf geeft het geld aan de dief. Maar dat vindt Jonatan niet goed. Hij steekt zijn vinger in de revol ver en zegt dat hij de politie roept als hij het geld niet teruggeeft. Dan moet de dief wel. De juf vindt hem een held. Jo natan zat telkens te dagdromen op school. En een keer droomde hij dat er een slang was die alle kinderen opat. Hij at bijna de juf op. Maar nog net kon Jonatan haar redden. Maar toen merkte hij dat hij droomde. Ook een keer vroeg Maartje of Jonatan met haar wilde. En toen Jonatan nee zei werd ze heel boos. En ze vroeg met wie hij dan wel ging. Een tijdje later kreeg Jonatan van zijn moeder een verrassing. Hij kreeg een poesje die hij Emmie noemde. Op een keer wou hij Emmie meenemen maar school om aan de juf te laten zien. Hij stopte hem in een doosje en nam hem mee naar buiten. Toen kwam Maartje er aan. Ze gooide de doos weg. Jonatan werd heel boos. En Maartje en hij gingen zoeken. Jona tan zag hem in de tuin zitten. Bij een me vrouw die Miep heette. Ze zag datJona- tans broek kapot was. Ze wou hem even maken en Jonatan moest zijn broek uit doen. Eerst wou dat niet doen. Maar het moest van Miep. En toen de broek ge maakt was, bedankte Jonatan Miep met een hand. Maar die vond dat hij haar met een zoen moest bedanken. En sinds die dag denkt Jonatan de hele tijd aan Miep”. te sluiten. Voor de grootscheepse braderie wordt geprobeerd de vrijdagse weekmarkt in de Willem de Zwijgerlaan een keer naar het centrum verplaatst te krijgen. In een brief aan alle marktkooplieden heeft marktmeester J.K. Meijer de me ningen over de eenmalige verplaatsing gepeild. Volgens hem gaat het om een manifestatie die van 10.00-22.00 uur duurt en de naam ’’Waddinxveen op Burgemeester C.M. van der Linden opent de tweedaagse cursus "Pech aan de auto” van VVN-Waddinxveen in de showroom van Van Leeuwen BV (Foto: Sjaak Noteboom). z’n kop” heeft gekregen. Het KNOV-initiatief volgt op het grootse braderie-initiatief dat in 1983 rond de Petteplas werd genomen ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen. Voor de braderie in het centrum is het bestuur van het winkelcentrum Brug bereid het jaarlijkse Brugfestijn geen doorgang te laten vinden. In de zomer komt het winkelcentrum Dorpstraat WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van het KNOV - de plaatse lijke middenstandsvereniging - is plan nen aan het uitwerken om op vrijdag 22 juni in het centrum van het Gouwedorp een grootse braderie op touw te zetten Aan deze braderie kunnen alle winkel centra deelnemen. Het gemeentebe stuur is gevraagd voor dat doel de Kerkweg-Oost en het parkeerterrein Beukenhof een dag voor alle verkeer af WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden, begin decem ber 58 jaar geworden, wil niet van de eerste de beste mogelijkheid gebruik maken om vervroegd uit te treden. Hij wil de nieuwe periode van de ge meenteraad 1990-1994 nog helemaal meemaken. Waddinxveens eerste burger, die in 1982 naar Waddinxveen kwam en in 1988 voor een periode van zes jaar werd herbenoemd, heeft de mogelijk heid om halverwege de komende vier jaar een punt te zetten achter zijn amb telijke loopbaan. Hij is dan 40 jaar in ambtelijke dienst werkzaam, waarvan 17 jaar als burgemeester. Burgemeester Kees van der Linden doet in het college van Burgemeester en Wethouders volledig mee. Hij be- SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 heert er niet alleen de wettelijke voor geschreven portefeuilles (openbare or de, veiligheid, politie, brandweer), maar houdt zich ook bezig met voor lichting, ruimtelijke ordening, woning bouw en bedrijfsterreinen. Van de raadscommsisies zit hij die van Alge mene Bestuurlijke Zaken (ABZ), waarvan de vijf fractievoorzitters lid zijn, voor. In 1994 loopt de huidige herbenoe- mingsperiode van Waddinxveens bur gemeester af en komt er ook een einde aan de op 1 mei beginnende nieuwe raadsperiode. Als er daarna weer een nieuwe gemeenteraad aantreedt is Kees van der Linden ruim 62 jaar. Hij overweegt pas dan gebruik te maken van de mogelijkheid wat eerder uit te tredenDe komende vier jaar denkt hij nog voldoende energie te kunnen op brengen om met plezier zijn ambt te vervullen. Kees van der Linden werd op 7 decem ber 1931 in Vlaardingen geboren. Na in Schiedam het gymnasium gevolgd te hebben, vervulde hij zijn dienstplicht waar hij als reserve luitenant bij het garderegiment Jagers afzwaaide. Daarna begon hij zijn ambtelijke loop baan in het stadhuis van Leiden, werkte vervolgens vanaf 1957 bij de Provinciale Griffie van Friesland om daarna in 1961 weer gemeenteambte naar, belast met Openbare Werken en Volkshuisvesting, in het stadhuis van Haarlem te worden. Na vanaf 1964 nog enige jaren op de Provinciale Griffie van Overijssel ge werkt te hebben, volgde in 1968 zijn be noeming tot burgemeester van de toen ruim 3.000 inwoners tellende gemeente Koudekerk aan de Rijn. Vanaf 1 september 1975 was Kees van der Linden burgemeester van de ge meente Haastrecht, Stolwijk en Vlist. Met ingang van 1 januari 1982 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Waddinxveen als opvolger van mr. A.G. Smallenbroek. WADDINXVEEN - Afgelopen vrij dag is een inwoner van Waddinxveen medicijnen verloren, zo heeft de rijks politie laten weten. Dit gebeurde in de omgeving van de Tesselschadelaan/ Wingerd. Het gaat om de volgende geneesmidde len: 30 stuks Depronal en 60 stuks Se- resta. Het zijn pijnstillers en kalmeringsta- bletten. Inname door kinderen levert gevaar op. Ook wanneer volwassenen te veel tabletten innemen levert dit ge vaar op. Wanneer de medicijnen gevonden zijn wordt er verzocht deze in te leveren bij de politie. WADDINXVEEN - Op initiatief van de gemeente Waddinxveen zal een ge meentelijke Werkgroep Gehandicap ten worden opgericht. Tijdens het laatste overleg tussen de gemeente en (organisaties van) gehan dicapten is het plan besproken om in Waddinxveen een zo’n aparte Werk groep Gehandicapten op te richten. Hierbij wordt gedacht aan een groep die samengesteld is uit zowel Waddinx- veense vertegenwoordigers van gehan- dicapten-organisaties als individueel betrokkenen uit Waddinxveen. Het idee om een dergelijke werkgroep op te richten komt voort uit de ge dachte dat gehandicapten en betrok ken mensen zelf, vanuit hun eigen erva ringen, het best op de hoogte zijn van gevoelde knelpunten en wensen. De werkgroep zou als permanent platform in de gemeente de belangen van gehan dicapten kunnen behartigen. Wie zich betrokken voelt bij het Wad- dinxveense gehandicaptenbeleid en ac tief wil bijdragen aan een betere positie van gehandicapten in Waddinxveen, wordt van harte uitgenodigd zich als lid voor de werkgroep aan te melden. Be langstellenden kunnen contact opne men met mevrouw M. van de Wouw, afdeling Welzijn en Onderwijs, tele foon 01828-14433, toestel 140. WADDINXVEEN - De gemeenteraad trekt op voorstel van het college van B. en W. 8.100,- uit voor de dit jaar voor het eerst uit te reiken Waddinxveense Ondernemersprijs 1989. Aanmeldin gen daarvoor kunnen nog deze week bij het gemeentebestuur worden inge diend. De ruim acht mille is bestemd voor de ondernemersprijs in tweevoud 2.500,-), voor de kosten van een bro chure (waarvan het ontwerp slecht is gevallen in de raadscommissie voor de financiën) en voor de organisatie van de uitreiking met een hapje en een drankje. Inmiddels hebben al veel bedrijven po sitief gereageerd op het initiatief van de gemeente Waddinxveen om door uit reiking van de Waddinxveense Onder nemersprijs blijk te geven van haar waardering voor goed ondernemers schap. Uit diverse sectoren van het Waddinxveense bedrijfsleven zijn in middels aanmeldingen ontvangen. De Ondernemersprijs bekroont de kwaliteit van het ondernemersschap. De presentatie en uitstraling van het bedrijf in Waddinxveen en omgeving vormen hierbij een belangrijk crite rium. Daarnaast wordt aansprekend ondernemersschap waardoor een be drijf zijn marktpositie weet te verster ken, meegenomen in de beoordeling. Zonder uitzondering kan elk bedrijf meedingen naar de Waddinxveense Ondernemersprijs. De jury, met verte genwoordigers van werkgevers, werk nemers en de gemeente staat borg voor een deskundige beoordeling van de aanmeldingen. Alle Waddinxveense bedrijven hebben eind december vorig jaar een brochure plus aanmeldingsformulier over de wel met de jaarlijkse "gezellige zater dag in de Dorpstraat”. De braderie-initiatieven bleven in de afgelopen jaren verder beperkt tot ju- bileum-vieringen in diverse winkelcen tra. De grootscheepse braderie in het centrum van Waddinxveen moet weer eens op bijzondere wijze de schijnwer per richten op het Gouwedorp als koopcentrum voor Waddinxveen en omgeving. I W I I WADDINXVEEN - In de raadzaal van het Waddinxveense gemeentehuis wordt komende vrijdagavond om acht uur feest gevierd naar aanleiding van de zondag vrijgelaten Zuidafrikaanse politieke gevangene Nelson Mande la, de ANC-leider die 27 jaar opgesloten is geweest. Het feestje rondom zijn vrijlating wordt gehouden op initiatief van de Werkgroep Anti-Apartheid Waddinxveen. ’’Door de inzet en kracht waar mee Mandela zijn hele leven al strijdt voor een vrij en democratisch Zuid- Afrika, is hij een internationaal symbool van de anti-apartheid-strijd ge worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn vrijlating niet alleen in Zuid-Afrika, maar ook in andere landen, waaronder Nederland, gevierd wordt. Ook Waddinxveen wil de vrijlating van Mandela vieren”, aldus wet houder drs. Martin Kraaijestein (PvdA). Hij is voorzitter van de vorig jaar opgerichte Werkgroep Anti-Apartheid Waddinxveen. In een uitnodiging aan de hele Waddinxveense bevolking heeft hij gevraagd vrijdagavond tussen acht en tien uur het feestje aan het Raadhuisplein mee te maken. Er zijn toespraken, er is muziek en er kan in formeel met elkaar gesproken worden. Wethouder Kraaijestein zal de avond openen, waarna het Delftse koor "Koorts” een muzikaal optreden zal verzorgen, met prachtige Zuid-Afri kaanse liederen. Vervolgens zal de heer Kramer van de Nederlandse Anti-Apartheidsbewe- ging spreken over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in Zuid-Afri ka. Iedereen die geïnteresseerd is in het bijwonen van deze avond is van harte uitgenodigd om vrijdag 16 februari om 20.00 uur naar de raadzaal van het gemeentehuis te komen! Waddinxveense Ondernemersprijs ontvangen. De inschrijvingstermijn om mee te kunnen dingen naar de Onder nemersprijs is nog niet verstreken. De tijd dringt echter voor alle bedrijven 4 die hun aanmeldingsformulier nog wil len insturen. WADDINXVEEN - Het gaat steeds beter met de Wereldwinkel bij het Ko ningin Wilhelminaplein. Dat zeiden vorige week de wethouders drs. M. Kraaijestein (PvdA) en P.F.J. van Schie (CDA) en dat bleek op een druk bezochte bijeenkomst van vrijwilligers en donateurs van de Stichting Wereld winkel Waddinxveen in het gemeente huis. Op die bijeenkomst waren twintig mensen aanwezig. De opzet van de avond was om de donateurs meer bij de doelstellingen en de activiteiten van de Wereldwinkel - die weer eens van een verfje voorzien zou moeten worden en uitgebreid zou kunnen worden - te be trekken. De vrijwilligers hebben ook uitleg ge geven over de manier waarop de pro- dukten worden ingekocht in de Derde Wereld, hoe en onder welke voor waarde die naar Nederland komen. De produkten worden ingekocht door SOS Wereldhandel in samenwerking met de NOVIB en worden rechtstreeks gekocht van kleine produkten onder voor hen goede voorwaarden. Ze krij gen gedeeltelijk vooraf betaald en de rest als de produkten het land uitgaan. Zo dragen zij geen verlies als er iets mis gaat tijdens het transport. Er zijn goede gesprekken geweest met elkaar. De vrijwilligers hebben op ver schillende terreinen goede en leuke ad viezen gekregen. Ook vanuit de poli tiek, want er waren donateurs aanwe zig uit verschillende politieke richtin gen. Een beleidsmedewerkster van de gemeente noteerde alles. Er werden nog dia’s vertoond door een vrijwilligster van haar reis naar Ecua dor. Deze dia’s en het verhaal erbij on derstreepte hoe nodig het werk op het gebied van ontwikkelingssamenwer king is. WADDINXVEEN - Er is tot nu toe al 3.500,- binnengekomen op de bank- en girorekening van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen. ook zegden diverse mensen toe jaarlijks een bijdrage te zullen overmaken naar de groep die een bedrijvenproject in Lima (Peru) financieel steunt en in Toma (Burkina Faso) een landbouwproject mede heeft begeleid. Het geld is binnengekomen in reactie op de in december huis-aan-huis ver spreide folder van de Kerngroep Ont wikkelingssamenwerking Waddinx veen. De leden vinden dat tot nu toe een onverwacht groot aantal Waddinx- veners heeft gereageerd. In de huis-aan-huis folder vertelde de Kerngroep dit jaar eens geen collecte te zullen houden. Gevraagd werd spon taan een bijdrage te geven. Dat was bij veel mensen niet tegen dovemansoren gezegd. De leden van de groep zijn blij met deze reacties. Zij willen graag alle gulle gevers hartelijk bedanken voor hun bijdrage. ners een belangrijke rol in het zoeken naar mogelijkheden om de problemen aan te pakken. De steun die de Waddinxveners door middel van financiële bijdragen, verle nen, is een grote stimulans voor hen om door te gaan. Voor de Waddinxveners die van plan waren een geldbedrag over te maken, maar de rekeningnummers zijn kwijtgeraakt: Postgiro 35 60 360 of Rabobankrekeningnr. 3668.56.448, beide ten name van penningmeester Waddinxveen-Toma-Lima. c o 2 cn n x o ^RIJOPLEIDING op VIDEO y WADDINXVEEN - Op uitnodiging van de commissie Kunstzinnige Vor ming van de vijf openbare scholen kwam de theatergroep Speelgoed uit Amersfoort naar Waddinxveen om het toneelstuk ”De tranen knallen uit mijn kop”, naar een boek van Guus Kuyer, te spelen. De groepen 6, 7 en 8 van de scholen ge noten van een grandioze voorstelling. Na het bijwonen van het toneelstuk maakten de leerlingen van groep 6 van de Jan Ligthartschool een opstel over wat ze gezien hadden. Dat kindertheater Speelgoed erin, slaagde er een boeiende voorstelling van te maken blijkt wel uit het opstel van Nienke de Boer: f I Doe-bet-zeifmaieriaien Keukens - Kasten M Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Ta 01828-12596 --

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1