Politiek forumdebat WIJ DOEN DEZE KEER NIET MEE! DANSAVOND AF-centrum Justitie-minister bezoekt raadhuis BLIKSEMACTIE VOOR ROEMENIË 1- v.d.linde Afscheid van Overleg van gemeente en Prijsvraag naam Werkgroep vraagt giften voor ANC Vrouwenraad J. Broer sportzaal Onafhankelijk Nieuwsblad B RB Brommer OLYMPIA Zondag 11 maart HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN KHARWA" 7UITZENDBUROS fBrommer SCHOENEN 1 INTERIEURVERZORGING IN MAART DESSO SHOW BIJ DANSSCHOLEN VMM DER LOO WIJ VI? inc^1 '137'15 alle verzekeringen DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR F tapijt GRATIS KOFFIE GRATIS SURPRISE’S EN NOG VOOR U. SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 I 1 Jg k RIJOPLEIDING op VIDEO y DE ENIGE PROGRESSIEVIE PARTIJ IN WADDINXVEEN. PARTIJ VAN DE ARBEID LIJST 1 - BEP VERMEIJ. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ Afag w! 41 eekblad voor addinxveen Woensdag 7 maart 1990 45e Jaargang - No. 2173 Meidendansgroep ’’Front Stage Grieken, Silvia Bekkema, Hannelore Kolster, Veda houden Indische te Vogellaan 22 Boskoop Voor verdere stappen richting een vrij Zuid-Afrika is een sterk ANC van groot belang. Daarvoor is geld nodig. Daarom wordt er nu in Nederland geld ingezameld om Mandela een "welkoms cadeau" te geven. Een symbolisch ca deau. want het geld dat bijeengebracht wordt is bestemd voor het ANC. Voor het versterken van het ANC binnen Zuid-Afrika, voor mobilisatie, scho ling en voorlichting, zoals door Radio Freedom. maal goed uit. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de danskleding. Zo is er voor elke dans wel een ander kostuum (er wor den zo’n 5 dansen per avond gegeven). De leeftijd van de danseressen varieert tussen de 15 en 18 jaar. Wie meer inlichtingen over deze dans groep wil hebben belt met de balletzaal van De Bonkelaar 01828-14289. derdag 8 en vrijdag 9 maart zijn van 10.00-20.30 uur. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Doe-het-zetfmaienalen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828-12596 Moordende 76a Waddwrveen Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 WADDINXVEEN - Komende maandagavond 12 maart om acht uur - ne gen dagen voor de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen - wordt in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad het grote politieke forumdebat gehouden met de vijf Waddinxveense lijsttrekkers. Van dit debat doet de RTW-radio vanaf 20.00 uur rechtstreeks verslag. (FM - 101.1 Mhz) moet worden ingegrepen bij disco- overlast en in Rotterdam is er een risi covolle voetbalwedstrijd aan de gang, dan gaan er meer politiemensen rich ting Feyenoord-stadion, dan naar de Gouwestreek. Bovendien werd de minister voorge houden dat alle politiemensen, alle burgemeesters en ook Rotterdams bur gemeester dr. A. Peper en Zuidhol- lands commissaris der Koningin, mr. S. Patijn, achter het streven van de rijks- en gemeentepolitie in Midden-Holland staan om bij de politieregio Groot-Lei- den te worden ingedeeld. gordijnen vinyl h zonwering P matrassen -r Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-18119 WADDINXVEEN - De Werkgroep Anti-Apartheid Waddinxveen heeft de Waddinxveners opgeroepen het Afri can National Congres (ANC) te steu nen in de strijd voor een vrij en demo cratisch Zuid-Afrika. Na bijna 27 jaar gevangenschap is Nel son Mandela, de 71-jarige leider van de verzetsbeweging ANC, in vrijheid ge steld door de Zuid-Afrikaanse rege ring. Dit betekent een enorme over winning en stimulans voor het ANC. Het ANC. de grootste en lang verbo den Zuid-Afrikaanse verzetspartij, is sinds begin februari van dit jaar door de Zuid-Afrikaanse regering weer toege staan. De strijd voor een niet-raciaal en democratisch Zuid-Afrika gaat hier mee een nieuwe fase in. van Offeren, Jennefer veen-voetbal avond. Ook op andere feesten ziet men de Waddinxveense meidendansgroep Front Stage graag komen. De muziek waarop zij dansen varieert van disco tot cabaret, maar ook zelfs de Can-Can wordt gedanst op een profes sionele manier. Door veel training (zo’n 5 uur in de week), ziet het er alle- Het is voor de vijfde maal dat het dit voorjaar 45 jaar oude Weekblad voor Waddinxveen de organisatie van dit fo rumdebat op zich heeft genomen. Hier mee werd in 1974 begonnen. De opzet van dit voor iedereen toegan- kelijke debat is dezelfde gebleven. Veel discussie met de zaal, die alle ruimte krijgt om elke vraag over het huidige en toekomstige beleid in Wad dinxveen te stellen. De vierjaarlijkse politieke forumavond mag zich altijd in een grote belangstel ling verheugen. Vandaar dat ook tel kens voor de toneelzaal in het AF-cen trum is gekozen. De aan de verkiezin gen deelnemende vijf politieke partijen zullen voor de ’’aankleding” van de zaal zorgen. Deze debatavond - het enige grote poli tieke treffen van de lijsttrekkers - zijn doorgaans zeer levendig en laten zien dat de belangstelling voor het gemeen tebeleid best wel groot is. Aan het bedat zullen maandagavond 12 maart deelnemen de lijsttrekkers Bep Vermeij (PvdA), Paul van Schie (CDA), Koos de Vogel (VVD), Jan van Wijk (PCW) en Wim de Wit (D’66). In vergelijking met 1986 zijn nieuw in dit gezelschap Bep Vermeij, die op de eerste plaats drs. Martin Kraaijestein is opgevolgd, Koos de Vogel, die de plaats inneemt van Karei van Soest en Jan van Wijk, die de eerste plaats heeft overgenomen van Gerrit van Ringelen- stein. Gespreksleider is de Waddinx veense journalist Bert Woudenberg. Aan gespreksonderwerpen zal het tij- - Jennifer Kolster (17), Alpherwete- ring - Wendy Bradshaw (15), Minervalaan Het achttal is al sinds vorig jaar actief. De enthousiaste jonge vrouwen heb ben al diverse malen opgetreden. Op vrijdagavond 16 maart zijn zij te zien op de in de kantine van Waddinx- WADDINXVEEN - Het Waddinx- B| veense gemeentebestuur is viermaan delijks overleg gaan voeren met de Stichting Vrouwenraad Waddinxveen. In de gemeentelijke Emancipatienota kondigde het gemeentebestuur al aan, een structueel overleg te gaan voeren over emancipatie-aangelegenheden met de Vrouwenraad. Inmiddels heeft een dergelijk overleg twee keer plaats gevonden. Het is de bedoeling dat drie keer per jaar, emancipatiezaken in dit verband aan de orde komen. De agendapunten worden zowel door de Vrouwenraad als door de gemeente aangedragen. Naast het uitwisselen van relevantein- formatie, vormt dit overleg een plat form om concrete ideeën te bespreken. De bijeenkomsten zijn besloten. In de laatste vergadering is afgespro ken dat een inventarisatie "sociale vei ligheid" zal worden samengesteld. So ciale veiligheid heeft doorgaans te ma ken met zaken als de aard van de be bouwing of het ontbreken daarvan; de intensiteit van de verkeersstromen; de aanleg en inrichting van openbaar groen en de aanwezigheid van open bare verlichting of het ontbreken daar van. Ook de situering van brievenbus sen, openbare telefooncellen en halte plaatsen voor het openbaar vervoer zijn hierop van invloed. 3J O De Werkgroep Anti-Apartheid Wad dinxveen zal het ANC steunen met een financiële bijdrage van 250,-. Hierbij doet de werkgroep ook een beroep op de Waddinxveense inwoners om de Zuid-Afrikaanse bevolking te steunen. Dit kan men doen door bij te dragen aan het cadeau voor Mandela. Ieder een wordt verzocht zijn bijdrage over te maken op gironummer 14466, t.n.v. Cadeau Mandela, Amsterdam, leder bedrag is welkom! De actie ’’welkoms cadeau Mandela” is een initiatief van diverse anti-apart- heidsorganisaties, waaronder het Ko- mitee' Zuidelijk Afrika, Werkgroep Kairos (Christenen tegen Apartheid) en de Anti-Apartheidsbeweging Ne derland. - Angelique van Grieken (17), Al- pherwetering - Annette van Vliet (15), Kanaalstraat - Raymonde de Vries (18), Heem- raadweg - Sylvia Bekkema (16), Peter Zuid- laan - Hannelore Kolster (17), Alpherwe- tering WADDINXVEEN - Vanwege het be reiken van de VUT-gerechtigde leef tijd zal de heer J. Broer, elektricien bij de Dienst Openbare Werken en Be drijven, zijn dienstverband bij de ge meente Waddinxveen met ingang van 16 maart 1990 beëindigen. Vanwege dit feit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de heer en mevrouw Broer-Pille een re ceptie aan te bieden op donderdag 15 maart 1990 in de kantine van de brand- weergarage, Noordkade 48, alhier. De receptie zal aanvangen om 15,30 uur en om 16.30 uur worden beëindigd. De re ceptie is voor iedereen toegankelijk. Woensdag 21 maart is er gemeenteraadsverkiezing. Dus deze tijd vindt u weer vele folders met mooie kreten van de politieke partijen in uw brieven bus. De Partij van de Arbeid doet deze keer niet mee aan het rondzenden van folders, stickers e.d. Wij vinden dat u recht heeft op een uiterst serieuze be nadering door de politiek. U zult volgende week het komplete Partij van de Arbeid-programma in uw brievenbus vinden. Hierdoor hopen wij er toe bij te dragen dat - indien u uw stemkeuze nog niet bepaald mocht hebben - u in staat wordt gesteld een goede en afgewogen keuze te maken. Indien u nog vragen over ons programma mocht hebben of eens persoonlijk kennis wilt maken met onze kandidaten, nodigen wij u uit om op maandag 19 maart tussen 19.30 en 22.00 uur naar het buurtcentrum de Boog aan de C. Huygenslaan te komen. Mocht u onverhoopt ons programma volgende week niet ontvangen neem dan even kontakt op met het secretariaat (tel. 16108). Het programma wordt dan alsnog bij u thuisbezorgd. Vooralsnog zei minister mr. Hisch Bal- lin te willen vasthouden aan de voorge stelde indeling van politieregio’s. Niet temin kon hij zich voorstellen dat de behandeling hiervan in de Tweede Ka mer tot wijzigingen zou kunnen leiden op basis van argumenten. Wellicht dat in die discussie gehoor gegeven zal kun nen worden aan de in Midden-Holland levende opvattingen. Niet alleen in het gemeentehuis, maar ook in de Ontmoetingskerk - waar mi nister mr. Hirsch Ballin in een politie auto naar toe werd gebracht - kwamen de politie-problemen ter sprake. De bewindsman van Justitie antwoordde in dezelfde geest ais aan het Raadhuis plein. Hij benadrukte goed te hebben geluister en alle argumenten te zullen mee laten wegen. WADDINXVEEN - Vrijdag 16 maart zal de eerste paal geslagen worden voor de nieuwe multi-functionele accommo datie in de wijk ’’Zuidplas”. Multi functioneel omdat zowel de sport, als het onderwijs en het sociaal-cultureel werk (peuterspeelzaal, wijkwerk) van de accommodatie gebruik zullen ma ken. In november 1990 zal, als alles vlot verloopt, de opening plaatsvinden. Wat er nog gemist wordt, is een naam voor dit gebouw. Daarom wordt er, nu de eerste paal wordt geslagen, een prijsvraag uitgeschreven. Iedere Wad- dinxvener, van jong tot oud, kan aan de prijsvraag deelnemen. De meest tref fende naam zal worden uitgekozen. Wie een idee heeft voor een naam kan die opsturen naar de gemeente Wad dinxveen ter attentie van de afdeling Welzijn en Onderwijs (Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen). Daarbij hoort dan wel een argumentatie waarom die naam is gekozen. De beoordeling van de ingediende na men en uiteindelijke keuze geschiedt door het college van burgemeester en wethouders. Degene die de ’’winnende naam” heeft bedacht, zal bij de opening van de ac commodatie een prijs ontvangen. De eerste paal voor de multi-functio nele accommodatie in de wijk ’’Zuid plas” zal vrijdag 16 maart de grond in gaan. Deze paal zal worden geslagen door de heer J. Meuleman, gemeente secretaris van Waddinxveen. Deze accommodatie zal ruimte bieden voor sociaal-cultureel werk (wijkwerk, peuterspeelzaal), sport en gymnastiek onderwijs (voor de vijf basisscholen in de wijk ’’Zuidplas”). Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788’-Na 18.00 uur: 01828-11951 ,7 NIEUWENHUTJZEN VISSER Ingezameld worden bruikbaar (en dus niet kapot) speelgoed, schoon gewas sen kleding voor kinderen van 0-6 jaar, kinderondergoed en waspoeder. Het gaat hier om een korte speciale Waddinxveense Roemenië-actie, waarvoor aansluiting is gezocht bij de Stichting Roemeniëcomité en de Stich ting Wereldkinderen. De familie Londema heeft in korte tijd de actie opgezet, daarmee een eigen bijdrage leverend aan de nood van het revolutionair bevrijde Roemenië. De in te zamelen spullen gaan mee in een konvooi van 20 vrachtwagens, die een week later zuilen vertrekken. Het speelgoed en de kleding gaat naar kinder- en weeshuizen in Roemenië. Wie wat heeft wordt verzocht contact op te nemen met de familie Londema. De spullen moeten goed in dozen wor den verpakt. Kleding en speelgoed graag apart. De inlevertijden op don- dens het politieke debat niet ontbre ken. De vijf politieke partijen hebben allemaal een verkiezingsprogramma opgesteld. Voor de PvdA is dat ’’Veilig en rechtvaardig”, voor het CDA ’’Sa men verantwoordelijk in de jaren ’90”, voor de VVD ’’Naar een beter leefkli maat”, voor de PCW ’’Principes in praktijk”, en voor D’66 gewoon ”Ge- meenteprogramma Democraten ’66”. Waddinxveen moet onder meer de ko mende vier jaar gaan bepalen waar nieuwe woningen gebouwd zouden kunnen gaan worden. Tussen de Tweede Bloksweg en de rijksweg of aan de andej'e kant van de Piasweg? Hoe is de toekomst van het hoofdwin kelcentrum "de Passage”? Komt er in sportpark ”de Sniep” een discotheek? Welke verkeersoplossingen zijn nog voor een verkeersveiliger en meer leef baar Waddinxveen? Wat ontbreekt er nog in de diverse Waddinxveense woonwijken? Hoe kan de werkgele genheid worden bevorderd en waar zullen nieuwe bedrijven zich na Coene- coop 1 en 2 kunnen vestigen? Wordt de tuinbouwveiling aan de Bredeweg een nieuw bedrijfsterrein? Hoe groot wil len we dat Waddinxveen groeit: 30.000 of misschien wel 40.000 inwoners? Veel vragen, veel gespreksonderwer penIn het grote politieke lijsttrekkers debat van maandagavond 12 maart in het Anne Frankcentrum vertellen de vijf lijsttrekkers van PvdA, CDA, VVD. PCW en D'66 wat ze vinden wat er in de komende vier jaar in Waddinx veen moet gaan gebeuren. Dat is be langrijk voor alle Waddinxveners. Burgemeester C.M. van der Linden (rechts) ontvangt Justitie-minister mr. Ernst Hirsh Ballin. Links adjudant M.W. Blom. (Foto: Sjaak Note- boom). WADDINXVEEN - Minister mr. Ernst Hirsch Ballin van Justitie is maandagavond in Waddinxveen ge weest. Hij werd eerst in het gemeente- hu"s aan het Raadhuisplein ontvangen en was daarna aanwezig op een verkie zingsbijeenkomst van het CDA in de Ontmoetingskerk. Op het gemeentehuis ontmoette de mi nister de burgemeesters C.M. van der Linden van Waddinxveen, drs. J.H. Boone van Gouda en drs. J. Spros van Boskoop. Ook waren er politiemensen en korpschefs van de rijks- en gemeen tepolitie uit Midden Holland aanwezig. De eerste burgers en polititemensen maakten van de gelegenheid gebruik om minister Hirsch Ballin op andere gedachten te brengen voor wat de reor ganisatie van de rijks- en gemeentepo litie betreft. Met minister drs. C.I. Dales van Bin nenlandse Zaken is de minister van Jus titie namelijk van mening dat er in ons land 23 nieuwe politieregio’s moeten komen. Eén van die regio’s is Groot-Rotter- dam, waartoe de politiemensen in Mid den-Holland gerekend zouden moeten worden. Maar Midden-Holland wil zich bij Groot-Leiden gevoegd zien, omdat het dan mogelijk blijft grote aandacht te schenken aan de kleine cri minaliteit. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat als er in de Goudse regio door de politie WADDINXVEEN - De familie D. Londema aan de Prinses Irenestraat 28 (tel. 01828-18247) is een bliksemactie begonnen voor de kinderen van Roemenië. Komende zaterdag rijdt er al een vrachtwagen van het Wad dinxveense transportbedrijf Asscheman naar het verzamelpunt in Werk hoven met naar wordt gehoopt veel Waddinxveense spullen. Van links naar rechts de leden van de Waddinxveense meidengroep: Raymonde de Vries, Angelique van Kolster, Anetta van Vliet en Wendy Bradshaw. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Waddinxveen heeft een meidendansgroep. De acht jonge vrouwen uit alle delen van Wad dinxveen, die elkaar op school, in het werk of in de eigen woonwijk hebben leren kennen, noemen zich "Front Sta ge". De groep bestaat uit; - Veda van Offeren (17), Berken- gaarde k •V. - Tl CA r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1