Middenstand richt woede NKF Kabel Goed bestuurde en veilige gemeente PAUL VAN SCHIE 2 BMENSENB FORD SERVICE ZEER ENTHOUSIASTE MEDEWERKSTER |onni=vi=i.i> Frisse bollen werkt weer „Reeuwijk Omstreken” GUIT S op KNOV bij KW-plein 'SS! DEMOCRATEN Volgende week uitslluitsel v.d. linde ONDERLINGE BRANDVERZEKERING borduren Lampionnen optocht in Groenswaard Expositie machinaal Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid WONING ONDER WATER VOETS HAZERSWOUDE Ingebruikname op 19 maart 49,50 AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! VRIJDAG BAZAR SOOS Kleding- beurs op 26 maart Onafhankelijk Nieuwsblad MW schoenen Bremmer FL+RIDk Partij van de Arbeid - Lijst 1 Bep Vermeij HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN MET SPOED GEVRAAGD: FORMULE I OP DE GRASMAT Poort dicht De enige progressieve partij in Waddinxveen MAART LENTEMAAND Meest haalbaar TROS fBremmer Eenjarige? OLYMPIADS? UITZENDBURO’S WIJ VUEGEN NOG VOOR U. I 3 1 VAN DER LOO “Verantwoordelijk zijn, mèt en voor elkaar”. 16-25 JAAR DE AANHANGWAGEN-SPECIALIST L alle verzekeringen Uw televisiedokter S. ATTEMA Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 VOOREEN VERKIEZINGS PROGRAMMA TEL. 01828-13950 HONDA Speciaal Aanbevolen ons lentemenu ENKELASSER VANAF 1.450EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985- EXCL. B.T.W. S ^RIJOPLEIDING op VIDEO 7 HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ Het CDA kiest voor u uw keus voor het CZM LIJST 4 13 715 j 45e Jaargang - No. 2174 D3 JS' Vogellaan 22 Boskoop 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 INTERIEURVERZORGING NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL. 01828-10170 AUTOMOBIELBEDRIJF -in het nieuws- De kringloophalte is één van de vele maatregelen uit het actieprogramma ’’Afvalhoud het apart!”. PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-12110 richt zijn met schitterende handwer ken, baby- en kleuterkleding, levens middelen, bloemen en planten. Voor de kinderen is er een kleurwed- strijd en zijn er diverse spelen. Tevens draait voortdurend het rad van avon tuur met een keur van leuke prijzen. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 De wilde staking, om hun protest tegen DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Meer informatie: 066, Zuidplaslaan 12 Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen - Telefoon 01828-13061 Na 19.00 uur: 01828-19319 Technologische voorsprong op Formule I circuits. Basis voor alle Honda gazonmaaiers. Voor elk gazon is er wel een Honda. Dorpsstr. 277 - 01728-8141 Woensdag 14 maart 1990 Doe-het-zelfmaterialen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01B28-12S96 Koordeinde 76a Waddmeveeo Donderdagavond brak een wilde sta king uit toen uit de eerste conclusies van een tussenrapportage viel op te ma ken dat niet alleen de gewone produk- tie van telecom^nunicatiekabels naar Delfzijl zal worden overgplaatst, maar ook de vervaardiging van speciale ka bels. Waddinxveen had gehoopt dat deze be langrijke produktie, die in omvang en betekenis alleen maar zou kunnen toe nemen. aan de Noordkade gevestigd zou kunnen blijven. Maar de strohal men die de werknemers daarvoor in handen dachten te hebben blijken niets waard te zijn. WADDINXVEEN - In het buurtcen trum De Boog aan de C. Huijgenslaan wordt zaterdagmiddag 24 maart een ex positie gehouden met werkstukken ma chinaal borduren van buitenlandse vrouwen. Deze middag zal het borduurwerk ge toond worden dat de Turkse en Marok kaanse vrouwen gemaakt hebben. Ge- meente-ambtenaar J.H. Eling zal om 14.30 uur aan de vrouwen certificaten uitreiken. De middag zal ook muzikaal omlijst worden door de muziekgroep Mano- lya. Er zullen ook Turkse hapjes aan wezig zijn op de fraai geborduurde ta felkleden. WADDINXVEEN - Zaterdagavond 10 maart heeft de Waddinxveense rijkspolitie zich loegang verschaft tot een woning aan de Peter Zuidlaan na klachten van wateroverlast vanuit die woning. Eenmaal binnen bleek de stortbak over te stromen. Dit terwijl de bewoners met vakantie waren. De gehele woning stond inmiddels blank en het water zorgde voor de no dige overlast in een daaronder gelegen garage. De woningbouwvereniging heeft de woning weer dichtgemaakt. WADDINXVEEN - De produktiemedewerkers van NKF Kabel BV aan de Noordkade hebben weer rumoerige dagen achter de rug in de langsle pende strijd over het mogelijke behoud van de vestiging in Waddinxveen. van de winkelopneingstijden. Zo wordt het uiterste tijdstip van maandag tot en met vrijdag van 18.00 naar 18.30 uur verlegd, wordt het uiter ste tijdstip zaterdags van 17.00 naar 18.00 uur verschoven en worden de to tale openingstijden uitgebreid van 52 naar 55 uur. Wij zijn de gehele week vanaf 09.00 uur geopend en op vrijdag, zaterdag en zondag ook 's avonds Restaurant A.P. van Neslaan 1 2771 DE Boskoop tel.: 01727-14886 c o 2 c_ o Voor de TROS-camera staan in de doe-het-zelf-zaak van De Bas aan de Jan Dorrekenskade-Oost Kees de Bas, Jan Mulder en Piet Spa. (Foto: Sjaak Noteboom). /eekblaü voor Waddinxveen f HUIS-AAN-HUIS IN A ÏATA11K.TVX7I7171A.T WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van het Koninklijk Ne derlands Ondernemers Verbond (KNOV) - de plaatselijke midden- standsvereniging - heeft in de afgelopen dagen fel protest aangetekend te gen het Haagse compromis om de winkels in ons land voortaan drie uur wer week langer open te laten zijn. Vooral het feit dat de eigen organisatie KNOV aan dit compromis had meege werkt zette bij de bijna 100 leden van de Waddinxveense middenstandsver- eniging veel kwaad bloed. Naar het KNOV-hoofdkwartier in Rijswijk gin gen dan ook signalen dat werd overwo gen desnoods massaal het lidmaatschap van deze organisatie op te zeggen. Het landelijke KNOV betoogde tegen over de protesterende middenstanders dat het compromis het meest haalbare was. Als er niet aan zo’n oplossing was meegewerkt had de politiek ingegre pen en waren er naar alle waarschijn lijkheid nog ruimere openingstijden uitgekomen. Daarom werd gekozen voor het minst kwade, zeker omdat de KNOV ervan overtuigd is dat verreweg de meeste winkeliers vast zuilen hou den aan de huidige openings- en slui tingstijden. WADDINXVEEN - In Groenswaard 2 en 3 wordt vrijdagavond 16 maart een lampionnenoptocht gehouden. De mu zikale begeleiding is in handen van de harmonie Concordia. De lampionnenoptocht begint om half acht aan de Wingerd. Het organise rende Wingerdcomité hoop dat ditmaal de regen geen spelbreker zal zijn zoals tijdens beide voorgaande lampionnen optochten. Dat bericht leidde tot veel landelijke publiciteit en een uitgebreid onder werp in de dinsdagavond uitgezonden aflevering van de actualiteitenrubriek TROS-Aktua. Daarvoor waren dins dagmorgen opnamen in het winkelcen trum ”de Passage” en het Brugcentrum gemaakt, werd er gesproken met de winkeliers C. de Bas, G. Smakman en Jac. Vis en met werknemer P. Spa van de doe-het-zelf-zaak De Bas en kwa men NCOW-voorzitter J. ten Hoopen en algemeen secretaris van de FNV Dienstenbond GToussaint voor de ca mera aan het woord. De TROS-tv maakte ook opnamen aan het begin van de dinsdagavond in Par tyhome gehouden jaarvergadering van de KNOV-afdeling Waddinxveen. Daar werd in aanwezigheid van vier vertegenwoordigers van de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf stoom afgeblazen tegen de medewerking aan het compromisvoorstel tot verruiming de voorgenomen sluiting kracht bij te zetten, werd in het weekeinde beëin digd. Maandagmorgen bleef de poort van het bedrijf nog gesloten, zodat er op en om de Noordkade sprake was van een chaotische verkeerssituatie. De rijkspolitie trad wat regelend op en de Noordkade werd die dag afgesloten. Dinsdag ging de toegangspoort weer open. De blokkade werd opgeheven na overleg met de vakbonden CNV en FNV. Eindprodukten zouden weer naar de klanten vervoerd kunnen wor den, hoewel spullen voor Delfzijl voor lopig blijven staan waar ze nu staan. Volgende week zal meer duidelijkheid komen over de feitelijke toekomst van de zetel Waddinxveen. Uit alles blijkt dat het nu d’er op of d’er onder is. Wel licht komt er dan een einde aan de al bijna anderhalf jaar durende onzeker heid. Aan het einde van dit schooljaar zal A. KUNST, directeur van de hervormde Rehobothschool aan de Sperwerhoek, gebruik te maken van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden. Het be stuur van de Hervormde Schoolvereni ging heeft daarom per 1 augustus 1990 tot nieuwe directeur van de Rehoboth school benoemd A.T. KOOREVAAR uit Hoevelaken. De heer Koorevaar (45) is in Hoevelaken al geruime tijd di recteur geweest van de chr. basisschool ’’Schimmelpenninck van der Oye”. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 WADDINXVEEN - In het Anne Frank-centrum wordt komende vrij dagmiddag en -avond de jaarlijkse ba zar gehouden van de Stichting Ouderen Onderling Sociëteit. De opening van de bazar, die duurt van 14.00-20.30 uur, wordt verricht door oud-CDA-raadslid mevrouw H.J. Groenendijk-Barnard. De jaarlijkse SOOS-bazar wordt ge houden ten behoeve van het ouderen werk, wat inhoudt het organiseren van soos-middagen, een reisje en kerstmid- dagen. Op de bazar zullen diverse stands inge- WADDINXVEEN - Zoals reeds is aangekondigd wordt er in De Bonke- laar weer een kinderkledingbeurs ge houden. Deze vindt plaats op maandag 26 maart. De indeling van de beursdag is als volgt: Inname van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Verkoop van 13.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur. Tijdens de middagverkoop wordt er re gelmatig nieuw ingenomen kleding op gehangen. De tijd die men moet wach ten voor inschrijving kan nu gebruikt worden om vast kleding te kopen. Er kan zomerkleding worden ingele verd in de maten 92 t/m 176. Geen schoeisel, ondergoed of pyjama’s. De kleding die niet terug hoeft gaat naar een goed doel. Zoals bekend worden de prijzen vast gesteld aan de hand van richtprijzen, maar wel in overleg met de verkoper. Om de verkoop vlot te laten verlopen en iedereen een ruime keuze te geven wordt men verzocht niet meer dan 5 stuks van dezelfde soort en maat tege lijk uit het rek te nemen om te passen en niet gekozen kleding zo snel moge lijk terug te hangen. Om problemen bij de uitbetaling te voorkomen wordt men bovendien verzocht te betalen met kleine coupures. Liever geen cheques. Bij koop en verkoop wordt het af te re kenen bedrag met 10% verhoogd, res pectievelijk verlaagd. Dit bedrag wordt gebruikt ter bestrijding van de onkos ten en voor de twee Foster Parents Plan pleegkinderen die de kledingbeurs heeft in Guayaquil (Equador). Niet verkochte kleding en/of geld kan worden afgehaald op dinsdag 27 maart, uitsluitend tussen 10.30 en 11.30 uur. Wat niet wordt afgehaald vervalt aan de beurs. Indien gewenst kan men voor nadere inlichtingen bellen met tel. nr. 14841 in Waddinxveen. GEEF EENS EEN BOEKENBON Dèt geeft pas blijde gezichten! BOEKHANDEL VELDWIJK Passage 53 - Tel. 01828-12620 SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 WADDINXVEEN - Volgende week maandagmiddag 19 maart om vier uur zal milieuwethouder K.W.Th. van Soest (VVD) de vierkante kringloopcontainers aan het Koningin Wilhelminaplein vervangen door kringloopbollen. Met plaatsing van deze kleurige bollen heeft de gemeente Waddinxveen het uiterlijk van de kringloophalte willen opvrolijken. De bollen hebben aan trekkelijke vormen met praktische openingen en frisse kleuren. Voor gekleurd glas zullen er drie groene bollen geplaatst worden. Voor wit glas komen er twee witte bollen. Voor papier komt er een blauwe; voor textiel een oranje en voor blik een gele bol. Tevens zal in één van de glascon tainers een batterijvanger worden ge monteerd. De bollen zijn van kunststof gemaakt en dus veel lichter om te legen dan de oude bakken. Met deze ronde variant zal de inhoud van de containers opti maal worden benut. In de vierkante bakken vormden zich bij de openingen piramides, waardoor deze snel verstopt raakten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1