Gemeente was verkeerd bezig SÉ ARMADA B.V GU/T rS DANSAVOND ÜMENSENB Oog valt op vierde lokatie: Be Fair-voetbalcomplex v.d. linde GEVESTIGD EENDAAGSE VERKOOPEXPOSITIE Directie wisseling bij ABN Vanavond extra editie Kabelkrant Modeshow van Bac Staatsprijs voor drs. P. Kavelaars Goedgekeurd Onafhankelijk Nieuwsblad ■MUMU OLYMPIA tl HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN s o 2 Zondag 25 maart l'HARWA" ZEER LAGE PRIJZEN!!! 7UTZENDBUROS WIJ VMEGEN nog voor u. Idee drie Idee vier Idee één f Bommer SCHOENEN Idee twee ■Mi IN MAART DESSO SHOW BIJ ADMINISTRATIE- EN BELASTINGADVIESBURO Armada B.V. heeft vaste contacten met registeraccountants voor, indien nodig, accountantsverklaringen bij de jaarrekening, krediet aanvragen, subsidies enz. In voorkomende gevallen wordt nauw samengewerkt met andere externe adviseurs, zoals advocaten, notarissen, banken en pensioenadviseurs. ADRES: NESSE 34 2741 ES WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-19925 - garantie op nieuwe auto s - garantie extra SERVICE - 6 jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit - reparaties levenslang gegarandeerd - deze dealer-service begint bij: fe O X ^RIJOPLEIDING op VIDEO y IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR GRATIS KOFFIE GRATIS SURPRISE’S J HAKKEN-KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ MNHHHHIi l Winkelhart op De gaande en de komende ABN-bankdirecteur. Rechts W. Oosterom en INTERIEURVERZORGING z< DANSSCHOLEN verkeerstech- door BERT WOUDENBERG NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL. 01828-10170 FAX: 01828-19199 AUTOMOBIELBEDRIJF Tot verkeerstechnisch medewerker bij de dienst van Openbare Werken en Be drijven is met ingang van 1 mei 1990 in tijdelijke dienst met een proeftijd van een jaar de heer O.W. BLOM te Zoe- termeer benoemd. Ingaande 16 maart 1990 is de heer H.M. ZANDBERGEN, werkzaam als technisch medewerker bij de dienst van Openbare Werken en Bedrijven, in vaste dienst aangesteld. Ingaande 16 februari 1990 is de heer J.H. QUINT waarnemend chef van de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst van Openbare Werken en Bedrijven, in vaste dienst aangesteld. NIEUWENHUIJZEN VISSER Voor de periode van 1 februari tot en met 31 maart 1990 is mevrouw VAN WEERT te Waddinxveen aangesteld tot WIO-leerkracht bij de openbare ba sisscholen voor 24 uur per week. Doe-het-zeffmatenalen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 20 J 2 DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 eekblad voor Waddinxveen I - -O -in het nieuws- F taP'jt r gordijnen vinyl to zonwering P matrassen -r Bedtextiel Groensvoorde 12 -1-M-- waouinxvoen Tsl. 01828-16119 van prachtige obevertscrmoenjen op Innen r Hotel Restaurant ’NEUT. Barendstraat 10. Boskoop. Een grote keuze aan: landschappen (ook Nederlandse), zeegezichten, bloemen, stadsgezichten, stillevens en ander werk Meer dan 250 doeken, zowel klassiek als modem. Zondag 25 maart a.s. van 11.00 tot 18.00 uur links zijn opvolger A. ABostelaar. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Direct na de uit zending van BRT Nederland 2 ver schijnt de Kabelkrant Waddinxveen vanavond (woensdag 21 maart) op het scherm met een extra editie over de uit slag van de gemeenteraadsverkiezin gen. Het bebouwen van het Be Fair-com- plex lijkt ideaal. Er zijn geen onder- handelingen met grondeigenaren no dig, want de gemeente is er zelf eige naar van. Er hoeft heel weinig te wor den gesloopt, behalve dan de pas met veel zweet en tranen verbouwde club- accommodatie, en er is van een bijna maagdelijke situatie sprake. En dat is goed voor de situering van de winkels en woningen, het parkeren en het ver keer. Zo zou de Prinses Beatrixlaan bij het Stationsplein doorgetrokken kunnen worden naar de Sniepweg, zodat er rondom het nieuwe complex gereden kan worden. De plek is voorts - zeker ook ten opzichte van de uitbreidingen en omliggende gemeenten - zeer cen traal gelegen. Misschien zou zelfs het NS-station nog een beetje opgeschoven kunnen worden. Voor het winkelcentrum op het Be Fair-complex wordt de Passage ge sloopt. Die 15 jaar oude panden waren toch al aan een grootscheepse renova tie toe. De winkelstrip met eigenaren zouden een financiële tegemoetkoming moeten krijgen om - evenals hun colle ga’s van de overkant - de overstap naar ”Be Fair” te maken. De Passage zou weer een doorgaande weg kunnen wor den. Blijft over de verplaatsing van Be Fair- voetbal. Daarvoor zijn twee lokaties: achter het scholencomplex langs de Ka naaldijk en bij Coenecoop 1 en aan de andere kant van de Piasweg tussen ma nege Reigersburgh en de Onderweg. Hoe het zal vergaan met idee vier zal duidelijk zijn over zo’n twee maanden. Het gemeentebestuur denkt dan alle gegevens op een rijtje te hebben voor een goede en verantwoorde keuze. ten oosten en ten westen van de Passa ge. Al gauw werd gevonden dat bou wen langs de Kerkweg-Oost niet ver kiesbaar was. Het gebied was te langgerekt voor een goed winkelcentrum, er zaten al te veel moeilijk opvulbare ’’gaten” in het Brugcentrum, de villa’s langs de Kerk weg-Oost zouden allemaal gesloopt moeten worden en met de lintvormige winkelbebouwing zou de verkeerspro blematiek bij de Passage verre van ide aal opgelost kunnen worden. Idee één verdween van tafel. In de afgelopen week is grote beroering ontstaan over het naar buiten komen van het al in ruime kring van gemeente raad, ambtenaren, middenstand en be drijfsleven bekende idee om definitief af te zien van een koppeling Passage- Brugcentrum, het realiseeren van Pas sage-West (in de richting van het NS- station Waddinxveen) en het slopen van de bejaardenwoningen langs de Prins Bernhardlaan. Daarop werd werk gemaakt van een al bij burgemeester mr. A.G. Smallen- broek (1976-1981) bestaande ’’droom- lokatie” in het centrum: Be Fair-voet- bal. Er wordt immers bij uitbreiding van bouwactiviteiten altijd gauw geke ken naar sportcomplexen. Dat was ook het geval met het sport park ”de Sniep” toen gestoeid werd over de preciese lokatie van de nieuwe woonwijk Zuidplas. Verplaatsing van het complex speelde toen ook, maar bleek mede onmogelijk door de aanwe zigheid van het zwembadcomplex. In tussen vindt er wel een herschikking plaats, zodat in de buurt van de hockey velden toch woningen gebouwd kun nen worden. Aan de heer B.J. VAN HAREN, me dewerker bij de Reinigingsdienst van de dienst Openbare Werken en Bedrij ven, is op eigen verzoek ingaande 1 maart 1990 eervol ontslag verleend. SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA-TEL. 01820-22022 Er werd gezocht naar een derde alter natief. Het is misschien ongelooflijk maar waar, want de gemeentelijke werkgroepen durfden het aan te gaan denken aan de sloop van de ruim 40 be jaardenwoningen naast Huize Sou- burgh aan de Prins Bernhardlaan. Een maquette werd gemaakt om te laten zien dat op die manier Waddinxveen aan een echt winkelhart geholpen zou kunnen worden. En als later C.P. Broer BV toch aangekocht zou kunnen worden zou het allemaal nog idealer worden. Maar al gauw werd gevonden dat de sloop van deze lieflijke bejaardenwo- ningen uit 1961 volstrekt maatschappe lijk onaanvaardbaar zou zijn en tot op stand onder de plaatselijke bevolking zou leiden. Ruimtelijk ging het om een zeer interes sant en schitterend gebied met vele goede mogelijkheden, maar dit zou in Waddinxveen echt niet kunnen. Idee drie verdween van tafel en daarmee alle grootscheepse sloopplannen in het centrum van dit Gouwedorp. Verder slaagde de heer A.A.A. MOONS uit Waddinxveen voor het of ficiële Praktijkdiploma Moderne Be drijfsadministratie (MBA). BE is Bedrijfseconomie, BC is Be- drijfscalculatie, ST is Statistiek en ETV is Economisch Technische Verschijn selen. Burgemeester C.M. van der Linden kwam toen op het idee om het Be Fair- voetbalcomplex te gaan bebouwen met winkels, woningen, parkeerplaatsen en wegen. Voor zijn idee toog hij buiten het college van B. en W. om op pad en toen het wat vastere vormen kreeg dropte hij het bij de gemeentelijke werkgroepen, die uit een impasse kwa men en weer enthousiast aan de slag gingen. Woensdag 21 maart 1990 MOERKAPELLE ZEVENHUI ZEN - Bac Mode houdt volgende week weer twee modeshows met de nieuwste lente- en zomermode voor jongen oud. De modeshows, die in de eigen zaken worden gehouden en beide om acht uur beginnen, zijn op dinsdagavond 27 maart in Moerkapelle en op woensdag avond 28 maart in Zevenhuizen. Bij muziekvereniging Concordia is E. BOUMAN afgetreden als voorzitter. Na twee jaar voorzitter te zijn geweest van Concordia heeft hij besloten zijn functie over te dragen. De heer F. AL- BLAS is gekozen als nieuwe voorzitter van muziekvereniging Concordia, na 17 jaar lid van het bestuur te zijn ge-- weest. Ook is de heer J. VISSER, voornamelijk belast met de drumband, afgetreden. Hij heeft 12 jaar in het be stuur gezeten. Na een opleiding bij instituut Praehep zijn de volgende personen uit de regio geslaagd voor één of meer certificaten van het Staatsexamen SPD: mej. W.C. STAM (BE)(Moerkapelle), mej. G.J.A. HAZELBAG (BE en ETV), A.H.M. DE HEER (BE), E.C. VER MEULEN (BE en BC)(Waddinxveen) en mej. M. V.D. BERG (BC), mej. J. OUDIJK (BE), P.J. VAN RIJS (BC en ST), A. VAN ROOIJEN (BC) uit Zevenhuizen. puinhoop taboe WADDINXVEEN - Er komt in Waddinxveen geen écht winkelhart op de puinhopen van een belangrijk deel van het huidige centrum in en rond de Passage. Dat is maatschappelijk onaanvaardbaar, financieel onbetaal baar en nog verre van probleemloos. Vandaar dat gemeentelijke werk groepen het oog hebben laten vallen op een vierde lokatie voor het reali seren van een winkelhart zonder hartinfarct: het voetbalcomplex van de christelijke sportvereniging Be Fair in het Warnaarplantsoen bij de Ka naaldijk en de Sniepweg. Het bebouwen van het Be Fair-com plex is de laatste geschikte ruimtelijke mogelijkheid om Waddinxveen einde lijk aan een centrumvoorziening te hel pen, die de koopkracht vast houdt. Op dit vierde idee wordt al een half j aar ge studeerd, maar ook nu is het moeilijk de financiële eindjes goed aan elkaar te knopen. Het gaat hier om 16.000 vier kante meter woningen en winkels, waarvoor ook het tenniscomplex van De Gouwe Smash en het Warnaar plantsoen aangetast zullen kunnen worden. WADDINXVEEN - Met het onge wild naar buiten komen van de ideeën om het Be Fair-voetbalcom- plex te bebouwen met winkels en woningen krijgt het gemeentebe stuur op deze verkiezingsdag een dikke onvoldoende. B. en W. en de gemeenteraadsle den hebben veel te lang gewacht om de bevolking op deugdelijke en tijdige wijze te informeren over de levende gedachte rond de nieuwe (vierde!) lokatie voor een echt win kelhart dat Waddinxveen al jaren ontbeert. Het Weekblad voor Waddinxveen was eind oktober/begin november 1989 al op de hoogte van de Be Fair-lokatie. Op dinsdagavond 14 november 1989 hebben wij in de grootst mogelijke vertrouwelijk heid ten huize van burgemeester C. M. van der Linden aan de Pias weg gehoord waar hij - en later ook anderen - mee bezig was. Op dat moment had even iets eer der de Bodegraafse advocaat mr. La Gro, de juridisch adviseur van C.P. Broer BV in de Passage, tij dens een etentje in ’t Baarsje van onze eerste burger gehoord dat Passage-West voorbij was. C.P. Broer BV kon dus blijven zitten waar hij zit en verplaatsing was voorlopig van de baan. Vijf maanden geleden heeft de redactie van het Weekblad voor Waddinxveen zich dus met moeite laten overtuigen dat vroegtijdige publikatie van dit burgemeesterlijk idee te veel negatieve gevolgen zou hebben, waardoor wij onnodig veel te lang hebben moeten zwijgen over de nieuwe plannen van de ge meente. Nadien werden ook gemeente raadsleden, het bestuur van Be Fair-voetbal en de KNOV-afdeling Waddinxveen worstelt al weer jaren met de plek van het hoofdwinkelcen trum. Aanvankelijk bestond de ge dachte het broodnodige winkelhart te realiseren door de Passage aan het Brugcentrum te koppelen. Hierover bestonden oude gedachten en afspra ken. Het winkelcentrum Brug is steeds in de weer geweest om dit ook voor el kaar te krijgen. Maar de gemeente ging aan de slag met het vergelijken van de ’’bouwlokaties” Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Tuinhout - Sierbestrating T* 0,??'.12S96 WADDINXVEEN - De aan het Woubrechterf 39 wonende Wad- dinxveense auteur drs. P. Kave laars krijgt dit jaar de Staatsprijs voor Fiscaal-Wetenschappelijke Publikaties 1989 uitgereikt voor zijn 1987 en 1988 verschenen fis- caal-wetenschappelijke publika ties. Dat heeft staatssecretaris drs. M.J.J. van Amelsvoort hem in een brief laten weten. De uitreiking van de Staatsprijs is bepaald op maan dag 21 mei. Drs. P. Kavelaars is 31 jaar en woont sinds 1984 in Waddinxveen. Hij is directeur van het weten schappelijk bureau van een belas tingadviesbureau in Breda en we tenschappelijk medewerker aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. De Waddinxvener schreef twee boeken, was mede-auteur van drie boeken en was (mede)eindredac- teur van nog eens 4 boeken. Boven dien publiceert hij regelmatig in het Weekblad voor Fiscaal Recht. De Staatsprijs voor Fiscaal-Weten schappelijke Publikaties is in 1971 ingesteld en beoogt een stimulans te zijn voor met name jongere au teurs. In het verleden is de prijs toege kend aan drs. F.Th. Gubbi, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. C. van Raad, mr. E.P.J. Wasch, mr. J.P. Krui mel, dr. R.E.C.M. Niessen en mr. P.J. Wattèl. Aan de onderschei ding is momenteel een geldbedrag verbonden van 5.000, Het besluit van de staatssecretaris is gebaseerd op een rapport van de jury, bestaande uit de heren mr. J. van Soest, prof. dr. S. Cnossen en prof. mr. C.A. de Kam. Met hen is hij van oordeel dan drs. P. Kave laars in de fiscaal-wetenschappe- lijke publikaties die hij in de jaren 1987 en 1988 het licht heeft doen zien, onder meer het terrein van het sociale zekerheidsrecht op heldere wijze heeft beschreven en toege licht, en dat hij aan het in kaart brengen van en aan de gedachten vorming over dit onderwerp een wezenlijke bijdrage heeft geleverd. WADDINXVEEN - De ABN- bank aan de Kerkweg-Oost krijgt een nieuwe directie. Directeur W. Oosterom uit Waddinxveen heeft b«sloten deze maand de actieve dienst te verlaten. Zijn opvolger is de Waddinxvener A.A. Bostelaar. Van de heer Oosterom zal afscheid genomen worden tijdens een op woensdagavond 28 maart in het bankgebouw te houden receptie van 17.00-18.30 uur. De ABN-bank in Waddinxveen valt onder de directie van de Alge mene Bank Nederland NV in Gou da. Die kogel ging door de kerk toen de ge meenteraad op 23 september 1987 be sloot na een gedegen en complete ver gelijking van de voor- en nadelen tus sen de uitbreidingen Passage-Oost en Passage-West te kiezen voor Passage- West. Een intentieverklaring van het nieuwe winkelhart daar tussen gemeente, MAB Projectontwikkeling BV en het Be drijfsfonds voor de Metaalindustrie (de belegger van de huidige 15-jarige Pas sage) lag daaraan ten grondslag. Maar voor Passage-West moest de ge reformeerde Kruiskerk, Het Trefpunt, het Groene Kruisgebouw, de fabriek voor bakkerijgrondstoffen C.P. Broer BV en een aantal woningen bij het Sta tionsplein plat. Op die manier zou de Passage 100 meter langer kunnen wor den, een verdiepte parkeerplek voor 220 auto’s krijgen en uitgroeien tot een echt winkelhart van 5.800 vierkante meter extra tot 11.000 m2. Lang niet iedereen had goede hoop op de komst van dat winkelhart, want er moest veel worden gesloopt en de ver keer- en parkeersituatie zou nogal wat problemen kunnen geven. Bovendien was daar de verplaatsing van de fabriek voor bakkerijgrondstoffen C.P. Broer BV. Voor de sloop van dit pand vraagt C.P. Broer BV zo’n 6,5 miljoen gulden, ter wijl de gemeente hooguit 3,5 miljoen gulden op tafel kan of wil leggen. Een onoverbrugbaar verschil derhalve van drie miljoen gulden. Bovendien zou het blijven gaan om een ’’propperig” winkelcentrum, waar veel geld in de grond gestopt moet worden voor het parkeren. En eigenlijk moest er wel erg veel gesloopt worden, terwijl er allerlei problemen in de sfeer van de ruimtelijke ordening en het verkeer i niet helemaal opgelost zouden kunnen worden. Idee twee verdween van tafel. Waddinxveen vertrouwelijk geïn formeerd. Maandenlang hebben deze bestuursleden en raadsleden naar buiten moeten praten over Passage-West, een gepasseerd sta tion. De realiteit was anders. Op concrete vragen van VVD- raadslid Jaap van den Berg is tot driemaal toe afhoudend gerea geerd in de gemeenteraad en in raadscommissies. Het hoogtepunt van het gedraai en de verkeerde voorlichting werd vorige week maandagavond tijdens de forum avond in het Anne Frank-centrum bereikt. Daar zaten gemeenteraadsleden het publiek ’’voor te lichten” over een achterhaald plan. Daar werd onwaarheid gesproken, terwijl wet houder Paul van Schie (CDA) op nieuw onbehoorlijke vingerwijzin gen zat te geven. Wat B. en W. en de gemeente raadsleden de afgelopen maanden hebben gedaan laat zich op deze verkiezingsdag omschrijven als on behoorlijk, onfatsoenlijk en zeer onzorgvuldig. De portefeuillehouder ruimtelijke ordening, woningbouw, bedrijfs terreinen en voorlichting, burge meester C.M. van der Linden, mag zich dat het meest aantrekken. Want hij is de aanstichter van het kwaad dat voor wantrouwen heeft gezorgd en dat bestuursleden van Be Fair en KNOV ernstig heeft ge blameerd. En in zijn kielzog zijn ook de an dere wethouders en gemeente raadsleden mede-verantwoorde- lijk. Er is naar de bevolking toe de komende tijd heel wat goed te ma ken. Een ruiterlijke verontschuldi ging en meer uitleg was vorige week beter geweest dan een mager en nietszeggend communiqué. Ontzettend jammer allemaal op de dag dat Waddinxveen in goed ver trouwen een nieuwe gemeenteraad kiest. Een domper op de verkie- zingsvreugde. WADDINXVEEN - Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft inge stemd met de volgende Waddinx- veense besluiten: - eerste wijziging Bouwverordening. - aanpassingen vanwege wensen- en middelenpakket. - aanvullend krediet nisch medewerker. - krediet verkeersregelinstaliatie kruisplint Kanaalstraat/Stationsstraat. 45e Jaargang - No. 2175 i, .'U'; 'Ai:.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1