Westnederland wil 60-100 part-timers Politiek: Geen pottekijkers UITSLAG VAN BASTIAAN VERKIEZING Kritiek op surveillancebeleid in Waddinxveen Expositie van Joke Dijkhuizen v.d. linde Partijen onderhandelen in het geheim Voor gemeenteraad 1990-1994 Rommelmarkt Leon van Gelder In W’veen is het niet onrustiger L A Burgemeester: ’’Flauwe kul om weg te gaan uit Het Trefpunt AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! Vr Nieuwsblad Onafhankelijk 1. PvdA 2. CDA 3. VVD 4. PCW 5. D’66 2494 3148 2365 2486 1431 5 6 4 4 2 20,92 26,40 19,83 20,86 12,00 lit INSCHRIJFFORMULIEREN INLEVEREN Bremmer HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN DINER- DANSANT ZATERDAG 7 APRIL MET MUZIKALE MEDEWERKING VAN VALENTINE VASA FKRIDk OPTIEK Onderbezetting i'HARWA" Leon van Gelder Procedures Westnederland PCW T[jremmer SCHOENEN Gouda OLYMPIA^^UITZENDBURO’S IwEATw W 55 IN MAART DESSO SHOW BIJ king met de uitkeringen) en het beeld van het beroep van busbestuurder. 1 Uw televisiedokter S. ATTEMA HEEFT U DE ANTWOORD KAART UIT ONZE FOLDER AL INGESTUURD IN VERBAND MET DE VERBOUWING ZIJN WIJ OP 2, 3 EN 4 APRIL GESLOTEN. f A.P. van Neslaan 1 - Boskoop 01727 - 14886 of 14283 ^RIJOPLEIDING op VIDEO 7 DONDERDAG 5 APRIL STAAN WIJ WEER VOOR U KLAAR! GRATIS KOFFIE GRATIS SURPRISE S HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ ENKELASSER VANAF 1.450- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985,- EXCL. B.T.W. ®3DO<< DE AANHANGWAGEN-SPECIALIST VlwWW uw poelier Cock 0p woensdag 28 maart tussen 19.00 en 20.00 uur in Restaurant Florida, A.P. van Neslaan 1, Boskoop. Eventueel kunnen de formulieren na 20.00 uur nog ingeleverd worden bij John de Bruin, Voorofscheweg 223, Boskoop. HET BESTUUR STICHTING LUILAKVOETBAL BOSKOOP WIJ VWEGEN NOG VOOR U. 'yyyvyj *'t/i A I 45e Jaargang - No. 2176 Politie laat zich zien 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 -1^ 4* OS HET KAN NOG f (01828-14422) INTERIEURVERZORGING II Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Het bestuur van deze organisatie heeft de leden namelijk laten weten dat van wege de nieuwe bouwplannen in het winkelcentrum ”de Passage.” beter om gezien kon worden naar een andere ruimte voor de eigen activiteiten. Gesprekken met wethouder drs. M. Kraaijestein zouden het bestuur heb ben gesterkt in de gedachte daarmee het komend seizoen al een begin te moeten maken, mede gelet op de onze kere toekomst waarin Het Trefpunt te recht zou zijn gekomen. PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 0172712110 IE .tOCK Kerkweg-Oost177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 20 J 2 LUST DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 STEMMEN Woensdag 28 maart 1990 ZETELS cipe openbaar kunnen zijn. Alleen als het over personen gaat zou ik de deu ren dicht willen doen. Tegen openbaar heid heb ik dus geen enkel bezwaar”. WADDINXVEEN - Joke Dijkhuizen van het Schuberthof exposeert tot en met dinsdag 3 april haar werkstukken in de Waddinxveense bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan. Joke Dijkhuizen heeft zich voorname lijk toegelegd op de techniek van het aquarelleren en het potloodtekenen. Op de expositie zijn aquarellen te zien met hoofdzakelijk de onderwerpen bloemen en landschappen. De potloodtekeningen geven een vro lijk beeld van speelgoedbeesten. Ook buiten Waddinxveen wordt door Joke Dijkhuizen regelmatig geëxpo seerd. deuren vergaderd als er over personen gesproken moet worden. Aan de Waddinxveense overlegverga deringen nemen deel van het CDA Paul van Schie (voorzitter) en Jan Hie- lema, van de PvdA Bep Vermeij en Charles Wijnen, van de VVD Koos de Vogel en Karei van Soest, van de PCW Jan van Wijk en Joop Neele en van D’66 Wim de Wit en Sylvia Barth-van den HondeL Het initiatief tot deze overlegvergade ringen is uitgegaan van Paul van Schie, lijstaanvoerder van de grootste partij (CDA). OOGMETING-BRILLEN-CONTACTLENZEN WINKELCENTRUM GROENSVOORDE - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-30240 Tijdens de zaterdagmorgen in het ge meentehuis voor de eerste maal gehou den overlegvergadering is namelijk be sloten dat deze bijeenkomsten besloten zullen zijn. De partijen hebben er de voorkeur aan gegeven achter gesloten deuren te beraadslagen, zodat ze niet constant op de vingers worden gekeken door pers en publiek. Bovendien zijn de verkiezingen nu voorbij en zijn de stemmen weer geteld. Burgemeester C.M. van der Linden kon niet anders zeggen dan dat de poli tie in een zware onderbezetting dreigt te komen. ”Dat is goed te merken”, al dus de eerste burger. ’’Daardoor komt de politie niet overal aan toe. Er blijven dingen liggen en dat is natuurlijk jam mer”. Op het moment dat de politiesurveil- c I f If I 2 timers. Bij de NZH bedraagt het tekort circa honderd chauffeurs, zowel full- als part-timers. Westnederland heeft zestig chauffeurs te weinig. Dat aantal zal in september, wanneer de nieuwe dienstregeling ingaat en nóg meer in de spits zal worden gereden, oplopen tot zo’n honderd. Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN - Het is de laatste weken in Waddinxveen niet onrustiger dan gewoonlijk. Dat heeft burgemees ter C.M. van der Linden dinsdagavond gezegd in de raadscommissie voor alge meen bestuurlijke zaken. Hij beantwoordde daarmee een vraag van de publieke tribune. In de vraag werd er van uitgegaan dat het op di verse plekken in Waddinxveen rumoe riger aan het worden was, vooral in de weekeinden. Burgemeester Van der Linden be toogde daarvan niet op de hoogte te zijn. WADDINXVEEN - Zo open als de politieke partijen zijn geweest over hun wensen en verlangens voor de nieuwe periode van de gemeenteraad (1990-1994) voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen, zo geslo ten zijn ze nu gestart met de onderhandelingen over een nieuw beleids programma en een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. Pot tekijkers zijn nu niet meer gewenst. te weinig WADDINXVEEN - In Waddinxveen zie je te weinig politie op straat. Die klacht was dinsdagavond te horen in de raadscommissie voor alge meen bestuurlijke zaken, die wordt voorgezeten door burgemeester C.M. van der Linden en waarvan alle fractievoorzitters lid zijn. WADDINXVEEN - NV Verenigd Streekvervoer Westnederland heeft dit jaar nog behoefte aan 60 tot 100 part-time buschauffeurs. Vooralsnog loopt de werving moeizaam vanwege de geboden honorering (in vergelij- Burgemeester Van der Linden veegde desgevraagd de gebruikte argumenta tie van tafel en betoogde dat het ge meentebestuur nimmer in dergelijke bewoordingen huurders van ruimten in Het Trefpunt te woord heeft gestaan. Er is dus geen enkele aanleiding voor verenigingen om om die redenen naar een andere lokatie in Waddinxveen om te zien. Het te veel onzichtbaar zijn van de Waddinxveense politiemensen kwam aan de orde bij de uit de hand gelopen vernielzuchtige activiteiten rond de openbare Leon van Gelderschool aan de Essengaarde. Niet alleen de bewoners constateerden vanaf de publieke tribune dat de politie zich zichtbaar actiever zou moeten ge dragen, ook VVD-fractievoorzitter Maria Wientjens-van der Velden stelde nuchter vast dat de rijkspolitie te wei nig in de woonwijken wordt gezien. ”Ik pleit voor een andere werkwijze van de politie, waardoor die voor het publiek meer aanspreekbaar is”, aldus het liberale raadslid. ”Het is nu een unicum om in de Waddinxveense wij ken politie te kunnen tegenkomen. En dan zie ik nog liever politiemensen rondrijden op de fiets dan in de auto”. WADDINXVEEN - ’’Flauwe kul”. Dat was het woord dat burgemeester C.M. van der Linden dinsdagavond in de raadscommissie voor algemeen be stuurlijke zaken gebruikte om aan te geven dat de argumentatie van de afde ling Waddinxveen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen om in het nieuwe seizoen Het Trefpunt voor het Anne Frank-centrum te gaan ver ruilen niet deugt. De nieuwe ontwikkelingen rond het hoofdwinkelcentrum hebben beheer der Tissink van Het Trefpunt vol vreugde een bord voor de deur in de Stationsstraat doen neerzetten, waar uit blijkt dat er vreugde heerst over het open blijven van Het Trefpunt. tapijt gordijnen vinyl zonwering - matrassen Bedtextiel 4- Groenivoonie 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 WADDINXVEEN -Tijdens de vorige week’gehouden gemeenteraadsverkiezingen waren er dit jaar in Waddinxveen 18.117 kiesggerechtigden opgeroepen. Het aantal uitgebrachte stemmen bedroeg 11.924. Het opkomstpercentage was derhalve 66. De uitslag was als volgt: -■ - - j 7— "Wij blijven dus” stond er op het bord voor Het Trefpunt. (Foto: Sjaak Noteboom). In heel het land is het streekvervoer bang dat er op korte termijn een aan zienlijk tekort aan buschauffeurs zal ontstaan. Door de toename van het aantal spitsbussen dreigt met name in de Randstad een gebrek aan vooral part-time chauffeurs. De Katholieke Universiteit Brabant gaat in opdracht van een aantal streek- vervoer-maatschappijen na hoe de aan- trekkingskracht van het vak kan wor den verbeterd en op wie met name een sollicitatiecampagne moet worden ge richt. Eind maart wordt daarover een rapport verwacht. De streekvervoer-maatschappij Cen traal Nederland kampt nu al met een tekort van 115 chauffeurs, vooral part- lance in Waddinxveen aan de orde kwam was adjudant M.W. Blom van de rijkspolitie niet meer aanwezig. Hij maakte wel het begin van de vergade ring van de raadscommissie mee, maar besloot eerder op de avond weg te gaan, zodat hij deze discussie en die met betrekking tot een wijziging van de Algemene Politie Verordening voor wat betreft het aanpakken van het drin ken van alcohol op straat heeft moeten missen. Een tweetal bewoners bij de Eeon van Gelderschool in Groenswaard 2 lieten er geen misverstand over bestaan dat er al meer dan twee jaar sprake is van een onhoudbare situatie rond die school en op het Waddepad. Jongeren zorgden daar door drankgebruik, overlast met Zaterdag 24 maart heeft dus het eerste overleg plaatsgevonden van de lijst trekkers van de politieke partijen die hebben deelgenomen aan de gemeen teraadsverkiezingen van vorige week woensdag. Tijdens het overleg, onder leiding van Paul van Schie, is informatie uitgewis seld en zijn procedures afgesproken. Voorts is gesproken over de agenda voor de volgende vergadering(en). In de op vrijdag 30 maart te houden over legvergadering zal de definitieve agenda worden vastgesteld. In het overleg komen aan de orde het beleidsprogramma 1990-1994 en de sa menstelling van het college van burge meester en wethouders. De verwach ting is dat rond half april de eindresul taten van het overleg bekend zullen zijn. In de overlegvergadering van 30 maart zullen de fractievertegenwoordigers te vens een andere verduidelijking geven van de financiële consequenties van hun partijprogramma. brommers, vandalisme en veel irritatie voor een sterk gedaald woon- en leefklimaat. Ze kregen van burgemeester Van der Linden alle gelegenheid om hun grie ven, die ook al waren verwoord in een eerder gehouden handtekeningenac tie, te uiten. Inmiddels liggen er voor stellen van de politie om rond de school een hek en beplanting aan te brengen zodat het school minder interessant gaat worden voor de baldadige jeugd. In het gemeentehuis wordt nog nage dacht over de gedane voorstellen en wordt bekeken welke kosten hiermee gemoeid zullen moeten zijn. De pro- blemen zijn in ieder geval erkend en worden door niemand bestreden. De bewoners maakten duidelijk dat telkens bellen naar de politie niet meer helpt en dat het op onverwachte tijden langskomen van agenten wellicht een beter resultaat zal hebben. In de buurt moet elke morgen geveegd worden om de rommel van de jongeren op te ruim ten. Hierbij gaat het ook om kapot ge slagen bierflessen in zandbakken. De nood is zo hoog dat de bussen van Westnederland al enige tijd zijn be plakt met stickers waarop mensen wor den uitgenodigd om als chauffeur te solliciteren. Een actie, iets anders op gezet, door Centraal Nederland is overgenomen. Bij Zuidwest Nederland kan op dit moment nog aan de vraag naar part-time chauffeurs worden vol daan. Voor de naaste toekomst voor ziet men echter ook hier, gezien de uit breiding van het rijden in de spitsuren, problemen bij het verwerven van part timers. Volgens de woordvoerder van Streek vervoer Nederland zal op de langere termijn het tekort aan chauffeurs nog verder groeien door het toenmend aan tal spitsbussen. In het najaar zijn bij het streekvervoer twintig nieuwe spitsbus sen in gebruik genomen, dit jaar ko men er nog 33 bij. Voorts worden bin nenkort bij Schiphol dertig extra spits bussen ingezet. Ook in de Botlek en het noorden van het land vindt een nog onbekende ca paciteitsuitbreiding plaats. Daarnaast heeft minister Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat) vorige week in de Tweede Kamer extra spitsbussen in het vooruitzicht gesteld, overigens zonder cijfers te noemen. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Tijdens het eerste overleg ontbrak nog PCW-lijstaanvoerder Jan van Wijk. Een late terugkomst uit Portugal maakte het hem niet mogelijk zater dagmorgen in het gemeentehuis aan wezig te zijn. Over de nu gestarte overlegvergaderin gen zei hij ons: ”Ik vind dat die in prin- TA "TA I PASSAGE 17 1 Aa 2741 HB WADDINXVEEN TYT J T TELEFOON 01828-10818 WADDINXVEEN - De openbare Leon van Gelderschool aan de Essen gaarde gaat een rommelmarkt houden op zaterdag? april. Van 10.00 tot 12.00 uur zullen die mor gen de deuren van het schoolgebouw geopend zijn voor liefhebbers en verza melaars van tweedehands spullen.. De opbrengst wordt bestemd voor een kleurentelevisie en een videorecorder voor de school. Spullen kunnen ingele verd worden op donderdag 5 april op school. Na afloop van elke vergadering - ko mende vrijdagavond is er weer één - zal er nog wel een persbericht worden uit gegeven om nog een beejte te laten sij pelen over wat er globaal is besproken. Deze gang van zaken wijkt overigens niet af van wat er in Waddinxveen na elke gemeenteraadsverkiezing gebrui kelijk is, maar staat bijvoorbeeld wel in schril contrast met de overlegvergade ringen van de politieke partijen in Gou da, die openbaar zijn. Er wordt daar alleen achter gesloten SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 '«7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1