CDA WIL PvdA KWIJT GESLOTEN Eu/r S OPTIEK Burgemeester schiet Rep open „Reeuwijk Omstreken” A* Harde voorkeur Paul vann Schie ONDERLINGE BRANDVERZEKERING v.d.Unde Historie herleeft in raadzaal Plaats bij Kreater Sponsor- avond van WSE Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid Week lang vesperdiensten Immanuëlkerk Receptie- gangers stonden zelfs buiten Onafhankelijk Nieuwsblad Wbsi flremmer OLYMPIA wij W HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN DINER- DANSANT l'HARWA” W tapijt gordijnen FLGRIDk JUITZENDBURO’S EN NOG VOOR U. Nfiremmer SCHOENEN OOGMETING-BRILLEN-CONTACTLENZEN OP GOEDE VRIJDAG 13 APRIL A.S. ZIJN ONZE KANTOREN DE GEHELE DAG ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK NEDERLANDSE MIDDENSTANDSBANK RABOBANK VERENIGDE SPAARBANK Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 - garantie op nieuwe auto's - garantie extra SERVICE - 6 jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit - reparaties levenslang gegarandeerd - deze dealer-service begint bij: 5 ^RIJOPLEIDING op VIDEO 7 HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ BS! I «^4 A A, I A 45e Jaargang - No. 2177 door BERT WOUDENBERG der Linden "schiet” het bedrijf Rep Reklame van Frans Rahms aan de Mer- [ii Bostelaar en rechts W. Oa^terom. (Foto: Sjaak Noteboom). AUTOMOBIELBEDRIJF Woensdag 4 april 1990 BASTIAAN WINKELCENTRUM GROENSVOORDE - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-30240 ZATERDAG 7 APRIL MET MUZIKALE MEDEWERKING VAN TOETSENISTENTERTAINER Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 vinyl h zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoorda 12 Waddinxveen TeL 01828-16119 INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 -Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 I Doe-het-zelfmatenalen I Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating ra oiasa 12S96 -- "M U h |W«ldBran A.P. van Neslaan 1 - Boskoop 01727 - 14886 of 14283 WADDINXVEEN - Deze week star ten de cursussen van het centrum voor Kunstzinnige Vorming Kreater. In het gebouw aan de Peter Zuidlaan starten de cursussen ’’beeldhouwen en boetse ren” voor volwassenen en voor kinde ren onder leiding van docent Josiah Onemu. Voor deze cursussen kan men zichzelf of zijn kind nog aanmelden. De eerste les is een kennismakingsles. Elders starten - bij voldoende deel name - de andere cursussen uit het voorjaarsaanbod van Kreater. Ook bij bloemschikken, acteren, fotografie, clownerie en grimeren kunnen nog deelnemers geplaatst worden. Aanmelden kan nog door het ant- woordkaartje uit de verspreide folder in te sturen aan Kreater, Zuidkade 8, 2741 JA Waddinxveen. Of door even te bellen met 01828-14422. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft vorige week woensdagmiddag de nieuwe huisvesting van Rep Reklame en Publi- citeitsburo en Uitgeverij Rahms Partners BV officieel geopend. SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 ----- - c 2 CD o X I ----§ WADDINXVEEN - Waddinx- veens historie herleeft opnieuw in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeentelijke commissie kunst en cultuur houdt voor de tweede maai (van zaterdag 7 tot en met vrijdag 13 april de expositie Karak teristieken van Waddinxveen in de raadzaal. Het doel van de commissie is om bewust met de karakteristieken om te gaan en er zoveel mogelijk zien te behouden. De expositie zal be staan uit oude en hedendaagse fo to’s van de karakteristieken gecom bineerd met aquarellen. Tevens is er - voor zover mogelijk - rekening gehouden met de opmer kingen en suggesties die gemaakt zijn bij de eerder gehouden exposi tie karakteristieken. Een ieder die geïnteresseerd is in het verleden van de gemeente Waddinxveen of hierover nog in formatie heeft is van harte welkom om de expositie te komen bekij ken. De openingstijden zijn op werkda gen van 09.00-12.00 uur, donder dagavond van 19.00-20.30 uur en zaterdag van 14.00-17.00 uur. WADDINXVEEN - Moet de PvdA het college van Burgemeester en Wethouders verlaten Keert de PCW terug in het dagelijks bestuur van de gemeente Weet de VVD zich ook in de komende vier jaar verzekerd van een wethouderszetel Die vragen beheersen de gemeentepo litiek nu in maximaal vier weken tijd een nieuw beleidsprogramma 19909- 1994 - zeg maar het lokale ’’regeerak koord” - moet worden geschreven en moet worden uitgemaakt wie het nieuwe college van B. en W. gaan vor men. Op dinsdag 1 mei wordt de nieuwe ge meenteraad geïnstalleerd en zullen de drie wethouders gekozen moeten wor den door de 21 nieuwe raadsleden. Paul van Schie, die zijn CDA van 5 op 'i 6 raadszetels heeft gebracht, verraste vrijdagavond zijn politieke overleg partners met de opvatting de buik vol te hebben van de PvdA, waarvoor nu wet houder drs. Martin Kraaijestein in het college zit. In een uitgebreid en helder betoog, dat hij voor alle zekerheid maar had opge schreven, gaf hij te kennen niet meer gecharmeerd te zijn van een PvdA-in- breng. Kwaad bloed zette bij hem en zijn par tijgenoten vooral het zich telkens maar weer afzetten tegen de confessionele partijen van de socialisten. En boven dien gaven de ervaringen van de afgelo pen vier jaar hem redenen eens naar een andere politieke partner om te zien. Die andere partner zou de PCW - bijna Waddinxveens tweede partij - kunnen zijn. "Hij vrijt met die politieke combi natie. Dat is heel duidelijk”, zei de beoogde fractievoorzitter van de PvdA, Charles Wijnen, desgevraagd tegen ons. Over de harde aanval van het CDA op de PvdA deed hij er verder nog het zwijgen toe. omdat die volgens hem uitgelegd kan worden als een strategi sche poging om de PvdA fors te mati gen in de wensen en verlangens voor de komende vier jaar. Het duidelijke gegeven dat het CDA de PvdA kwijt wil heeft verbazing ge wekt bij de andere partijen die aan het overleg deelnemen. Het is vooral de manier waarop dat gebeurde die ver- NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL. 01828-10170 baasde, want de christen-democrati- sche lijstaanvoerder waste op een niet mis te verstane manier de oren van de socialisten. En daarop hulde de PvdA zich alleen maar in stilzwijgen. Reeds op de forumavond in het Anne Frank-centrum was te merken dat het CDA vindt dat de PvdA ook over een te duur partijprogramma beschikt. Paul van Schie was toen al veel aardiger tegen de VVD en de PCW. Van de VVD - gezakt naar de vierde plaats - tan alleen gezegd worden dat deze partij er alles aan doet om in het college van B. en W. opnieuw een wet- houdersszetel te krijgen. Daarvoor wordt echt alles geslikt, zo lijkt het. Voor de rest houden de liberalen zich opvallend stil, want er mag geen kans verloren gaan. Daarom wordt niet steeds wethouderskandidaat Karei van Soest onhandig naar voren geschoven, want wat ook is opgevallen dat het "ge- show” van lijstaanvoerder Bep Ver- meij (PvdA) met een mogelijke wet houderszetel bij menigeen verkeerd is gevallen. In interviews had ze de buit al verdeeld, terwijl de PvdA in Waddinxveen toch zo’n 1.000 stemmen heeft verloren, al zijn de vijf zetels behouden gebleven. De PCW. die tweede man Joop Neele als wethouderskandidaat bewschik- baar heeft, wacht alle ontwikkelingen af en laat lijstaanvoerder Jan van Wijk in fijnzinnige, maar welgekozen be woordingen aan het overleg deelne men. Deze partijcombinatie vindt het vol strekt begrijpelijk dat Paul van Schie het overleg voert met duidelijke stel- lingnames en ook vanuit financiële prioriteiten. Eerst kijken hoeveel geld Waddinxveen in de portemonee heeft en aan de hand daarvan nieuwe uitga ven gaan bepalen. Zo zal het gebeuren en niet andersom. Maandag was de derde vergadering, waarin overleg wordt gevoerd over het beleidsprogramma 1990-1994 en de sa menstelling van het op 1 mei 1990 te vormen college van burgemeester en wethouder. In dit overleg is geproken over de vormgeving van het beleidsprogramma en is door voorzitter Paul van Schie een eerste concept uitgereikt uitgaande van een opzet in hoofdzaken en een beper king in details. Uit de discussie is geblekendat er geen niet-onderhandelbare punten in de di verse partijprogramma’s staan, doch dat wel aandacht wordt gevraagd voor enige zeer specifieke punten en de for mulering daarvan in het beleidspro gramma. Als hoofdzaken van beleid, die in ieder geval in het programma duidelijk moe ten worden omschreven, worden vast gesteld ruimtelijke ontwikkeling, mi lieubeleid. beleid gericht op de zwak keren in de maatschappij, werkgele genheidsbeleid, meerjarenplan ver keersbeleid met in het bijzonder aan dacht voor langzame verkeersdeelne mers, collegiale verantwoordelijkheid t van college van burgemeester en wet houders, bestuurszaken, waarin begre pen fiinancieel beleid en tarieven be leid en fondsvorming ten behoeve van handhaving infrastructuur. WADDINXVEEN - Met een drukbe zochte receptie heeft directeur W. Oos- terom (59) afscheid genomen van de ABN-bank aan de Kerkweg-Oost. Op de afscheidsbijeenkomst in het bankgebouw was het vorige week woensdag zo druk dat de rij wachten den zich tot zelfs buiten de deur uit- breidde. De heer Oosterom gaat na 43 werk zame jarenwaarvan 38 bij de bankge nieten van een welverdiende rust. Zijn opvolger is A.A.- Bostelaar (38) uit Waddinxveen. Hij is de nieuwe direc teur van de ABN in Waddinxveen, waar zes man werken. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 eekblad voor Waddinxveen r WADDINXVEEN - De hervormde Immanuëlkerkgemeente en de Gere formeerde Kerk houden volgende week dagelijks vesperdiensten. Deze diensten worden doordeweeks gehou den om 19.30 uur en op zaterdag 14 april om 23.00 uur. De diensten wor den telkens rechtstreeks door de RTW- radio uitgezonden. In de Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan is steeds een liturgie aan wezig, maar de te zingen liederen staan daarop niet uitgeschreven. Men dient dus wel een liedboek mee te nemen. In een toelichting stellen de Immanuël kerk en de Gereformeerde Kerk: "We bevinden ons weer midden in de 40-da- gentijd voor Pasen, die in de gemeente van Christus beleefd wordt als een tijd van bezinning, inkeer, boetedoening, met het oog op de weg van zelfovergave die de Messias Jezus voor ons en de we reld moest en wilde gaan. In de laatste week voor Pasen, de Stille Week, intensiveren we die bezinning door elke dag gezamenlijk, als gerefor meerden en hervormden, in de Imma nuëlkerk een vesperdienst te houden. Zo stellen we ons met elkaar in een eeuwenoude liturgische traditie. Al deze diensten, van de zondagavond tot en met de Goede Vrijdag-avond, be ginnen om 19.30 uur. Op zaterdag avond, vlak voor het aanbreken van het Paasfeest, is er een nachtdienst, de Paaswake, die om 23.00 uur begint. In de dienst op de Witte Donderdag vieren we ook de Maaltijd des Heren met elkaar in een grote kring. Voor gangers in deze diensten zijn gerefor meerde en hervormde gemeenteleden en onze predikanten. In het licht van de evangelieën en enkele nieuwe-testa- mentische brieven concentreren we ons die hele week op de weg van de zelf overgave die Jezus voor ons is gegaan en waarop Hij ons voorgegaan. Zo willen we met elkaar in die stille week op weg gaan naar Pasen, naar het leven in zijn naam en kracht: dagelijks een moment van samenzijn, gedenken, zingen, bidden, muziek en meditatie, soms ook met medewerking van koor en kantorij. De afgelopen jaren deed een sterk stijgend aantal gemeentele den aan deze stille week-vieringen mee”. vooral het kunnen werken in een nieuw inspirerende omgeving en het hebben van goede medewerkers en een fijne klantenkring benadrukt, verrichtte Waddinxveens eerste burger de ope ningshandeling. Daarvoor schoot hij vanaf de eerste verdieping van het bedrijfspand op een reclamebord aan de overkant van de Mercuriusweg. Al gauw verschenen daar weilandborden met de teksten "Haasje REP je naar de opening" en "REP als herboren in Waddinxveen”. Rep Reklame bestaat 15 jaar. In ja nuari werd verhuisd naar de Mercurius weg. Het bedrijf richt zich op elke doel groep. In produktacties zijn Frans Rahms en zijn mensen, die hun bureau klein en overzichtelijk willen houden, gespecialiseerd. De gaande en komende man bij de ABN-bank Waddinxveen schudden elkaar de hand. Links A. A WADDINXVEEN - Vrijdagavond 6 april om half negen houdt WSE- voetbai op het complex in de Oran- jewijk voor de tweede maal een sponsorcontacta vond WSE beoogt hiermee de contacten met haar sponsors, reclamebord- houders en adverteerders te conti nueren en uit te breiden. In een ge zellige en ongedwongen sfeer kun nen de diverse bedrijven kennis met elkaar maken en wellicht bok nieuwe zakelijke contacten op doen. Op deze avond zal PerCom/WSE ’90, het internationale jeugdtour- nooi dat WSE op 25 en 26 augustus voor de 3e maal organiseert, cen traal staan. Zo zullen de acht deel nemende ploegen bekend worden gemaakt en vindt er de loting plaats. Deze loting zal per computer ge schieden, een technisch hoog standje van de hoofdsponsor van het PerCom/WSE ::90 tournooi, PerCom Automatisering CV van de Staringlaan. Ook zullen de sponsoringspakket- ten voor dit tournooi worden ge presenteerd met ais doel de nodige financiën voor het sportieve evene- ment binnen te halen. Uiteraard worden de bezoekers geïnformeerd over andere vormen van sponsoring, te weten shirt-, sub- en evenementensponsoring. Daarnaast bestaat er de mogelijk heid van het plaatsen van een recla mebord of het plaatsen van een ad vertentie in de WSE-Weekkrant. De avond zal muzikaal worden op geluisterd door het trio ’’Third Man” uit Leiden. Het uit Gouda afkomstige bedrijf huurt de door de woningbouwvereniging SSW neergezette bedrijfsruimte aan de Mercuriusweg. Daar hebben de zes medewerkers van het door Frans Rahms geleide bedrijf hun nieuwe werkplek gevonden. Burgemeester Van der Linden zei blij te zijn met de komst van het reclame- en put'iciteitsbureau Hij wees er op dat meer dan de helft van de Waddinx- veense beroepsbevolking pendelt voor het werk buiten Waddinxveen. Daarom is het van belang dat de werk gelegenheid binnen de eigen gemeen tegrenzen groeit. Hij meende dat reclameman Frans Rahms en zijn mensen op het bedrij venterrein Zuid 1 een goede plek had den gevonden met uitzicht op het be drijvenpark Coenecoop waar toch "een dikke boterham” te verdienen moet zijn aan de presentatie van de daar gevestigde bedrijven. "Verder werkt u centraal in de Rand stad, want rondom Waddinxveen wo nen 5,5 miljoen mensen” ging burge meester Van der Linden verder. Nadat directeur Frans Rahms nog een kort woord had gesproken, waarin hij Een lachende burgemeester C. M. van curiusweg officieel open. (Foto: Sjaak Noteboom).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1