Motie van PvdA-leden GESLOTEN Spreekrecht De Bonkelaar DANSAVOND CDA, PCW en VVD kunnen beginnen Horeca in zwembad 1 o Nieuw college staat met nieuw beleidsprogramma in de start v.d. linde Vertrouwen in onderhandelaars Inschrijven seniorenreis Open Cirkel spreekt over discriminatie Driedaagse expositie met 58 werken Winkels in eerste meiweek Wij zijn op Koninginnedag de gehele dag geopend Honderdste kist asperges voor De Unie AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! ENKELASSER VANAF 1.450- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985,- EXCL. B.T.W. i r Onafhankelijk Nieuwsblad VERLOOP MANNENMODE H B.C.-straat 16 - Boskoop HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN I'HARWA” F tapijt gordijnen Katterig Siervishandel Zondag 29 april FLGRIDk Internationalezaken Belastingen OLYMPIADS? UITZENDBURO’S WIJ Wegen nog voor u. Bibliotheek w fire/n/ner SCHOENEN Verkeer Privatisering r Woensdag 25 april 1990 45e Jaargang - No. 2180 Schie (CDA), Joop Neele (PCW) en Karei van Soest (VVD) verdeeld. De honderdste kist asperges van groentespecialist Piet van Gorkum voor //r ad Jlüfff Uw televisiedokter S. ATTEMA De koffie met oranjegebak staat klaar! OP KONINGINNEDAG 30 APRIL A.S. ZIJN ONZE KANTOREN DE GEHELE DAG ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK NEDERLANDSE MIDDENSTANDSBANK RABOBANK VERENIGDE SPAARBANK Groot assortiment VUVERVISSEN (w.o. gras- en spiegelkarpers voor waterbassins) en PLANTEN IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR DANSSCHOLEN WADDINXVEEN - Waddinxveen krijgt vier jaar lang een college van B. en W. van CDA, PCW en VVD. De laatste hobbels daarvoor zijn na het afhaken van PvdA en D’66 genomen. Het beleidsprogramma 1990-1994 is geschreven en de portefeuilles zijn al door de nieuwe wethouders Paul van HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ WADDINXVEEN - Na lange tijd wordt er vanavond - woensdag 25 april - aan het begin van de vergadering van de gemeenteraad weer gebruik ge maakt van het spreekrecht. 'VA addinxveen INTERIEURVERZORGING 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. NIEUWENHUIJZEN VISSER Volgens de motie is er door CDA en VVD zonder deugdelijke argumenten afstand gedaan van een langdurige sa menwerking, is er een breuk met het bestaande gevoerde beleid en dreigt er een verslechtering van de leefsituatie in Waddinxveen die voor vele Waddinx- veners voelbaar zal zijn. Daarom zal de PvdA met alle wette lijke middelen zich tegen het nieuwe beleid van CDA, PCW en VVD gaan verzetten, worden alle progressieve krachten binnen en buiten de gemeen teraad aangeraden zich te bundelen en wordt er een constructieve oppositie aangekondigd in het belang van Wad dinxveen en de Waddinxveners. heid van een beweegbare glaswand. Vooralsnog komen er in het zwembad geen by pass-filters ten behoeve van de waterzuverinbg. Het wachten is op na dere resultaten en een ruimere erva ring. Beide zaken zijn in nauw overleg gegaan met de nieuwe bedrijfsleider van het pretbad, Ton Geerdink (40) uit Warnsveld. steun kan rekenen en ook het onder wijsproject in Namibië volledig zal worden uitgevoerd (totaal 80.000, in 3 jaar). Dinsdagmiddag om twaalf uur ver voegde hij zich bij het horecabedrijf aan de Kerkweg-Oost, waar de nieuwe asperges door kok A.L. Boerdankbaar in otvangst werden genomen. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 WADDINXVEEN - De PvdA-afdeling Waddinxveen heeft dinsdag avond in het buurtcentrum De Boog unaniem een motie van vertrouwen aangenomen waarin de onderhandelaars Bep Vermeij en Charles Wijnen een hart onder de riem is gestoken, hoewel het heel erg slikken voor de PvdA is dat de socialisten na 32 j aar niet meer in het college van Ben W terugkeren. vinyl h zonwering N matrassen Bedtextiel Groensvoorte 12 waaomxveen Tel. 01828-16119 Tijdens de PvdA-ledenvergadering WADDINXVEEN - Voor de op woensdag 30 mei te houden senioren reis worden de volgende inschrijvings- dagen gehouden: - Woensdag 2 mei van 09.00-11.00 uur in het Anne Frank-centrum. - Donderdag 3 mei van 09.00-11.00 uur in Huize Souburgh. - Dinsdag 8 mei van 09.00-11.00 uur in het Anne Frank-centrum. Pompen, vijverfolie en waterverbeteringsmiddelen. DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 c o 2 ui o a: J o ^RIJOPLEIDING op VIDEO y eekblad voor inmiddels uitgerust met een schotelan tenne voor satellietontvangst - laten een dergelijke concentratie trouwens ook niet toe. A.P. van Neslaan 1 - Boskoop 01727- 14886 Of 14283 WADDINXVEEN - Groentespecialist Piet van Gorkum van de Kanaalstraat heeft het leveren van de honderdste kist asperges aan hotel-café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost niet on gemerkt voorbij laten gaan. I fikstIImax Voor het beheer van het zwembad gaat de gemeente voorlopig nog door met de gemeentelijke commissie. Na hier mee anderhalf jaar te hebben gewerkt wordt bekeken of een commercieel be heer van het zwembad mogelijk is. Waddinxveen zal tijdig inspelen op ontwikkelingen die voortvloeien uit de verdere eenwording van Europa in 1992. De steun aan de Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking zal worden gehand haafd (ca. ƒ55.000,per jaar). Particulier initiatief tot het aangaan van banden met Oost-Europa kan op ambtelijke steun rekenen. Het anti-apartheidsbeleid wordt ge handhaafd in die zin dat particulier ini tiatief terzake van bewustwording op Het beleidsprogramma geeft aaan dat de tarieven en belastingen als volgt zul len stijgen: - CAI-tarief: geen of matige verho ging verwacht. - Afvalstoffenheffing: opbrengst moet kosten volledig dekken. - Rioolrecht: vier jaar achtereen tel kens 2% verhoging (dit is ongeveer 2,70 per jaar per huiseigenaar). - Onroerend-goedbelasting: per jaar maximaal 5% (gemiddeld 16,per woning - in totaal per vier jaar niet meer dan 16%). - Overige tarieven: meer kostendek kend (dekkingspercentage nog nader te bepalen). - Kamermuziek van 11,50 naar 13,per concert. "Geen van de drie collegepartijen ver hoogt graag tarieven, maar het huidige inzicht in de financiële situatie heeft ge leid tot volledige unanimiteit op dit ge bied," aldus Paul van Schie. de kok van café-restaurant De Unie. (Foto: Sjaak Noteboom). SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 WADDINXVEEN - Apartheid en dis criminatie zijn de onderwerpen van de hervormde ontmoetingskring De Open Cirkel op woensdagavond 2 mei om acht uur in De Schaapskooi aan de Nes se. Dr. H. Visser uit Rijnsburg heeft door zijn studie en werk veel met dit onder werp te maken. Hij zal een korte inlei ding houden, waarna er gelegenheid is voor discussie met zo’n 25 aanwezigen heerste een katterige stemming. Er werd duidelijk voor gewaakt om van het opzij zetten van de PvdA geen "bijltjesdag" te ma ken. Persoonlijke aanvallen werden dan ook zorgvuldig vermeden, zij het dat Charles Wijnen onder vuur kwam te liggen over zijn openhartige com mentaar in het Weekblad voor Wad dinxveen van vorige week. Volgens Bep Vermeij heeft de PvdA in de onderhandelingen over het nieuwe college beslist geen ruzie gemaakt, hoewel van echte onderhandelingen nauwelijks sprake is geweest. "Tot aan het hoofdstuk welzijn ging het nog goed, maar daarin zat de bottle neck. De overige partijen stemden als maar in met wat het CDA zei en wilde en wij kregen geen poot aan de grond”, klaagde Bep Vermeij. "De andere namen de CDA-bezuini- gingsvoorstellen klakkeloos over”, ging ze verder. Met Charles Wijnen kwam Bep Vermeij tot de conclusie dat er van boze opzet sprake is geweest om de PvdA uit het college te houden. Dat ook persoonlijk irritaties en rol hebben vervuld wist ze niet, want daarover is in de vergaderingen niet gerept. Bep Vermeij: "Paul van Schie kreeg alle steun - behalve die van de PvdA - voor zijn strategie. Hij heeft dat heel slim gedaan ("sluw”, zegt Charles Wij nen). Ik heb daar best waardering voor. Van Schie wist dat door eerst over de financiën te beginnen de PvdA later wel zou afhaken. Had hij eerst over inhoudelij ke zaken gesproken dan zou de PCW eerder zijn afgehaakt en dat wilde hij perse niet”. Volgens oud-raadslid drs. Dirk Lont heeft Paul van Schie politiek bedrijven teruggebracht tot een veredeld boek houden. "De strategie van het boek houden was een middel om de PvdA op een zijspoor te krijgen. De PvdA-onderhandelaars betoogden veel waardering te hebben voor de werkwijze van PCW-fractievoorzitter Jan van Wijk. Ze vonden hem een uit stekende onderhandelaar. De asperges staan al weer een week of vier op de kaart van De Unie. De spe cialiteiten gaan er bij de bezoekers weer als van ouds in, aldus het horeca- echtpaar Arie en Riet Versloot. Piet van Gorkum is hun vaste groente- en fruitleverancier. Noordeinde 351 Boskoop Tel. 01727-15569 Maandag de gehele dag en woensdagmorgen gesloten. Vrijdagavond koopavond. Onderwerp hiervan is de toekomst van De Bonkelaar. Meer dan 1.000 Wad dinxveners hebben inmiddels hun handtekening gezet om aan te geven dat ze bezorgd zijn over de uitholling van het sociaal-cultureel werk en de mogelijke afstoting van De Bonkelaar, de enige algemene jongerenvoorzie ning die Waddinxveen nog rijk is. In het nieuwe beleidsprogramma staat dat er naar wordt gestreefd in de sector sociaal-cultureel werk de komende vier jaar 110.000,- te verminderen op de kosten van de beroepskrachten, het geen tot het verdwijnen van een aantal van deze mensen zal leiden, al denkt de gemeente dat van gedwongen ontslag geen sprake hoeft te zijn. Gezien de geringe wijkgebondenheid van De Bonkelaar dient volgens het nieuwe college van B. en W. te worden onderzocht of de ruimte op de begane grond - op de eerste verdieping komt de Stichting Muzikantenkollektief Wad dinxveen van de Veenkade - als ont moetingsruimte voor jongeren kan worden geprivatiseerd. Die privatisering heeft onder de jonge gebruikers van De Bonkelaar tot de vrees geleid dat het jongerencentrum zal worden ondergebracht in ’t Gemaal aan de Kanaaldijk en daar voelt niet ie dereen zich thuis. Die concentratie van jongerenactiviteiten zou wel eens kun nen leiden tot een actiever straatleven met alle gevolgen vandien. De Bonkelaar is uitstekend geschikt voor jongeren onder de 16 jaar en ’t Gemaal voor de jongeren boven die leeftijd. De vermaakcultuur en de om vang van het pand aan de Kanaaldijk - baar vervoer (derde halte N.S beter buslijnennet en meer carpoolplaatsen) en veiliger wegen voor de fietsers en voetgangers is met ingang van 1992 per jaar een bedrag van 1 miljoen in de begroting opgenomen. Op subsidies van rijk en provincie en N.S. zal daarboven nog een beroep worden gedaan, onder andere door tij dig mogelijk subsidiabele plannen ge reed te maken. Ondanks deze hoge bedragen zal het nog wel 10 a 15 jaar duren voordat alle voornemens uit het Verkeerscirculatie- en Verkeersveiligheidsplan zullen zijn gerealiseerd. Voor de verkeersveilig heid wordt een speciale brede ambte lijke werkgroep ingesteld met inbreng van V.V.N. en politie. Voorgesteld zal worden aan het biblio- theekbestuur de tarieven voor volwas senen in vier jaar op te trekken van 20,naar 28,per jaar, alsmede het geleidelijke invoeren van een jeugdta- rief voor 7 t/m 16-jarigen van nihil naar 14,per jaar (in vier stappen). Dit kan uiteindelijk een subsidie besparen van ongeveer 80.000,per jaar (res teert dan een subsidie van 420.000, per jaar). Het Sociaal-Cultureel Werk ontvangt thans voor beroepskrachten een be drag van ongeveer 315.000,per jaar. Voorgesteld wordt dit bedrag in 3 jaar geleidelijk te verlagen tot onge veer 205.000,per jaar. Gedwongen ontslag is waarschijnlijk niet nodig, omdqat in het personeelsbestand altijd een natuurlijk verloop optreedt. Voor activiteiten en verenigingen die ten gevolge van de groei van de bevol king toenemen is echter een (beschei den) extra subsidie beschikbaar. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 WADDINXVEEN - PvdA-fractie- voorzitter Bep Vermeij heeft vrijdag middag de voorjaarsexpositie van de Waddinxveense Kunstkring officieel geopend. Ze deed dat met een korte toespraak in de Remonstrantse Kerk aan de Zuid- kade, waar drie dagen lang aquarellen, schilderijen, keramiek en beeldhouw werk van de leden te zien zijn geweest. Op de tentoonstelling hingen 35 schil derijen en stonden 23 beeldhouwwer ken. De aanwezigen waren het erover eens dat de kwaliteit van het geëxpo seerde telkens weer toeneemt. De Waddinxveense Kunstkring werd twee jaar geleden opgericht en telt zo’n 50 leden. "De doelstelling van de Kunstkring spreekt me bijzonder aan", aldus Bep Vermeij. WADDINXVEEN - Volgende week zijn er andere openings- en sluitingstijden van de winkels in Waddinxveen. Op donderdag 3 mei is de weke lijkse koopavond zoals gebruike lijk tot negen uur ’s avonds. Op vrijdag 4 mei (Dodenherden king) zijn de winkels tot 18.00 uur geopend. Op zaterdag 5 mei (Bevrijdings dag) zijn in Waddinxveen de meeste winkels gesloten. Op slechts een gering aantal onderde len van het beleidsprogramma behou den enkele raadsleden van de CDA en PCW-fractie zich het recht voor een af wijkende stelling in te nemen. Het betreft de onderwerpen: - subsidiëring levensbeschouwelijk- en vormingsonderwijs op de openbare scholen (5 tegen); - verkoopmogelijkheid woningwet woningen (1 voorbehoud); - de inzet van "eigen” financiële mid delen ten behoeve van een eventueel op te richten kinderdagverblijf (de PCW-fractie wil niet verder gaan dan het eventueel beschikbaar stellen van lege lokalen en doorgifte van de te ont vangen rijkssubsidie); - meebetalen aan kindplaatsen op kin derdagverblijf voor gemeentelijke ambtenaren (dat wil de PCW slechts doen als één en ander als recht is opge nomen in het centrale ambtelijke ar beidsvoorwaardenbeleid). "Overigens is het beleidsprogramma, dat voornamelijk de wijzigingen in het bestaande beleid aangeeft (de rest blijft voorshands ongewijzigd) in een snel tempo, in goede sfeer, tot stand geko men en is ook afgelopen zaterdag door de achterbannen van de CDA-, PCW- en VVD-onderhandelaars volledig on derschreven,” stelt Paul van Schie. Burgemeester C.M. v.d. Linden bleek, desgevraagd wederom bereid de porte feuille Ruimtelijke Ordening, Bedrijfs terreinen en Woningbouw voor zijn re kening te nemen. Overigens zijn de portefeuilles, ter spreiding van de ar beidsintensieve contacten, gevarieerd gevuld. Verwacht mag worden dat het college van burgemeester en wethou ders op 2 mei tot de volgende porte feuilleverdeling komen. Het laatste sponsorzwemmen van De Gouwe en De Gouwebloem in het huidige overdekte zwembad. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Het overdekte zwembad aan de Sniepweg is zondag gesloten. In september/oktober is de officiële heropening van het pretbad dat op het ogenblik in wording is en waardoor er deze zomer niet in Wad dinxveen gezwommen kan worden. Binnen de daarvoor door de raad aan gewezen driekwart miljoen gulden wordt er nog 235.000,- op tafel ge legd. Met dit vervolgkrediet wordt de horeca van het zwembad ingericht. Deze horeca wordt in eigen beheer ge daan, omdat er dan meer te verdienen valt dan aan een eventuele pachtsom. Het krediet omvat tevens de aanwezig- Bepleit wordt spoorverdubbeling (thans enkel spoor) en rechtstreekse verbinding met Den Haag en Rotter dam en een derde N.S.-station. Voor maatregelen inzake verbetering open- Het nieuwe college is bereid verder gaande privatisering (afstoten van overheidstaak naar vrijwilligers of naar bedrijven) te overwegen. Concreet worden genoemd: - Poging tot privatisering van het cen trale jongerengebouw De Bonkelaar, waarvan de le verdieping reeds is over gedragen aan het muzikantencollec tief; - Onderzoek naar privatisering (ge heel of gedeeltelijk) van het dieren parkje, dat echter moet blijven be staan; - Onderzoek naar afstoting van de ad ministratie van woningzoekenden naar de woningbouwverenigingen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1