Politieke ABN-bank Druk afscheid van Nieuw college van B. en W. van start tonelen zijn nu veranderd Gewapende overval FEESTMARKT IN ALPHEN a/d RIJN Oranjeconcert brengt bijna vijf mille op „Reeuwijk Omstreken” Martin Kraaijestein ~if S I PvdA uit het college Bijna al het geld terug Thema-avond ONDERLINGE BRANDVERZEKERING v.d. linde Het Fluit keteltje wil starten op 21 mei Avond- puzzelrit Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid KOM NAAR DE Onafhankelijk Nieuwsblad HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN NOG GEEN PLANNEN VOOR ZATERDAG 5 MEI? l'HARWA.' F tapijt J gordijnen OLYMPIA^UITZENDBURO’S WIJ VOEGEN NOG VOOR U. T[]remmer SCHOENEN Zeer druk \RIJOPLEIDING op VIDEO Secretaris - Administrateur- Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 sa* HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ l A ■Ml eekblad voor addinxveen Woensdag 2 mei 1990 45e Jaargang - No. 2181 Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders met Paul van Schie (CDA), Joop Neele (PCW), Karei van maatschappe- in Zevenhuizen. Het overvallen ABN-kantoor aan de Kerkweg-Oost. (Foto: Archief). F WADDINXVEEN - De rijkspolitie is nog altijd op zoek naar de jonge overvaller van de ABN-bank aan de Kerkweg-Oost. Van hem ontbreekt nog ieder spoor. - Ruimtelijke Ontwikkeling - Bedrijfsterreinen etc. - Woningbouw Burgemeester C.M. van der Linden: - Alle bestuurszaken, exclusief inter gemeentelijke zaken en exclusief inter nationale aspecten Wethouder Paul van Schie (CDA): - Intergemeentelijke zaken - Internationale aspecten - Sport - zwembad.- recreatie - Economische zaken - Emancipatie - kinderopvang - Gemeentelijke bedrijven - Financiën - subsidies Wethouder Karei van Soest (VVD): - Onderwijs - Sociaal Cultureel Werk en CKV - Kunst en cultuur jaar is gestopt en is teruggekeerd als ge woon raadslid van de PvdA-fractie. Een dag later werd drs. Kraaijestein toegesproken door burgemeester C.M. van der Linden. Hij omschreef zijn ver trekkend colleglid als de man van de nota’s. - Personeel, organisatie, automatise ring - Milieu en energie - Volkshuisvesting Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 vinyl to zonwering matrassen -r Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tui. 01828-18119 SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 8«e* INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 c o 2 o X o I Doe-het-zetfmatenalen j Keukens Kasten I Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Ta 01828-12596 aa wi h Wadtfuveen Op vrijdag 27 april omstreeks 14.11 uur vond er een gewapende overval plaats op de ABN-bank. Een ongeveer 20-ja- rige man met een zwarte bivakmuts over het hoofd kwam de bank binnen. Op dat moment bevonden zich geen klanten in het baliegedeelte van de bank. De man bedreigde de twee balie-mede- werkers met een revolver en eiste geld. Terwijl hij een medewerkster onder schot hield, moest deze bankbiljetten uit een geldvak halen. WADDINXVEEN - In Waddinxveen is nu een nieuw college van Burge meester en Wethouders aan het werk. Van B. en W. maakt de PvdA geen deel meer uit. Het nieuwe college wordt gevormd door Paul van Schie (CDA), Joop Neele (PCW) en Karei van Soest (VVD). Paul van Schie en Karei van Soest zijn als wethouder teruggekeerd en Joop Neele is nieuw. Hij is leraar wis- en natuurkunde bij de reformatorische scholengemeen schap De Driestar in Gouda. De volledige portefeuilleverdeling ziet er zo uit: WADDINXVEEN - Dinsdagmiddag is de nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van Burgemeester en Wethouders aangetreden. Dat ge beurde in een bijna drie uur durende gemeenteraadsvergadering, waarin alle partijen zeer uitvoerig ingingen op de onderhandelingen die hadden geleid tot het college van B. en W dat nu wordt gevormd door CDA, PCW en VVD. Wethouder Joop Neele (PCW): - Verkeer en vervoer - Openbare werken en infrastructuur - Sociale zaken, ouderenbeleid, asiel zoekers, minderheden en gehandicap ten - Volksgezondheid en lijke dienstverlening In het nieuwe college van B. en W. blijft Paul van Schie eerste loco-burge- meester, wordt Karei van Soest de tweede loco en Joop Neele de derde lo co. WADDINXVEEN - Met een zeer druk bezochte receptie heeft PvdA- wethouder drs. Martin Kraaijestein vo rige week donderdagmiddag in het ge meentehuis afscheid genomen. Een klein twee uur lang was het een gaan en komen voor de man die na acht De collecteopbrengst wordt overhandigd aan huisarts B. Glaser. WADDINXVEEN - Het maandagavond aan het slot van Koninginnedag 1990 ge houden Oranjeconcenrt in de Ontmoetingskerk is een groot succes geworden. Er waren 1.000 bezoekers en er kon een mooi bedrag worden overhandigd aan voorzit ter B. Glaser van de Nederlandse Kankerbestrijding in Waddinxveen. De collecte voor de Nederlandse Kankerbestrijding tijdens het Oranjeconcert op 30 april heeft namelijk een bedrag opgebracht van 4.643,25. Het Chr. Mannenkoor ”De Gouwestem”, het Hervormd Gemengd koor ”Vox Ju- bilans” met het Jeugdkoor en het kinderkoor ”De Zangvogels” zorgden voor een fantastisch concert dat door ongeveer 1.000 belangstellenden werd bijgewoond. ZEVENHUIZEN - Vrijdagavond 4 mei houdt de hervormde koffiebar ;;t Praathuys in Zevenhuizen een koffie- avond met een korte overdenking. Zo wordt aandacht gegeven aan de Do denherdenking en Bevrijdingsdag. Een A leerzame avond om 20.30 uur in het Hervormde Centrum, Dorpsstraat 156 Biv ClklTlUtS in Zevenhuizen. Omdat het kennelijk niet snel genoeg Vorige week vrijdag had de gemeente raad twee en een half uur nodig om af scheid te nemen van de vertrekkende gemeenteraad. Vier leden ervan keer den niet terug: M. Boere (PvdA), J. Havenaar (PCW), ir. K.A. Warmen hoven (VVD) en J. Knol (PCW). Met uitgebreide beschouwingen na men de burgemeester en de college- raadsleden afscheid van hun collega’s, van wie Marie Boere en Jan Havenaar er het grootste aantal j aren (20) op had den zitten. Beiden kregen uit handen van burgemeester C.M. van der Linden een koninklijke onderscheiding uitge reikt. Dit Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau viel hij de beide oudge dienden bijzonder in de smaak. Rond Koninginnedag waren zij overigens twee van de in totaal zes Waddinxve- ners die voor een lintje in aanmerking kwamen. Tot de onderscheidenen be hoorde ook burgemeester C.M. van Het vertrekkende PvdA-gemeenteraadslid drs. Martin Kraaijestein is hier in gesprek met oud-PvdA-wethouder S. Pille. (Foto: Sjaak Noteboom). der Linden die in het Haagse Provincie huis de versierselen behorende bij het Officierschap in de Orde van Oranje- Nassau kreeg uitgereikt. De nieuwe gemeenteraad, die bestaat uit 21 leden, komt volgende week woensdag alweer in vergadering bijeen voor de bespreking van een aantal lid maatschappen van gemeentelijke en regionale commissies. In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagmiddag zette de PvdA de toon door scherpe kritiek te uiten op de door het CDA gevoerde onderhandelingen, waardoor de PvdA buiten spel kwam te staan na 32 jaar. Fractievoorzitter Bep Vermeij her haalde dat er in de weken na de verkie zingen geen onderhandelingen waren gevoerd. Het CDA zou alleen maar be zuinigingen hebben gedikteerd. Lijstaanvoerder en voorzitter van de onderhandelingen, Paul van Schie (CDA), legde alle kritiek naast zich neer. Hierin werd hij gesteund door PCW-fractievoorzitter Jan van Wijk en VVD-fractievoorzitter Koos de Vogel. In de gemeenteraadsvergadering van volgende week woensdag komen ook de PvdA-moties ter sprake, die Bep Vermeij dinsdag heeft ingediend over de zondagsrust en de mogelijke nega tieve invloed hierop van de PCW en de voorgestelde bezuinigingen op het so- ciaal-cultureel werk, waardoor be roepskrachten ontslagen zullen moeten worden. B. en W. komen met een schriftelijke reactie op beide moties, die inmiddels goed duidelijk hebben gemaakt dat er in de politiek Waddinxveen duidelijke veranderingen tot stand zijn gebracht nu de PvdA geen deel meer uitmaakt van het college. ”De tonelen hebben zich gewisseld”, sprak PCW-fractievoorzitter Jan van Wijk. ging pakte hij zelf ook geld uit de geld- bak en stopte de bankbiljetten in di verse zakken van zijn kleding. Vervol gens rende hij het bankgebouw uit en trok op straat de bivakmuts van zijn hoofd. Hij rende de rijbaan van de Kerkweg- Oost over en verdween via het grasveld langs De Bonkelaar in de richting van de parkeerplaats Beukenhof. Tijdens het rennen verloor de overval ler een flink aantal bankbiljetten, die her en der op straat achterbleven. Korte tijd later werd de buit en de ge bruikte revolver nabij De Bonkelaar aangetroffen. Het is vooralsnog onbekend hoeveel geld bij de overval werd buitgemaakt. Ook moet nog onderzocht worden of al het verdwenen geld terug is gevonden. WADDINXVEEN - Op de avond voor Hemelvaartsdag houdt de autoclub De Gouwe Rijders woensdagavond 23 mei een oriëntatierit. Gestart wordt er die avond vanaf de tuinbouwveiling aan de Bredeweg tus sen negen en tien uur. Het inschrijven wordt gehouden vanaf half negen. Omdat het rond het tijdstip van de overval zeer druk was op de Kerkweg- Oost en omgeving, vermoedt de poli tie, dat veel omstanders de dader ge zien hebben. De politie verzoekt derhalve getuigen, die op het genoemde tijdstip iets ver dachts in de omgeving van de bank ge zien hebben, dan wel de dader hebben gezien, contact op te nemen met het politiebureau te Waddinxveen, tele foonnummer 01828-13688. Het signalement van de dader luidt als volgt: Zuid-Europese/Noord-Afri- kaanse man, circa 20 jaar oud, onge veer 1.70 m lang, kort donkerkrullend haar, bol gelaat, gekleed in een blauwe spijkerbroek en een beige/blauw geruit zomerjack. Soest (VVD), burgemeester C.M. van der Linden en gemeentesecretaris J. Meuleman. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Als alles mee zit start maandag 21 mei een opvang voor peuters van 2 en 3 jaar in een portaca bin nabij de Jan Ligthartschool aan de Sperwerhoek in de wijk Zuidplas. De gemeente Waddinxveen heeft het groene licht gegeven voor dit particu liere initiatief van Elly Keus van het Woubrechterf 48, gediplomeerd hoofdleidster. De peuters kunnen ’s morgens om half negen naar ”Het Fluitketeltje” worden gebracht en om 1 uur weer worden op gehaald. Een eindtijd van half twaalf is ook mogelijk, voor het geval ouders hun peuter eerst nog wat willen laten wennen. Peuters die tot 1 uur blijven kunnen, voordat ze naar huis gaan, hun boter hammetje opeten, terwijl voor drinken wordt gezorgd. Wie belangstelling heeft voor deze vorm van kinderopvang kan contact opnemen met de hoofdleidster (tel. 16859) en een inschrijformulier aanvra gen. Na terugzending ervan is de peu ter definitief ingeschreven. Overigens kunnen belangstellenden zich ook nog melden als leidster, er is nog plaats op de maandagmorgen. Tenslotte is bruikbaar speelgoed altijd een welkome aanvulling. Op straat ligt het weggegooide pistool van de jonge overvaller. (Foto. Sjaak Noteboom). W 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1