J GESLOTEN OP VIDEO ij m jft1 BASTIAAN Van woningbouwverenigingen SSW en Waddinxveen Schuttelaar Gerrit Oudijk naar Dorpstraat v.d. linde Aan de Tweede Bloksweg Districtscommandant bezoekt politiepost Laatste Dia-avond voor ouderen over Boskoop in AF-centrum Twijfel over humanistisch woongebouw I neemt snoep- fabriek over in Rotterdam Nieuw op KW-plein: Carla’s kindermode opgave voor bejaardenreis Nieuwsblad Onafhankelijk Beloning 500,- Brommer OP HEMELVAARTSDAG 24 MEI A.S. ZIJN ONZE KANTOREN DE GEHELE DAG ^UITZENDBURO’S HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN OLYMPIAN wij vu J'HARWA" F tapijt gordijnen GERT HÜIZER de echte bakker Zuidkade11 - Tel. 01828-12354 fjbbL OPTIEK Strategisch Bedrijfsreserves Voor iedereen Nuchter f Brommer SCHOENEN ■Mi 15 Reacties: Postbus 55 2740 AB Waddinxveen (EN NOG VOOR U. voor wie mij aan een ga- rage-box of bedrijfsruim te, 50m2, kan helpen in Waddinxveen. ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK POSTBANK RABOBANK VERENIGDE SPAARBANK ECHT JE PROEFT HET!! INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING VRAAG INLICHTINGEN OF GEEF JE OP. 21 MEI BEGINT ONZE CURSUS THEORIE ^RIJOPLEIDING op VIDEO HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ I I I Woensdag 16 mei 1990 10.5% vol “75 cl. M h ii li Gemeente koopt tuinbouwbedrijf Het aangekochte tuinbouwbedrijf be staat uit een woonhuis met schuur, loods, warenhuizen en tuinland ter grootte van ongeveer 9.940 vierkante meter. Volgens B. en W. is dit tuin bouwbedrijf zeer geschikt als op te zet ten leerbedrijf, hoewel de details daar over later bekend gemaakt zullen wor den. SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 vinyl h zonwering matrassen j, Bedtextiel Groenswonie 12 Waddinxveen Tal .01828-16119 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788’-Na 18.00 uur: 01828-11951 BOSKOOP/WADDINXVEEN Commandant S.J. van Hulst van het district ’s-Gravenhage van het korps Rijkspolitieheeft afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan het bureau in Bos koop. Om 9.00 uur werd een gezelschap verwelkomd door burgemeester Spros en postcommandant J. Konings. Tij dens een rondgang werd het nieuwe bu reau aan het Torenpad bekeken, waar na een presentatie volgde met onder meer een serie verduidelijkende dia’s V er tb 45e Jaargang - No. 2183 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Nieuw! Bij de Echte Bakker. Een Echte Bakker# specialiteit iMDfïM© Mochten al deze voorzien ontwikkelin gen feitelijk niet plaatsvinden bestaat altijd nog de mogelijkheid het bedrijf weer te verkopen danwel te verhuren of te verpachten, aldus B. en W. I Doe-het-zelfmatenalen I Keukens - Kasten J Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828-12596 -- Moortdnde 76a aa h Waddinxveen OOGMETING-BRILLEN-CONTACTLENZEN WINKELCENTRUM GHOEHSVOORM - WAOOINXVEEN TELEFOON 0162S-30240 Weekblad voor Waddinxveen de/ Waddinxveen goed bij kas blijken te zittenHij is voorstander van de opstel ling van een meerjarenprogramma, waardoor meer zicht kan ontstaan op eventuele bestedingen van de reserves. ”In onze gemeentelijke armoe kun je natuurlijk wel verlekkerd kijken naar de rijkdom van de corporaties, maar niet vergeten mag worden dat met groot onderhoud van woningen ook bakken geld gemoeid is”. Gemeente wil grote rijkdom aanpakken Demonstratie van Salda BV over Boskoop en Waddinxveen. De commandant heeft met de medewerkers van gedachten gewisseld, waarna het werkbezoek is voortgezet in het groeps- bureau in Waddinxveen. Het bezoek droeg geen officieel karakter. Overigens gaat het niet alleen om de geschiktheid als leerbedrijf, het tuin bouwbedrijf is ook strategisch gelegen tegenover de wijk Zuidplas en de Zuid- plaslaan voor het geval de huidige plan nen niet zouden doorgaan. Voorts spreken B. en W. over een aan- WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen gaat het failliete tuin bouwbedrijf aan de Tweede Bloksweg 34 aankopen om er een leerbedrijf voor de tuinbouw van te maken. Met zo’n leerbedrijf kunnen jongeren thuis raken in de tuinbouw als ze daar werk willen gaan zoeken. De reserves van de woningbouwvereni gingen betreffen het geld dat extra in kas zit boven de algemene bedrijfsre- serve. Die bedraagt bij Waddinxveen bijvoorbeeld ruim 18 miljoen gulden. Daarbij komt nog die 11,9 miljoen die ook nog in kas zit. De algemene be- drijfsreserve van SSW bedraagt bijna 11 miljoen gulden. Deze woningbouw vereniging heeft dus nog 2,7 miljoen extra in kas. De rijkdom van de woningbouwvereni gingen vormt al een tijd lang onder werp van gesprek binnen het Waddinx- veense gemeentebestuur. In ieder ge val wilde niet alleen het voormalige col lege van B. en W. hier wat aan gaan doen, maar ook het nieuwe college. ’’Binnen het college leven gedachten rond de aanwending van de aanwezige reserves”, zo stond er op het ambtelijk advies dat de jaarstukken van de beide corporaties vergezelde. in kas dan wettelijk is voorgeschreven en SSW 2,7 miljoen, zo blijkt uit de aan de gemeenteraad overlegde jaarstukken 1988 van beide corporaties. Gerrit Oudijk weet heel verrassend in te spelen op de trends in de vrije tijd- en hobbymarkt. Regelmatige bezoeken aan het buitenland, zoals Amerika, houden hem op de hoogte van wat gaat komen of wat weer uit is. De bezoekers van de braderie in de Dorpstraat krijgen een unieke gelegen heid eens kennis te nemen van de we reld van Salda BV. Een boeiende en gevarieerde wereld. van Salda-produkten voor vrije tijd en Onderhoud in het Boskoopse poli tiebureau. Links burgemeester Spros, rechts groepscommandant J. Konings. c O 2 n WADDINXVEEN - De directie van Schuttelaar BV aan de Wilhelmina- kade/Kanaaldijk heeft geruime tijd be sprekingen gevoerd met M&D Smul ders BV te Rotterdam, hetgeen heeft geleid tot een bundeling van de pro- duktie- en verkoopactiviteiten. In de nabije toekomst zullen de artikelen on der Schuttelaar-label op de markt wor den gebracht. De Waddinxveense fabriek van zuur tjes en schuimpjes gaat dank zij de overname van de Rotterdamse snoep- fabriek nu ook kaneelbrokken en but tercreams verkopten. Het uit Gouda afkomstige suikerwerk- bedrijf biedt in Waddinxveen werk aan 50 mensen. Specialismen zijn de pro- duktie van banaanschuim, groot die- renschuim en figuurschuim. De belangstelling voor het zachte snoepgoed doet directeur J.W. Schut telaar (37) alweer denken aan de vesti ging van een nieuw bedrijf. Schuttelaar BV werd op 1 mei 1918 op gericht. Begonnen werd met een le vensmiddelenzaak in de Goudse Zeug- straat. Er werden ook eigengemaakte babbelaars verkocht. Het bedrijf zat ook aan de Eerste Kade in Gouda. In 1983 vestigde het zich in Waddinxveen. WADDINXVEEN - Maandagavond 21 mei om acht uur houdt de culturele commissie voor de ouderen en minder- validen een bijzondere en interessante culturele avond in het Anne Frank-cen- trum. Aan de hand van dia’s, film en een le zing zal één en ander worden verteld over de boomkwekerijen in Boskoop. Ook zal een expositie worden gehou den. Boskoop is het grootste aaneengeslo ten sierteeltcentrum ter wereld. In de 15e eeuw is Boskoop al begonnen met het kweken van Boskoopse bomen en rond 1750 werd Boskoop ook bekend door het kweken van laanbomen en siergewassen. Begin 1900 in Boskoop pas massaal op de sierteelt overgegaan. Op de dia’s, film en expositie is een unieke collectie vakgereedschappen en andere voorwerpen te zien. Zelfs de oculeermesjes met ivoren heft maken daarvan deel uit. Een film laat de nieuwste snufjes zien op het gebied van boomk weken. Naast de prachtige struiken en bomen krijgt men ook de historische tuin te zien. In deze tuin wordt het oude am bacht nog hoog in ere gehouden. Er worden bijv, in vorm geknipte beer tjes, kippen, pauwen en andere figuur tjes gekweekt. Aan vroeger herinneren de Berkep- zoogmoer en een magnolia-moerplant en het speelhuis laat zien hoe de zaken vroeger werden geregeld. Het belooft een prachtige avond te worden. De entreeprijs is 1,50 per persoon. Een introducee als begelei ding is toegestaan. h. Nogmaals wordt er op gewezen dat deze avond - en ook de andere avonden - is bedoeld voor alle ouderen in Wad dinxveen, ongeacht waar men woont. Is het komen naar het Anne Frank-cen- trum moeilijk door bepaalde omstan digheden, dan behoeft dat geen pro bleem te zijn. Men belt nummer 15555 en de betrokkene wordt door de hand en spandiensten tegen een vergoeding van 2,- thuis gehaald en na afloop weer thuisgebracht. De woningbouwverenigingen zijn in ie der geval op de hoogte van de wensen en .verlangens van de gemeente. Tot nu toe hebben de besturen van de corpora ties steeds nuchter gereageerd en er tel kens op gewezen dat wat dit betreft de schijn bedriegt. Immers, met vooral woningonderhoud zijn forse bedragen gemoeid en bij één groot project kunne de reserves al uitgeput raken. Om die reden wil de gemeente Wad- WADDINXVEEN - Centraal Beheer Pensioenverzekering BV in Apeldoorn voelt er niet voor om in de wijk Zuid plas een woongebouw neer te zetten voor de Humanistische Bouwstichting Bejaardenhuisvesting. Die belegger oordeelt namelijk nega tief over de haalbaarheid van zo’n pro ject. De bouwkosten voor deze appar tementen met gemeenschappelijke ruimten zouden betrekkelijk hoog uit vallen, terwijl ook de uiteindelijke huurprijzen geen goede investering be tekenen voor Centraal Beheer. Wat dit betreft vergelijkt de belegger met de bouwkosten van eengezinswo ningen en de gewenste ’’dure” inde- lingseisen voor appartementen. In Waddinxveen wordt al zeer lange tijd geprobeerd een humanistisch won- gebouw te realiseren. Na diverse plan nen voor het Brugcentrum gemaakt te hebben is uitgeweken naar een lokatie in de wijk Zuidplas, maar ook daar kan het niet tot bouwen komen. Volgens burgemeester C.M. van der Linden prijst de Humanistische Bouw- rtichting Bejaardenhuisvesting zich bij herhaling uit de markt door te luxueuze wensen. ”De ogen zijn groter dan de maag”, zei hij. ”En vooreen dubbeltje kun je nu eenmaal niet op de eerste rij zitten”. Namens de Humanistische Bouwstich ting betoogde dr. A. A. de Bruin vanaf de publieke tribune dat er binnenkort nader gesproken zal worden over het eisenpakket. Hij sloot niet uit dat er water bij de wijn gedaan zal worden om eindelijk tot realisering van een huma nistisch woongebouw voor ouderen te kunnen komen. koop tegen een gunstige prijs en voor waarden aangezien het uit de boedel van een faillissement wordt gekocht. De financiële dekking voor deze aan koop zal voorshands ten laste van het fonds werkgelegenheid worden ge bracht. Mocht realisering van het leer bedrijf niet haalbaar blijken zal het aangekochte tuinbouwbedrijf worden ingebracht in het grondbedrijf. Deze aankoop dient in die omstandig heid dan ook gezien te worden als een voorinvestering ten behoeve van de toekomstige invulling van het gebied gelegen tussen de Beijerincklaan en de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn, één en ander conform de aan de raad bekende planologische structuurvisie voor de periode 1990-2000. WADDINXVEEN - De zaterdag te houden braderie in de Dorpstraat is voor het bedrijf Salda BV, dat zich kortgeleden aan de Dorpstraat heeft gevestigd, aanleiding om zich uitge breid aan het publiek te presenteren. Directeur Gerrit Oudijk (44), die zijn bedrijf in 1974 begon en laatstelijk aan de Mercuriusweg was gevestigd, pre senteert dan niet alleen een scala aan produkten voor de vrije tijd en hobby, maar komt ook met zeer aantrekke lijke aanbiedingen, die alleen tijdens de eendaagse braderie gelden. Salda BV is een succesvol bedrijf waar acht mensen in vaste dienst werken. Begonnen met koud emaille breidde het bedrijf zich in de loop der jaren uit met textielverf (’t pientere puntje), Krimpie Dinkie (wonderplastic), ge kleurd zand, kristbalballetjes op glas en nog veel meer produkten om bij voorbeeld sieraden te maken of heel wat spullen te verfraaien. Het bedruk ken van T-shirts en jeans behoren daar toe. Het lekkere en goedkope alterna- J bef voor witte wijn, zie Super x* TBROEDERKE VRUCHTENWIJN KOEL SERVEREN S’- K ”Het gaat om zeer omvangrijke reser ves”, stelde PvdA-raadslid drs. M. Kraaijestein in de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening van dinsdag avond. ”De woningbouwvereniging Waddinxveen is zelfs rijker dan de ge meente Waddinxveen. Ik ben er daarom voor om na te gaan om dit geld aan te wenden voor sociale woning bouw door bijvoorbeeld wat te gaan doen aan de grondprijzen”. De socialist verheelde niet grote waar dering te hebben voor het financiële beleid van de twee Waddinxveense wo ningbouwverenigingen, waardoor de behoorlijke reserves zich hebben kun nen vormen. In dezelfde complimenteuze bewoor dingen uitte zich ook CDA-raadslid H.H. Heller. De christen-democraat gaf aan dat corporaties zich ook hebben te houden aan strenge regels voor wat betreft het te verrichten onderhoud. Burgemeester C.M. van der Linden be toogde eveneens dat zowel SSW als WADDINXVEEN - De Waddinx veense Carla van Mullem (34) opent maandagavond 21 mei het babymode- zaakje ’’Carla’s Kindermode” aan het Koningin Wilhelminaplein. Het nieuwe zaakje in de voormalige stomerij wordt officieel in gebruik ge nomen door Carla’s kinderen Johan (11) en Nicole (5). Om zeven uur ’s avonds is dat het startsein voor een tot negen uur durende openingsreceptie. Carla van Mullem heeft aan de Kerk- weg-West haar stomerij en dat blijft zo. In de winkel aan het KW-plein kan eveneens stoomgoed worden afgege ven. Beheerster is de Boskoopse Gre- the van der Laan, een coupeuse die in «*'iat is op verzoek alle gewenste baby- n kinderkleding te maken. Ook kan ze heel goed wiegen bekleden. ’’Carla’s Kindermode” aan het Konin gin Wilhelminaplein beschikt ook over een atelier en reparatieruimte. Maar centraal staat de verkoop van babykle- ding. Gevarieerde kinderkleertjes. Het assortiment kan in de toekomst nog worden uitgebreid met babyartikelen. WADDINXVEEN - Deze en volgende week hebben die Waddinxveense ou deren die zich nog niet hebben opgege ven voor deelname aan de jaarlijkse reis van het Comité Seniorenreis Wad dinxveen op woensdag 30 mei de gele genheid zich nog op te geven. Dat kan bij reis- en passagebureau Van Ginkel BV in het winkelcentrum ”de Passage” tijdens kantoorurenOp de in het Anne Frank-centrum en Huize Souburgh gehouden inschrijvingsda- gen hebben zich al meer dan 220 oude ren opgegeven, zodat de reis in vijf au tobussen en een aantal particuliere au to’s gemaakt kan gaan worden. Laatste opgaven kunnen nog tot vol gende week woensdag - de dag voor Hemelvaartsdag - worden gedaan. Gerrit Oudijk instrueert in zijn bedrijf aan de Dorpstraat het werken hobby. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Het Waddinxveense gemeentebestuur wil beslist dinxveen komen tot een meerjarenplan wat gaan doen aan de grote reserves van de woningbouwverenigingen zodat aangegeven kan worden welke SSW en Waddinxveen. Zo heeft Waddinxveen 11,9 miljoen gulden méér plannen er bestaan het hebben van ex- - - - - tra reserves een doel te geven, waar mee de sociale woningbouw in Wad dinxveen gediend is. I *^4 I HAH61

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1