Corporaties geven geen geld terug 450 OLIEVERF- SCHILDERUEN Medaltest leerlingen dansschool Waddinxveen Nieuwe oefenruimte voor Cormula’s De Sperwer EXPOSITIE VERKOOP IN BOSKOOP Export- instuif op 5 juni André de Bruin op radio en tv Zaterdag show met Ome Joop Lunch met Ria van Eijndhoven in ’t Baarsje Oud-NCW- voorzitter in De Wadde Gerry Heus in Beekbergen Moederdag- weekbij veiling Tourtocht Zevenhuizen W’vener bij j Citroën-show i Heerjansdam J eugdtournooien Be Fair-voetbal GRATIS TOEGANG ONKYO van der MET ONKYO HIFI STAPELT U KWALITEIT OP KWALITEIT Vakmensen Certificaat Thema Zorgvuldigheid In eigen zak Geen finale Mistig Routes A.s zaterdag 19 mei van 10.00-16.00 uur Mooie Hollandse en buitenlandse schilderijen. Betaalbare prijzen LUST NU GRATIS Florida - A.P. v. Neslaan, Boskoop JUUANASTRAAT 89 2405 CG ALPHEN A.D. RIJN TELEFOON 01720 92044 I H F Pagina 17 Directeur B. F. Langendam Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 16 mei 1990 Vele landschappen, zee- en stadsgezichten bloemen, stillevens, modern, portretten De opening zal verricht worden door beschermheer J.W.A. van Berkesteijn en directeur B.F. Lan gendam. Het adres van de oefenruimte blijft Kanaalweg 4, echter nu de bene denzaal. Het gaat hier om anderhalve ton, waar van één ton in de kas vloeit van de wo ningbouwvereniging SSW en een halve ton in de kas van de woninbgbouwver- eniging Waddinxveen. Deze verdeel sleutel is een gevolg van het feit dat bij de oprichting van de stichting in 1975 drie woningbouwverenigingen betrok ken waren, waarvan er twee zijn gefu seerd StJoseph en Ons Begin (SSW) lige huizenkopers. De zorgvuldigheid vereist dit. lang geleden ’t Baarsje en betitelde het restaurant als ”een parel in de polder”. WADDINXVEEN - Be Fair-voetbal houdt twee voetbaltoumooien voor haar jeugd. Zaterdag 19 mei zullen alle lagere ju- nioren-elftallen aan de beurt komen. Be Fair heeft grote verenigingen uitge nodigd, zodat de C-4 en D-4-elftallen van Be Fair gelijkwaardige tegenstan ders zullen ontmoeten. DSO uit Zoetermeer, Quick Boys uit Katwijk, RVVH uit Ridderkerk en Ex celsior M uit Maassluis zullen te gast zijn op het Warnaarplantsoen. Op donderdag 24 mei (Hemelvaarts dag) zal met een C-l/D-1 en C-2/D-2 toumooi het seizoen worden afgeslo ten. Barendrecht, Nieuwkoop, Alexand- ria’66 uit Rotterdam, BSC’68 uit Bent huizen en Unicum uit Lelystad zullen strijden om twee Deka-sportprijzen bokalen. Vrijwel alle teams hebben nog één of meerdere uittournooien tegoed. A-l sluit op zaterdag 26 mei in Lelystad bij Unicum op het 12 provinciën toumooi hun seizoen af. Landelijk, maar ook in Midden-Hol- land, is er een schreeuwend tekort aan vakmensen. Op lange termijn wordt het er niet beter op. In de regio Mid- den-Holland zijn er reeds bedrijven, die bepaalde werkzaamheden hebben Aan het eind van de avond kregen de Het hoofdthema van de komende ex- port-instuif is: ”Het afdekken van valu tarisico’s”. De exporteur moet zich ter dege bewust zijn van financiële risico’s zoals valutarisico’s, die aan export- transacties zijn verbonden. De soms forse koersbewegingen, de Amerikaanse dollar en, zeer recent, de Japanse yen als voorbeelden, beteke nen grote onzekerheid voor internatio naal opererende ondernemingen om trent de waarde in de eigen valuta van inkomsten en uitgaven: het transactie- risico. De vraag naar financiële instrumenten om het valutarisico te beheersen is dan ook sterk toegenomen, mede gezien de groei van de internationale handel en financiering. De belangrijkste instru menten om valutarisico’s te beheersen zullen tijdens de inleidingen aan de orde komen. Sprekers zijn drs. A.L. van Wijlen (di recteur van het gastbedrijf), drs. J.H.W. Spee (hoofd Treasury Desk, Amro-bank Amsterdam) en drs. E. Markus (Interest Currency Consul tants, Utrecht). WADDINXVEEN - De Waddinx- veense Gerry Heus exposeert tot en met vrijdag 1 juni in de meubelshow- room Baalbergen’s Interieurverzor ging aan de Ambachtsweg te Katwijk. Zij toont er collages en werken in acryl, krijt, potlood en gemengde technieken met als thema ’’Mensen Culturen”. Daarnaast zijn er nog andere werken. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00-18.00 uur (don derdag tot 21.00 uur) en zaterdag van 10.00-17.00 uur. In de raadscommissie voor de ruimte lijke ordening zijn dinsdagavond enige opmerkingen over deze handelwijze gemaakt. Vanaf de publieke tribune werd opgemerkt dat ook woningbouw verenigingen de plicht hebben hierover mededelingen te doen aan de toenma- taurant is klein en intiem, het doet warm aan, een warmte die als het ware om je heen sluit en er is prachtig in rose gedekt”. Er hangen in ’t Baarsje beeldschone prenten van Marion Baars, een niet on bekende kunstenares, die o.a. de por tretten tekende van de kinderen van het Koninklijk Huis. Niet alleen van wege haar naam past ze hier maar ook haar proven+caalse terrassen hangen hier zo harmonieus dat het lijkt alsof ze speciaal voor het Baarsje zijn geschil derd. ’t Baarsje, dat vijfenzestig jaar een vis- serscafé was, heeft zijn naam behou den, toen Daam Scharloo het in 1983 overnam. Daam is geen onbekende in de culinaire hoek van Waddinxveen; jarenlang was hij maitre in De Gouwe Dis en achteraf spijt het hem dat hij niet eerder voor zichzelf begonnen is. ”Dat is te merken: Daam straalt vol maakt geluk uit, hier als gastheer in zijn eigen huis, wat instinctief door de gas ten wordt aangevoeld. De cuisinier Ge rard Schalkwijk vormt samen met Daam Scharloo - wat een alliteratie - een volmaakt duoHij heeft bij de Che valier in Delft en later in de Kersentuin zijn sporen al verdiend”, aldus Ria van Eijndhoven. ”Hij kookt de sterren van de hemel, goed op smaak en de presentatie is om van te watertanden. Ik ben er van over tuigd dat we van deze jongeman nog veel zullen horen”. met in totaal 687 leerlingen van folders en lesbrieven voorzien. Daarna werden door de leerlingen be drijfsbezoeken afgelegd bij bedrijven in de woonplaats, die erg in de smaak zijn gevallen. Beroepen worden steeds meer uitgeoefend buiten het dagelijks gezichtsbeeld van kinderen. Door deze campagne kregen de kinderen te zien wat werken in een bedrijf inhoudt. Nu alle bedrijfsbezoeken zijn afgelegd, heeft Midden-Holland in Nederland het voortouw genomen door een en an der af te sluiten door middel van een slotmanifestatie, die dit jaar in Wad dinxveen wordt gehouden. De woningbouwverenigingen hebben B. en W. laten weten dat men heeft be sloten de resterende 150.000,- in ei gen zak te steken omdat het slechts om enkele tientjes per koper zou gaan. Praktische redenen zouden verhinde ren het geld aan de huiseigenaren terug te geven. Wel denken de woningbouwverenigin gen er over die anderehalve ton te be stemmen voor zaken waar normaal geen geld voor is. Te denken valt in dit verband aan onderzoeken in het kader van de leefbaarheid van de omgeving van woningen en woongebouwen, maar ook aan aanpassingen van deze omgeving. De Stichting Bevordering Eigen Wo- ningebezit Groenswaard was vooral in de jaren zeventig actief met het bou wen van gesubsidieerde koopwoningen in Groenswaard 2, Groenswaard 3 en in de Oostpolderwijk. Geheel tegen de verwachting in zal C-l niet uitkomen in de finale op 30 mei voor de KNVB-bekercompetitie. Zij verloren met 6-2 bij Jodan Boys. Ook B-l werd in de halve finale uitge schakeld: 1-3 tegen Sportlust. A-l struikelde in de kwartfinale uit bij Olvmoia A-regiorraal met 3-2. Bovendien is het nog maar de vraag of in dit geval uit praktische redenen zo maar gekozen kan worden voor niet te rugbetalen. Gewezen werd op een rechterlijke uitspraak van vorig jaar waarin de PPT door de Consumenten bond verplicht werd een te veel betaald bedrag van één a twee gulden aan alle telefoonabonnees terug te betalen, om dat ze daar recht op hadden. WADDINXVEEN - Oud-voorzit- ter S.J. van Eijkelenburg van het Nederlands Christelijke Werkge versverbond (NCW) is komende zaterdag één van de sprekers tij dens de slotmanifestatie van het project Beroepsonderwijs in de christelijke scholengemeenschap De Wadde aan de Sniepweg. Daar treedt zaterdag om 10.00 uur voor leerlingen van groep 7/8 van de basisscholen op, André van Duins Ome Joop-show. Het volledige programma ziet er zo uit: 09.30-10.00 uur: Ontvangst van leerlingen uit groep 7/8, ouders en docenten, college’s van B. en W. en bedrijven, die medewerking heb ben verleend aan bedrijfsbezoe ken. 10.00-10.05 uur: Welkomstwoord in aula door voorzitter van promo- tie-campagneteam, de heer Van Elk. 10.00-10.45 uur: Voor leerlingen: In gymlokaal André van Duin’s Ome Joop-show. 10.05-10.45 uur: Voor ouders: Be zoek aan de praktijklokalen. 10.45-12.00 uur: Voor leelingen: In praktijklokalen demonstraties in deelname aan activiteiten. 11.00-11.45 uur: Voor ouders: In aula toespraak door de heer S.J. van Eijkelenburg, oud-voorzitter van de NCW. 11.15-12.00 uur: Video in aula, vi deo’s in theorielokalen van am bachtelijke beroepen en stands op schoolplein. 12.00 uur: Afsluiting. Directeur B. F. Langendam van drumband Cormula’s in de nieuwe oefenruimte in de wijkschool St. Jozef aan de Kanaalweg. (Foto: Sjaak Noteboom). verlegd naar het oosten van het land en naar o.a. Duitsland en Engeland. In het kader van de actie ”Van werken met je handen wordt je wijzer” brach ten in april leerlingen van 44 basisscho len in Midden-Holland een bezoek aan een bedrijf in hun stad of dorp. Op deze wijze konden de leerlingen kennisma ken met de bedrijvigheid in hun woon plaats en vakmensen aan hun werk zien. Kiezen voor de techniek is kiezen voor de toekomst. Er is een grote variatie aan technische beroepen. Werken met je handen is in veel gevallen werken met je hoofd; met allerlei moderne ma chines. Het bedienen van die machines vereist echter de nodige kennis en die krijg je op een technische opleiding. In januari en februari werden er over dit onderwerp folders en lesbrieven verspreid onder de basisschool-leerlin- gen. De folder behandelt de leerwegen naar de technische beroepen. Wat doe je na de basisschool, de lagere technische school, het leerlingwezen: de stap naar de echte specialisatie, werken en leren in de metaal, in de elektrotechniek, in een hout- en meubileringsbedrijf, in de bouw, in de grafische industrie, in de installatietechniek en in de procesin dustrie. In de lesbrieven werden de leerlingen op economisch/administra- tief gebied voorgelicht. BERKEL - Bloemenveiling Berkel kreeg in de moederdagweek circa 8 procent meer stapelwagens te verwer ken. De in totaal 11.400 wagens leid den echter niet tot extreme uitdeeltij- den. Op de meeste dagen was rond het mid daguur de ’’klus” geklaard. Ook de hoeveelheid stapelwagens bleek juist ingeschat. Ondanks de grotere be hoefte was er geen sprake van een te kort. De omzet in de moederdagweek lag in vergelijking met vorig jaar 5 procent hoger en kwam uit op een bedrag van 8,5 miljoen gulden. Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat dit omzetrecord kon worden geboekt. Op maandag voor moederdag was de omzetgroei zelfs negatief. De dag erna werd het nulpunt bereikt en de woens dag, donderdag en vrijdag zorgden voor een groei. Op die dagen was ook de prijsvorming duidelijk beter. Het bemiddelingsbureau boekte in de moederdagweek met een omzet van 2,18 miljoen omzet eveneens een re cord. Het was de vierde keer dit jaar dat deze afdeling de grens van 2 mil joen gulden weekomzet doorbrak. De totale omzet van het bemiddelingsbu- feau groeide dit jaar met 19,4 procent tot een bedrag van bijna 30 miljoen gul den. Tijdens de moederdagweek werd even eens de grens van 100 miljoen gulden émzet gepasseerd. De totale omzet van Bloemenveiling Berkel bedroeg na de moederdagweek 105,5 miljoen gulden. Dit komt neer op een omzetgroei van 7,4 procent. GOUDA - De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland houdt dinsdagavond 5 juni van zeven tot negen uur weer een exportinstuif bij de Amro-Bank aan de Vredebest in Gouda. De Goudse Kamer organiseert enkele malen per jaar een export-instuif, tel kens bij een ander bedrijf. De bedoe ling hiervan is ondernemers en export- medewerkers van verschillende bedrij ven in informele sfeer met elkaar in contact te brengen. Tijdens een drankje kunnen gedachten uitgewis seld worden met betrekking tot be paalde landen en/of produkten, zodat men van eikaars ervaringen kan leren. Ook beginnende exporteurs zijn hier bij welkom. WADDINXVEEN - De Stichting Drumband Cormula’s heeft in het gebouw van de Jozefschool aan de Kanaalweg in de St. Victorwijk een nieuwe oefenruimte in gebruik ge nomen. Van de zolder zijn de drumbandleden een verdieping la ger gegaan. Het geheel is op eigen kracht verbouwd. WADDINXVEEN - Komende zater dag 19 mei is - zoals bericht - André van Duin’s ”Ome Joop Show” in Waddinx veen. Dit optreden is speciaal voor de leerlin gen uit groep 8 van de Basisscholen in Midden-Holland, die hebben deelge nomen aan het project Beroepsonder wijs. Begonnen wordt om tien uur ’s mor gens. ”Ome Joop” is vergezeld van Harry Nak en presentator Tonny Wil son. In dit optreden is verwerkt een ko mische goochelscene-liedjes en een kwis met en rondom ”Ome Joop”. Het optreden vindt plaats in de Chr. Scho lengemeenschap ”De Wadde” aan de Sniepweg. De leerlingen (en ouders) van de 29 ba sisscholen, die hebben deelgenomen, hebben inmiddels een uitnodiging daarvoor ontvangen. Terwijl de leer lingen genieten van Ome Joop kunnen de ouders praktisch bezig zijn in de praktijklokalen van de school onder leiding van leraar, consulent en enkele vrijwilligers, die werkzaam zijn in bouw, hout, metaal, installatietechniek en horeca. Het geheel wordt opgeluisterd door en kele video’s in theorielokalen en en kele stallen op het schoolplein. Het promotiecampagneteam beroeps onderwijs, dat als proef in 1989 van start ging, heeft met succes 29 scholen De tv-keukenprinses: ”Het was mistig, die avond, letterlijk geen hand voor d’ogen te zien. U kent dat gevoel wel, in het donker in een vreemde stad de weg zoeken, terwijl er geen autochtoon op straat loopt, we kwamen dus ruim te laat! Wat is het dan hartverwarmend om te worden begroet met: ”Wat fijn dat u er bent mevrouw en mijnheer van Eijndhoven, kom gauw binnen, we hebben zoveel lekkers voor U in huis. Zou er een jaarlijkse prijs zijn voor de supergastheer, ik wist wie ik hem dit jaar zou geven”. ’’Binnen een minuut een glas ijswater voor je om met een frisse mond de maaltijd te kunnen beginnen. Wat een aardige gewoonte, helaas nog meer be kend in de States dan bij ons. Het res- WADDINXVEEN - Donderdag-, vrij dag- en zaterdagavond was de danszaal van Dansschool Waddinxveen aan de Staringlaan tot aan de laatste plek be zet. Per avond volgden vele aanwezigen uit Waddinxveen, Boskoop, Gouda en Zevenhuizen de prestaties van de leer lingen. Na een seizoen dansles te heb ben gehad, brachten zij het geleerde in praktijk onder de kritische ogen van ju rylid David Simon. Op de maten van de chachacha, rumba, jive, paso doble, samba (de zoge naamde Latijns-Amerikaanse dansen) en de Engelse wals, tango, quick step en slow fox (de zogenaamde ballroom dansen) zweefden 130 paren - steeds in groepen van vijf paren - over de ruime dansvloer van de school. De keurige dansfiguren van de begin nelingen (brons), de wat moeilijker fi guren van de tweedejaars (zilver) en de prachtige dansen van de gevorderden (goud) brachten regelmatig spontaan de handen van de aanwezigen op el kaar. ZEVENHUIZEN - Tourclub Zeven huizen ’80 houdt zaterdag 19 mei weer tourtochten over 35 en 60 km (10.00- 13.00 uur), 100 km (8.00-10.00 uur) en 200 km (7.00-8.30 uur). (Gestart wordt er bij café De Roerdomp aan de Tweemanspolder in Zevenhui zen. i 35 km: Gouda, Moordrecht, Zevenhui zen; 60 km: Gouda, Haastrecht, He kendorp, Driebruggen, Bodegraven, Reeuwijk, Waddinxveen, Zevenhui zen; 100 km: Gouda, Haastrecht, Vlist, Polsbroek, Benschop, Montfoort, Har- tnelen, Woerden, Nieuwerbrug, Bode graven, Reeuwijk, Waddinxveen, Ze venhuizen; 200 km: Benschop, IJssel- Stein, Nieuwegein, Vreeswijk, Odijk, driebergen, Pyramide, Zeist, Biltho- ven, Maarssendijk, Maarssen, Vleu ten, Zevenhuizen. leerlingen hun certificaat uitgereikt en steeg de stemming naar een hoogte punt: tachtig paren slaagden voor brons, veertig voor zilver en tien voor goud. Jurylid David Simon is in de danswe- reld een ’’grootheid”. Hij is secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Dansleraren, directeur van Holland Dans Promotions, bestuurslid van de Nederlandse Amateur Danssportbond en bestuurslid van de Vereniging voor Beroepsdansers en Demonstrateurs en jureert regelmatig grote danswedstrij den in binnen- en buitenland. Het moet dan ook voor de Waddinx- veense danslerares José Bruêns-van Rijn plezierig geklonken hebben toen haar dansschool geprezen werd als ”één van de betere dansscholen die leerlingen aflevert van hoge (dans) kwaliteit”. Een opmerking die als reactie een don- derd applaus van leerlingen en toe schouwers opleverde. Ook deze avond werd de slogan van de ’’Nederlandse Vereniging van Dansleraren” weer voor honderd procent waar gemaakt: Dansen is leven is lachen! Met deze drie Me.daltest-avonden sluit Dansschool Waddinxveen het seizoen 1989/1990. Op 1 september staan de deuren weer open voor nieuwe enthou siastelingen. Uitslagen: R.A. van der Made 1-11-19- 21-32-44-75, A. Hofman 2-67-122, J. Toor 3-23-45-47-102-106-109-121, Erik van Beek 4-26-31-82-95-98, H. Metse laar 5-8-15-35-39-54-69-71-78-81-86, J. Verbakel 6-12-14-34-51-58-60-62-66- 70-73-100-108-112-115-117-123, N. Hoogerdijk 7-87-111-113, D. Heeren 9-91, C.G. Hofman 10-120, N. van Vliet 13-18-24-28-56-61-65-74-79-118, J. Troost 16-99, W. Hofman 17-52-110, D. Griffioen 20-37-46-85-90, J.H. Vugts 22, W. Breedijk 25, M. Tolle naar 27-48-116, A.H. Kivits 29-55-59- 68-88-103, M. Verbeek 30-77-94-96, J. Jansen Zn. 33-50-64-84-89-92, D. Boere 36-43-63-72-76-80-93-114-124, J.P.J. Olyhoek 38, Comb. Wibo 40-42- 49-119, C.A. Bode 41-57-83, T. den Ouden 53-104-105, P. Steenland 9, N.J. van Tol 101, F. Middelkoop 107. WADDINXVEEN - De Waddinx- veense postduivenvereniging De Sper wer nam deel aan een concours vanuit Reims. Weersgesteldheid: matige n.w. wind. Afstand 317 km. In concours 495 duiven. Gelost om 10.15 uur. Aan komst eerste duif 14.39 uur. Laatste duif 15.04 uur. Snelheid eerste duif 1191 m.p.m. WADDINXVEEN - De aan de Boek- Jweitakker wonende Waddinxvener Hans Tacq, redacteur van het clubblad l’”t2PKtje”, is betrokken bij de zater dag 19 mei door Citroën Club Neder land op het terrein van de ijsbaan in Heerjansdam te houden show van spe ciale Citroën-modellen. Öp deze show, die om drie uur begint, zullen te zien zijn de Romahome Royal Traveller (een kampeerauto op basis yan de C 15 bestelauto), Vanclee Mungo (een buggy-achtige polyester bpbouw van Belgisch fabrikaat op basis yan de 2CV), Charon (een open two- seater in dertiger jaren stijl, ook op ba sis van de 2CV), Unic-CX-X-Tender teen verlengde CX op 6 wielen, te ge bruiken voor verschillende doelein den), 2CV-Cross (een eend geheel aan gepast voor de rallycross) en de AX- Cup (dat is een AX GT, aangepast voor de racerijmet ingang van dit seizoen te kien op het circuit van Zandvoort). Deze speciale show wordt nog uitge- oreid met speciale, mooie en/of histori sche Citroëns van de leden van de Ci troën Club Nederland. Vermeldens waard is een pas gerestaureerde beste leend uit 1951, een van de oudste die tóg bestaan. De show is één van de programmapun ten van de 15e Internationale CCNL- Meeting in Heerjansdam. Deze mee ting wordt al weer voor de 10e keer in Heerjansdam gehouden, en daar ko men Citröen-liefhebbers uit binnen- en (buitenland gedurende drie dagen tesa- men. Op vrijdag is er een bezoek aan een (Delftsblauw fabriek, op zaterdagoch tend een zuinigheidstest voor de auto’s, zaterdagmiddag de autoshow, rommel markt en een sleutelwedstrijd. Zaterdagavond is er een loterijkamp- I vuur en muziek voor de Citroën-lief- hebbers. Belangstellenden kunnen al tijd vrijblijvend komen kennismaken met de Citroën Club Nederland op het terrein van de ijsbaan in Heerjansdam. WADDINXVEEN - Restaurant ’t Baarsje aan de Zwarteweg gaat woens dagmiddag 30 mei bijzondere aandacht schenken aan de lunch in dit eethuisje van Daam Scharloo en kok Gerard Schalkwijk, dat lid is geworden van de Culinaire Academie. Het gaat om een lunch énonomique, die op vaardige wijze wordt bereid door Gerard Schalkwijk, chefkok van restaurant ’t Baarsje. Hij laat zien, dat culinaire prestaties zijn te bereiden met simpele ingrediënten. Het meest complete Horeca Waren huis in Breda, bekend als ISPC, levert hiervoor de meest verse produkten. Ook ISPC hecht veel waarde aan het adviseren van haar klanten, hoe men voor minder geld creatief en toch op ni veau kan koken. De chefkok van ISPC, Jan Larmit, stelt in overleg met Gerard Schalkwijk dit menu, vol nieuwe ideeën, samen. Het wordt een interessant experiment. Daam Scharloo: ”We gaan terug naar de basis, waarop de smaakzin van onze papillen, zich ooit heeft ontwikkeld. Weg met de verstorende elementen, die ons verhinderen om door te dringen tot de oorsprong van het culinaire ge not”. Ria van Eijndhoven is deze middag gastvrouw. Het afstandelijk glazen oog van RTL Veronique wordt vervangen door de werkelijkheid van haar tast- en hoorbare aanwezigheid. Ria van Eijndhoven bezocht niet zo WADDINXVEEN - De Waddinx- veense historicus dr. André de Bruin, voorzitter van het Humanistisch Ver bond Midden-Holland en in diverse functies intensief betrokken bij de Coomhertherdenkingen dit jaar in ons land, werkt mee aan een aantal radio- en televisie-programma’s. In het kader van de nationale Coorn- hertherdenking wordt de aandacht ge vestigd op de volgende uitzendingen: Vrijdagavond 18 mei: TV-Nederland 1 KRO 21.21-21.51 uur: Coornhert, evo lutie achter tralies. Gedachten over straffen, toen en nu. Portret van de hu manist Coornhert (1522-1590), die in de Goudse St. Janskerk begraven is en aan wie het gebrandschilderde, onlangs gerestaureerde, raam 1 gewijd is. Zondagmorgen 20 mei: Radio 1 KRO Ontbijtshow 7.05-7.53 uur: Interview door Frans van Sark van dr. André de Bj^in, voorzitter van het Nationaal Co- imté Coornhertherdenking 1990 over actualiteit van Coornhert”. Dinsdag 22 mei: Symposion Erasmusu- niversiteit in Rotterdam over: Maat schappij en criminaliteit, toen en nu. Vooraanstaande deskundigen houden inleidingen. Tentoonstelling Gevangenpoort 30 maart-30 juni: Coornhert in de Gevan genpoort: een episode uit de geschiede nis van het gevangeniswezen. WADDINXVEEN - De woningbouwverenigingen Waddinxveen en SSW zijn niet van plan het geld uit de liquidatie van de Stichting Bevorde ring Eigen Woningbezit Groenswaard aan de huizenkopers van toen uit te keren. Ter gelegenheid van de ingebruik name van de nieuwe oefenruimte is er dinsdagavond 22 mei van 19.30- 21.00 uur een receptie in het schoolgebouw.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 17