Waddinxveen in stedelijk gebied Studie betekenis samenwerkingsschool Antilopers bij 24 uur van Apeldoorn Petteplas in een lijst Bedrijfsbeurs in Bleiswijk in Goudse Kamer in brief aan CDA-Kamerlid: Bingo-avond Florida 6 kampioen Vrouwenraad zoekt leden voor bestuur Onderzoek relatie politie en burger Radio West vrijdag in Het Trefpunt Spreker in koffiebar Vrouwen en reclame in Vrouwenraad li ■P1 W Midden-Holland Opgedeeld 4 Milieukeurs Pagina 19 *"Een Gouwe Keuze luidde de gezamenlijke inzending WADDINXVEEN/DRONTEN - Staatssecretaris drs. J. Wallage van Onderwijs en Wetenschappen wil een duidelijker beeld krijgen van de maatschappelijke betekenis van zogenoemde samenwerkingsscholen, waarin openbaar en confessioneel onderwijs zijn gecombineerd. In Wad dinxveen kennen we sinds 1973 de samenwerkingsschool voor HAVO- Atheneum met 1.200 leerlingen aan de Sniepweg. WADDINXVEEN/GOUDA - Voor de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland is het stedelijk gebied Gouda-Waddinx- veen-Boskoop-Reeuwijk Brug met zo’n 110.000 inwoners vergelijkbaar met een ’’stedelijk knooppunt” als Zwolle of de stadsgewesten Helmond en Leeuwarden. van de gemeente Waddinxveen en het bedrijfsleven in Bleiswijk in 1989. (Foto: Sjaak Note- i Jbnom). i WADDINXVEEN - Op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei doen 10 leden van de Waddinxveense sportclub Antilope mee aan de 24 uur van Apeldoorn. Toen de uitnodiging van de organisatie van deze wedstrijd in de bus viel en op de wekelijkse maandag- en donderdagavondtraining aan de atleten bekend werd gemaakt, waren de reacties direkt al erg positief. 1 fT-j ?i bl Woensdag 16 mei 1990 I t I I I I I I spelers toch van een veelbelovend sei zoen worden gesproken. De ploeg van Antilope ziet het wel zit ten. Alle lopers zijn nog hard aan het trainen op snelheid en uithoudingsver mogen. Het jongste lid van de ploeg is 22 jaar en het oudste lid is 60 j aar. WADDINXVEEN - Tijdens de zaterdag 16 juni in Waddinxveen op het Raadhuisplein te houden Anjerfondsmanifestatie zullen een aantal activi teiten door de Waddinxveense Kunst Kring worden verzorgd. Eén daarvan is het plaatsen van drie schilderijlijsten in de vrije natuur. Deze lijsten van ongeveer 3x5 meter zullen op een aantal mooie locaties, zoals de Petteplas, worden geplaatst met als doel aandacht vragen voor de natuur in je eigen omgeving. Een schoonheid die iedereen wil behouden en beschermen. Deze lijsten worden gemaakt door vrijwilligers van de Praktijk-opleiding Bouw te Waddinxveen. Daarnaast zullen de leden van de Waddinxveense Kunst Kring zich presenteren met een aantal kunstwerken en actief bezig zijn met kinderen die daar naar hartelust kunnen tekenen, schilderen en boetseren. Er komt ook een grote kijkdoos waarin de kinderen hun werkstukken kun nen plaatsen. i I l I I i WADDINXVEEN - Vrijdagavond 18 mei om half negen is spreker Bart Gijs- bertsen te gast in de hervormde koffie bar De Schaapskooi aan de Nesse. Zijn praatje zal in het teken staan van het Koninkrijk van God. In het Nieuwe Testament staan veel gelijkenissen over dit Koninkrijk. Aan de hand van één van die gelijkenissen zal Bart Gijs- bertsen het één en ander vertellen over het Koninkrijk. Om kwart voor acht is de koffiebar al open. i De start is vrijdag 25 mei om 14.00 uur. De finish is zaterdag 26 mei om 14.00 uur. De lopers worden genummerd van 0 tot en met 9 en dienen in die volgorde na elke ronde te wisselen. Dat wil zeg gen dat als de 1665 meter in 6 minuten gelopen wordt iedere loper 1 keer per uur start, en dat 24 uur achter elkaar. Wordt hiervan afgeweken zonder gel dige reden, volgt diskwalificatie. gezocht bij de aanleg van een spoor wegstation Gouda-West/Moordrecht, dat dienst doet als voorstadhalte voor een nieuw te ontwikkelen woonwijk Gouda-West (circa 10.000 woningen) en tevens als Transferium, ofwel een super Park and Ride-station voor de automobilist op weg naar Den Haag en Rotterdam. Rond het betreffende sta tion kan zich hoogwaardige bedrijvig heid ontwikkelen in aansluiting op het bedrijfsterrein ten westen van ’t Weeg- je, dat in het streekplan van 1987 wordt aangegeven. Daarom schetst drs. J.C. Brink maar weer eens het deel van het Groene Hart, namelijk de regio Midden-Hol land, met de bedoeling aan te geven dat het hier niet gaat om een lege vlek, waar slechts enkele boeren wonen en werken, maar om een gebied dat leeft en groeit en waar nog grote mogelijk heden liggen om de Nederlandse eco nomie te steunen in het streven de con currentie met andere regio’s in de we reld en met name binnen Europa aan te kunnen. Midden-Holland is een gebied met circa 240.000 inwoners op een opper vlak van circa 400 km2. Het aantal in woners per km2 bedraagt hiermee rond de 600. Dit is bijna anderhalf maal zo hoog als van Nederland als geheel (436), en driemaal zo hoog als in de provincies als Groningen (237), Fries land (178) en Drente (165). Het aantal arbeidsplaatsen bedraagt circa 75.000. derwijskoepels. Afhankelijk van Wal lage’s onderzoek zou hierin dus veran dering kunnen komen. Als gevolg van schaalvergrotings- en fusieprocessen - nu al in het middelbaar beroepsonderwijs en na invoering van basisvorming straks in het voortgezet onderwijs - zal het aantal samenwer kingsscholen zeker toenemen. In veel gevallen zal het tot samenwerking tus sen denominaties komen, omdat ze wel móeten, willen ze in stand blijven. deze regionale manifestatie voor het bedrijfsleven. Verwacht wordt dat het aantal deelne mers zal stijgen tot boven de 400. Qua bezoekers wordt gemikt op een aantal van 10.000. Om het de beursbezoeker gemakkelijk te maken zullen de deelnemers onder verdeeld worden in een achttal secto ren, te weten de sectoren bouw, hore ca, kantoorefficiency automatise ring, managementadvies, promotie, voorlichting, export en techniek. Aan de laatste twee sectoren zal op de beurs bijzondere aandacht worden geschon ken. De sector export krijgt evenals vo rig jaar gestalte via een exportbeurs. In het kader van deze exportbeurs zullen verspreid over beide beursdagen di verse exportworkshops plaatsvinden met als onderwerp Oost-Europa en Scandinavië/Finland Misschien nog niet erg doordrongen van het feit dat dit een enorme zware opgave zal worden. De bedoeling is om met een ploeg van maximaal 10 perso nen 24 uur lang in estafettevorm zoveel mogelijk kilometers te lopen. Dat betekent, als het gestelde doel - 360 km - gehaald wordt in 24 uur, het tiental lopers 36 km per persoon in een etmaal hebben afgelegd. De ploeg is samengesteld uit de vol gende hardlopers: Hans Boere, Piet Graafian, Pieter Blaauboer, Johan Kok, Huub Kraan, Bert Kuiper, Auke Leen, Bram Lindhout, Rob Meijer en Aad Schenk. Mocht er door blessure of ander onge rief iemand uitvallen dan wordt met de rest van de ploeg doorgelopen. De ploeg mag tot en met 2 personen blij ven doorlopen. Alhoewel de organisatie beschikt over een medisch team bestaande uit fysio therapeuten en personeel van het Rode Kruis, heeft Antilope gekozen voor een eigen verzorgster nl Agnes Zoet, die de kunst van sportmassage op een uitmuntende wijze verstaat. Al menige blessure bij hardlopers van de vereni ging heeft zij kunnen herstellen. Het parcours in Apeldoorn bestaat uit een ronde van 1665 meter, geheel geas falteerd en verkeersvrij in het Mheen- park. Direct aan het parcours is moge lijkheid om te kamperen. Dat schrijft directeur drs. J.C. Brink van de Goudse Kamer in een brief aan het CDA Tweede-Kamerlid mr. J.P. van lersel. Hij voerde een gesprek met de vertegenwoordiger van het Middel landse bedrijfsleven. De Goudse Kamer is het er niet mee eens dat op de kaart bij de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening van het kabinet op de plaats van de agglomera- tie-Gouda een groen vierkantje is aan gegeven dat staat voor ’’actieve aanpas sing van de ruimte in het landelijk ge bied”. De westelijke grens van de bebouwing van de Goudse agglomeratie ligt he melsbreed 5 1/2 km van de oostgrens van die van de agglomeratie Rotterdam (Nieuwerkerk a/d IJssel). De economie van Midden-Holland kenmerkt zich de afgelopen jaren door een sterke groei, die in tegenstelling tot wat nog al eens gedacht wordt, niet het gevolg is van overloop vanuit Den Haag en Rotter dam, maar voornamelijk samenhangt met de groei van de bedrijvigheid ter plaatse. Dit is het gevolg van het feit dat het be drijfsleven in de regio een grote diversi teit vertoont en veel middelgrote en kleine bedrijven omvat, die over het al gemeen sneller en flexibeler op allerlei ontwikkelingen in kunnen spelen. Verder spelen hierbij een rol de goede ligging van de bevolkingsconcentraties, de infrastructuur, zowel over de weg als via spoor en water, en de aanwezigheid van een werkzame, goed opgeleide be roepsbevolking. Een aantal zaken staat bovenge noemde ontwikkelingen in de weg, vindt de Goudse Kamer. Ten eerste is er het probleem van de rijksoverheid, waar men maar met moeite wil zien, dat hier goede mogelijkheden liggen. Ten tweede blijkt, dat op provinciaal niveau de meningen verdeeld zijn. Aan cle economische kant juicht men ont wikkelingen als deze toe, terwijl men aan de andere kant probeert allerlei za ken te blokkeren. Een voorbeeld hier van is de recente aanwijzing van een slibstortlokatie op de plek, waar moge lijk het transferium aangelegd zou kun nen worden. In feite lijkt er sprake van een dualis tisch beleid. Enerzijds wil men, dat het westen van Nederland als metropool mee gaat tellen in de rij Londen, Parijs, Brussel, Frankfurt, München etc. An derzijds durft men kennelijk niet de consequenties te trekken die dit met zich brengt met betrekking tot het grootschaliger benutten van de fysieke mogelijkheden. Dit laatste uit zich bijvoorbeeld in het taboe, dat jarenlang gerust heeft op de realisering van hoogbouwkantoren en hoogwaardige (ondergrondse) railsys temen in de centra van de grote steden. Een taboe, dat hier ook bij hoort be treft het niet willen benutten van de ’’natuurlijke” groeimogelijkheden van een kern als Gouda. Zeer goed ontslo ten, ook met openbaar vervoer, o.a. door de ligging aan de belangrijkste oost-west as van Nederland, en met een hoog eigen voorzieningenniveau. Ten derde spelen de zeer nauwe ge meentegrenzen van Gouda een rol. De grenzen van deze gemeenten die in het Streekplan Zuid-Holland Oost een be langrijke opvangtaak voor het omlig gende gebied toebedeeld heeft gekre gen, zijn zo krap dat bepaalde voorzie ningen, zoals wijkparken nu al op het grondgebied van buurgemeenten ge realiseerd worden. Hier zal spoedig een oplossing voor gevonden dienen te worden. In diverse beleidsnota’s van de hogere overheden wordt West-Nederland op gedeeld in twee gebieden: de ’’Rand stad” en het ’’Groene Hart”. De Rand stad wordt daarbij afgeschilderd als het sterk verstedelijkte deel, terwijl het Groene Hart wordt gezien als een lan delijk ”rest”-gebied. De werkelijkheid is natuurlijk veel ge nuanceerder dan in de betreffende no ta’s wordt gesuggereerd, vindt de Goudse Kamer. -Bepaalde delen van het zogenaamde Groene Hart zijn van grote landschappelijke waarde, zoals grote delen van de Krimpenerwaard en het veenweidegebied ten oosten van de Reeuwijkse Plassen. Terecht dienden deze waarden te worden beschermd. Aan de andere kant zijn enkele delen van het gebied reeds van oudsher ver stedelijkt en geïndustraliseerd, zoals de stad Gouda en langs de rivieren Hol landse IJssel, Gouwe en Oude Rijn. Omgekeerd kent ook de Randstad ge bieden met een hoge natuurlijke of landschappelijke waarde, zoals het duingebied langs de kust of het polder gebied tussen Delft en Schiedam. De grenzen tussen de Randstad en wat wordt genoemd het Groene Hart zijn dan ook moeilijk te trekken. In de be treffende nota’s wordt het Groene Hart meestal aangegeven als een vlek waar de stedelijke gebieden zijn wegelaten, en de omliggende Randstad als een aaneengesloten geheel. ”In die geval len is de wens kennelijk de vader van de gedachten”, aldus de Goudse Kamer. Hij installeert daarom een commissie van plannings- en wetgevingsdeskundi- gen, die de positie van het fenomeen samenwerkingsschool voor hem in kaart moet brengen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek wil hij bezien of er aanpas singen nodig zijn op het gebied van wetgeving en scholenplanning, waar door de samenwerkingsscholen een duidelijker juridische status kunnen krijgen. Wallage zei dit gisteren in Dronten tij dens de viering van het tienjarig jubi leum van de bestuurscommissie samen werkingsscholen Dronten. Vooruitlo pend op het onderzoek wil de staatsse cretaris een publiekrechtelijke be stuursvorm mogelijk maken voor sa menwerkingsscholen in het basisonder wijs. Daartoe heeft hij een wijziging op de Wet basisonderwijs (WBO) in voor bereiding. Door in de WBO de om schrijving van een openbare school te verruimen, wordt het mogelijk dat ge meenten via een ’’gemeenschappelijke regeling” een basisschool in stand hou den samen met andere gemeenten en/ of met confessionele schoolbesturen (privaatrechtelij ke rechtspersonen) Het schoolbestuur wordt dan een ’’be voegd orgaan”. In het basisonderwijs zijn samenwerkingsscholen tot nu toe alleen mogelijk met een privaatrechte lijke bestuursvorm of, zoals in Dron ten, met een bestuurscommissie ex arti kel 61 van de gemeentewet. In dat ge val blijft de samenwerkingsschool on der het openbaar onderwijs vallen. Zijn er bijvoorbeeld wachtgelders op een openbare school in de betrokken gemeente en heeft de samenwerkings school een vacature, dan moet deze wachtgelder worden benoemd, ook al onderschrijft hij de doelstellingen van de samenwerkingsschool niet. Nederland telt ongeveer 200 samen werkingsscholen. Ze hebben geen ei gen besturenorganisatie en daarom ook geen eigen plaats in het overleg met de overheid. Ook in de scholenplanning worden ze niet betrokken. In het wettelijk bestel en gezien de landelijk gegroeide ver houdingen wordt dat terrein beheerst door de protestantse, katholieke, openbare en algemeen bijzondere on- WADDINXVEEN - De Stichting Vrouwenraad Waddinxveen houdt maandagavond 21 mei om acht uur in het Vrouwenraadhuis De Vlieger aan de Staringlaan een thema-avond over ’’Vrouw en reclame”. Omdat iedereen elke dag in kranten, tijdschriften, op straat en via radio en T.V. kennis maakt met reclame, lijkt het de Vrouwenraad interessant om eens van een deskundige te horen, wat er bij reclame geoorloofd is en wat niet. Daartoe heeft de Vrouwenraad me vrouw mr. P.E.C. Ancion-Kors van de Reklame Code Commissie uitgenodigd om hierover de vrouwen van Waddinx veen iets te vertellen. Zij doet dit aan de hand van een video-band met origi nele televisie Ster-spots. Na de pauze wordt iedereen in de gele genheid gesteld om eventuele kritische vragen te stellen. Zij zullen door dé spreekster, die dagelijks vele klachten moet beoordelen, zeker zorgvuldig worden beantwoord. Alle vrouwen die belangstelling heb ben voor dit ontwerp zijn van harte welkom. WADDINXVEEN - De regionale zender Radio West verzorgt vrij dagmorgen 18 mei een recht streekse uitzending vanuit Het Trefpunt aan de Stationstraat. Het gaat hier om het programma "Maatwerk” van Elibert Maathuis. Elke vrijdag trekt de Radio West- reportagewagen kriskras door Zuid-Holland en vrijdag 18 mei zal hij dus stoppen in Waddinxveen. De Waddinxveense bevolking is daardoor in staat om persoonlijk een live radio-uitzending mee te maken. Het programma ’’Maat werk” zal van 9.00 tot 12.00 uur worden uitgezonden. Daarin is de mogelijkheid aanwe zig, na een voorafgaand telefoontje naar Radio West (tel. 070- 3993131), mee te doen aan de zoge naamde thuismarkt die driemaal die ochtend om 15 minuten over het hele uur wordt gehouden. Ook wordt het aanwezige publiek betrokken bij het spelletje ’’Heb bes”. Daarin zal worden geraden naar een bepaalde plek in Zuid- Holland na summiere aanwijzingen door een nog onbekende beller. Het tempo van deze voornamelijk au tonome groei is de afgelopen jaren dus danig hoog geweest, dat er momenteel in de regio Gouda vrijwel geen direct uitgeefbaar bedrijfsterrein meer voor handen is. Daarom is onlangs een on derzoek ingesteld naar nieuwe lokaties voor bedrijfsterreinen in deze regio. Dit onderzoek is uitgevoerd door BRO adviseurs uit Vught in opdracht van het Regionaal Economisch Overleg (REO) Midden-Holland, waarin zit ting hebben de provincie, de betrokken gemeenten en het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan, de Goudse Ka mer en het Arbeidsbureau Gouda. Aan de hand van een behoefte-onder- zoek en een uitgebreide vergelijking van mogelijke lokaties komt BRO met een voorkeursmodel, waarbij een aan tal gebieden ten westen van Gouda wordt aangewezen, waar tot het jaar 2005 in de regionale behoefte aan be drijfsterrein kan worden voorzien. De Goudse Kamer heeft, mede op ba sis van dit voorstel, een eigen visie ont wikkeld, waarbij tevens aansluiting is WADDINXVEEN - De rijkspolitie van het district Den Haag start binnen kort een onderzoek naar het optreden van de politie jegens burgers. Het onderzoek richt zich speciaal op die burgers die wel eens aangifte heb ben gedaan van een strafbaar feit, waarbij zij of één van de gezinsleden, de benadeelde waren. Een selectie van hen wordt gevraagd een enquete in te vullen waarin zij hun mening kunnen geven over het functio neren van de politie. Service en klantgerichtheid komen daarbij aan de orde, maar ook de des kundigheid van de politie en hun hulp- verleningsvaardigheden Middels dit onderzoek hoopt de politie een beter inzicht te krijgen in de sterke en zwakke kanten van haar eigen op treden. De politie hoopt dat veel burgers be reid gevonden zullen worden om hier aan mee te werken, om zo veel moge lijk meningen bij het onderzoek te kun nen betrekken. De resultaten van het onderzoek zullen te zijner tijd bekend gemaakt worden via de media. Het thema van ’’Ondernemen in Mid den-Holland” luidt dit jaar ’’Bedrijf en Milieu”. Op de eerste beursdag zal een symposium aan dit thema worden ge wijd waarin prominente sprekers in zullen gaan op recente ontwikkelingen op het gebied van milieu van belang voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast zal eveneens op 13 en 14 no vember in het veilingcomplex te Bleis wijk onder de naam Regiotech Milieu een milieuvakbeurs plaatsvinden voor Zuidwest-Nederland. Regiotech Mi lieu biedt het midden- en kleinbedrijf in Zuid-Holland, Zeeland en het westelijk deel van Brabant gerichte im- formatie en produkten en diensten op het gebied van milieutechnologie; mi lieubeheer en milieuzorg. Een vijftigtal bedrijven en instanties, waaronder ondermeer het nationaal Milieu Centrum, heeft reeds te kennen gegeven aan de milieubeurs deel te wil len nemen. WADDINXVEEN - De Stichting Vrouwenraad Waddinxveen zoekt voor uitbreiding van het dagelijks be stuur twee vrouwen, die zich, samen met de overige leden, willen inzetten voor het werk onder vrouwen. Hierbij gaat het om het organiseren van voorlichtings- en thema-avonden, het voorbereiden van de Inter-natio- nale Vrouwendag en het aan de orde stellen van die zaken in de samenleving waarbij vrouwen meer inbreng zouden kunnen hebben, ook in Waddinxveen. Inlichtingben bij: Jos Groenendijk, Sweelinckhof 43 (tel. 13015). WADDINXVEEN - Vrijdagavond 18 mei om negen uur is er weer een bingo- avond in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan. Er worden tien ronden gespeeld. Er zijn aantrekkelijke prijzen. De tien ronden kosten 12,50. Er wordt ge speeld in een rookvrije ruimte. Na afloop kan er worden gedanst. WADDINXVEEN/GOUDA - Op ^dinsdag 13 en woensdag 14 november Ayordt in het veilingcomplex in Bleis- iwij k door de Goudse Kamer van Koop- .handel en beursorganisatie UTEC we- -der om de beurs ’’Ondernemen in Mid- den-Holland” georganiseerd. Inmid dels hebben zich ruim honderd bedrij ven en instanties ingeschreven voor - WADDINXVEEN - Het zesde bad- l mintonteam van Florida, bestaande uit - Ivy Monster, Maaike v.d. Wey, Roel Kalkman, Fabiën v. Minnen en Patrick «Tv. Esseveld (aanvoerder), is ongesla- - gen kampioen geworden in de klasse V voor de 18-10 jarigen. Het was voor allen de eerste maal dat competitie werd gespeeld. De laatste .wedstrijd tegen Velo in Wateringen Öwerd met 6-2 gewonnen na een tame- SÏlijk barre ontvangstwant er waren spe- J .Iers noch begeleiders aanwezig. •NUiteindelijk werd er toch gespeeld. Fa- ^biën werd verslagen door een wel erg ^sterke reserve-speler, zowel in de en- JNkel, als in het GD met Maaike. Zelfs - Roel en Patrick hadden in de HD een 03e game nodig. Met 12 punten uit 6 ^wedstrijden en 41 van de 48 partijen ge- t^wonnen werd het zesde zeer overtui- Qgend kampioen. ^Florida 7, met nog minder ervaren mi- CTni’s in de gelederen, behaalde een keu- Vrige tweede plaats. DKC 12 (Den \llaag) was de sterkste. In de laatste Qwedstrijd werd met 5-3 gewonnen van «Delft 12. \De Florida-teams 1 t/m 5 hadden het JSveel zwaarder. Allen wisten zich te ^handhaven door één tegenstander on- Sderzich te houden. Florida 1 behaalde A4 punten en vooral de 5-3 op Aeolus 3 vzorgde voor de nodige punten op het plaatste moment. De laatste wedstrijd Xwerd met 2-6 van Nieuwerkerk 2 verlo- 3ren. Voor de meeste punten zorgde I^Debby Pietjouw deze competitie. JjHet jeugdige Florida 2 (10-13 jaar) was «vorig jaar kampioen, maar had nu veel <meer tegenstand, hetgeen de ontwik- jjkeling van de spelers alleen maar ten Agoede komt. Tweemaal winst op Aigis «6 uit Zoetermeer zorgde voor de vier ^punten. Rémon v. Gemeren behaalde Nde meeste punten door zes van de acht «enkels te winnen. De laatste wedstrijd SjWerd 2-6 tegen Vederlicht 1. ^Florida 3 speelde tweemaal gelijk tegen Shuttlelek 2 en speelde diverse malen 3-5. Vooral de dames zorgden voor de j punten. Uitblinkster was Mette Schou- ten, maar Telma Petersen en Sandra Vermeulen deden er weinig voor on- s der. I Ook Florida 4 handhaafde zich. De één na laatste wedstrijd werd in Nieuwer- J ^ërk met 5-3 gewonnen en dat was na het gelijkspel thuis voldoende. De laat- ste wedstrijd werd met 0-8 van Blue Sky 3 in Bergambacht verloren. Jeroen Jongejan en Christian Vermeulen toonden over meer jaren badminton- ervaring te beschikken dan de dames. Florida 5 wist zich ten koste van Rewic 5 te handhaven. In dit team zorgden Je- roen v. Boxtel en Mark de Ridder voor de meeste punten. De stijgende lijn werd in de laatste wedstrijd bevestigd door een gelijkspel tegen Nieuwkoop 5. Hoewel de resultaten bescheiden zijn. kan er met meer dan tweederde debu- c tenten en ’t grote enthousiasme bij de (jC

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 19