GEMEENTE WADDINXVEEN TE KOOP: WERELDMERK PERSOONLIJKE SERVICE Dorpstraat maakt er weer een feest van IBTW-RADIOI RODE Zaterdag braderie in oudste winkelcentrum KRUIS HELPT I VAN BESTEMMINGSPLANNEN BOUWVERGUNNINGEN BEDRIJVENBEURS prijs v.a. 24.330, Kramen Goed Werk WET OP DE STADS EN DORPSVERNIEUWING SPREEKUREN TENTOONSTELLING ’’KINDEREN IN OORLOGSTIJD” COLLECTEVERGUNNING 7?7W VERGADERINGEN OVERDRACHT VAN BE VOEGDHEDEN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN I Commissie voor Economische Zaken, Recreatie en Emancipatiezaken op woensdag 23 mei 1990, aan vang 19.30 uur in het gemeentehuis. blabiabla blabla bla blabla blabla blablablabla blabla bla blabiabla bla blabla bla blabiabla blabla blabiabla bla blabiabla blabla bla bla KORTOM: Van Bunningen houdt uw Ford Fijn. En daar gaat het tenslotte om. FINANCIERINGSAKTIE v.a. 9,2% RENTE! 01820-15767 01727-14044 17613 06-11 12222 01820-24255 13000 13000 Commissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken op dinsdag 22 mei 1990, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. OVERTOCHT 5 - BODEGRAVEN - TEL: 01726-11500 WADDINXVEEN - Zaterdag is het zover. Dan wordt door het winkel centrum Dorpstraat de jaarlijkse braderie gehouden, de enige die Waddinxveen nog heeft. Commissie voor Openbare Werken en Verkeer op woensdag 16 mei 1990, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Openbare bekendmaking Pagina 3 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 16 mei 1990 01820-16066 010-362244 l Bonenakker 15 Zuidplaslaan39 Koning Willem II-straat 12 Tweede Bloksweg 66 De Visserhoeve 10 Zuidplaslaan 131 Bonenakker31 De Visserhoeve 17 De Visserhoeve 25 Brugweg 37 Noordkade 189 Verleende bouwvergunningen Wethouder J. Neele: uitsluitend na afspraak met de secretaresse. BOUWPERCEEL AARD VAN HET BOUWPLAN Piasweg nabij nr. 16 Kievitdreef79 Oproep aan alle bedrijven in Waddinxveen Op dinsdag 13 en woensdag 14 november a.s. wordt in het veiling- ZATERDAG 19 MEI 1990 Elk heel uur nieuwsberichten Ook de clown Gogum is zaterdag in de Dorpstraat. zijn opwachting met clownerie en goo- ZONDAG 20 MEI 1990 (eikl. aflevermgskosten) Noordeinde40 Coenecoop75 Troelstrahoeve 48 Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Waddinxveen, 16 mei 1990 Burgemeester en wethouders voornoemd. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis (in de leeskamer op de eerste verdieping) ter inzage. Het sub I bedoelde besluit is met onmiddellijke ingang in werking getreden. Het sub II bedoelde besluit is in werking getreden op 1 mei 1990. Coenecoop 99 Hoogeveenseweg 17 Otto-erf 36 Waddinxveen, 16 mei 1990 De burgemeester voornoemd, Van der Linden Koningin Wilhelminaplein56 Otto-erf 44 Noordeinde 134 Zuidkade 33 Jan Dorrekenskade- Oost 54 Zuidkade 172 Papaverveld 19 Heuvelhof 31 Roemer Visscherstraat 34 Noordkade 231 Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Milieu-telefoon (voor milieuklachten) onderhoud en dat van zijn gezin te voorzien. Dat geeft bestaanszekerheid. Want in de meeste ontwikkelingslan den geldt nog: ”Wie niet werkt, zal ook niet eten”! Doordat de commerciële tussenhandel zoveel mogelijk wordt uitgeschakeld, komt een maximaal deel van het geld dat wordt besteed bij de producenten terecht. Goed Werk heeft een breed assorti ment. Van koffie tot speelgoed tot wenskaarten. 01820-28011 Ook vanuit het buitenland echter be reiken het Nederlandse Rode Kruis da gelijks vele verzoeken om hulp. Dan gaat het om andere zaken: mensen die door natuurgeweld alles verloren heb ben; mensen die in conflictgebieden le ven en slachtoffer worden van oologs- geweld; mensen die honger lijden. Het Nederlandse Rode Kruis benadert de bevolking op verschillende manie ren: met een door de PTT bezorgde ac- ceptgiromailing; met vrijwillige collec tanten die een giftenenvelopje of een acceptgiro overhandigen of met een in tekenlijst rondgaan. Daarnaast wordt ook jaarlijks in veel plaatsen een straat- collecte gehouden. Zo helpt het Nederlandse Rode Kruis in eigen land al tienduizenden mensen. complex te Bleiswijk de bedrijvenbeurs ’’Ondernemen in Midden- Holland” gehouden. Een groot aantal Waddinxveense bedrijven en instellingen heeft zich de afgelopen jaren op voornoemde beurs in een gezamenlijke Waddinxveense cluster gepresenteerd. Deze bedrijven zullen bin nenkort worden benaderd voor een herhaling van deze succesvolle presentatie. Wethouder K.W.Th. van Soest: uitsluitend na afspraak met de se cretaresse. De gemeente Waddinxveen roept hierbij bedrijven en/of onderne mers uit Waddinxveen, die dit jaar eveneens willen deelnemen aan deze gezamenlijke Waddinxveense promotie, op om hiervoor con tact op te nemen met de afdeling Algemene Zaken, de heer W.J. Vermeij, telefoon 01828-14433, toestel 210. Wethouder P.F.J. van Schie: uitsluitend na afspraak met de secre taresse. 12.00-13.00 uur - RTW-Klassiek. Klas sieke muziek om de zondag in te gaan. Lokale omroep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. Op de braderie in de Dorpstraat is ook Op de braderie in de Dorpstraat staat ook een kraam van de Stichting Goed Werk, waar inkopen gedaan kunnen worden ten behoeve van de ontwikke lingslanden. Besluit als bedoeld in artikel 1.2 van de subsidieverordening stads en dorpsvernieuwing. Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 8 juni 1990, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. -prog ramma- Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 13.00-14.00 uur - Khabar oua Nagham. Informatief programma voor Ara bisch- en Nederlands-sprekenden in Waddinxveen, ondersteund door mu ziek. Brugweg 90 Vijverlaan28 Alberdingk Thijmlaan nabij nr. 2 Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de raad in zijn vergadering van 25 april 1990 heeft besloten: a. uit de voor 1990 te verkrijgen bijdrage uit het provinciaal stads vernieuwingsfonds 10.000,- voor steunverlening in het belang van de stadsvernieuwing beschikbaar te stellen voor verbetering van door de eigenaar bewoonde woningen. Daarnaast is nog 40.000,- beschikbaar in het betreffende fonds, zodat in totaal 50.000,- hiervoor beschikbaar is; b. voor de bewoners van huurwoningen, het bedrijfsleven en de so ciale en culturele instellingen geen bedragen in het belang van de stadsvernieuwing beschikbaar te stellen. De reizende tentoonstelling ’’Kinderen in oorlogstijd” van het Zuidhollands Verzetsmuseum in Gouda is vanaf zaterdag 12 mei tot en met woensdag 23 mei 1990 in de raadzaal van het gemeente huis van Waddinxveen te bezichtigen. Aan de hand van thema’s en met behulp van brieven en tekeningen uit die tijd worden de problemen en belevenissen van kinderen in de oorlog duidelijk gemaakt. Deze tentoonstelling kunt u komen bezichtigen op werkdagen van 09.00 -17.00 uur, op donderdagavond 17 mei van 19.00 - 20.30 uur en op zaterdag 19 mei van 14.00 - 17.00 uur. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. 14433j 14433j Commissie voor de Financiën op donderdag 17 mei 1990, aan vang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Diverse grond aan-en verkopen. - Afwijzen subsidieverzoeken van: Coornhertstichting Organisatiecomité ’’Benefietconcert voor het A.N.C.”; Stichting Nederland-Amerika - Beschikbaarstellen aanvullend krediet ten behoeve van aanleg verkeersregelinstallatie Kanaalstraat/Stationsstraat - Beschikbaarstellen aanvullend krediet ten behoeve van woonwa genkamp Tweede Bloksweg. Het complete overzicht van overgedragen bevoegdheden binnen de gemeente Waddinxveen ligt voor een ieder ter inzage bij: - de afdeling Algemene Zaken, sectie Bestuurszaken; - de brochurewand in de vleugel bij de sectie Burgerzaken van deze afdeling; - de receptie van de dienst Opeilbare Werken; op werkdagen ’s ochtends tussen 8.30 uur en 12.30 uur. In al deze gevallen gaat het om mensen. Mensen die hulp van anderen nodig hebben. Ofwel om te overleven of om het leven draaglijker te maken. Voor hen is het Rode Kruis. Voor hen vraagt het Rode Kruis de Nederlandse bevol king in zijn campagneperiode om een gift. Jaarlijks kloppen honderdduizenden mensen aan bij het Rode Kruis, in Ne derland en daarbuiten. Mensen die er op rekenen dat het Rode Kruis daad werkelijk helpt. In een groot aantal gevallen kan en doet het Rode Kruis dat ook. Bijvoor beeld met aangepast vervoer, met eer ste hulp, met hulp in de thuissfeer, met een vakantie-aanbod voor gehandi capte en chronisch zieken mensen, met activiteitern die er op gericht zijn een zaamheid te doorbreken. van Waddinxveen maken bekend De chef van de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie heeft aan Vereniging Avo-Nederland vergunning verleend voor een collecte in de periode 21 t/m 27 mei 1990. Het collecteren dient te geschieden in metalenverzegelde collecte bussen, terwijl collectanten van een deugdelijk legitimatiebewijs dienen te zijn voorzien. De opbrengst van de collecte wordt ter kennis van het gemeentebe stuur gebracht. Het onder II vermelde betekent dat deze functionarissen gemach tigd zijn om onder (handhaving van de) verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester een aantal besluiten te nemen en/of zaken af te doen. Ook de lokale omroep RTW-radio staat zaterdag op de braderie aan de Dorpstraat. De RTW neemt op deze braderie voor het programma Hitfront zes uur jonge renradio op, dat ’s avonds zal worden uitgezonden op de kabelfrequentie 101.1 FM. De muziek zal worden gedraaid door Gert Voogd (11.00-13.00 uur), Diede- rick Huizinga (13.00-15.00 uur) en Ferry van Loon (15.00-17.00 uur). Waddinxveen, 16 mei 1990 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen, de secretaris, de burgemeester, J. Meuleman Vaif der Linden 18.00-24.00 uur - Hitfront. Een avond vullend hitgevoelig programma met muziek en informatie gericht op jonge ren. Informatie over vakatures, biosco pen en andere uitgaansmogelijkheden. Deze week worden de programma’s van Hitfront opgenomen op de brade rie in de Dorpstraat. De opnames wor den gemaakt vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur en ’s avonds uitgezonden. De RTW-stand staat bij de winkel van Heemskerk BV. Kom kijken en vraag je favoriete plaat aan. Presentatie: Gert Voogd, Diederik Huizinga en Ferry van Loon. 14.00-18.00 uur - RTW-Totaal. Ont spannend en informatief programma waarin onder andere actualiteiten, sport, reportages en muziek samen gaan. Direkt na het nieuws een uur- overzicht en op de halve uren lokaal nieuws en weerbericht. Tijdens de uit zending kan men telefonisch reageren (01828-10379). Presentatie: Door Ore mus en Michiel Bosgra. De winkeliers hebben weer van de ge meente toestemming gekregen voor het afsluiten van de Dorpstraat tussen Beethovenlaan en Veenkade/Kleikade van 9.00-17.00 uur. Ook de T-kruising met de Kerkweg-West wordt helemaal bij het braderiegebeuren betrokken. Verwacht wordt dat het weer een dag lang een komen en gaan zal zijn van mensen uit Waddinxveen en wijde om geving. Een braderie is een braderie. Toch zijn de Dorpstraat-winkeliers er weer in ge slaagd het publiek met een aantal at tracties te verrassen. En belangrijk is dat ook aan de kinderen weer is ge dacht. Aanwezig is onder meer een mini-jet, een kinderattractie voor 4-12-jarigen die de jeugd groot vliegplezier zal ge- ven. Maar ook de clown Gogum maakt Burgemeester en wethouders kunnen steun toekennen voor zover genoemde financiële middelen toereikend zijn. Aanvragen die worden ingediend nadat het fonds is uitgeput, zullen overeenkomstig het bepaalde in de subsidieverordening worden af gewezen. De indiener van de om vermelde reden afgewezen aanvraag kan in een volgend jaar opnieuw een dergelijke aanvraag indienen. Aan vragen om steun worden in volgorde van binnenkomst afgehan deld. Aan aanvragen die voor een tweede keer zijn ingediend kan echtereen extra prioriteit worden toegekend. De datum van inwerkingtreding van het besluit is bepaald op 17 mei 1990. Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende tekening ligt voor een ieder ter inzage op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven. de Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind met een stand aanwe zig. Behalve de bekende kleurplaten is er voor de kindererf een aquarium. De leukste prijzen kunnen hier opgehen geld worden. De ledenwerfaktie VBOK 100.000 loopt nog steeds. Ook op de braderie kan men zich aanmelden als lid. Er is nog steeds een premie beschikbaar voor degenen die zich nu opgeven. Goed Werk importeert allerhande nut tige en fraaie artikelen uit Zuid-Ameri- ka, Afrika en Azië. Die produkten hebben één ding gemeen: Ze brengen voor degenen die ze maakten een rede lijke prijs op. Redelijk wil zeggen dat de producent er voldoende aan verdient om in eigen het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak het vergroten van een woonhuis Op de agenda: - Evaluatierapportage in verband met het bodemonderzoek loka- tie Zuidelijke Dwarsweg 2. - Verkeersregelinstallatie Kanaalstraat - Stationsstraat. chelen. Verder zijn er een streetpara de, een mini-scooterbaan, een lucht kussen, skateboarddemonstraties, schapen scheren en een racebaan met miniatuurautotjes. De winkeliers van de Dorpstraat heb ben met man en macht gewerkt om het publiek komende zaterdag een gewel dige dag te bezorgen. Het wordt dan ook weer klaar gespeeld om telkens met een spectaculair buitengebeuren voor de dag te komen. Volgens de laatste berichten wordt het in de Dorpstraat een nog groter feest dan de vorige en als zaterdag de zon nog wil gaan schijnen kan de Lentedag in dit winkelcentrum helemaal niet meer stuk. het oprichten van een woonhuis met garage het geheel veranderen van een berging met carport in een garage het oprichten van een bedrijfsgebouw het vergroten van een clubgebouw het plaatsen van een dakraam in het voorgeveldakvlak het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak het oprichten van een landbouwloods het vergroten van een woonhuis met kantoorruimte het gedeeltelijk veranderen vaneen woonhuis het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak het geheel vernieuwen en het vergroten van een landbouwloods het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak alsmede het plaatsen van 2 dakramen in het achtergeveldakvlak en 1 dakraam in het voorgeveldakvlak het plaatsen van een dakraam in het achtergeveldakvlak het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak en een dakkapel op het achtergeveldakvlak het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak en van een dakraam in het voorgeveldakvlak het plaatsen van een dakopbouw het gedeeltelijk veranderen vaneen woonhuis het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak het oprichten van een opslagloods het oprichten van een zendmast het plaatsen van een dakraam in het voorgeveldakvlak en een dakraam in het achtergeveldakvlak het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis het plaatsen van een dakkapel op het linker zijgeveldakvlak en een dakkapel op het rechter zijgeveldakvlak het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis met garage alsmede het plaatsen van een carport het vergroten van een woonhuis het gedeeltelijk veranderen en vernieuwen van een woonhuis met berging het oprichten van een carport het vergroten van een woonhuis het oprichten van een clubgebouw met berging 9.15-11.00 uur - Kerkuitzending.De uitzending wordt vandaag verzorgd door de hervormde Immanuelkerkge- meente. Met van 9.15 tot 9.30 uur een voorprogramma, van 9.30 tot 10.30 uur de kerkdienst en van 10.30 tot 11.00 uur een naprogramma. Voorbereidingsbesluiten De burgemeester van Waddinxveen maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend dat de raad dier gemeente in zijn vergadering van 25 april 1990 heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestem mingsplan wordt voorbereid voor het Brugcentrumgebied (gedeel telijk). Alarmering Algemeen Alarmnummer Brandweer b-gg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood 14433 (toestel 159) WADDINXVEEN - De jaarlijkse campagneperiode van het Rode Kruis is dit jaar van maandag 28 mei tot en met zondag 10 juni. Burgemeester en wethouders dat: I. de raad van de gemeente Waddinxveen op 25 april 1990 onder intrekking van eerdere besluiten heeft besloten een aantal be voegdheden te delegeren (over te dragen) aan het college van burgemeester en wethouders: II. het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester een aantal bevoegdheden hebben gemandateerd (overgedragen) aan functionarissen binnen de ambtelijke orga nisatie. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur De sociaal raadsvrouw: elke werkdag van 9.00-12.30 uur en. donderdagavond van 19.00-20.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een af- spraak hebt gemaakt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 3