Kappen bomen in centrum bekritiseerd i Overweldigende belangstelling voor bejaardenreis Luxueus leven op de Gouwe Door plantsoenenman P.J. Bliek v.«J. linde Will Borst exposeert in bibliotheek Diesel Danko naar Coenecoop Wat herrie in luilak- nacht mag AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! Hoogste punt restaurant Bibelot aan Limaweg Staatsprijs voorjonge auteur(31) Nieuwsblad Onafhankelijk BOETEVRIJ pf'fc. Brommer 7 UITZENDBURO’S OLYMPIA: HAR WA'" W tapijt gordijnen HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Westnederland Brief Vught Zuidplas f Brommer SCHOENEN L LAAT JE NIET VANGEN! SLA JE SLAG! BRENG JE BOEKEN EN NOG VOOR U. WIJ W TERUG TUSSEN 25 MEI EN 2 JUNI IN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK WADDINXVEEN VAN MECKLENBURG SCHWERINLAAN 1 Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: 3 ^RIJOPLEIDING op VIDEO 7 ENKELASSER VANAF 1.450- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985,- EXCL. B.T.W. DEAANHANGWAGEN-SPECIALIST HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ C JJ' A x; Woensdag 23 mei 1990 45e Jaargang - No. 2184 rl worden (rond 400) is gezocht naar een Ton en Caroline Ververs voor hun restaurant-in-aanbouw aan de Lima- weg. (Foto: Sjaak Noteboom). SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 PLANKIER 22 26 BOSKOOP TEL 01727-12110 varend voorbij gaat. Er zijn aan de wes toever een paar mooie plekjes waar dat nog door iedereen kan, naast natuur lijk het uitzicht van de mensen die er wonen. Tegenover de Willem de Zwijgerlaan aan de Nesse, op het bankje bij pizzeria La Tarantella en langs de Zuidkade Dezer dagen voer er door de Gouwe weer een uiterst luxieus schip. Dat ge beurt wel vaker van werven in de buurt van Alphen aan den Rijn naar de Rot terdamse haven. Maar telkens weer blijft het een bijzonder gezicht, zo’n schip met alles er op en er aan voor een rijk leven aan de ogen voorbij te zien trekken. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 vinyl h zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 ERIC BEGON LflNGZAMEKW© lï WENSEN MT HU ZUN BIBLIOTHEEKBOEKEN OP TUD HAD TWJ&SEBRACHT. Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 o Tot de aanleg van de verkeerslichten op deze vijfde lokatie binnen de be bouwde kom van Waddinxveen besloot de gemeenteraad eind vorig jaar al. Het gemeentebestuur beloofde toen met de bewoners nog te zullen overleg gen, omdat die zich door de plannen van B. en W. overvallen voelden en omdat ze files voor hun huis vreesden. Inmiddels hebben ze van het college een toelichtende brief gekregen. Voor de verkeerslichteninstallatie, die het verkeer op de Stationsstraat beter moeten laten doorstromenzullen 4 lin debomen, 1 eik en 1 lijsterbes het veld moeten ruimen. Dit groen staat in de weg omdat er een ruimer kruispunt no dig is en er natuurlijk ook goed zicht moet zijn op de verkeerslichten. De kosten om met electronische lussen in het wegdek de lijndienstbussen van Westnederland een snellere doorgang te verlenen worden door het streekver- voersbedrijf betaald. Dergelijke lussen zullen ook komen in het wegdek bij het kruispunt Koningin Wilhelminaplein- Juliana van Stolberglaan-Willem de Zwijgerlaan. F I Doe-het-zelfrnaterialen I Keukens - Kasten X Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel. 01828-12596 Koordeinde 76a ta b. Waddinxveen_/_ De Waddinxvener drs. P. Kavelaars kreeg de staatsprijs voorfiscaal-we- tenschappelijkepublikaties 1989. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Er is een overweldigende belangstelling voor de vol gende week woensdag 30 mei voor de 58e maal te houden bejaardenreis van het Comité Seniorenreis Waddinxveen. Er zijn nu al meer dan 270 deelnemers, zodat er een zesde touringcar is besteld om iedereen een dag mee uit te kunnen nemen. Vorig jaar waren er zo’n 220 deelnemers. andere lokatie vol herinneringen. De Waddinxveense ouderen kunnen nu in Vught hun gedachten laten terug gaan naar de jaren 1940-1945 toen ze jonge mannen en vrouwen waren van rond de twintig jaar. De reis gaat volgende week woensdag via Rotterdam, Breda en Tilburg naar Oisterwijk, waar koffie wordt gedron ken. Via Oirschot, Veldhoven en Steensel arriveert men in Riethoven waar de lunch zal worden gebruikt. ’s Middags wordt het Kamp Vught be zocht. Het diner wordt geserveerd in motel Tiel. Rond negen uur ’s avonds zal iedereen weer terug zijn van een lange dag die ’s morgens om acht uur aan de Kerkweg-West begint. WADDINXVEEN - De Waddinx veense rijkspolitie zal oogluikend een aantal activiteiten in de Luilaknacht (van vrijdag 1 op zaterdag 2 juni) toela ten. Ter beperking van de grootste overlast wordt in De Bonkeiaar die nacht aan de vooravond Pinksteren een popconcert gehouden van 24.00-6.00 uur met drie bands. Ervaringen in voorgaande jaren leren dat de wijze waarop luilak tegenwoor dig wordt gevierd nog maar weinig heeft te maken met de oorspronkelijke vorm van luilakviering: er vindt veel geluidsoverlast plaats en er worden vaak vernielingen aangericht. Dit alles is voor de Waddinxveense Rij kspolitie aanleiding om ’’beleidsma tig” op te treden tegen excessen, dit wil zeggen dat de politie zal optreden tegen verkeersovertredingen, zoals het rij den met een bromfiets zonder uitlaat, het veroorzaken van verkeersgevaar lijke situaties, het plegen van vernielin gen en het veroorzaken van overlast. De rijkspolitie zal de ouders van min derjarige kinderen die tijdens de luilak viering strafbare feiten plegen of daar bij betrokken zijn, na verhoor van deze kinderen, uitnodigen nog dezelfde nacht op het bureau van de rijkspolitie te verschijnen. De rijkspolitie laat echter ook weten oogluikend te zullen toestaan dat de Waddinxveense jeugd in het kader van de luilakviering zaterdagmorgen 2 juni vanaf 04.00 uur slapers wekt, onder de voorwaarde dat dit niet op een al te hin derlijke wijze gebeurt. Voorts adviseert zij de inwoners van de gemeente om preventieve maatregelen te treffen, zoals het uitzetten van de deurbel en het niet onbeheerd buiten laten staan van allerlei goederen, om zodoende eventuele ergernis te voor komen. zijn genoeg mogelijkheden om te be zien wat zich op het water allemaal af speelt. - Weekblad voor addinxveen WADDINXVEEN - Vrijdag is het hoogste punt bereikt van het in aan bouw zijnde restaurant Bibelot van Ton en Caroline Ververs aan de Li- maweg. Het nieuwe eethuisje met party- ruimte wordt maandagmiddag 3 september officieel geopend door voorzitter Gerard van der Veen van de horecaorganisatie Horecaf, die deze zomer fuseert met Horeca Ne derland. Voor het restaurant sloeg T. Ver vers sr. op maandag 19 februari de eerste officiële paal. Aan dat mo ment was een periode van vier jaar van plannen maken en iokaties kie zen voorafgegaan. Bibelot is sinds 1977 met Party home aan de Passage gevestigd. In de bouwvakvakantie zal het restau rant worden verplaatst. Het nieuwe Bibelot - Frans voor snuisterijen - krijgt zestig zitplaatsen. Architect Judith Barth van Treffers en Polgar heeft er naar gestreefd een pand te ontwerpen met een mooie en representatieve vorm, die past bij de gekozen en direct in het oog springende lokatie bij de Beije- rincklaan. Bibelot heeft zich in de loop der ja ren kunnen ontwikkelen tot een ge liefd culinair trefpunt voor zaken mensen en particulieren uit Wad dinxveen en wijde omgeving. Het restaurant wordt gebouwd door Marcel Muyres West BV uit Bodegraven. De schilderwerken zijn van Kloet BV uit Waddinx veen, terwijl Heemskerk BV zorgt voor de nutsvoorzieningen. Con structeur is Smit BV. WADDINXVEEN - Voor het maken van verkeerslichten op het kruis punt Kanaalstraat-Stationsstraat is niet alleen een extra krediet van 20 mille nodig, maar zullen ook zes bomen moeten worden gekapt. Niet ie dereen is daar even gelukkig mee. Binnen de gemeentelijke dienst Open bare Werken en Bedrijven is daar zelfs behoorlijke discussie over ont staan. Ook als ter plaatse een klein rotonde gemaakt zou worden, dan nog moet er groen sneuvelen, zodat aan verkeers lichten niet te ontkomen valt. Hierbij moet gedacht worden dat er dagelijks door de Kanaalstraat 13.000 voertui gen denderen. Voor de verkeersafwik keling moeten er dus maatregelen wor den getroffen. De chef van de plantsoenendienst, P.J. Bliek, gaat het erg aan zijn groene hart dat voor deze verkeersontwikkeling zes bomen in dat toch al groenarme gebied moeten verdwijnen. Zijn visie heeft hij op papier gezet in een brief aan direc teur ing. S. van Houten van Openbare Werken en Bedrijven. Uit de op schrift gezette reactie van de directeur blijkt dat hij voor dat groen- probleem geen andere oplossing ziet. En bovendien - zo stelt hij - dat ”een gemeente in beweging nu eenmaal niet alles kan handhaven, zodat nieuwe mo gelijkheden benut moeten worden”. En voor hem vallen de plaatsing van verkeerslichten en het daarvoor kap pen van bomen onder de niet tegen te houden ontwikkelingen. Gezien de beschikbare ruimte, weer wat vergroot door de zesde bus, heb ben de Waddinxveense ouderen alleen nog deze week gelegenheid zich voor deelname aan de reis op te geven, zo ze dat nog niet hebben gedaan. De opgave kan, zoals gebruikelijk na de drie inschrijvingsdagen in het Anne Frank-centrum en in Huize Souburgh, plaatsvinden bij reis- en passagebureau Van Ginkel BV in het winkelcentrum ”de Passage” tijdens de kantoruren van komende vrijdag en zaterdag. Di recteur A.G.M. van Ginkel is namelijk penningmeester van het organiserende comité, dat wordt voorgezeten door de heerH.C. Kooyman. De deelnamekosten bedragen 40,- per persoon. Dat is een laag bedrag ge zien het gebodene, mede dank zij sub sidies van de gemeente Waddinxveen en financiële steun van het particuliere bedrijfsleven en de middenstandsver- eniging Waddinxveen. De 58e bejaardenreis - het woord se niorenreis wil er nog maar niet goed in komen - al onder meer een bezoek in houden aan het Kamp Vught, waar ko ningin Beatrix kort geleden een indruk wekkend monument heeft onthuld. Dit omdat het dit jaar 45 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd kon worden, een zware tijd die 50 jaar geleden begon. Aanvankelijk was het de bedoeling om een bezoek te brengen aan het Natio naal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon, maar gezien het grote aantal kilometers dat dan gereden zou moeten Voor de ouderen moet daar nog deze zomer aan de Nesse een overdekte ont moetingsruimte bijkomen, zodat het permanent goed toeven aan de Gouwe- oeverzal zijn. In Zuidplas gaan diverse particulieren in Waddinxveen huizen kopen. JAppel van de Nassaulaan 1 kocht 464 m2 voor 127.600,-, A. Baak van de Akkerwinde 41 kocht 448 m2 voor 123.200,- en drs. A. van Dijk van de Jacob Catslaan 12 kocht 416 m2 voor 114.400,-. Grondkoper in Zuidplas is ook A.J.M. Geerdink uit Wamsveld, de nieuwe zwembadmanager. Hij kocht van de gemeente 448 m2 grond voor f 123.200,-. WADDINXVEEN - Diesel Danko BV van de Mercuriusweg gaat verhui zen naar het bedrijfsterrein Coene coop. Het bedrijf heeft daar 2.000 vier kante meter grond gekocht voor 320.000,-. Dat is de gebruikelijke prijs van 160 gulden per vierkante me ter. Het bedrijf moet voor genoeg parkeer ruimte op eigen terrein zorgen. Afge sproken is - en dat is een nieuwe lijn in Waddinxveen - dat de koper de grond met de daarop neer te zetten bebou wing niet mag doorverkopen. Dit om speculatie, waarvan al sprake is ge weest, te voorkomen. WADDINXVEEN - De Waddinx veense Will Borst van de Peuleyen 202 en lid van de Waddinxveense Kunst kring exposeert met een deel van haar textielschilderingen tot eind mei in de openbare bibliotheek in Waddinxveen. Zij laat door haar werk zien, hoe je met geverfde en gedessigneerde lapjes composities kan maken. Will Borst is ongeveer 10 jaar geleden begonnen met les te nemen aan De Werkschuit in Gouda bij Marijke Kloosterman. In het begin werkte zij veel met groffe structuren en natuurlijke materialen waarvan alle onderdelen apart tot een compositie gevormd werden zo van bijv, een weg met bomen, waarvan je iedere boom kunt onderscheiden. Terwijl zij nu met dunnere stoffen en vagere kleuren werkt, die samen iets uitbeelden waardoor men op een af stand vaak het iedee heeft, dat het met een aquareltechniek tot stand gebracht is. Will Borst verft zelf haar stofjes om een spannend effect te creëren. Al bezig zijnde met haar lapjes ontstaat er een compositie, die steeds boeiender en spannender wordt, naarmate het wandkleed vordert. WADDINXVEEN - Uit handen van staatssecretaris drs. M.J.J. van Amels- voort van Financiën heeft de Waddinx vener drs. P. Kavelaars maandagmid dag de Staatsprijs voor Fiscaal-Weten- schappelijke Publikaties 1989 uitge reikt gekregen. De prijs omvat een oorkonde en een geldbedrag van vijfduizend gulden. Het uitreiken daarvan gebeurde in de Rolzaal van het Binnenhof in Den Haag. De aan het Woubrechterf wonende drs. Kavelaars is directeur van het we tenschappelijk bureau van de TRN Groep/Begheyn Sneep Melse, belas tingadviseurs in Breda. Daarnaast is de 31-jarige Waddinxvener, die hier sinds 1984 woont, wetenschappelijk mede werker aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Hij schreef de laatste jaren twee boe ken, was mede-auteur van drie boeken en was (mede)eindredacteur van nog eens vier boeken. Bovendien publi ceert hij regelmatig in het Weekblad voor Fiscaal Recht. De jonge auteur kreeg de Staatsprijs voor zijn fiscaal-wetenschappelijke pu blikaties in 1987 en 1988. Een luxueus jacht was dezer dagen weer te zien op de Gouwe. (Foto: Hans Scholtes/Foto De Rooy). ■i Muyres west 2IIME1UI De 91-jarige Waddinxvener N. van der Zijden van het Noordeinde neemt voor de 25e maal deel aan de Waddinxveense bejaardenreis. Hier loopt hij tijdens de reis van vorig jaar in het Openluchtmuseum van Enkhuizen. (Foto: Archief). WADDINXVEEN - Het is weer de tijd dat er veel moois te zien valt op de Gouwe. Met het mooie weer neemt ook de recreatievaart weer toe op de ri vier, de enige vrije hoge-mast-route tssen het IJsselmeergebied en de Zeeuwse wateren. Langs de kant van de Gouwe is het ook in Waddinxveen vaak genieten van wat 9 'X/ xfa

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1