Actie van Assistente versiert auto tandarts Alex Vos Kinderdagverblijf aan P. Zuidlaan Schaatsplank onveilig vrachtwagen chauffeurs Expositie van W.G. van der Hulst Zaterdag vergadering Voor verhuur van 12 kindplaatsen v.d.linde BUIT Zaterdag Turks kinderfeest W’vener fietst naar de Noordkaap AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! De Bonkelaar Vissen in plaats van WK Nieuwsblad Onafhankelijk OLYMPIA JLIITZENDBURO’S HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Wethouder t'HARWA" Spoed Positief Uitbreiding ïfiremmer SCHOENEN s o 7 46e Jaargang - No. 2187 I - i EN NOG VOOR U. WIJ VI? Kies Kieskeurig U-'- ENKELASSER VANAF 1.450EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985- EXCL. B.T.W. fJKOl DE AANHANGWAGEN-SPECIALIST \A1 WADDINXVEEN - De voormalige kleuterschool Prins Willem Alexan der aan de Peter Zuidlaan zal door de gemeente Waddinxveen worden be stemd voor diverse vormen van kinderopvang, zoals een kinderdagver blijf. Hiervoor moet 25.000,- op tafel worden gelegd als voorbereidings- krediet voor de noodzakelijke verbouwing en eenzelfde bedrag om de haalbaarheid naar zo’n kinderdagverblijf te onderzoeken. WADDINXVEEN - De Waddinxveense vrachtwagenchauffeurs, die ge woon zijn hun wegreuzen te parkeren op het terrein in het sportpark ”de Sniep” aan de Sniepweg, leggen zich niet bij voorbaat neer bij het besluit van het gemeentebestuur om hun vrachtwagens voortaan elders te parke ren. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ --J§ RIJOPLEIDING op VIDEO 7 ***~7’> Lp» eekblad voor U addinxveen IT Tanndarts A.T.F.C. Vos en zijn zoon bij de versierde auto. (Foto: Sjaak Noteboom). SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 Henk Starreveld van de Haverakker 20 heeft besloten naar aanleiding van het nieuwe parkeerverbod een vergadering met vrachtwagenchauffeurs te beleg gen in zijn huis, komende zaterdag morgen 23 juni om tien uur. rustig te kunnen vissen, zoals hier aan de Petteplas. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Op het moment dat in Waddinxveen besloten wordt om achteraan het voormalige woonwagencentrum aan de Dreef een skate-boardbaan te maken heeft de Stichting Consument en Veiligheid in Amsterdam een rapport gepubliceerd over de onveilige kant van de schaatsplank. PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-12110 A S Verkeerswethouder J. Neele (PCW) is dan ook uitgenodigd om met de vracht wagenchauffeurs te overleggen over de door de gemeente zonder overleg ge nomen maatregelen. B.en W. hebben namelijk besloten dat vrachtwagens niet meer neergezet kun nen worden op het parkeerterrein in het sportpark, dat in verband met de verbouwing van het zwembadcomplex opnieuw wordt ingericht. Voorlopig kunnen de vrachtwagens ’s avonds en in het weekeinde langs de Sniepweg en de Limaweg worden neer gezet, maar op korte termijn moet dat tapijt gordijnen vinyl I zonwering 1 matrassen Bedtextiel Groemvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-18119 Neem één dag langer vakantie Kies voor vakkennis en ervaring WASSALON ANJA Vlakbij P.T.T.-kantoor. Tel. 01828-14094. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Maar van dit hoge bedrag vergt de skate-boardbaan ongeveer tien mille, zo heeft wethouder J. Neele (PCW) toegelicht. De rest van het bedrag is no dig voor het opknappen van de omge ving, die na het vertrek van de woon wagens naar de Pater Jornaweg er in desolate toestand bijligt. Doe-het-zelfmatenalen I Keukens - Kasten J Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828-12596 Noortdnde 76a Waddinxveen^ WADDINXVEEN - De Waddinx- vener ir. J.A. van Buren van de Weidezoom is naar de Noordkaap in Noorwegen gefietst. De onlangs met functioneel leeftijdsontslag ge- gane militair legde daarvoor - sa men met twee andere oud-militai- ren - 3.535 kilometer af. Het drietal is inmiddels weer on derweg naar Finland. Ir. Van Buu- ren en zijn fietsmakkers hopen, zo schrijven ze de redactie van het Weekblad voor Waddinxveen op een prentbriefkaart, begin juli weer in Nederland terug te keren. De lange fietstocht naar de Noord kaap begon op 7 mei. Ze kwamen daar op zaterdag 9 juni aan ”met zo nu en dan pech onderweg”, aldus ir. Van Buuren. wing etc. voorbereid. Het college acht het gewenst hiervoor een extern bureau in te schakelen. Als lokatie voor het kinderdagverblijf wordt eveneens gedacht aan de voor malige kleuterschool Prins Willem Ale xander aan de Peter Zuidlaan. Onder zoek naar de bruikbaarheid moet nog plaatsvinden. Een concentratie van halve dagopvang, hele dagopvang en coördinatie kantoor gastouderopvang in één bestaand gebouw zal de nodige toekomstige afstemming zeer bevorde ren. De organisatie van de expositie is in handen van de werkgroep exposities van de gemeente Waddinxveen. De Alvorens de raad inzake een kinder dagverblijf voorstellen te kunnen doen, zal de komen maanden de be hoefte moeten worden geïnventari seerd bij ouders, gezocht worden naar initiatiefnemers uit het particuliere ini tiatief, de bereidheid moeten worden gepeild bij bedrijven (die de kosten kunnen aftrekken van de winst vóór vermogensbelasting), principe-toezeg- ging van bedrijven worden verkregen, een gedetailleerde exploitatiebegro ting te worden gemaakt en een vesti gingsplaats worden bepaald en verbou- op het daarvoor speciaal aangelegde terrein op het bedrijvenpark Coene- coop gebeuren. ”Op Coenecoop is er in ieder geval nog geen parkeerruimte aangelegd”, zegt Henk Starreveld. "Er is ook geen gele genheid om je fiets of een ander ver voermiddel neer te zetten. De ge meente moet tot spoed worden ge maand voor de aanleg van een goed en afgesloten parkeerterrein voor vracht wagens, die - daar hebben wij alle berg- rip voor - niet binnen de bebouwde kom geparkeerd mogen worden”. De raadscommissie voor openbare werken en bedrijven is het er mee eens dat er geen vrachtwagens meer neerge zet mogen worden in het sportpark ”de Sniep”, op de plek waar afgelopen week een lunapark werd gehouden. Verkeerswethouder J. Neele hand haaft het besluit dat vrachtwagens niet binnen de bebouwde kom neergezet mogen worden. Het is niet bekend wanneer het terrein op Coenecoop ge reed zal zijn. Een minderheid van het college stemt weliswaar in met het onderzoek naar de behoefte/haalbaarheid van een kinder dagverblijf met hele dagopvang, maar verbindt daaraan niet bij voorbaat de conclusie dat een positief advies ter zake door hem zal worden gesteund. SS? openingstijden zijn tijdens kantooru ren van 9.00-17.0Ü uur, op donderdag avond tot 20.30 uur en op zaterdag van 13.00-16.00 uur. In de raadzaal van het gemeentehuis zijn 49 werken van W.G. van der Hulst te zien. Het duurste stuk is ’’Whispe ring” van 22.000,-. Eenzelfde prijs wordt ook genoemd voor ’’Moeder”. W.G. van der Hulst is ook de maker van de drie bronzen wachtende trein reizigers op het Stationsplein. Dit kunstwerk kon worden aangeschaft dank zij de financiële medewerking van het bedrijfsleven en werd in 1984 ont huld. 5 Uit dit rapport blijkt dat het aantal on gelukken met skateboards opnieuw is gestegen. Vorig jaar liepen 3500 ska ters, voornamelijk kinderen, letsel op. Vijf jaar geleden waren dat er vijfhon derd. De stichting Consument en Vei ligheid heeft dit bekend gemaakt. De meeste ongevallen worden volgens de stichting veroorzaakt doordat skaters geen helm en knie- en elleboogbescher- mers dragen. Ze beschikken vaak over onvoldoende skate- en valtechniek. Fracturen en hoofdwonden, vormen de meest voor komende verwondingen. Ongeveer de helft van de gewonden is tussen de tien en vijftien jaar oud. In de raadscommissie voor openbare werken en bedrijven is positief gerea- WADDNXVEEN - Tijdens de televi sieuitzendingen van de wereldkam pioenschappen voetbal in Italië is het ook in Waddinxveen vrijwel muisstil op straat. Zeer velen volgen de verrichtingen van de verschillende ploegen en niet op de laatste plaats Nederland. Maar er zijn er óók die het voetbalgeweld links laten liggen en bijvoorbeeld gaan vissen. De hengelaars zijn dan ook aan de oe vers van de Petteplas te vinden. Daar is het dan heerlijk rustig. Rustiger dan ooit deze maand door het voetballen in Italië. De gemeente vindt dat alle opvangacti- viteiten bij voorkeur door het particu lier initiatief opgezet en in stand gehou den moeten worden. De voormalige kleuterschool aan de Peter Zuidlaan zal tegen een matige huur ter beschik king worden gesteld. De verbouw moet uit rijkssubsieie bekostigd worden. De gemeente gaat uit van een hele dagop vang kinderdagverblijf met 12 kind plaatsen a 12.000,- per kindplaats per jaar. Het beleidsprogramma ’90-’94 ver meldt ten aanzien van kinderdagver blijven dat bij gebleken behoefte initia tieven worden genomen om te komen tot één of meer kinderdagverblijven, door aanwending van de daartoe van de rijksoverheid te ontvangen midde len, door de gemeente gesteund. Dit kan ook gebeuren door beschikbaar stelling van ongebruikte gemeentelijke lokaliteiten; De exploitatie van kinderdagverblijven dient in hoofdzaak te steunen op bij dragen van de rijksoverheid, van het bedrijfsleven en van de ouders. De ge meente heeft hierin slechts een onder geschikte financiële taak; De PCW heeft ten aanzien van de kin deropvang vóór de wethoudersverkie- zingen van 1 mei 1990 meegedeeld voor de drie beleidspunten geen ’’eigen” ge meentelijke gelden te willen voteren voor de exploitatie. Wel bestaat be reidheid uit gemeentelijke gelden be dragen beschikbaar te stellen ten be hoeve van retributie voor minder draagkrachtigen. Uit ervaringen, elders opgedaan, blijkt dat het exploiteren van een kinderdag verblijf met 12 kindplaatsen voor 0 t7m 4-jarigen (incl. afschrijving van ver bouw, inrichting en inventaris) een las- tensaldo vertoont van 144.00,- per jaar. Wanneer verbouw en inrichting gefi- nancieerd worden uit de investerings subsidie bedraagt het totaal aan lasten waarschijnlijk plm. 110.000,- per jaar. Een gedetailleerde begroting is echter niet beschikbaar. Door verhuur van de 12 kindplaatsen kan een kostendekkende opzet bereikt worden. Ten aanjien van de hoogte van de ouderbijdrage wordt uitgegaan van hetzelfde tarief als bij het Gastouder- project 3,-/uur/kind). Daarbij past dan ook een soortgelijk retributie- fonds, waaruit ’’kortingen” kunnen worden gegeven aan inkomenssituaties tot 2800,- per maand gezinsinkomen Het hiertoe benodigde bedrag zal uit de eigen gemeentelijke middelen kunnen worden geput. een ingepakte auto. In de vroege mor gen klaarde ze met haar vader en moe der dit karwei. Alex Vos, zelf ook altijd in voor een geintje, heeft dagenlang in zijn vrienden- en kennissenkring ge zocht naar degene die hem die verras sing had bereid, maar uiteindelijk spoorde hij via het handschrift van de felicitatie zijn assistente op als ”dade- res”. geerd op het voorstel van B. en W. om aan de Dreef een skate-boardbaan te realiseren. In deze speelvoorziening wil de gemeente 55.000,- steken, een bedrag dat de commissieleden nogal hoog vinden. In de raadscommissie deed CDA- raadslid W.S. J. Waterreus-de Vries het voorstel te bezien of er ook in andere delen van Waddinxveen voor de jeugd - zij het wat kleinere - skateboardter- reintjes aangelegd kunnen worden. Zo’n kleine baan zou dan eerst in de Zuidplas kunnen komen, zodat de jon gere jeugd op de schaatsplank niet door de wat oudere jeugd wordt verdron gen. Het hangt mede van de belangstelling voor aan de Dreef te maken skate- boardbaan af hoe en wanneer de ge meentelijke dienst openbare werken en -bedrijven dorgaat met de aanleg van nog een aantal andere skate-board- terreintjes. WADDINXVEEN - Zaterdag 23 juni wordt er een Turks kinderfeest in De Bonkelaar gevierd. De aanleiding hier toe is het Turkse kinderfeest dat altijd in het voorjaar gevierd wordt in Tur kije. De Turkse werkgroep was echter dit jaar hiertoe niet in staat en heeft het feest uitgesteld naar 23 juni. In Turkije is 23, april een bijzondere dag. Op deze dag werd in 1920 het eer ste Turkse parlement geïnstalleerd in Ankara. Dit is een speciale feestdag voor kinderen geworden. - De Turkse werkgroep wil met alle kin deren het Kinderfeest in De Bonkelaar vieren. Het feest begint om 12.30 uur. Kinderen en jongeren in klederdracht geven een volksdansuitvoering, zingen liedjes dragen gedichten voor. Ook tre den zij op in een toneelstukje. In de pauze treedt er een muziekgroep op. Alle kinderern en volwassenen zijn dan ook van harte welkom. Het feest is om ongeveer 18.30 uur afgelopen. tionsplein. (Foto: Gemeente Waddinxveen). WADDINXVEEN - De expositie over en van W.G. van der Hulst wordt tot en met zaterdag 30 juni in de raadzaal van het Waddinxveense gemeentehuis ge houden. De tentoonstelling, die zaterdagmid dag door scholiere Saskia Erkelens van de samenwerkingsschool voor HAVO- Atheneum werd geopend, wordt ge houden ter gelegenheid van het 50-ja- rig bestaan van het Anjerfonds Zuid- Holland. Terwijl de wereldkampioenschappen voetbal in volle gang zijn gaan in Waddinxveen ook hengelaars erop uit om De drie bronzen wachtende treinreizigers van W.G. v.d. Hulst op het Sta- WADD1NXVEEN - Verjaardagen kunnen soms voor heel wat creativiteit bij mensen zorgen. De geboortedagen zijn soms ook aanleiding tot iets anders dan anders. Zo bedacht de Waddinx veense tandartsassistente Angelique Zuidwijk dat ze haar baas Alex T.F.C. Vos op zijn 41e verjaardag vorige week woensdag het beste kon verrassen met Woensdag 20 juni 1990 jJ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1