acht boeken Westnederland is Spitsbussen van W estnederland Kinderjury beoordeelt Sega Noorus Koor terug in W’veen doen het goed doelgericht op weg Hooftman BV opent bedrijf in Coenecoop verkeerd Vrijdag verhuisd van Boskoop naar Waddinxveen Terug van weggeweest” het mooist Patatje dubbel Rookruimte op HAVO- Atheneum Kaashakker reikte fiets uit Insluiper Kw-plein Prijzen bij Milieukompas WADDINXVEEN - Ter gelegenheid van de heropening van het Milieukom pas aan de Zuidkade/St. Victorstraat is een verloting gehouden, waarbij prij zen zijn gevallen op de lotnummers 826 (le prijs), 917 (2e prijs) en 927 (3e prijs). Een boekenbon? boekhandel veldwijk r derden. (Foto: Westnederland). Bedrijfsactiviteiten Benoemingen Milieu Conclusie Eindstand Sneldiensten Meisjes I 272 Ï7Ï Pagina 13 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 20 juni 1990 De panoramische showroom is een onderdeel van het nieuwe bedrijfs-gebouw op Coenekoop. NIET SEIZOENGEBONDEN! PASSAGE 53 - TEL. 12620 de meisjes het meisjesboek ’’Terug van weg geweest” (8,6). ■V Een fiets als cadeau BOSKOOP/WADD1NXVEEN - Het Sega Noorus koor, vorig jaar te gast van het streekmannenkoor Die Gouwe Sanghers, komt weer terug. Van 7 tot en met 12 oktober van dit jaar zal het koor uit Tallin (Estland) een toemee maken door Duitsland, terwijl in Nederland opnamen worden gemaakt voor de radio en een CD. In de regio zal het streekmannenkoor opnieuw als gastheer optreden. In samenwerking met de KRO zullen opnames worden gemaakt voor diverse programma’s, terwijl gelijkertijd de CD-opnamen worden gemaakt. De ver wachting is dat de CD nog voor kerstmis dit jaar in de winkels verkrijgbaar is. Die Gouwe Sanghers zullen deze gelegenheid benutten het Estlandse koor opnieuw in een concert te presenteren, gezien het succes van de eerdere optredens in Boskoopse en Waddinxveense kerken en De Doelen. Er is een middagconcert gepland op zondag 7 oktober in de Ontmoetingskerk, op dinsdag 9 oktober in de St. Jan in Gouda en op woensdag 10 oktober in de Bonaventurakerk in Woerden. De organisatie hiervan is opnieuw in handen gegeven van de vorig jaar speciaal hiervoor opgerichte stichting Stuvink. Het aantrekken van railprojecten Westnederland bepleit een goede af stemming van de vervoersysteemkeuze (rail of bus) op de vervoervraag, mede gelet op de verschillen in investeringen en exploitatiekosten. Indien in een bepaalde situatie gekozen wordt voor railtechniek, dan zal men zich actief inzetten om de exploitatie van dit railsysteem door het eigen be drijf te laten uitvoeren. Zij hebben in middels aanzienlijke ervaring en know how opgedaan in het exploiteren var) een railnet en in het onderhouden van sneltrams (sneltram Utrecht - Nieuwe^ gein/IJsselstein). Verhuur werkplaatsoutillage Door de werkplaatsoutillage aan der den te verhuren, kunnen we een verla ging van de vaste kosten realiseren. ook de komende jaren inzetten vobr toepassing van milieuvriendelijke tech nieken, zoals roetfilters op de bussen, milieuvriendelijke motoren, doorvoe ring van asbestvrije remvoering, even tuele aanschaf van dual-mode bussen. Verbetering kwaliteit en organisatie Westnederland streeft naar een goede aansluiting van de dienstverlening op de wensen van de reiziger. Hieronder een overzicht van de speer punten van het Westnederland-beleid. Met algemene stemmen worden door het schoolbestuur benoemd: Mevrouw M.H. Meenderink (Frans), in tijdelijke dienst voor 12 uur ter ver vanging van mevrouw Walraven. Mevrouw W. Bolsenbroek (lich. op voeding), in tijdelijke dienst voor 29 uur ter vervanging van mevrouw Zwij- nenburg. Mevrouw M. Kujundzic (schoonmaak ster) in tijdelijke dienst voor 14.4 uur i.wtn. vertrek mevr. Dikhooff. Tevens wordt de heer W.J. van Sint- maartensdijk per 1 augustus 1990 voor 6 uur KGL-PC in vaste dienst be noemd. De aandacht voor onze leefomgeving neemt zienderogen toe. De milieuplan nen van de rijksoverheid hebben grote invloed op het verkeers- en vervoersbe leid voor de komende jaren. Ook het openbaar vervoer levert een bijdrage aan de bescherming van het milieu. Een reiziger die gebruik maakt van het openbaar vervoer zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen dan de reiziger in de auto. Daarnaast onderzoekt Westnederland de werking van een roetfilter alsmede een aantal milieuvriendelijke brand- stofalternatieven. Het roetfilter, dat de uitstoot van schadelijke roetdeeltjes tot een minimum beperkt, voldoet bui tengewoon goed. In 1990 zal Westne derland de proef met een roetfilter voortzetten op een aantal gelede bus- sen. Als brandstofalternatieven wor den de aardgasbus en zogenaamde dual-mode bussen, met zowel elektri sche- als dieselaandrijving onderzocht. De activiteiten van Westnederland in Reizigersgroei in de spits. Het doel is in 1994 meer spitsreizigers te vervoeren ten opzichte van 1989. Deze groei wil Westnederland voorna melijk bereiken door het inzetten van meer sneldiensten voor het woon werkverkeer. Het boek dat afgelopen jaar van de vol wassenen jury een gouden griffel (prijs voor het beste kinderboek) kreeg, komt verreweg op de laatste plaats te staan. De twee ’’triviale boeken”, zoals hier boven besproken, scoren heel hoog. Dit soort boeken worden door de twaalf juryleden veel gelezen. De an dere acht boeken die ze gelezen heb ben, zijn heel anders van opzet. Toch vinden ze ook deze boeken span nend en leuk om te lezen. De meeste juryleden grijpen echter uit zichzelf eerder naar een serieboek. Als afsluiting van dit kinderjuryjaar komt Gijs Wanders over zijn werk ver tellen voor de vier deelnemende klas sen. Roostereffiency De totale kosten bij Westnederland be staan voor circa 70% uit loonkosten. Toenemend spitsvervoer leidt tot meer personeel. Met name de roostereffi ciency zal, uit het oogpunt van kosten beheersing, de komende jaren grote aandacht krijgen. BOSKOOP/WADDINXVEEN - Au tobedrijf Volvo Hooftman B.V. opent op vrijdag 22 juni een riant nieuw on derkomen op het bedrijventerrein Coe nekoop aan de rand van Waddinxveen en bereikbaar vanaf de Kanaaldijk. Het nieuwe bedrijfspand ligt bijzonder cen traal in de regio Gouda/Boskoop. De verhuizing van de Voorofscheweg geeft de aanzet tot een totale herinrichting van Boskoop centrum-zuid. Het bedrijf is sinds 1946 in Boskoop gevestigd en maakte, sinds de twee zoons van de heren Hooftman het be drijf in 1984 overnamen, een flinke groei mee door zich te richten op de Goudse regio. Om die reden werd gezocht naar een nieuwe, centraal gelegen lokatie die werd gevonden aan de zuidkant van Waddinxveen op het bedrijventerrein Coenekoop. Dit nog jonge industriege bied is uitmuntend bereikbaar, zowel vervoer op door verhoging van de snel heid en stiptheid en het comfort van het vervoer. We blijven ons inzetten voor specifieke businfrastructuur, daar waar dat nodig is. De komende jaren zal Westnederland zeer actief blijven inspelen op de groeiende belangstelling van de rijks overheid, provincie, gemeenten en de klant voor de betaalbare en effectieve oplossingen die het streekvervoer te bieden heeft. Milieu Het gebruik van het openbaar vervoer draagt bij aan vermindering van de mi lieubelasting. Westnederland zal zich In het eerste kwartaal van 1990 is het aantal reizigers ten opzichte van 1989 licht gestegen. De verkeersintensiteit is het afgelopen jaar wederom toegeno men. Een positieve invloed van de maatschappelijke druk op de autoge- bruikers om over te stappen op het openbaar vervoer is nog niet wezenlijk te merken. Opvallend is echter wel dat het aantal reizigers dat wordt vervoerd in spits- en snelbusdiensten flink groeit (10%). Dat staat in het jaarverslag van open baar vervoersbedrijf Westnederland, dat stads- en streekvervoer verzorgt in Zuid-Holland en het westen van de provincie Utrecht. de illustraties niets dan lof. De illustra ties staan volgens hen op de juiste blad zijden (er staat echter maar één illu stratie op de juiste bladzijde). De vijf vinden de illustraties goed bij het boek passen. Het verhaal is verzonnen, maar zou wel echt kunnen gebeuren. Eén jurylid identificeerde zich met Edith (de re ceptioniste) omdat ze zelf ook receptio niste wil worden Het verhaal is door iedereen prima te begrijpen omdat het taalgebruik ge makkelijk is. Vier van de vijf raden dit boek aan andere kinderen aan. Num mer vijf zou dit boek alleen maar aan raden aan meisjes die van paardenboe ken houden, persé niet aan jongens. Het gemiddelde cijfer is een 8,6. Hier mee komt dit laatste boek op nummer 1 te staan. WADDINXVEEN - Vorige week woensdag is in Waddinxveen de hoofdprijs van de Westlite lichtgewicht aktie uitgereikt. Mevrouw Van der Kleij uit Gouda kreeg haar gewonnen prijs, een spor tieve lichtgewicht fiets, overhandigd door de heer Van Bochove, salesmana ger Nederland van Westland Kaasspe- cialiteiten BV uit Huizen. De consument kon meedoen met de aktie door het percentage minder vet in Westlite juist in te vullen en een slagzin af te maken. Uit de vele inzendingen werden de ori gineelste slagzinnen beloond met een prijs. Mevrouw Van der Kleij kwam vanmorgen de fiets in ontvangst nemen bij ”De Kaashakker” aan de leplaan. WADDINXVEEN/BOSKOOP - De in Waddinxveen (bij Boskoop) ge vestigde streekvervoersonderneming Westnederland (1.650 medewer kers, 600 bussen, 27 sneltrams) vervoerde vorig jaar 61,8 miljoen open baar-vervoerreizigers. Ten opzichte van 1988 is er sprake van een lichte daling van 2,8%. vanuit Gouda als uit omringende plaat sen. Bovendien is het terrein gelegen aan de de snelwegen A12 en A20. Hooftman heeft in het nieuwe bedrijf de nodige voorzieningen aangebracht. Een heldere showroom biedt alle moge lijkheden om het complete Volvo-gam- ma te tonen en de werkplaats is zeer modem ingericht. Hooftman heeft bo vendien specialisten in dienst voor de inbouw van Ipg-installaties, auto-tele- foons, audio-apparatuur en andere ac cessoires. De parkeerruimte bij het nieu we pand is zeer royaal, hetgeen ook nodig is met zo’n 4.500 Volvo-rijders in de regio Gouda. Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe pand, die verricht wordt door de burgemeesters van Waddinxveen en Boskoop, houdt het bedrijf een feeste lijk open huis. Vrijdag 22 juni van 18.00 uur en zaterdag 23 juni vanaf 10.00 uur. leder is welkom om het nieuwe gebouw WADDINXVEEN - Er komt in de Sa menwerkingsschool voor HAVO- Atheneum aan de Sniepweg een aparte rookruimte. Het voorstel daartoe van de schoolleiding is door de laatste ver gadering van de commissie van bestuur, van de school aangenomen. Het schoolbestuur besprak ook de re sultaten van het regionaal overleg over de basisvorming in de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs, waar door meer scholen zouden kunnen gaan samenwerken. Na verdere toelichting van de rector komt de vergadering tot de conclusie dat een beslissing over schaalvergro ting nog niet kan worden genomen, aangezien voor het bestuur te weinig informatie beschikbaar is. Afgesproken wordt dat de schoollei ding voor de volgende vergadering een notitie zal produceren waarna het be stuur een beslissing kan nemen. Even tueel kan een gastspreker, bekend met deze materie, worden uitgenodigd. WADDINXVEEN - Uit een bovenwo ning aan het Koningin Wilhelminaplein zijn twee portemonnees met geld en sieraden gestolen. De dief slaagde erin naar de woning te gaan, terwijl een ander een winkelier in zijn zaak aan de praat hield. Daarop kon de insluiper zijn ging gaan. De Waddinxveense rijkspolitie heeft het oog op drie ’’bekende” verdachten, zo is meegedeeld. Dat drietal wordt nu opgespoord om aan de tand te worden gevoeld. WADDINXVEEN/BOSKOOP - De kernactiviteit voor NV Verenigd Streekvervoer Westnederland is het bieden van personenvervoer. Dit ver voer bestaat uit openbaar vervoer, be sloten busvervoer (groeps- en toerver- voer) en taxivervoer. Het personenver voer betreft vervoer over weg en rail. Westnederland wil een bijdrage leve ren aan de overheidsdoelstellingen om trent het openbaar vervoer, het terug dringen van de verkeersbelasting in congestiegevoelige gebieden, het ver minderen van de belasting van het mi lieu, het leefbaar houden van stedelijke gebieden en het bieden van openbaar vervoer aan personen die geen eigen vervoermiddel (kunnen) gebruiken. Als dienstverlenend bedrijf streeft Westnederland ernaar te voldoen aan de volgende eisen: klantgericht, ver nieuwend, samen werkend, betrouw baar en resultaatgericht. De kwaliteit van ons produkt en de daarmee ge spaard gaande kosten hebben onze voortdurende aandacht. Westnederland streeft naar het waar borgen van de continuïteit van de on derneming. Westnederland wil dat be reiken door realisering van reizigers groei en kostenbeheersing. Om deze doelen te bereiken heeft het bedrijf een aantal bedrijfsactiviteiten geformuleerd die de komende jaren prioriteit zullen krijgen. In februari 1989 heeft Westnederland hierover een brochure uitgegeven: ’’Doelgericht op weg. Strategie 1989- 1994”. De eindranglijst van de dit seizoen door de kinderjury besproken acht boeken ziet er zo uit: 1. Terug van weg geweest - Helen Ta- selaar 8,6. 2. Kunstrijder - Jan Terlouw 8,4. Snelle Jelle op de surfplank - Ad van Gils8,4. 3. Spoorloos verdwenen - Gijs Wan ders 8,1. 4. Kunst en vliegwerk - Lydia Rood 7,7. 5De tasj esdief - Mieke van Hooft 7,3. 6. Het hoofdpijnmysterie - Henk Bar nard 6,5. Uit de tijd gezwiept - Corrie Hafkamp 6,5. 7. De bezeten dunschiller - Henk van Kerkwijk 6,4. 8. Het vlot - Wim Hofman 5,4. Een fiets als cadeau van Westlite voor mevrouw Van der Kleij uit Gouda bij de Kaashakker. (Foto: Sjaak Noteboom). Verbetering kosten-baten verhouding dalv ervoer. Westnederland wil de kosten-baten- verhouding van het dalvervoer verbe teren door het schrappen van slecht be zette ritten en de inzet van kleinschalig materieel in dalperiodes. Daarnaast wil Westnederland de kostendekkings- graad verbeteren door de dalcapaciteit overdag zoveel mogelijk op te vullen met groeps- en toervervoer en lijndien sten voor het woon/winkel en sociaal verkeer. Infrastructuur. Infrastructuur levert wezenlijke kwali teitsverbeteringen van het openbaar Inzetten van taxi::s/klein materieel Westnederland zal de mogelijkheid be studeren voor de inzet van taxi’s en an der klein materiaal en de samenwer kingsmogelijkheden met andere on derneming. Zij denken hierbij aan ge bieden met dunne vervoersstromen, specifiek vervoer voor zakenreizigers en groepsvervoer. BOSKOOP/WADDINXVEEN - Hoe een patatje verkeerd dubbel verkeerd kan vallen bleek onlangs na publikatie van een artikeltje in deze krant onder de kop ’Patatje ver keerd in Snijdelwijk’. Het al maan den durende touwtrekken om een snackkar langs de Linnaeusweg heeft geleid tot een wat lacherige sfeer in politiek Boskoop. Relative rend en humoristisch van toon was dan ook het artikeltje over de ’Mot om de mayonaisepot’. Het artikeltje werd door een andere krant over genomen met toevoeging van na men en andere zaken die de relative rende toon echter geheel onderuit haalden. De gevolgen laten zich raden. De Waddinxveense frietverkoper was al niet blij met begrippen als ’frietkot’ maar het genoemd worden met naam en toenaam plus het erbij ha len van oud zeer deed bij hem de gal overlopen. Bovendien ziet de frietverkoper wei nig humor in de hele heisa rond de snackkar. De man stelt met klem steeds stipt te hebben gehandeld vol gens de instructies van de gemeente Boskoop, maar dat er sprake is van wegpesten, nadat hij ruim acht jaar tot ieders tevredenheid zijn handel heeft gedreven. Klachten vanuit de buurt over de toestand van zijn snackkar, rommel e.d. wijst hij van de hand. Anderen zijn volgens hem verantwoordelijk voor de rommel, die daar illegaal is gestort en ver nielingen die zijn aangericht. Dat de snackkar vaak dicht is heeft te ma ken met zijn gedeeltelijke invaliditeit en andere bezigheden. Dat neemt echter niet weg dat hij stellig van plan is weer te openen zodra een eind komt aan de periode van onzekerheid. Op dit moment wordt door de afdeling rechtspraak van de Raad van State een schor- singsverzoek behandeld, dat een streep moet halen door de eis van de gemeente Boskoop, die de snackkar weg wil hebben. De zeer strijdlustige frietverkoper wil het eventueel daar bij niet laten en kondigt aan andere instanties zonodig te zullen inscha kelen. ’’Snelle Jelle op de surfplank” gaat over Henry, een vriend van Jelle die weer in de stad komt wonen. Henry heeft een surfplank. Jelle gaat ook le ren surfen. Tijdens een surftochtje wordt Henry ineens weggezogen door een sterke stroming. Als Henry en Jelle op onder zoek uitgaan, blijkt dat de naburige fa briek illegaal afval loost. Dit boek is een deeltje uit de Kluitman Suksesserie, een zogenaamde triviale serie, die gemakkelijk weg leest. De vijf jongens die het boek lazen, zijn ir allemaal positief over. De omslag yinden ze alle vijf mooi. Vier van de vijf zouden dit boek ook zelf uit de kast hebben gepakt. Eén jurylid niet omdat hem het onderwerp niet aanspreekt. Drie jongens vinden de indeling van de bladzijden prima. De andere twee heb ben wel kritiek: te veel wit tussen de re gels en de letters zijn te groot. De illustraties vinden ze alle vijf prima. Het viel hen wel op dat de illustraties niet op de juiste bladzijden staan. Vier van de vijf vinden illustraties noodza kelijk voor dit boek. Ze vinden alle vijf de illustraties wel bij het boek passen. Het verhaal is verzonnen, maar zou wel echt kunnen gebeuren. Drie van de vijf identificeerden zich met Jelle, de ove rige twee met niemand omdat ze de ge beurtenissen niet zelf zouden willen meemaken. Het verhaal was prima te begrijpen, omdat het taalgebruik eenvoudig is. Alle vijf zouden ze het boek aanraden aan andere kinderen, omdat ze het een leuk en spannend boek vinden. Het ge middelde cijfer is een 8,4. In 1989 heeft Westnederland haar spitssneldiensten flink uitgebreid. Naadloos vervoer met een reissnelheid die vergelijkbaar is met die van de auto brengt automobilisten ertoe om de overstap op het openbaar vervoer wél te maken. Westnederland heeft met ingang van de dienstregeling, die 28 mei inging, wederom een aantal nieuwe sneldien- jsten geïntroduceerd. In totaal heeft 'Westnederland nu 26 sneldiensten en Ivoor het komende jaar zijn er weer ‘plannen voor uitbreiding van het snel- .dienstnet. Om een hogere snelheid te verkrijgen .'is het essentieel dat er op verkeersknel punten doorstromingsmaatregelen voor de bus worden gerealiseerd. In WADDINXVEEN - Vorige week maandag kwam de kinderjury van de openbare bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan dit seizoen ide laatste keer bij elkaar om de laatste twee boeken te bespreken. De jon gens lazen het echte jongensboek: ’’Snelle Jelle op de surfplank” (8,4), en 1989 is een aantal projecten rond Utrecht gerealiseerd, zoals een bus baan van 4 kilometer langs de A 2 tus sen Utrecht en de afslag Nieuwegein en het gebruik van de vluchtstrook bij het knooppunt Oudenrijn. In 1990 is een aantal nieuwe projecten in uitvoering genomen, zoals busvoor- zieningen bij de Van Brienenoordbrug en een busstrook langs de S 30 bij Krimpen aan den IJssel. 1989 hebben geleid tot een totale netto omzet van 159,5 miljoen. (1988: 154,5 miljoen). Het netto resultaat be droeg 2,3 miljoen na belasting. De prijzen zullen gelijk met de prijsuit reiking van de kleurwedstrijd worden uitgereikt op donderdagavond 5 juli om zeven uur. Milieukompas in Waddinxveen is ook begonnen met de verkoop van tweede hands witgoed en verricht reparaties met een eigen technische dient. Onder de te verkopen partij goederen bevin den zich ook kinderkleding, video filmsedPer gezin worden er ook vrij - kaarten uitgedeeld vor de zaterdagse vlooienmarkt in de tuinbouwveiling aan de Bredeweg. De vijf meisjes lazen het boek ’’Terug van weg geweest” van Helen Taselaar. Daisy is tijdens haar vorige vakantie in jeugdhotel De Witte Hengst verliefd geworden op Gregor, één van de mede werkers. Ze kan hem niet vergeten en boekt daarom weer een vakantie in dit jeugd hotel in de hoop Gregor weer te ont moeten. Ze wil erachter komen of de liefde wederzijds is. Eenmaal aangekomen treft ze Gregor met een ander meisje aan. Uiteindelijk blijkt dat dit meisje niet zijn vriendin is en dat Gregor even verliefd is op Daisy als andersom. Een happy end dus. De vijf juryleden waren zeer enthou siast over dit boek. De omslag vinden ze allen mooi. Ze zouden dit boek ech ter niet allemaal uit zichzelf meene men. Twee van de vijf zouden dat niet doen omdat het een paardenboek is. Over de indeling van de bladzijden en te bezichtigen, een hapje en drankje. Publiekstrekker is een volledig openge werkte Volvo 480, terwijl bovendien het complete 1990-gamma van Volvo te zien is. TELEFOON 06-3212166 GIRO 3669 /K A3669AX 06-3212166 De werkplaatsoutillage van Westnederland wordt ook verhuurd aan V.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 13