reparatie. Herverdeling van wegen in Nederland 1 Schade aan uw auto vereist deskundige Open huis van DAC Midden-Holland zonder werk Expositie Geslaagd Papier in Kreater Vindt de provincie Zuid-Holland Minder mensen r Het Drieluik tien jaar Parallelweg Delft Steunpunt Brugweg Boomteelt Bezigheden HAVO-Atheneum Geld jard gulden wordt herverdeeld. Éfocwa arrmi I J WADDINXVEEN/DEN HAAG - Een duurder steunpeunt van de pro vincie Zuid-Holland bij de Coenecoopbrug, de aanleg van een parallel weg langs de Henegouwerweg en het afsluiten van de oostelijke oprit naar de hefbrug over de Gouwe. GLASBEEK V Autoschade reparatiebedrijf Noord kade 24 2741EV Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA, kenmerk voor vakwerk I I I j I Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fat soen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. 'O 11 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 20 juni 1990 Pagina 17 J De Brugweg die vrij van doorgaand autoverkeer moet worden. (Foto: Archief). JOOP NEELE (PCW) r Rommelmarkt goed nieuws Ki t I Zij doen dit vanuit verschillende in valshoeken en onder invloed van verschillende stromingen in de beeldende kunst. De tentoonstelling bevat reliëfs, collages, objecten, boeken en sie raden. fel worden gelegd. Langs de-S25 (de Henegouwerweg met 11.500 voertuigen per etmaal) ontbre ken parallelwegen tussen Boskoop en de A12 in Waddinxveen. Voor een eer ste fase te Boskoop zijn gronden be schikbaar. Een plan is in voorberei ding. verbetering van de verkeersveiligheid bereikt. Voor het examen Atheneum slaagden: Edwin van den Akker, Liza Arends, Niels Arts, Glynn van Asperen, Rene Barendsz, Eveline Bekker, Sylvie van M. MOS SR. Da Costaweg 15 L In Delft is aan de School voor Hoger Laboratorium Onderwijs geslaagd Léone Versluis van de Beethovenlaan in Waddinxveén. f I I 1 i Centraal staat de papierkunst van 16 hedendaagse kunstenaars. Zij gebruiken papier niet op de tradi tionele manier, dus niet als achter grond voor getekende of geschil derde afbeeldingen, maar zij ge bruiken papier als zelfstandig beel dend middel om kunstwerken te realiseren. WADDINXVEEN - De geslaagden van de christelijke scholengemeen schap De Wadde zijn als volgt: LTO-mechanische techniek: Paul Ver hoef, Mesut Bakay, Kees Bregman, Cees van den Brink, Matthijs Heyboer, Jeroen Reym, Sander Versloot, Cor Stuut, Nieko Rop. WADDINXVEEN - In het toe komstige centrum voor kunstzin nige vorming ’’Kreater” aan de Kerkstraat wordt de komende da gen de reizende expositie ’’Papier” gehouden. De expositie is van donderdag 21 juni tot en met vrijdag 29 juni op werkdagen te zien van 15.00-17.00 uur. Op zaterdagmiddag 30 juni wordt er in Kreater een demonstra tie gegeven door Marijke van Epen, een papierkunstenares. mensen bezig zietmet iedereen zijn ei gen taak, met overal nog lege kramen, dan sta je versteld wat er dan in een paar uur gepresteerd wordt. Tegen 9 uur zijn alle kramen volge stouwd met schoenen, curiosa, huis houdelijke artikelen, bloemen, boe ken, groente en fruit en ga zo maar door. De meubels en elektrische apparaten en bedden hebben een plaats gekregen en tussen de kramen door staan talrijke spelletjes opgesteld, van het beroemde muizenspel tot aan het namenspel, die de vele bezoekers uitnodigen mee te doen aan al die activiteiten en de Wad- dinxveners trekken maar al te graag hun portemonnee. En al die vele dubbeltjes, kwartjes, gul dens en tientjes vormen jaarlijks een gigantisch bedrag van vele tienduizen den guldens. Guldens, waar niet alleen de kerken mee gebaat zijn in Waddinx veen, maar ook projecten elders in het land of buitenland. Is dat geen goed nieuws? Voeg daarbij dat velen hierdoor gehol pen worden aan meubels, stofzuigers, truien, pannen en potten en ontelbare andere spullen, dan dragen deze rom melmarkten in Waddinxveen nog een sociaal karakter ook. Als dan ’s avonds om 7 uur het kinder theater wordt afgebroken, de koffie potten worden schoongemaakt, de kra men afgetuigd en de gemeentelijke rei niging overtollige spullen meeneemt, alles bij de mensen is thuisbezorgd, en het eindresultaat bekend is, gaat ieder een moe, maar voldaan naar huis. Een woord van dank aan al die mede werkers, gezonden en gehandicapten, vóór en achter de schermen, is dan ze ker op zijn plaats. Eigenlijk zou dit voorpaginanieuws zijn als compensatie voor alle nieuws wat minder prettig is, maar we zijn al tevreden als dit opgenomen wordt in het Weekblad voor Waddinxveen! Onlangs is het steunpunt Coenecoop bij de Coenecoopbrug van het provin ciale wegendistrikt Rijnveen opgele verd. De kosten van dit steunpunt zijn 90.000,- hoger uitgevallen dan de oor spronkelijke raming. De reden hiervan is dat bij de raming onvoldoende rekening is gehouden met de inrichting 'van het terrein en dat bij het inrichten van het terrein zettingen hebben plaats gevonden, waardoor ex tra kosten dienden te worden gemaakt. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Vorige week donderdag 14 juni is in Den Haag overeenstemming bereikt over een grootscheepse reorganisa tie van de Wegenzorg: 9000 kilometer weg wisselt van beheerder en 1 mil- Het verbeteren van de aansluiting Brugweg-Henegouwerweg in Wad dinxveen gaat 8.500.000,- kosten. Dit punt komt voor onder nummer 17 op de provinciale black-spotlijst 1985- 1987. De gemeente Waddinxveen is voornemens parallel aan de bestaande Brugweg een vervangende omleidings- weg aan te leggen welke in 1992 op de Henegouwerweg zal worden aangeslo ten. E)e bestaande aansluiting Brugweg kan Voor de in 1992/1993 uit te voeren eer- 'dan vervallen en daarmee wordt een ste fase van de parallelweg Boskoop- Waddinxveen moet 4.500.000.- op ta- Aan de Christelijke Agrarische School De Groene Zijde - voorbereidend be- roepsonderwijs/vakschool voor boom teelt - in Boskoop slaagden uit Wad dinxveen de eindexamenkandidaten: Jacqueline Burger, Ron la Grand, Leen Hak, Arij Molendijk, Vincent Slootweg, Linda van Willigen. Tot groot genoegen van het team van de Chr. Agrarische school De Groene Zijde bleek dat alle 40 kandidaten voor het eindexamen waren geslaagd. In de periode van de Centrale Examens, is een dergelijke uitslag slechts een keer eerder voorgekomen. Ook de kwaliteit mag gezien worden. Hoewel een school voor voorbereidend beroepsonderwijs als gemiddelde B-ni- veau kent, blijkt dat 56% van de vak ken op B-niveau is gekwalificeerd en 43% op C/D niveau. Veel van de geslaagden zullen zich hiermee dan ook de mogelijkheid ver worven hebben om door te kunnen gaan met een studie naar bijv, het mid delbaar beroepsonderwijs. Op verschillende plaatsen in het land iks de laatste jaren duidelijk geworden dat mensen die (soms meerdere malen) opgenomen zijn geweest in een psy chiatrisch ziekenhuis nogal eens moeite hebben met het vinden van bezigheden om de dagen te vullen. Voor betaald werk komen ze vaak niet in aanmerking. Club- en buurthuizen hebben meestal een te hoge drempel. Aan cursussen van bijvoorbeeld volks hogescholen durft men uit onzekerheid niet mee te doen. Het Dag Activiteiten Centrum (DAC) in Gouda is een plek waar (ex-)psychia- trische patiënten terecht kunnen voor gezelligheid en om deel te nemen aan allerlei activiteiten. Voor sommige bezoekers is het DAC vooral een tijdelijke steun in de rug, om de overstap naar de reguliere voor zieningen te vergemakkelijken. Een aantal bezoekers zal mogelijk zeer langdurig op het DAC aangewezen zijn. Het DAC is opgericht door de Riagg Midden-Holland en de Robert-Fleury Stichting (dit is een stichting die twee psychiatrische ziekenhuizen beheert). Er is ruim anderhalf jaar aan de voor bereiding gewerkt door de toekomstige bezoekers, vrijwilligers en medewer kers van de organiserende instellingen. Ook de patiëntenbelangenorganisaties zijn bij de opzet betrokken. Het DAC is gevestigd in twee naast el kaar liggende gebouwtjes in de binnen stad van Gouda en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Op dit mo- ment is het DAC op 5 dagdelen per week geopend. De bezoekers kunnen tijdens de ope ningsuren altijd terecht in de huiska- mer/sociëteit van het DAC om een kop koffie te drinken en een praatje met an deren te maken. Daarnaast worden er allerlei ontspannende (en inspannen de) activiteiten georganiseerd, zoals handwerken en handvaardigheid, cur sussen, bingo-avonden, uitstapjes, sport en spel etc. Het activiteitenaan bod wordt steeds aangepast aan de wensen van de bezoekers. Brugweg-oprit moet verdwijnen LTO-installatietechniek: Walter Co dec, Dennis Beringer, Jaco de Bruin, Dennis Pak, Dennis Versteeg, Martin Vink, Herman Slappendel. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren." Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA, kenmerk voor vakwerk. Volgens directeur R.P. van Schra- vendijk van het centrum voor kunstzinnige vorming is papier zo’n vanzelfsprekend materiaal gewor den dat specifieke kwaliteiten ei genlijk niet meer gezien worden. Behalve wanneer je door de ogen van de papierkunstenaar kijkt. De tentoonstelling "Papier” geeft dan ook een heel andere kijk op dit zo alledaagse materiaal. standig te bepalen wat er op en rond de lokale wegen in de eigen gemeente ge beurt. Baas, Ilonka van der Bas, Patrick Bas tiaans, Yvonne Becque, Remco Ben- jert, Ester van den Berg, Brian Blaauw, Vidor Blaazer, Coen Blac- quiere, Alieke Blok, Monique Boer, Saskia Bongers, Kirsti Bontje, Yvonne Bosch, Harro Bosma, Walter Brand, Erik Brandhorst, Rein Breimer, Wilco van de Broek, Ingrid Brugman, Marie- Louise Bulk, Monique Bruggraaf, Cora Catsburg, Judith Egging, Nicole van Elswijk, Saskia Erkelens, Wendy de Frankrijker, Sandra de Gelder, Ja nine La Grand, Frederick van der Ham, Ingrid Heemsbergen, Leontien Heemskerk, Sandra Heemskerk, Wendy van der Heide, Dennis Heij, Babette Hendrikse, Harald van der Hoeven, Carla Hogebrug, Annemarie Hooft, Carla Houdijk, Mariska Jacobi, Juliette Jansen Varina Kammeraat, Viola Kappe, Jeroen Keizer, Monique Kerkhof Martin Klaric, Selma van der Klis, Sabette van der Klooster, Anita Koetsier, Regin de Kooter, Sander Koster, Laurent van der Kraats, Mis- cha van der Kraats, Miranda van der Krans, Nicolien Kroes, Astrid Krom hout, Erika van der Lelij, Elly Lind- hout, Frank Lode wick, Marco Lok, In ger Looijen, Sandor van de Louw, Cynthia van der Lugt, Martij n van der Maale, Puck Mathot, Menno Meijer, Ronald Meijerink, Marcel Moerings, Mandy van der Molen, Jan-Peter Mo lenaar, Jeroen Moonen, Marco van Niekerk, Jolanda, Nieuwesteeg, Jo chem Noordhoek, Rolf Oostendorp, Karin Oosterkamp, Patricia Ooste- rom, Mark Peeters, Arjan Pellekoor- en, Sandra Pigmans, Maaike Riel, Bianca Rijnbeek, Simone Roes, Sandra Roling, Annelies de Ruiter, Sylvia Schakel, Edwin Scheuierman, Jaap Jeroen Schiere, Reza Shafie Ker- maniBianca Slappendel, Patty van der Sluis, Mascha Smeels, Brenda Smits, Carla Snel, Martijn Sol, Chislaine Spaargaren, Nathaly Sterkenburg, Irma Sytzema, Mike Telkers, Ma rianne Tijsma, Anneke van Tilburg, Mariska Valk, Anke Vergeer, Ronald Vergeer, Patricia Vermeulen, Anne Verra, Frank Verschoor, Mireille Vink, Andy Vons, Peter Vreeburg, Monique de Vries, Jurgen van der Wai, Richard Wendt, Vincent van Wichen, Yvonne Wiebes, Danielle Wiersma, Patricia van Winden, Alieze Zaal, Jiske Zurlohe, Frederieke van Zuylen. WADDINXVEEN - Waddinxveen gaat de zomer in met 507 mensen zon der werk. Dat zijn er 12 minder dan een maand eerder, want het Gouwedorp had volgens cijfers van het Arbeidsbu reau in Gouda in april 519 werklozen en in mei 507. In geheel Midden-Holland is de werk loosheid vorige maand licht afgenomen tot 5.210 mannen en vrouwen. Dat zijn er 80 minder dan in april. In vergelij king met een jaar geleden zijn in de Goudse streek 360 mensen minder op zoek naar een betaalde baan. De statencommissie verkeer en ver voer sprak vorige week voor de eerste keer over het voorstel van Gedepu teerde Staten. De betrokken gemeen ten en waterschappen zullen daarna de gelegenheid krijgen te reageren. Daarna wordt een definitief besluit ge nomen. GS zijn als volgt tot hun keuze geko men. De projecten die in uitvoering zijn, zullen worden gecontinueerd. Projecten die als strikt onvermijdelijk worden beschouwd, worden uitge voerd. Vervolgens is gekozen voor een lijst met projecten die als bestuurlijk hard worden beschouwd. Voor de besteding van de resterende ruimte is uit de lijst van investerings- wensen een keuze gemaakt voor pro jecten die een hoge prioriteit hebben. ’’Papier” is van oorsprong een edu catieve tentoonstelling voor basis scholen en voortgezet onderwijs. Speciaal voor de Waddinxveense basisscholen organiseert Kreater naast de tentoonstelling workshops over papier maken (zgn. ’’papier scheppen”) en demonstraties door papierkunstenares Marijke van Epen. Daarnaast wordt de tentoonstelling dagelijks opengesteld voor het pu bliek. Ook zal Marijke van Epen een extra (openbare) demonstratie geven op zaterdag 30 juni om 14.30 uur. ’’Papier” wil de samenhang tussen het materiaal en papier als zelfstan dig beeldend middel inzichtelijk maken. MAVO: Corine Blonk, Ineke van der Ree, Corné Slappendel, Samantha Rees, Tamara Roubos, Gerben Ver- weij, Silvia Blom, Ingrid de Boer, Bianca Cammeraat, Sander Fickwei- ler, Marco Hofman, Arielle Hooger- brugge, Remon Kooijman, Nicole Kraijesteijn, Henk van der Linden, Mirjam van Rijsbergen, Monique Sie bert, Miranda Smit, Elvera van Trijp, Martine van Veen, Marjo Vermeulen, Mirjam van de Weerdt, Bastiaan van der Wilt, Elsa Verweij, Remco de Jong, Maruscha van Es, Arnaud van der Eijk, Marco Verzijl, Roelof Toe ring. Dat zijn een paar Waddinxveense we genprojecten die voorkomen op een door het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland genomen voorlopig besluit over de besteding van de investeringsruimte voor wegenpro jecten voor de komende tien jaar. Als gevolg van een herziening van de Wet Uitkering Wegen en de sanering van het wegbeheer, ontvangt de pro vincie opmerkelijk minder geld van het rijk. Op de uitkering van de provincie zal 12 miljoen gulden gekort worden. Dit bedrag wordt geleidelijk aan - in 15 jaar - in mindering gebracht. LTO-bouwtechniek: Robert de Lang, Alex van Veelen, Michel Hessing, Ste fan Bon, Andor van der Poel, Marco van der Hoorn, Marcel Jongeneel, Gi deon Kreft, Arjan Reijm, Dennis Weijmer, Walter van der Zijden, Stel- lan van der Maas, Sebastiaan Nagte- gaal, Freek Gelderblom. GOUDA - Het Dag Activiteiten Centrum Midden-Holland (DAC) voor (ex-)psychiatrische patiënten aan de Nieuwe Haven 126 en 148 in Gouda houdt vrijdag 29 juni van 13.30 tot 15.00 uur open huis om belangstellen den te laten zien wat het DAC is en wat georganiseerd wordt voor de le den van het DAC, een samenwerkingsproject van de RIAGG Midden- Holland te Gouda en de Robert-Fleury Stichting te Leidschendam. In de verschillende activiteitenruimten van het DAC, op die dag om 15.00 uur te openen, zal duidelijk worden wat (toekomstige) leden en vrijwilligers er' kunnen verwachten en zullen verschil lende werkstukken die door de leden zijn vervaardigd worden tentoonge steld. De huidige beroepskrachten, vrijwilli gers en leden zullen klaarstaan om vra gen van belangstellenden en potentiële vrijwilligers te beantwoorden. Onder genot van een drankje en een hapje kan de gezellige sociëteitsruimte bezichtigd worden. Ook voor de eindexamenkandidaten van de Samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum aan de Sniepweg zit - het er op. Dit zijn de geslaagden na de eerste ronde. Voor het examen HAVO slaagden: Lenny Appel, Thijs van der Ark, Kitty Arnoldus, Esther Aronson, Lisette Het DAC is bedoeld voor ex-psychia- trische patiënten, dus voor mensen die eens of meerdere malen in een Alge meen Psychiatrisch Ziekenhuis opge nomen zijn geweest en voor mensen die ambulant behandeld zijn, bij een Riagg, een vrijgevestigde psychiater of op de polikliniek van de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Het DAC is vooral bedoeld voor die mensen die moeite hebben met een zin volle dagvulling en die graag eens an dere mensen willen ontmoeten. Het DAC richt zich op mensen die woon achtig zijn in de regio Midden-Holland. Het DAC Midden-Holland heeft eind vorig jaar de deuren voor leden/bezoe- kers geopend. Sindsdien is het aantal bezoekers gestaag gegroeid: het DAC telt nu meer dan 60 leden. Ook de landelijke overheid heeft niet stilgezeten en heeft in de loop van dit jaar een subsidieregeling in het leven geroepen om de DAC’s die inmiddels door het hele land worden opgezet een redelijke financiële basis te geven. Hierdoor kunnen binnenkort de ope- het tienjarig bestaan te geven. Qit wordt gedaan met een grote poppeti- expositie met marionetten, antroposo fische, sprookjes-, karakter- en origa- mipoppen. Bovendien zal er een mopi poppenhuis te zien zijn. Daarnaast worden tal van activiteiten georganiseerd, die alle betrekking heb ben op het thema ”pop”, zoals poppen kast- en marionettenvoorstellingen en demonstraties poppen maken tijdens de ambachtenmarkt in Gouda, die op de donderdagen van 28 juni t/m 23 au gustus gehouden wordt van 9.30 tot 13.00 uur. Op donderdag 28 j uni zullen Els Vrij £n Ans Sandkuyl laten zien hoe zij hun an troposofische poppen en kabouters maken. De expositie loopt van 28 juni tot en met 20 september. De openingstijden van Het Drieluik zijn: dinsdag tot en met zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur. Minister Hanja Maij-Weggen van Ver keer en Waterstaat, de staatssecretaris sen De Graaff-Nauta van Binnen landse Zaken en Van Amelsvoort van Financiën en vertegenwoordigers van de provincies de gemeenten en de wa terschappen zijn het hierover eens ge worden. De operatie is op ambtelijk niveau voorbereid door een stuurgroep ’’Her ziening Wegènbeheer” onder leiding van mr. G.Ph. Brokx. Aan het voorbe reidende werk hebben alle overheden meegewerkt. Het gehele Nederlandse wegennet is onder de loep genomen. Alleen al buiten de bebouwde kom ging het daarbij om 56.000 kilometer verharde openbare weg. Het rijk op dit moment beheert niet al leen hoofdwegen, maar ook wegen van regionale en lokale betekenis, terwijl sommige gemeenten ook wegen van meer dan lokaal belang in beheer heb ben. Dit is onder andere de aanleiding geweest voor de grootscheepse (uitwis- selings)operatie van wegen. De saneringsoperatie heeft tot gevolg dat ongeveer 9000 kilometer weg van beheerder wisselt, waarna het rijk al leen nog de hoofdwegen, de provincies de regionale wegen en de gemeenten de overige wegen beheren. In de drie westelijke provincies zullen de waterschappen voor een deel in plaats van gemeenten wegen beheren. Deze operatie leidt tot een aanzienlijke efficiëntie-verbetering. Bovendien ontstaan betere mogelijkheden voor bijvoorbeeld een gemeente om zelf- De herverdeling van het wegenbeheer gaat gepaard met een herverdeling van gelden: een jaarlijks bedrag van ruim 1 miljard gulden uit de kas van het rijk. Het is de bedoeling dat de Wet Uitke ringen Wegen wordt opgeheven en dat geld dat tot nu toe werd uitgekeerd, wordt overgeheveld naar het Provin ciefonds en het Gemeentefonds. Pro vincies en gemeenten kunnen dan zelf beslissen hoe zij met dat geld omgaan; de operatie betekent een belangrijke stap voorwaarts in het decentralisatie proces. Op 1 januari 1992 zal de reorganisatie van de wegenzorg zijn beslag moeten krijgen. Daarvoor zal nog veel werk moeten worden verzet. Zo moet er niet alleen een noodzakelijke wet komen, maar tegelijkertijd ook in iedere pro vincie een herverdelingsplan worden gemaakt, waaruit duidelijk wordt wat er precies in beheer overgaat. Voor een aantal personeelsleden bete kent dit, dat zij met de wegen overgaan naar een aan andere overheid en dus een nieuwe werkgever krijgen. Er zul len aparte plaatsingsplannen worden opgesteld, waarover met de bonden van overheidspersoneel inmiddels een akkoord is gesloten. Naar verwachting zullen enige honderden mensen een nieuwe functie krijgen. LHNO-verzorging: Lizette Hof, Clau dia Bakhuyzen, Ilse van de Dool, Na tasja Koren, Yvonne Krins, Anja Leb- bing, Annémieke van Nielen, Rieneke Oosterom, Aline Rippen, Miranda van der Spoel, Monika Versluis, Bianca Vis, Elianna Vermeulen, Bianca van Wijngaarden, Diana van der Eijk, Sil via Mein, Danielle Schonewille, Anita de Langen, Aletta de Langen, Ma rianne Kort, Jolanda Stadhouders. GOUDA/WADDINXVEEN - Dit na jaar -18 september - is het tien jaar ge leden dat Gouda’s toenmalige burge meester Chr. van Hofwegen het creati viteitscentrum Het Drieluik in de Goudse Cappenersteeg van de Wad dinxveense dames Ruts, Klik en Den Braber opende. Het Drieluik is een winkel, waar gevor- derde hobbyisten hun produkten tér verkoop kunnen aanbieden, waar cur sussen worden gegeven en waar exposi ties worden gehouden. Tot op heden is gebleken dat Het Drif- ningstijden van het DAC worden uitge- *n een gr°te behoefte voorziet, re- breid den om deze zomer extra aandacht aan Mede gezien de toeloop van leden die wij verwachten als het DAC meer re gionale bekendheid krijgt, zit het DAC dringend verlegen om enthousiaste vrijwilliggers, die zich minimaal enkele uren per week willen inzetten. Mensen die zich als vrijwilliger bij het DAC aanmelden, kunnen op 3 soorten werkzaamheden worden ingezet: - Als gastvrouw/gastheer in de socië teitsruimte. - Als begeleid(st)er van de zoge naamde taakgroep. - Als begeleid(st)er van diverse activi teiten die voor de leden worden geor ganiseerd zoals sport en spel, handvaardigheid, cursussen, excursies -enz. De vrijwilligers ontvangen begeleiding van geschoolde beroepskrachten. Er is een reiskostenvergoeding en de vrijwil ligers vallen onder een WA-verzeke- ring. Bemmel, Edgar Benschop, Lies de Bloois, Marco Broer, Jeanne-Marie de la Croix, Erik Dekker, Willem Jan van Dort, Karen van Drimmelen, Rene van Elswijk, Remco de Frankrijker, Stefan Gielliet, Roeland de Graaff, Anoek Harderwijk, Frederik Heijer, Miranda van Helden, Willeke Hielkema, Li zette van Hooft, Brigitte Hoogen- doorn, Anouk Hueting, Martijn Jans sen, Angela de Jong, Dirk-Jan de Jong, Jeroen Kakebeeke, Sandra Keijser, Angela de Knegt, Stefan Knijnenburg, Caspar van der Linden, Charlotte Meijers, Antje Meskers, Peter Moons, Rinske Oenema, Marc Penninga, Flo ris Planje, Saskia van der Poel, Marcel Ribbens, Irene Roest, Wim de Ruyter, Monique Schoemaker, Rene Scholten, Eugenie Simon, Yvonne Slappendel, Ellen van Stijn, Annemieke Stolwijk, Ingrid Uithol, Rutger Vahl, Ad van Veen, Suzanne de Veld, Marnix Ver hoef, Ad Verlaan, Hans Visschers, In dra Visser, Miranda de Vries, Oene van der Wai, Thibaut van der Wai, He len Weerheim, Pim Wennekes, Sander van Werkhoven, Sven van Westree- nen, Sieb Wiersma, Coen van Wilgen, Michel Willemse, Peter Zandee, Mir jam Zevenbergen. I -- LEZERS schrijven Wie dagelijks de krant leest wordt ge- troffen door de vele nare berichtendie i er in staan. Ais je dagelijks naar de ra- dio-nieuwsdienst luistert en naar het TV-journaal kijkt, dan krijg je de in druk dat er alleen maar slecht nieuws is te melden. Slecht nieuws haalt nu eenmaal makke lk lijk de voorpagina. Relletjes hier, op- i stootjes daar, bezettingen en kraken, J demonstraties etc. zijn de orde van de dag. De slechtste en tevens lafste gebeurte- J nissen die in de krant vermeld worden j zijn wel de berovingen en tasjesroven op (oudere) vrouwen. Voor soms nog geen honderd gulden brengen die bero- vingen onstelbaar veel leed voor even- t zovele mensen. Gelukkig blijft Waddinxveen hiervoor nog bespaard, maar in de grote steden is het verschrikkelijk. Gelukkig is er ook wel goed nieuws te meldenal haalt dat niet altijd de voorpagina’s. Elders in dit blad zult u ongetwijfeld de LHNO-kantoor/verkoop: Trudy Brands, Anja Geers, Gea Hooftman, Malika Ifrandi, Danielle Pols, Nathalie Snoek, Marica Verboom, Yvonne Ves ter, Ariena Noorlander, Petra Dijkhui zen. opbrengst van de zaterdag gehouden rommelmarkt lezen, mogelijk verlucht met een foto. Een fantastisch resultaat, evenals de rommelmarkt van een paar t maanden geleden. i Het is echter niet alleen de bedragen die zo imponerend zijn. Nee, wat mij zo verbaast is dat zo velen met zoveel plezier en krachtsinspanning deze re- sultaten weten te bereiken. Van jong tot oud, van hoog tot laag (als je hierover nog kunt spreken) werken ;tnee. De dokter en de tuinarbeider, de j -dominee en de stratenmaker, de as surantieadviseur en de pianostemmer, •özij allen stropen de mouwen en op en zetten zich volledig in om de rommel- •markten in Waddinxveen tot een suc- ces te maken, inmiddels beroemd in de V hele regio. En dat niet alleen op de dag zelvemaar 'de maandenlange voorbereidingen, de - uitstekende organisatie, de plannin- gen, de vergaderingen die daaraan vooraf gaan, vragen evenzovele in spanningen, waar menig bezoeker van de rommelmarkten aan voorbij gaat. i Als je dan’s morgens om 6 uur zo’n 100

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 17