Musical PvdA-brief kleuters over de Groots slot Dansschool Tweedaags evenement voor 400 leerlingen Activiteiten POESPAS- ZONDER GELD OP ZAK! boonstoppel b.v. 24 UUR TANKEN 22.000 Zaterdag Choppershow Comancheros Dorpstraat v.d. Lubbe BUS BIJ school in Zuidplas 1 Verloting Voorwaarts 1 i r f I ONKYO HIFI GAAT ALTIJD DIE ENE STAP VERDER 'K j.LOCIL SERVICE CiM GIROMAATPAS* EUROSHELL CARD DE LOCAL SERVICE CARD BANKPAS TRAVEL CARD WxXasscheman 1 ONKYO van der Opgedregd Inbraken Aanrijdingen Vernielingen VDoe-Dag Fiets diefstallen Het Trefpunt TIlir Pagina 19 Een veilig en betrouwbaar systeem met vele voordelen. Een geautomatiseerd station met een persoonlijke service. JULIANASTRAAT 89 - 2405 CG ALPHEN A.D. RIJN - TELEFOON 01720 - 92044 En U kunt met de card niet alleen de brandstof die U getankt heeft betalen, maar ook al onze shopartikelen. Al Uw aankopen vindt U op de faktuur terug. GAAT U VERHUIZEN? Sjaak Noteboom). U ontvangt een overzichtelijke bon, waarop alle voor U belangrijke gegevens staan vermeld zoals: getankte liters - het bedrag - het kenteken - en desgewenst de kilometerstand. U bent met de cards voordelig uit, geen administratieve rompslomp meer, de afrekening geeft alle informatie. P.S.: Wij informeren U graag over het gebruik van de service cards. HERKENDE VERHUIZKS 01828 - 18708 Waddinxveen UW ADVERTENTIE BEREIKT GEZINNEN ÖOShellCard WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie onderzoekt een mis handeling van een 11-jarig meisje uit het Gouwedorp. Met deze moderne betaalmiddelen is het eenvoudig tanken op ons Shell-station. U hoeft dus alleen Uw Pin-code in te toetsen en de computer regelt de rest. Wilt U informatie? LAj WADDINXVEEN r Voor de vijfde maal werd in Waddinxveen gedurende twee dagen de praktische verkeersproef gehouden. Foto: Geslaagde verkeersproef Alleen tijdens openingstijden Dansschool Van der Lubbe verzorgde een groots slotbal. (Foto: Dans school Van der Lubbe). da'sm Meisje (11) mishandeld Dan staan u verschillende mogelijkheden ter beschikking kompleet verzorgde verhuizing huur verhuisauto met chauffeur/verhuizer zelf-verhuizmg met gebruik van verhuis auto. pakmatenalen en diverse hulp middelen Het slot van de demonstratie vormde het dansen van de Weense wals, waar bij de schitterende kleding pas goed tot z’n recht kwam. Na de demonstratie werd het paar goed in de bloemen gezet en bedankt voor hun aandeel op deze avond. Vorige week dinsdagmorgen werd bij het politiebureau aan de Mozartlaan het startsein gegeven door onderwijs- ambtenaar M. Moons. De officiële start door hem was van het VVN-afde- lingsbestuur een bewijs van dankbaar heid voor zijn jaarlijkse medewerking aan het welslagen van de proef. Eerder werd het startsein gegeven door burgemeester C.M. van der Linden, oud-wethouder en oud-VVN-voorzit- ter mevrouw L.M. Oosterbroek, on derwijswethouder K.W.Th. van Soest dragen om goed tussen het overige ver keer en voor de ’’controleurs” bij de dertien kruispunten op te vallen. 8i Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 20 juni 1990 Neem kontakt op en wij kunnen u middels een bezoek vrijblijvend informeren over de diverse mogelijkheden en prijzen ■POLITIENIEUWS PEUGEOTSbtftunniiclt Ofl UMCf Oranjelaan 21 Waddinxveen Tel. 01828-12344 Shell Zelf Tankstation showroom Juliana van Stolberglaan De proef wordt ieder jaar met steun van de gemeente Waddinxveen, de rijkspolitie en een kleine 100 vrij willi- gers/sters opgezet en uitgevoerd door de afdeling Waddinxveen van Veilig Verkeer Nederland. WADDINXVEEN - Zaterdag 23 juni houdt de Waddinxveense motorclub De Comanceros een voor Waddinx veense begrippen uniek evenement, een Choppershow. De show wordt gehouden op de Beu kenhof en begint om 12.00 uur, en zal bestaan uit een verzameling van bijzon dere motoren, waaronder Choppers, Old Timers en trikes. Hier omheen zal een scala van standjes staan met diverse biker-artikelen zoals lederwaren, ringen en T-shirts. Ook is er een bar en een hamburgerstand aan wezig. Vanaf 14.00 zal de rock-blues-band Re pair live optreden en om 16.00 uur zal er voor verschillende catagoriën een prijs worden uitgereikt. Het Waddinxveense lerarenechtpaar Guus en Renée v.d. Lubbe had daar - samen mët enige medewerkers - een schitterende fietsenrally uitgezet. De sportieve dansers werden ontvangen met koffie, waarna de fietstocht volg de. De grandioos gezellig verlopen dag werd met een verrukkelijk driegangen diner afgesloten in dezelfde omgeving. Uiteindelijk werd de, door de dans school beschikbaar gestelde, beker ge wonnen door de fam. Pons uit Wad dinxveen. WADDINXVEEN - PvdA-fractie- vodrzitter A. Vermeij heeft vorige week maandag in een brief aan het college van Burgemeester en Wet houders van Waddinxveen gepleit voor het opheffen van de afsluiting voor vrachtwagens van de Dorp straat. Aan het college schreef ze daarover de volgende brief: ”In vervolg op de vragen van ons fraktielid drs. M. Kraaijestein, in de laatste vergadering van de com missie Algemeen Bestuurlijke Za ken (ABZ) over de bestuurlijke procedure van de gedeeltelijke (nl. voor vrachtwagens) afsluiting van de Dorpstraat is de PvdA-fraktie van mening dat met onmiddellijke ingang met de proef gestopt moet worden. Dit gezien de levensgevaarlijke en chaotische toestanden die nu door uw beleid op dit punt zijn ontstaan. Beleid gebaseerd op een ad hoe be slissing zonder een onderbouwd nieuw ambtelijk advies. De fraktie van de PvdA vindt dat nu eerst een goede deskundige de problematiek van het verkeersluw maken van de Piasweg moet bekij ken, zodat er een echte goede op lossing kan komen. Dit in het be lang van de verkeersveiligheid van o.a. de Waddinxveners”. ”Wat de dansschool betreft kan ik te rugkijken op een goed lopend en gezel lig seizoen. En het volgende kan wel licht nog beter worden. We gaan zeker verder en met de vele plannen moeten we er in september echt tegenaan en natuurlijk met veel zin. We kijken er nu al naar uit” aldus Renée van der Lubbe. WADDINXVEEN - Voor dansschool Van der Lubbe is, met het zaterdag ge houden slotbal, het dansseizoen ’89- ::90 afgesloten. In het weekeinde daar voor waren overigens al vele leerlingen in actie gekomen in de kroondomeinen rond Paleis ’t Loo te Apeldoorn. WADDINXVEEN - Een kleine 400 Waddinxveense scholieren hebben vo rige week dinsdag en woensdag meege daan aan de vijfde editie van de prakti sche verkeersproef. Lests» Ptaa 3i0 IM! W-H-SE en - vorig jaar - minister drs. W.J. Deetman van Onderwijs en Weten schappen. Voor het houden van de praktische ver keersproef ontving de VVN-afdeling ook dit jaar duizend gulden van de ge meente Waddinxveen. Dit gaat nu een jaarlijks vast bedrag worden. Eerder werd dit geld besteed aan het maken van een videofilm en de aanschaf van hesjes, die de deelnemende kinderen Bij baggerwerkzaamheden in de Gouwe bij de loswal/weegbrug werd op dinsdag 12 juni een auto opgedregd. Uit onderzoek kwam vast te staan dat het hier ging om een Ford Sierra. De auto was ontdaan van de kentekenpla ten. Vastgesteld is dat de auto van dief stal afkomstig is. WADDINXVEEN - Op verzoek van de protestants-christelijke De Savornin 'Lohmanschool aan de Wingerd heeft ;de ’’Poespasbus” van de Nederlandse Vereniging voor Bescherming van Die ren een bezoek gebracht aan Waddinx- jveen. Alle kinderen konden aan de hand van Videofilmsvoorlichtingsmateriaal leuke uitleg en folders kennisnemen .met de werkwijze van de bio-industrie. 'Op originele en vlotte wijze werd uitge- Tegd aan de leerlingen dat de meeste dieren die gebruikt voor de massa-in- dustrie ontzettend slecht en oneerbaar gehandeld worden. Een leuke en leerzame les voor de leer lingen. Op maandag ILjuni is er aangifte ge daan van diefstal van twee haspels ka bel met per haspel 107 meter kabel. De haspels werden ontvreemd vanaf het industrieterrein Coenecoop. De ha spels wegen 900 kg per stuk en hebben een totale waarde van ongeveer 30.000,-. In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 juni is een GTI-embleem ontvreemd van een op de Bilderdijklaan gepar keerde Peugeot 205. Vanwege de provincie Zuid-Holland is eer aangifte gedaan van diefstal van een reddingsdreg met touw vanuit een reddingskast aan de Brugweg. De dief stal is vermoedelijk in de periode tus sen donderdag 7 en vrijdag 8 juni ge pleegd. Op vrijdag 15 juni heeft er tussen 08.00 en 09.00 uur een insluiping plaatsge vonden in een woning aan de Abr. Kroesweg. Men wist binnen te komen door verwijdering van een hor. Uit de woning wordt een horloge en een zilver gebreid portemonneetje met gouden muntstukken vermist. De politie Waddinxveen kreeg de afge lopen week een groot aantal aanrijdin gen te behandelen waarbij flink wat schade werd gereden en enkele gewon den vielen. Op maandag 11 juni verleende een uit een uitrit aan de Piasweg komende au tobestuurder geen vrije doorgang aan een passerende auto. Beide auto’s lie pen zware schade op. De kentekenpla ten van de auto’s zijn door de politie in genomen. Het meisje fietste zaterdag 16 juni om streeks 18.15-18.30 uur over het Wad- depad. Ter hoogte van het betegelde basketbalterreintje tegenover perceel Heggewinde 35 werd het meisje door een vijftal jongens de weg versperd. In eerste instantie wist het meisje het pad richting de Heggewinde op te rij den, maar werd daar door de jongens achterhaald en beetgepakt. Een van de jongens verhitte toen een stuk plastic met een aansteker en duwde dit plastic vervolgens op de wang van het meisje. Zij liep hierdoor een brandwond in het gezicht op en heeft zich onder doktersbehandeling meten stellen. Het slachtoffer wist het volgende signa lement op te geven van de jongens. De groep bestond uit vijf jongens waarvan drie blanken en twee bruinen. De blanke jongens hebben zich actief met de mishandeling bezig gehouden. De twee bruine jongens hebben er op aan gedrongen het meisje los te laten. 'De geschatte leeftijd van de jongens is 14 a 15 jaar. De jongen die het plastic in het gezicht van het meisje duwde had donkerblond/bruinachtig stekeltjes- haar met vermoedelijk gel er in. Hij was gekleed in een zwarte korte broek en een T-shirt met felle kleuren (geel en rose). Hij droeg trimschoenen. De twee bruine jongens hadden allebei dezelfde kleren aan en waren waar schijnlijk broertjes en misschien zelfs wel een tweeling. De politie verzoekt iedereen die inlich tingen kan verschaffen over deze mis handeling in contact te treden met de politie. De informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. Van een aan de Oostpolderweg gepar keerde caravan is in de nacht van zater dag 9 op zondag 10 juni een achterruit vernield. Op het Herculespad werden twee ach terbanden van een daar geparkeerde auto lekgestoken. Een en ander ge beurde in de nacht van vrijdag 15 juni. Een nacht later werd van een op de Ja cob Catslaan geparkeerde auto een an tenne vernield. In de periode tussen maandag 10 en vrijdag 15 juni werd een op de Louise de Colignystraat geparkeerde auto ont daan van twee sierstrippen. Bij een eenzijdig ongeval op donder dag 14 juni op de Prinses Beatrixlaan raakte een fietsertje licht gewond. Ver moedelijk raakte het meisje met haar fiets de stoeprand en kwam ten val. Zij is ter plaatse behandeld door ambu- lance-personeel. Korte tijd later die dag vond er een kop-staart-aanrijding plaats op de krui sing van de Willem de Zwijgerlaan en de Noordkade. Een vanaf de Noord- kade komende auto reed de Willem de Zwijgerlaan op en remde af om de weg te zoeken. Een achterop komende au tobestuurder die in dezelfde richting wilde rijden, reed in op de snelheid- minderende auto. Diezelfde avond vond op de Henegou- werweg, bij camping Breedijk, een kop-staart-aanrijding plaats waar in to taal drie voertuigen bij betrokken wa ren en zwaar beschadigd werden. Doordat een voertuig af wilde slaan moest het achteropkomende verkeer afremmen. Twee bestuurders konden hun auto’s niet tijdig tot stilstand bren gen waarna de aanrijding ontstond. Een inzittende is met hyperventilatie- verschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. Alle auto’s werden wegge takeld. Bij een aanrijding op vrijdag 15 juni op het Noordeinde raakte een voertuig to taal vernield. Juist op het moment dat deze auto een SRV-wagen wilde inha len kwam er een tegenligger aan waar door de eerstgenoemde bestuurder te gen de SRV-wagen tot stilstand kwam. Diezelfde dag vond een kop-staart- aanrijding plaats op de Kerkweg-Oost bij de Oranjelaan. Een voorgesor teerde auto werd hier door achteropko mend verkeer aangereden. De aange reden automobilist werd ter plaatse be handeld voor een pijnlijke knie. Op de kruising van de Esdoornlaan met de leplaan vond op zaterdag 16 juni een aanrijding plaats tussen een auto en een bromfiets. Terwijl de auto zich in het midden van de Esdoornlaan op stelde om de leplaan verder over te ste ken reed een vanaf de Esdoornlaan ko mende bromfietser tegen de zijkant van de auto aan. De bromfietsbestuurder en zijn duo- passagier zijn beide met lichte verwon dingen overgebracht naar het zieken huis en konden na behandeling huis waarts. WADDINXVEEN - Door de Stichting 'jWijkwerk De Zuidplas wordt er vrij dag 22 juni ’s avonds in het Zuidhonk, gelegen aan de Zuidplaslaan, een '.bingo-avond gehouden. Deze bingo- avond is voor volwassenen en er zijn .zeer mooie prijzen te winnen. De ’^rvond begint om 20.00 uur. /Pp zaterdag 23 juni wordt het helemaal gezellig in de Zuidplas, want dan is er 2\veer de jaarlijkse Kinder-Doe-Dag. .Deze dag begint om 10.00 uur ’s mor gens en begint met een gezellige rom- melmarkt aan de Haverakker en Koe- koekdreefDe kinderen kunnen dan /zelf hun eigen spullen verkopen. Er is tevens gelegenheid om kinderen Je laten schminken, er is een loterij en nog veel meer. ’s Middags is er in de Jan Lighthart- (school een voorstelling van de toneel- /froepToi-Toi. /Op 7 juli wordt er een volleybaltour- 'Jnooi georganiseerd op het speelterrein 'J»ij de Eksterflat. Mensen die mee wil- '4pn doen kunnen zich aanmelden bij de jheer Wetzel, tel. 19548. WADDINXVEEN - Bij de zaterdag door de muziekvereniging ’’Voor waarts” tijdens de Anjer-actie op het Raadhuisplein gehouden verloting zijn nog enkele prijzen niet afgehaald. Houders van de lotnummers 147, 702, 737, 760 en 852 kunnen hun prijzen af halen bij mevr. La Grand, Alperwete- ring 42, tel. 17257. Ook vorige week werden weer de no dige fietsen ontvreemd. Het trieste re sultaat van een week. Bij de sporthal de Sniep verdween een zwarte Opoefiets (merk Westor), bij een schuur aan het Zuringveld een blauw/wit/gele cross- fiets (merk BMX), bij het NS-station een bruine Sparta damesfiets (postcode 2742 LB), bij de kermis aan de Sniep- weg een Batavus herenfiets en een Burco herenfiets (kleur groen), bij de Passage een Phoenix damesfiets (post code 2742 EA) en weer bij de kermis aan de Sniepweg een lila overgespoten Opoefiets met zwarte velgen en een witte Opoefiets merk Rodeo). En met evenveel plezier keken ouders, grootouders en bekenden naar wat de kleuters hen lieten zien. De voorbereidingen hebben maanden geduurd, zowel voor de kinderen als voor de moeders van de kinderen die ervoor gezorgd hebben dat hun kinde ren in werkelijk prachtige kostuums op het toneel verschenen. Al met al een in alle opzichten geslaagde avond. WADDINXVEEN - Onder grote be langstelling hebben de kleuters van de protestants-christelijke De Savornin Lohmanschool op woensdag 13 juni in het Anne Frankcentrum de musical ’’Alles draait om de zon” opgevoerd. Via allerlei kleuterliedjes, behorend bij de seizoenen, kregen de ouders een overzicht van het hele jaar. Met zicht baar plezier deden de kinderen mee aan de door juf Zwetsloot opgezette musical. 311 932 er t» tu<c.it» ».t Het tweede hoogtepunt was een schit terende demonstratie in de ballroom- dansen van het leraren-echtpaar Guus en Renée v.d. Lubbe. De demonstratie was er een van elegantie en gevoel van eht weergeven van de werkelijke karakters van de dansen zoals quicksteps, tango, slow- foxtrot en Engelse wals. Duidelijk was dat het echtpaar een goede zuivere techniek wist te beheersen en tot uiting te brengen. •^eeepemeeee Fazantdreef 2 - 2743 PC Waddinxveen Deze beker, tevens de medailles voor de tweede en derde plaats, werden za terdag in Het Trefpunt - tijdens het slotbal - uitgereikt. Ondanks de be langrijke voetbalwedstrijd Nederland- Engeland, was de zaal volledig bezet en het werd na de wedstrijd nog drukker. Ook dit jaar werden de danscertifica- ten - behaald met het afdansen - uitge reikt. De gasten van deze avond wer den op twee hoogtepunten getracteerd. Het achterliggende seizoen werd nog eenmaal bekeken en doorgenomen met een voortreffelijk voorbereide play-back act van 3 leerlingen uit de school. sums W', /TX EURQSHELL SERVICE t f 301 231513001 88? 24 WWif* wam? |WBM f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 19