GEMEENTE WADDINXVEEN Bloemenboutique Marina verhuisd Verjaardagsfeest op Raadhuisplein Radio West Vijftigjarig bestaan Anjerfonds live uit Demonstratie vliegeren hotel Neuf BESTEMMINGSPLANNEN BOUWVERGUNNINGEN BOUWVERGUNNINGEN BO UWVERGUNNINGEN SPREEKUREN Lijsten COLLECTEVERGUNNING BEKENDMAKING ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN ’’RECREA TIEGEBIED GOUWEBOS ’89”. Expositie Fleurop VERGADERINGEN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN 06-11 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01727-14044 17613 01820-28011 - - 1 Pagina 3 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 20 juni 1990 14433 (toestel 159) 01820-16066 010-362244 de Stichting Waddinx- 3. Papaverveld55 1Souburghlaan 9: het oprichten van een berging. 1. Oranjewijk ’75 Muzikantencollectief Marina Winters-van den Bosch in haar nieuwe bloemenboutique aan de Nesse. Foto: Sjaak Noteboom). Zaterdag was het op het Raadhuisplein een gezellige drukte. (Foto: Sjaak Noteboom). 5' f a. ’’Bedrijvenpark Coenecoop II”; b ’’Landelijk gebied West 3e herziening”. BOUWPERCEEL: Coenecoop 103 Het plan genoemd onder b. voorziet in de aanleg van een verbin dingsweg tussen de Zuidelijke Dwarsweg en de Beijerincklaan. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, ter inzage met ingang van 21 juni 1990 gedurende 14 dagen, tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, voor een ieder in het ge meentehuis bij de afdeling Ruimte en Bouw van de Dienst Open bare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Ge durende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstelling te verlenen door een ieder schriftelijk bezwaren worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Waddinxveen, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400, 2740 AK Waddinx veen). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van ge noemde aanvraag deze vrijstelling te verlenen. Waddinxveen, 20 juni 1990 De burgemeester voomoemd, Van der Linden De bouw zal niet geheel in overeenstemming zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan: Waddinxveen, 20 juni 1990 De burgemeester voomoemd, Van der Linden De bouwplannen liggen met ingang van 21 juni 1990 gedurende 14 dagen, tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte en Bouw van de Dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen door een ieder schriftelijk bezwa ren worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Wad dinxveen, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen). Waddinxveen, 20 juni 1990 De burgemeester voomoemd, Van der Linden Marina van den Bosch (26), een half jaar geleden getrouwd met Henry Win ters, besloot de zaak aan de Kerkweg- A ARD VAN HET BOUWPLAN: het oprichten van een bedrijfsruimte, annex kantoor Oost (onderaan de oprit naar de hef- brug) te sluiten. De verhuizing werd in drie dagen gerealiseerd. Waddinxveen, 20 juni 1990 De burgemeester voomoemd, Van der Linden Wethouder P.F.J. van Schie, wethouder K.W.Th. van Soest en wethouder J. Neele: uitsluitend na afspraak met de secretaresse. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Marina Winters-van den Bosch is al weer twee jaar op dit gebied actief. Ze blijft voorlopig nog even met haar man achter de zaak aan de Kerkweg-Oost wonen. ’’Marina” beschikt aan de Nesse over een nieuwe lokatie, die licht, ruim en overzichtelijk is. Het interieur van de’ winkel werd geheel opgeknapt. Wat di- reet opvalt is het nieuwe en mooie pla fond. 14433 14433 (Doorbreken aanhoudingsplicht) De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat burgemees ter en wethouders voornemens zijn om met toepassing van artikel 50, lid 8, van de Woningwet en na ontvangst van de benodigde ver- Verleende bouwvergunningen Verzoeken om vrijstelling (zgn. kruimelgevallen) De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een verzoek om afgifte van een bouwvergunning is ingediend ten behoeve van: Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 6 juli 1990, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. De in het B rugcentrum verplaatste bloemenboutique verkoopt een groot assortiment aan bloemen en planten, maar ook zijdebloemen, droogbloe men, exclusief glas werk, kaarsen, pos ters en wat dies meer zij WADDINXVEEN - Een grote vlieger wedstrijd is het voor de tweede maal niet geworden op het bedrijvenpark Coenecoop. Het Sportweekcomité gaat echter proberen in 1991 wel een groot succes van te maken. Het is dan voor de derde maal dat deze vliegerwedstrijd, waar Waddinxveen in de jaren vijftig en zestig een reputatie mee heeft opgebouwd, gehouden zal worden, naar wordt gehoopt met veel meer deelname. Zaterdagmiddag demonstreerde Hans van Klink uit Alphen aan den Rijn de grootste vlieger van Europa, een ge vaarte van 120 kg. met een spanwijdte van 15,40 meter en een hoogte van 8 meter. Een vrachtwagen trok hem de lucht in. WADDINXVEEN - Honderden Waddinxveners hebben zaterdag een deel van het verjaardags feestje van het Anjerfonds Zuid- Holland op het Waddinxveense Raadhuisplein en in het jongeren centrum De Bonkelaar meege vierd. langs kwam met aan boord commissaris der Koningin, mr. S. Patijn, voorzitter van het provinciale fonds en wethouder K.W.Th. van Soest. Ook burgemeester C.M. van der Linden gaf acte de pre sence. Langs de Petteplas, in ’t Weegje en in het Gouwebos werden op initiatief van de Waddinxveense Kunstkring drie schilderijlijsten geplaatst. Dat ge beurde in samenwerking met de Stich ting Vakopleiding Bouwbedrijf aan de Maarten Schoutenstraat. De schilderijlijsten blijven zo’n drie weken in de natuur staan. De lijsten waren ook opgenomen in de fietstocht, die door de organisatoren voor de lief hebbers was uitgezet. Aandachttrekkend op het Raadhuis plein was nog de levensgrote houten kijkdoos van de Waddinxveense Kunstkring. In de reusachtige kijkdoos werd het leven in een oerwoud uitge beeld met 17 uit hout gezaagde dieren, zoals een olifant, een krokodil en een tijger. Gerry Heus tekende de dieren, die door Co Gerts en Lies van Straalen werden uitgezaagd. De kijkdoos was 3,65 meter lang, 2,45 meter breed en 1,22 meter hoog. De bovenzijde werd afgedekt met een stuk plastic. De kin deren hebben de dieren zaterdag kun nen afschilderen. Alarmering Algemeen Alarmnummer Brandweer b-gg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Milieu-telefoon (voor milieuklachten) doch de afwijkingen zijn van beperkte betekenis - zogenoemde ’’kruimelgevallen” - als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 21 van het Besluit op de Ruim telijke Ordening. In dergelijke gevallen zijn burgemeester en wet houders bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bestemmings plan zonder voorafgaande planologische procedure. Dit pand is eigendom van de gemeente Waddinxveen en zal te zijner tijd wor den gesloopt. Om te kunnen beschik ken over een meer definitief pand werd besloten de overstap naar de Nesse te maken. WADDINXVEEN - Bloemenboutique ’’Manna” opent donderdagmor gen om half negen vor het publiek de nieuwe zaak aan de Nesse, in het pand waarin tot voor kort Bedding Cottage zat. BOSKOOP - Radio West stelt vrij dag 22 juni Boskoop centraal tijdens een rechtstreekse uitzending van het programma ’Maatwerk’. De uitzen ding vindt plaats van 9.00 tot 12.00 uur vanuit hotel Neuf, waarvan het interieur onlangs een ingrijpende fa- ce-lift kreeg. Het programma wordt gepresen teerd door Elias Maathuis, die vaak de regio ingaat om plaatselijke on derwerpen te belichten. Vrijdag ko men specifieke Boskoopse onder werpen aan de orde, waarover geen verdere mededelingen zijn gedaan. De live-uitzending kan door publiek gratis worden bijgewoond. Behalve het meemaken van de uit zending kan het publiek ook kennis maken met het nieuwe interieur van Neuf. Sinds begin van dit jaar zijn Peter en Paulien van der Louw de nieuwe eigenaars van het bekende hotel-restaurant en hebben de zaken voortvarend aangepakt. Vanaf he den kunnen gasten op het terras aan de Gouwe ook barbecuen. Voor 25 gulden krijgt men een vleesschotel, frites, salade en diverse sauzen. De barbecue wordt aangestoken op vrijdag, zaterdag en zondag. De chef van de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie heeft aan Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht van het Kleine - vergunning verleend voor een collecte in de periode 25 juni t/m 1 juli 1990. Het collecteren dient te geschieden in metalen, verzegelde collecte bussen, terwijl collectanten van een deugdelijk legitimatiebewijs dienen te zijn voorzien. De opbrengst van de collecte wordt ter kennis van het gemeentebe stuur gebracht. De burgemeester van Waddinxveen maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend dat met ingang van donderdag 21 juni 1990 gedurende één maand voor een ieder ter inzage ligt op de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven (van 08.30 tot 12.30 uur) het ontwerp van het bestemmingsplan ’’Recreatiegebied Gou webos ’89”. Gedurende de bovengenoemde termijn van één maand kan een ie der schriftelijk bezwaren indienen tegen het ontwerp bij de ge meenteraad, Raadhuisplein 1, Postbus 400, 2740 AK Waddinx veen. de Stichting Waddinxveen. De amateurkunsten werden gebracht onder het Anjerfonds-motto ’’Geven om cultuur die je lief is”. Professionele kunstbeoefenaars waren aan het einde van de middag te bewonderen in het duo The Amazing Stroopwafels, een hoogtepunt van de culturele manifesta tie. De dag rond het jubilerende Anjer fonds omvatte ook nog een expositie van en over W.G. van der Hulst, die ’s middags om twaalf uur werd geopend door Saskia Erkelens, een leerlinge van de samenwerkingsschool vor HAVO- Atheneum, die met een affiche-wed strijd van het Anjerfonds de Zuidhol- landse prijs had gewonnen. De bestuurlijke kant van het geheel was goed vertegenwoordigd door een Anjerfonds-bus, die in Waddinxveen Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afde ling Ruimte en Bouw, van 8.30 tot 12.30 uur waar tevens inlichtin gen kunnen worden gevraagd. Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplannen ’’Bedrijvenpark Coenecoop II” en ’’Landelijk gebied West 3e herziening”. De burgemeester van Waddinxveen maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend dat met ingang van donderdag 21 juni 1990 gedurende één maand voor een ieder ter inzage ligt op de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven (van 08.30 tot 12.30 uur) het ontwerp van de volgende bestemmingsplannen: Een dag lang waren er ook in Waddinx veen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het fonds allerlei culturele activiteiten georganiseerd, die op het Raadhuisplein aan iedereen werden gepresenteerd. Muziek- en dansverenigingen namen het hele plein tussen de Zuidkade en voorbij het gemeentehuis in beslag. De bezoekers kregen een goede indruk wat Waddinxveen zoals op dit gebied heeft te bieden. Voor de jongeren was er in De Bonke laar een popfestijn georganiseerd door Wanneer voor een perceel een voorbereidingsbesluit geldt of een bestemmingsplan in procedure is gebracht, bepaalt de Woningwet (art. 50, lid 2) dat burgemeester en wethouders hun beslissing over bouwaanvragen moeten aanhouden tot de dag waarop dat voorbe reidingsbesluit vervalt, of waarop het nieuwe plan van kracht wordt. Het is mogelijk deze aanhoudingsplicht te doorbreken. Ar tikel 50, lid 8, van de Woningwet stelt als voorwaarde dat een bouw plan in overeenstemming moet zijn met zowel het geldende be stemmingsplan als met het toekomstige plan. Aan die voorwaarde voldoen de bovenstaande bouwplannen. Bloemenboutique ’’Marina” is lid van de organisatie Fleurop (waarvoor geen vaas in de wereld te ver staat) en is aan gesloten bij het winkelcentrum Brug. De winkel is elke dag geopend, behalve op woensdagmiddag. Commissie voor Economische Zaken, Sport, Recreatie en Emancipatie op woensdag 20 juni 1990 aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis Op de agenda o.a.: - Rapport inzake de jaarcijfers 1989 van veens Ondernemerscentrum SWOC. - Advies inzake verlening gemeentelijke bijdrage in verband met de komst van de informatiebus voor herintreedsters. - Interim-notitie Kinderopvang in Waddinxveen. - Advies inzake toepassing warmtekrachtkoppeling in het zwem bad. - Rekening 1989 van het recreatieschap Gouwebos. - Diverse stukken van de Lagere Overheden Tegen Apartheid (LOTA). De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis in de leeskamer (le etage) ter inzage. Buiten kan tooruren in overleg met de gemeentesecretaris. In het ontwerp van beide bestemmingsplannen wordt ingevolge ar tikel 13, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de grond aan gewezen ten aanzien waarvan de verwerkelijking van het plan in de naaste toekomst nodig wordt geacht. Gedurende de bovengenoemde termijn van één maand kan een ie der schriftelijk bezwaren indienen tegen de ontwerp-bestemmings plannen bij de gemeenteraad, Raadhuisplein 1, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. klaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol- land of gebruikmaking van de zogeheten algemene verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bouw vergunningen te verlenen ten behoeve van de percelen: Vliegeren op het bedrijvenpark Coenecoop. (Foto: Sjaak Noteboom). Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften op donderdag 21 juni 1990, aanvang 19.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Bezwaarschrift van de heer J. Hak, tegen het besluit van burge meester en wethouders om bouwvergunning te verlenen aan Droog Beheer B.V. te Naaldwijk voor het oprichten van een dis cotheek annex café en cafetaria op een perceel gelegen aan de Sniepweg. - Bezwaarschrift van de heer P. Krijgsman, idem. - Bezwaarschrift van de heer R.D. Langendam, handelend onder de naam meubelfabriek Lavo, tegen het besluit van burgemees ter en wethouders om bouwvergunning te verlenen aan Aanne mersbedrijf Breedijk voor het vergroten van de bedrijfsbebou- wing van de percelen Brugweg 2 en Henegouwerweg 26 f ten be hoeve van Gouwe Meubel/De Henegouwer. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur De sociaal raadsvrouw: elke werkdag van 9.00-12.30 uur en donderdagavond van 19.00-20.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een af spraak hebt gemaakt. 1. Middelburgseweg 9 het oprichten van een schuur 2. Papaverveld 45 het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak het gedeeltelij k veranderen van een woonhuis 6 XL. js:»'**' - s>»3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 3