Geurtjes zorgen voor trek Dronten, een plaats van goed wonen en werken 9 Jonge honden en katjes ook op Flevohof Nieuwe attracties op Flevohof Gezondheid hangt samen met kwaliteit milieu en voedsel I NIEUW OP UW FLEVOHOF NATIONALE Het 'Avontureneiland'. De bakker aan het werk. Een apart wereldje. Bloemen, muziek en de burgemeester voor de 25.000e inwoner. educatieve vogelroute wordt de bezoe ker ingewijd in de ecologische geheimen van natuur en landschap. ‘t Is dus waar: heel gewoon. Het aantrekke lijke dorp - om het even of u voor Biddinghuizen of Swif- terbant kiest - krijgt u letterlijk op de koop toe. Hier rondkijkend wordt men nog eens bepaald bij het feit, dat de Nederlandse boer ook hier een rol speelt. Hij immers moet zorgen voor de grondstoffen voor al het heerlijke banket. Pagina 9 Tarwe van 8000 jaar oud... Heel veel eeuwen geleden leefden ook in de streken die nu Nederland heten de mensen van jacht, visserij en het verza melen van vruchten. En op een gegeven moment ontdekte men dat ook zaden een goed voedsel vormden. Om een lange ontwikkeling in één zin samen te vatten: de mens werd van jager landbouwer. Natuurlijk is die ontwikkeling weten schappelijk onderzocht. Archeologen hebben afdrukken gevonden van tarwe korrels, die zo'n 8000 jaar oud moeten zijn. Men heeft ook ontdekt, dat tarwe, gerst, haver en rogge heel lang geleden hier zijn gekomen vanuit landen in Azië. Mais komt oorspronkelijk uit Mexico. die het dier centraal stellen. Een evene ment bijvoorbeeld als de ‘nationale pup py- en kittendagen', die als doel hebben door middel van voorlichting verant woord huisdierbezit te stimuleren. Informatie? Even bellen met het gemeente huis: 03210-88911. Voor nadere informatie kunt u terecht bij: Flevohof, Spijkweg 30, 8256 RU Biddinghuizen. Telefoon: 03211-1514. In een voortdurend streven om steeds weer nieuwe attrakties te kunnen aanbie den. is Flevohof in 1989 begonnen met de realisatie van een geheel nieuwe at- traktie. Deze kwam te liggen op het achterterrein, waar nog volop ruimte voorhanden was. Na een wandeling door het graanpavil- joen van de Flevohof. dat zoveel facetten laat zien van ons dagelijks voedsel, is het niet verwonderlijk, dat menigeen trek heeft. Als er dan ook nog lekkere geuren de neus binnenkomen bezwijken veel mensen al gauw voorde verleidingen van zo'n warme bakkerij als in de lunchroom van het Graanpaviljoen. Wie dan toch nog kan doorlopen krijgt even later toch weer geurtjes te ruiken, waarvan iedereen zegt: Wat lekker... Alle kans dat de geurtjes komen uit het Ban- ketbakkersmuseum. Daar is ook een oven in bedrijf en daar staan dan de Flevokoeken in. Een van de ingrediënten daarvoor is kaneel, en die zorgt voor die typische banketbakkersgeur. Goed, dan toch maar even die Flevokoe ken proeven. Dat is weer eens wat anders dan roggebrood van Bolletje, al vult die de maag dan ook wal steviger. En zo bekijkt men het aantrekkelijke museum pje toch ook wat aandachtiger. Het nu sinds 1985 op de Flevohof geves tigde. al bijna tachtig jaar oude Banket bak kersmuseum. bezit een erg grote col lectie. Deze varieert van een antiek oven lampje. rood- en geelkoperen attributen en (veel) wafelijzers tot een oude kassa, koektrommels, balansweegschaal, ge wichtjes en maten. Bijzonder onderdeel is het antieke winkeltje, waar nog enkele produkten verkocht worden ook. Er met de neus bovenop Het hoort natuurlijk helemaal bij zo’n leerzaam attractiepark als ‘Flevohof om er met je neus bovenop te staan als de bakker zijn broodjes gaat bakken. Dat is voor veel bezoekers altijd weer een bij zonder gebeuren. Wat komt er allemaal niet bij kijken voordat het eenvoudige brood versgeu- rend uit de oven komt...! Meel kiezen (elk soort brood heeft zijn ‘eigen meel!), af wegen. toevoegen van afgemeten hoe veelheden water, gist en zout. En daarna kneden, kneden en nog tens kneden. En rustig laten rijzen. En dan weer kneden en kneden. Nog eens laten rijzen... Weer kneden en laten rijzen en dan pas de oven in... De echte warme bakker heeft er het geduld voor. En de vakbekwaamheid. Tijdens deze dagen (14 en 24 juni) stonden jonge hondjes en katjes volop in de belangstelling. Deskundigen gaven voorlichting op diverse terreinen, er wa ren demonstraties, speciale kinderpro gramma's en exposities. Het is bekend dat er op Flevohof ook veel aandacht wordt gegeven aan dieren. Dat gebeurt uiteraard op de eigen vee houderij (waar het publiek mag kijken), maar vooral op de Kinderboerderij. Die is ook hier een grote attraktie. En er zijn natuurlijk de paarden, de prachtige die ren van het Friese vierspan en de hoen ders (in vele rassen). Ook de ‘vrije vo gels' krijgen belangstelling. Waar me nigeen door het vele wat er te beleven valt, die vogels zou vergeten, wijzen bordjes op de plaats waar men zangvo gels kan horen. Van merel en lijster tot fitis en tjiftjaf of... nachtegaal. van een eigen stokbrood! Achter het dorp verrijst een bergkam, van waar een groot se waterval zich met donderend geweld naar beneden stort. Kleine paden slinge ren door dit bergachtige gebied met wilde stromen en kruipdoor-sluipdoor- grotten. Helemaal het einde is dat je in enkele bassins in de bergbeek met behulp van een zeef kunt gaan zoeken naar goud dat daar in de bedding gevonden wordt. Op dit avontureneiland wordt weer eens waar gemaakt wat de slogan van Flevo hof al jaren zegt: Beleef de dag van je leven op Flevohof! ‘Een bezoek aan Flevohof. daar steek je wat van op!' Bijkomen in de tropen Mocht het toch een wat kille dag zijn als U naar de Flevohof komt, duik dan even de tropische kassen in...! De vele plante- soorten die hier staan hebben natuurlijk behoefte aan een speciale temperatuur en veel mensen vinden die best aange naam. Er is ook nog een kas met droog woestijnklimaat. als U dat liever mocht hebben... Er is de laatste maanden op Flevohof keihard gewerkt aan een aantal nieuwe attracties. Direct naast het avonturen eiland heeft 'Biggenbergen' z'n plaats gekregen. Hier kan de bezoeker ken nismaken met enkele onvervalste scharrelvarkens. Onder grote hilariteit van de toeschouwers maken die er een echte bende van. in hun soms wat modderig domein. De dieren hebben een uiterst speelse behuizing gekregen en zullen menig bezoeker laten zien, dat een varken beslist niet zo dom is als het uiterlijk wellicht doet vermoeden. In de voormalige Akkerbouwhal wordt de laatste hand gelegd aan een koets- museum. Hier kan men kennismaken met de mooiste staaltjes van wagen- makerskunst. Begrijpelijk dat niet al leen de wagens en koetsen zelf er een plaats hebben gekregen, maar ook een complete werkplaats. Daar wordt het oude ambacht getoond. Als onderdeel van de ruim twee kilo meter lange expositie-ring is een nieuwe tentoonstelling over het onder werp 'Landbouw en Milieu'ingericht. Ook op een regendag erop uit! Het regent in Nederland nog we! eens. Moet een mens dan thuis blijven zitten kniezen Of is het de moeite waard om er zo'n dag eens op uit te trekken? Maar je moet dan wel droog kunnen blijven! Die garantie geeft Flevohof. In bijna 2200 meter overdekt expositie- gebied kunt u uw dag tot een boeiende dag maken. Door glazen wanden steeds contact houdend met de prachtige we- reldtuinen of het boeiende omringende landschap. Dwalen door tropische kassen, het exoti sche vlindercentrum of wellicht voor de eerste maal een blik werpen in de kraam kamers van de varkens. Zo beleef je zelfs op een regenachtige dag. de dag van je teven op Flevohof! Graan: voornaaamste wereldvoedsel Wat we allemaal ook mogen eten, graan is en blijft ons voornaamste voedsel- element. Overal ter wereld wordt graan, in de een of andere vorm, gegeten. Bovenaan de lijst met soorten staan tarwe, rijst en mais. Andere soorten zijn: gierst, gerst, rogge en haver. In ons land worden vooral tarwe, gerst, rogge, haver en mais verbouwd. Ze heb ben allemaal hun eigen toepassing. Van tarwe maakt men behalve meel en brood, ook macaroni. Als het om de een of andere reden niet geschikt is voor broodmeel wordt het verwerkt tot veevoer. Gerst is een belangrijke grondstof voor bier. En voor gort. Haver levert natuur lijk de havermout, maar ook is deze graansoort een heel goed veevoer. oefenen op mensen die lande lijk en betaalbaar willen wo nen. Met toch alle voorzienin gen onder handbereik, fraaie winkelcentra. multifunctio nele dorpshuizen, zwembaden, bibliotheken enz. Weelderige bossen omzomen deze kernen. Recreatiegebie den zoals de randmeren op fietsafstand. met visstekken waar iedere liefhebber van droomt. En - wellicht het allerbelang rijkste - een levendige ge meenschap. die nieuwe bewo ners graag verwelkomt. Een gemeenschap van mensen, die bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. Want het komt van de grond in Bidding huizen en Swifterbant. Het spreekt dus vanzelf, dat er op zo'n groene attraktie als Flevohof ook ruim baan wordt gemaakt voor evenementen De dooi de boszoom slingerende paadjes komen alle uit op de gazons die samen met stukken prachtig zandstrand een bijna negen hectare grote recreatieplas omzomen. Midden in deze plas ligt het avonturen-eiland. Zoals dat bij een ei land hoort, kunnen bezoekers er uitslui tend met een boot of via een uiterst ludieke tonnebrug komen. De boot is in dit geval een groot ruwhouten vlot, en wie op het eiland aan wal stapt, waant zich direct in het Wilde Westen van de pioniers die Amerika ontdekten. Vooral voor de al wat oudere kinderen begint, eenmaal achter de immense poort van het blokhuttcndorp, een waar do rado. Er zijn verschillende blokhutten te vinden, waar van alles te beleven en te doen is. Je kunt er zelfs een woudlopers- uitmonstering of kleding voor een cow boy kopen. Jc kunt naar boven klimmen, want heel wat hutten hebben een tweede verdieping en via deze kom je op de gaanderij langs de palisadcn terecht. Me nigeen zal in zijn fantasie aan de einder in een stofwolk een groep indianen zien opduiken... Op de binnenplaats van het dorp vindt men een heuse put en een (linke stook plaats. zodat er ook een vuurtje kan worden gestookt. Misschien dat hierover enige tijd de bezoekers aan het blokhut tendorp zich verdringen voor het bakken Winter en zomer Wist u dat de in Nederland geteelde granen kunnen worden verdeeld in win tergraan en zomergraan? De wintergra nen worden gezaaid in het najaar. De zomergranen in het voorjaar. Rogge is een wintergraan en natuurlijk ook win tertarwe en wintergerst. Het luistert nauw met de tijd van het zaaien. Te laat of te vroeg levert ongunstige resultaten. Op de meeste plaatsen gebeurt het zaaien overigens niet meer met de hand, maar met machines. Enkele weken geleden voerde de gemeente Dronten uitbun dig feest: met veel vlagvertoon werd de 25.00e inwoner ver welkomd. Totaal verrast liet de familie Los, die zich kort daarvoor in Swifterbant - één van de drie dorpen waar de gemeente Dronten uit bestaat - had gevestigd, zich deze en thousiaste verwelkoming wel gevallen. Wie vandaag-de-dag de ge meente Dronten bezoekt, kan het nauwelijks geloven: nog geen vijfendertig jaar geleden wierpen in dit gebied de Zui- derzeevissers hun netten nog uit. En nu een jonge, dynami sche gemeente - in 1962 letter lijk van uit het niets begonnen - waar het goed wonen, wer ken en recreëren is. De hoofdkern Dronten telt al zo’n 15.000 inwoners. Bid dinghuizen en Swifterbant res pectievelijk zo’n 5.000 en 4.000. Maar ook deze beide kleinere kernen blijken een grote aantrckkinskracht uit te In beide kernen worden op aantrekkelijke locaties wo ningbouwprojecten gereali seerd die een scala van woon- mogelijkheden bieden, zowel in de huur- als in de koopsec tor. Een tuin voor en achter is I In de jaren negentig staan voor veel I mensen steeds vaker de begrippen kwali- I teit en gezondheid centraal. Steeds meer I mensen houden zich bezig met hun ge zondheid Vandaar ook de groeiende rij boeken over gezond voedsel, een gezon- de leefwijze, werken aan de slanke lijn en noem maar op. Men heeft ontdekt, dat gezondheid sterk afhankelijk is van de kwaliteit van het milieu en de kwaliteit van het voedsel. Woensdag 20 juni 1990 Staan in een heus Westerndorp. Het omringende landschap afturen naar mogelijke stofwolken, die zouden kunnen duiden op naderend gevaar. Ja, zelfs goudzoeken in een bergbeek. Dat alles kan sinds kort op het ‘Avontureneiland’, dat dit voorjaar op Flevohof gestalte heeft gekregen. Feiten en feitjes Naar ‘Flevohof hoeft U nauwelijks te zoeken. In de polders van Flevoland en ook al op het ‘oude land’ wijzen weg wijzers U de richting. Het grote com plex ligt bij Biddinghuizen en is dage lijks geopend tussen 1 april en de herfstvakantie van 10.00 tot 18.00 uur. In de entreeprijs is alles begrepen. Uitzondering: de consumpties... Slecht weer hoeft geen uitstel van bezoek te betekenen. Verscheidene kijk-, speel- en doe-attrakties zijn overdekt. Er is ook een verwarmd zwembad. Voor gehandicapten is Fle vohof, door zijn vele speciale voorzie ningen ook ‘gast-vriendelijk’. Vanaf de palissade rond kijken. Als entourage voor het nieuwe recratie/ spcelgebied werd gekozen voor een bos gordel. Dit zeer gevarieerde bos kon worden aangelegd, dank zij een natio nale aktie, die door de luierfabrikant Pampers is gevoerd. Bijna 10.000 Neder landers plantten er hun boompje. PUPPY- EN KITTENDAGEN Voedsel en milieu zijn onderwerpen die in de presentaties op Flevohof een cen trale plaats innemen. In een meer dan twee kilometer lang expositiegebied maakt de bezoeker kennis met zuivel- produkten, graan, vlees, suiker, aardap pelen, groente, fruit, champignons en tal van andere basisartikelen uit ons voed selpakket. Op pakkende, soms speelse wijze ziet men hoe er wordt geprodu ceerd en hoeveel zorg en aandacht wordt besteed aan de kwaliteit. Maar ook aan produktiemethoden die niet langer het milieu schaden. Flevohof wil in de eigen agrarische bedrijven laten zien, dat dit kan! In een gloednieuwe expositie ‘Waar het leven goed is' wordt het onderwerp ‘Landbouw en milieu' aan de orde ge steld. En dan zijn er ook nog de tuinen en de parkaanleg! Via de bomenroute en de educatieve vogelroute wordt de bezoe- 'iZ* M i |-s» Avontureneiland’ plaats voor spannend spel in ‘Wilde Westen 9S

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 9