L Zondagsdienst wijkverpleging A. de Bruine stopt ermee HIENSENS KOFFIECONCERT ’’CONCORDIA” Burgemeester in snack-kiosk Chauffeurs praten met wethouder Verenigde Spaarbank geeft school geld Actiedag in Kruisgebouw Stationsstraat Nationaal Territoriaal Commandant Oy.d. linde I VRIJDAGAVOND 29 JUNI Bernhard zonder”h” Schoolplein en zonwering Jozefschool vergt 44 mille Nieuwsblad Onafhankelijk &tackkM tStekkie opent zk deuren.^ OLYMPIA 7 UITZENDBURO’S HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN i'HARWA" Nodig A. de Bruine Zonwering ^Bremmer SCHOENEN A I I i r Woensdag 27 juni 1990 46e Jaargang - No. 2188 INTERIEURVERZORGING tr±_ boskoop y I In samenwerking met de dorpskernwinkeliers in de Dorpskern. Koffie in echte Boskoopse mok die u na afloop mee naar huis kunt nemen. Uw televisiedokter S. ATTEMA EN NOG VOOR LI. SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 met verkeerswethouder J. Neele (PCW) over hun parkeerproblemen spreken. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 - Tal. 01828-16119 DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING ^RIJOPLEIDING op VIDEO WADDINXVEEN - De Waddinxveense vrachtwagenchauffeurs, die ge woon zijn hun wegreuzen in het sportpark "de Sniep" te parkeren, gaan WADD1NXVEEN/GOUDA - De Waddinxveense generaal-majoor A. de Bruine draagt donderdag 5 juli het commando van het Nationaal Terri toriaal Commando van de Koninklijke Landmacht over aan generaal-ma joor H.H. Dijcks. De overdracht vindt plaats om 15.00 uur op de Prins Willem-Alexanderkazerne te Gouda. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ WADDINXVEEN - Ook de Waddinxveense medewerkers/sters van het Kruiswerk Midden-Holland doen woensdag 4 juli mee aan de actiedag voor meer loon en minder werkdruk. Er wordt die dag ’’zondagdienst” gedraaid, zo blijkt uit een mededeling aan de bevolking van de Waddinx veense wijkverpleging aan de Stationsstraat. Aan de Haverakker kwam een 20-tal vrachtwagenchauffeurs bijeen om te overleggen over het parkeren van hun wegreuzen 's avonds en in het weekeinde. Wethouder J. Neele had hen een brief gestuurd. (Foto: Bert Wouden berg). 1 eekblad voor addinxveen 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 /f tot uw dienst ■Q- -in het nieuws- Aan mevrouw B. VAN DER ZOUW, medewerkster bij de afdeling Alge mene Zaken ter gemeentesecretarie, is eervol ontslag verleend wegens benoe ming elders. Aan de heer M. JONKERS groepsle raar aan de Leon van Gelderschool, is eervol ontslag verleend. Tot belader bij de reinigingsdienst is benoemd de heer RAMDHANI. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Elies de Mik, Trudy v.d. Linden, Ma rijke Huijbregts, Ilona Vollmar, Wiebe de Boer, Marjan Minke, Elly Nieuw- land en Ineke Nuhaan. Deze dertien Kruiswerk-medewerkers/ sters menen dat de actie moet worden gevoerd in deze negende actieweek in de gezondheidszorg, ’’niet alleen voor ons, maar ook voor u!”. Zoals bekend publiek is zaterdag 30 juni. De nieuwe snackkiosk is neergezet door de woningbouwvereniging SSW. Het pandje komt in de plaats van de snackkar even verderop aan de Zuid- plaslaan bij de IJsermanweg. 't Stekkie is van Truus de Wit en haar partner Jos. r tapijt gordijnen vinyl N zonwering matrassen i, Bedtextiel Groensvoonie 12 Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Deze eisen zijn nodig, volgens de wijk verpleging, om de werkdruk te verlich ten. ”Wat vindt u ervan als u aan de soep zit, terwijl de zuster of broeder als hoofdmaaltijd langs komt om u te ver plegen?” ”De nadruk ligt momenteel op het ver plegen en niet op de preventie. En luidt het spreekwoord niet: ’’Voorkomen is beter dan genezen?”, aldus het Kruis- werk-personeel. ”We vragen loonsverhoging, omdat we achterlopen met het loon van de be drijfssector. Mede daardoor is er een leegloop ontstaan van verplegend per soneel (waardoor ook de hoge werk druk ontstaat). Als onze kinderen ou der worden willen zij toch ook nog ver zorging kunnen krijgen? Op 4 juli zal men aanwezig zijn gedu rende de gehele dag, zal men kenbaar maken aan de bevolking dat ze actie voeren. Op deze actiedag zal er gewerkt wor den volgens "zondagsdienst". Dat wil zeggen dat alleen hulp verleend wordt aan de patiënten die binnen de criteria van een weekenddienst vallen. Alle andere activiteiten liggen stil, zo als geen consultatiebureau’s, geen spreekuur, geen huisbezoeken e.d geen overlegsituaties, geen intake’s met uitzondering van spoedeisende en geen uitleen van magazijnartikeien. Bij wijze van uitzondering staat de deur van het wijkgebouw aan de Stations straat de gehele dag open. Men is ook de gehele dag telefonisch bereikbaar om zowel op positieve als negatieve reacties te kunnen reageren van 8.00 tot 17.00 uur (tel. 01828-12455). De wethouder heeft hen hiertoe schrif telijk uitgenodigd, onmdat hij afgelo pen zaterdagmorgen verhinderd was een overleg met een 20-tal vrachtwa genchauffeurs bij te wonen ten huize van H. Starre veld aan de Haverakker 20. Daar overlegden de vrachtwagen chauffeurs een morgen lang over alter natieve mogelijkheden rond het parke ren van hun wegreuzen. Omdat het parkeerterrein aan de Sniepweg wordt veranderd in verband mef’de verbouw en uitbreiding van het zwembad zullen de wagens moeten uitwijken naar een speciaal te maken plek op het bedrij venpark Coenecoop. De oud-predikant van de Centrale Hervormde Gemeente, S. JOH. VER WELIUS in Veenendaal, wordt zon dag 24 augustus 75 jaar. Johannes Ver- welius bezocht het christelijk lyceum in Hilversum en studeerde aan de Rijksu niversiteit in Utrecht. Op 21 september 1947 verbond hij zich aan de gemeente van Hei-en Boeicoop. In 1950 vertrok hij naar Bodegraven. Hij deed in 1954 intrede in Oldebroek, waarna hij nog de gemeenten van Waddinxveen (1961), Veenendaal (1972) en Schoon hoven (1987) diende. In 1977 werd hij voor de tweede maal predikant in Wad dinxveen, waar dominee Verwelius op 1 oktober 1980 met emiraat ging. Do minee Verwelius is sinds 1958 lid van het hoofdbestuur van de Nederlands Hervormde Mannenbond op gerefor meerde grondslag. mogelijkheid voor een fietsenstalling, bijvoorbeeld door het plaatsen van een afsluitbare container of iets dergelijks. Zolang er nog geen definitieve lokatie voor het parkeren van vrachtwagens op Coenecoop is gerealiseerd, moet dit worden beschouwd als een tijdelijke oplossing. Ook zal er bij de PTT geïn formeerd worden naar een telefooncel ter plaatse. Zoals bekend is in Waddinxveen gere geld dat voertuigen van meer dan 6 me ter overdag (van 7.00-9.(Ml uur) niet binnen de bebouwde kom geparkeerd mogen worden. Dit geldt voor alle openbare wegen. Het parkeerterrein aan de Sniepweg en de Alberdingk Thijmlaan zijn uitzonderingen hierop. De actie, die wordt ondersteund door het Actiecomité Speerpunt Midden- Holland, de Verplegenden en Verzor genden in Opstand (VVIO) en de Ne derlandse Maatschappij voor Ver pleegkundigen (NMV), wordt in Wad dinxveen gevoerd door Anneke Har- dus, Jeanne Kastelein, Henk Binnen dijk, Jeannette Vlag, Agnes v. Dam, F I 0oe4>et-zettmalenaten Keukens - Kasten ^\j Wand- en vloertegels A Tuinhout Sierbestrating T« 01828 -12596 WADDINXVEEN - Voor werkzaam heden aan het schoolplein en de buiten zonwering van de St. Jozefschool aan de Kanaalweg stelt de gemeente Wad dinxveen 44.000,- beschikbaar. Op initiatief van de Stichting voor Ka tholiek Onderwijs ’’Sint Victor” gaat het hier om de speelplaats (herstraten, vervangen riool en demonteren en her plaatsen hekwerk) en het vernieuwen van 4 doeken van de buitenzonwering van de wijkschool. Aanvankelijk was het de bedoeling tempexplaten onder het straatwerk aanbrengen ter bevordering van de sta biliteit van het schoolplein. Het school bestuur heeft thans echter ervan afge zien op die basis een verzoek in te die nen. Daarmee zullen naar de mening van B. en W. door inwilliging van dit verzoek de ’’normale eisen aan het ge ven van onderwijs te stellen" niet wor den overschreden en kan een krediet van (afgerond) 41.000,- beschikbaar gesteld worden. De commissie Onder wijs, Personeel en Sociaal Cultureel Werk en de commissie voor de Finan ciën kunnen zich met dit voorstel ver enigen. Generaal-majoor Adriaan de Bruine werd geboren op 18 juli 193 te kamper land (Zeeland). Na de middelbare school werd hij eind 1952 als dienst plichtige opgeroepen voor eerste oefe ning. In september 1953 werd hij toegelaten tot de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. De bevordering tot tweede luitenant kwam op 1 augustus 1956. Als luitenant bekleedde hij di verse functies, waaronder die van in structeur aan de KMA. In 1963 werd De Bruine in de rang van kapitein compagniescommandant en later hoofd personeelszaken bij 43 Pantserinfanteriebataljon "Chassé”. Vervolgens werd hij geplaatst bij de staf le Divisie ”7 December”. Als ka- En daarin heeft geen enkele beroeps chauffeur trek. Die parkeerplaats vin den ze te ver van hun woningen gelegen en bovendien ontbreekt er de nodige sociale controle, zodat diefstal en schade een probleem gaan worden. Met wethouder Neele willen ze gaan spreken over eventuele andere moge lijkheden dichtbij huis. Het gemeentebestuur heeft al laten we ten bereid te zijn te zoeken naar een Het r.k.-schoolbestuur verzoekt tevens om medewerking en de benodigde fi nanciële middelen teneinde 4 doeken van de buitenzonwering van de Sint Jo zefschool te kunnen vervangen. Aanvankelijk waren B. en W. voorne mens om de raad hier een voorstel tot gedeeltelijke medewerking te doen, omdat twee van de vier doeken naar hun mening (en de mening van het schoolbestuur) eigenlijk nog niet tech nisch versleten zijn. Dit standpunt, werd ook gedeeld door een meerderheid van de commissie On derwijs, Personeel en Sociaal Cultureel Werk. Alleen de CDA-fractie is voorstander van volledige medewerking. Vanwege de financiële consequenties adviseert de commissie voor de Financiën een praktische oplossing en dus medewer king en een krediet voor de vervanging van alle (4) doeken). B. en W. hebben zich terzake de stand punten van beide commissies opnieuw beraden en stellen de raad overeen komstig het advies van de commissie voor de Financiën en de CDA-fractie uit de commissie Onderwijs, Personeel en Sociaal Cultureel Werk voor om het verzoek van het r.k.-schoolbestuur vol ledig in te willigen en het benodigde krediet van 3.000,- (afgerond) be schikbaar te stellen. is woensdag 4 juli door de Nationale Kruisvereniging een overleg voor alle directeuren van de verschillende kruis organisaties georganiseerd. Daar neemt men dan ook een besluit over een nieuw voorstelAls de werknemers (ABVA-KABO) en werkgevers (NK) overeenstemming bereiken, dan is er dus een CAO, in principe voor 1 jaar. Het voorstel van de ABVA/KABO luidt: loonsverhoging 4% en secun daire arbeidsvoorwaarden 2%. De eisen van de werknemers komen neer op: loonsverhoging -I- 5%, func tiewaardering 3% en secundaire ar beidsvoorwaarden 2% urukt. De Verenigde Spaarbank was via burgemeester Van der Linden op het idee gekomen om de heropening van het bankgebouw op deze wijze te vieren. Na een paar maanden van verbouwing beschikt de Verenigde Spaarbank, waar P. Serlier de kantoorleider is en waar ook rayondirecteur mevrouw A.J. Verschoof-Jenner haar kantoor heeft, over een geheel gemoderni seerd, ruim en klantvriendelijk bank gebouw met open balies en voorzien van de nieuwste elektronische appara- tuur. Die klantgerichte benadering stelde ook directeur Sector Verkoop van de Verenigde Spaarbank, J.L. Herre- mans, centraal. Zo is er een lichtkrant met actuele banknieuwtjes en is er voor de jongeren een speelhoek. Een geld automaat moet het bankgebouw nog even ontberen. Generaal De Bruine is Nationaal Terri toriaal Commandant sinds 29 mei 1985. Hij verlaat de dienst met leeftijdsont slag. De Waddinxvener werd in 1989 nog koninklijk onderscheiden. Gene raal Dijcks was chef-staf van hef Eerste Legerkorps in Apeldoorn. Bij de commando-overdracht zullen vertegenwoordigingen uit alle ressorts van het Nationaal Territoriaal Com mando (NTC) opgesteld staan. Er zal acte de présence gegeven worden door onder meer deputaties van alle Provin ciaal Militair Commando’s en door het Korps Nationale Reserve. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door de Koninklijke Militaire Kapel. De Nationaal Territoriaal Comman dant is een rechtstreekse ondercom- mandant van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten, net als onder meer de Commandant van het Eerste Leger korps. De NTC is verantwoordelijk voor de beveiliging van het Nederlands grond gebied en voor de voorbereiding en uit- voering van eventuele mobilisatie van de Koninklijke landmacht. Tevens heeft hij als hoofdtaken logis tieke ondersteuning van Nederlandse en bondgenootschappelijke eenheden op Nederlands grondgebied, civiel-mi- litaire samenwerking, vervoer en ver keersleiding, explosievenopruiming en vervult hij de huisbaasfunctie van alle landmachtkazernes in Nederland. Aan de functie van Nationaal Territo riaal Commandant is gekoppeld de functie van gouverneur van de hoofd stad. pitein volgde hij de studiën aan de Ho gere Krijgsschool in Den Haag. Daar behaalde hij het Generale Staf- brevet, waarna hij als majoor en luite- nant-kolonel diverse commando- en staffuncties vervulde, zoals de functie van plaatsvervangend hoofd van de af deling Mobilisatievoorbereiding op de staf van het Nationaal Territoriaal Commando. Van 1976 tot 1978 was de Waddinx veense commandant 44 Pantserinfante riebataljon "Johan Willem Friso”. Daarna werd luitenant-kolonel De Bruine plaatsvervangend hoofd van de afdeling Personeelsplannen bij de Di rectie Personeel van de Koninklijke landmacht. Op 1 januari 1980 werd hij bevorderd tot kolonel en daarmee plaatsvervangend commandant van 42 Pantserinfanteriebrigade te Assen. Aansluitend was hij van mei 1981 tot en met juni 1984 hoofd Operatiën bij de Defensiestaf. In juli 1984 volgde zijn bevordering tot brigade-generaal en vervulde hij in die rang van sous-chef Personeelszaken van de Directie Per soneel Koninklijke landmacht. Op 29 mei 1985 werd Adriaan de Bruine Nationaal Territoriaal Com mandant en gelijktijdig bevorderd tot generaal-majoor. De Waddinxvener is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, kreeg de Amerikaanse Legion of Merit, ontving het Groothuis van Verdienste met de Ster van de Bonds republiek Duitsland, is grootofficier in de Orde van Verdienste van de Repu bliek Portugal, is Grootofficier in de orde van de Leeuw van Finland en draagt het onderscheidingsteken van langdurige dienst als officier met cijfer XXX. Wit Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Docent G. Andeweg van de Samenwerkingsschool krijgt via burgemees ter C.M. van der Linden van de Verenigde Spaarbank f 1.500,-- (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Ter gelegenheid van de heropening van het rayonkan toor van de Verenigde Spaarbank aan het Koningin Wilhelminaplein kreeg burgemeester C.M. van der Linden 1.500,- aangeboden voor het Tsjechi sche scholierenproject van de samen werkingsschool voor HAVO-Athe neum aan de Sniepweg. Verbouwer De Langen Van den Berg BV uit Bergambacht deed hier spontaan 1.000,- bij. In de laatste week van september zal een groep van veertig Tsjechische leerlingen uit Pelh- rimov een tegenbezoek brengen aan Waddinxveen. Jaarlijks bezoeken leer lingen uit HAVO 4 en Atheneum 5 het gymnasium in Pelhrimov in het kader van een projectreis. Het geld werd in ontvangst genomen door projectleraar G. Andeweg uit Ze venhuizen. Op die manier kunnen de kosten van het tegenbezoek worden ge- WADDINXVEEN - Volgende week donderdagmiddag opent bur gemeester C.M. van der Linden het woongebouw met 31 seniorwonin- gen van de woningbouwvereniging SSW op de hoek Prins Bernhard- laan-Juliana van Stolberglaan. Het woongebouw heeft als adres gekregen Prins Bernhardlaan 1. Op het grote naambord is de naam van onze ereburger zonder ”h” ge schreven, zodat er Bernardlaan staat. Deze nieuwe spelling zal de komende dagen waarschijnlijk nog wel veranderd gaan worden. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden zal vrijdagavond 29 juni aan de Zuidplaslaan de snack kiosk ’t Stekkie officieel openen. Hij doet dat om zeven uur. Daarna is er een open huis met een hapje en drank je. De opening van ’t Stekkie voor het I i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1