Rijkspolitie: vijf keer euthanasie Gemeente bereidt BASTIAAN i OPTIEK KOFFIECONCERT ’’BOSKOPER ORKEST’’ Actie Tankslag voor Huisarts Th. G. Blom geschokt door vermelding in jaarverslag v.d. linde Op de foto in de Passage FORD SERVICE Piasweg wordt aangepakt Generaal A. de Bruine trad af WADDINXVEEN/GOUDA gU/T /W i Horeca maakt geluid VRIJDADAVOND 13 JULI Politie kreeg 120 wapens Betere voorlichting voor woning zoekenden Wandelpark Coenecoop Nieuwsblad Onafhankelijk OLYMPIA Bremmer 7UITZENDBUROS HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Vreemdelingen Onjuist Huisartsen Gevaar Tljremmer SCHOENEN Hulpverlening Milieu (HAR WA'' I Woensdag 11 juli 1990 46e Jaargang - No. 2190 WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie kreeg vorig jaar te TIL EN NOG VOOR U. Podiumwagen gratis ter beschikking gesteld door Plantex. coöperatief expeöibeöedrip ua. WIJ VL! ^RIJOPLEIDING op VIDEO y HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ L WW I eekblad voor addinxveen i nen het totaal van 4.388 meldingen is ri INTERIEURVERZORGING I AUTOMOBIELBEDRIJF I I Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 In samenwerking met de dorpskernwinkeliers in de Dorpskern. Koffie in echte Boskoopse mok die u na afloop mee naar huis kunt nemen. Zolang de voorraad strekt I Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 In 1989 werden door de politie on derzoeken ingesteld naar personen van buitenlandse nationaliteit, die niet beschikten over een geldige verblijfstitel en derhalve werden uitgezet. Het afgelopen jaar werd de politie geconfronteerd met een toename van onderzoeken betreffende asiel zoekers. Deze onderzoeken had den voornamelijk betrekking op het aanvragen van asiel in diverse gemeenten. In enkele gevallen bleek, dat ge bruik werd gemaakt van een valse naam, wat het onderzoek bemoei lijkte. Dat blijkt uit het jaarverslag 1989 van de groep Waddinxveen van het Korps Rijkspolitie. Het jaarverslag is dezer DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 6' I Doe-het-zelfmatenalen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Te< 01828-12596 Moortande 76a Waddinxveen OOGMETINGBRILLEN-CONTACTLENZEN WINKELCENTRUM GROENSVOORDE - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-30240 WADDINXVEEN - Het slechte weer van zaterdag verhinderde zo’n 450 kin deren niet tijdens de Passage-kinder- markt op de foto te gaan bij Passage-fo- tograaf Sjaak Noteboom. maken met vijf gevallen van euthanasie. In 1989 is dus vijf keer proces- dit aantal uit te drukken in 6,7%. verbaal opgemaakt tegen plaatselijke huisartsen, wegens het verlenen van passieve of actieve levensbeëindiging aan een patiënt. De foto’s konden na een uur worden opgehaald. De actie was bedoeld om de ingebruikname van een één-uurs mini- SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 lab onder ieders aandacht te brengen. Het minilab dat bij Sjaak Noteboom is geplaatst betreft een fotolaboratorium met snelservice volgens de Kodak- Quality controle service-formule. De kindermarkt zorgde in ieder geval weer voor extra veel levendigheid in het winkelcentrum de Passagehet win kelhart van Waddinxveen. 2 I -?o /f graag 'f tot uw dienst te boskoop WADDINXVEEN - Geluidover- last van Waddinxveense horecabe drijven als The Point (Wingerd), Royal-Inn (Koningin Wilhelmina- plein) en Sfinx (Nesse) houden de politie behoorlijk bezig, zo blijkt uit het jaarverslag 1989 van de plaatselijke rijkspolitie. Er is een aantal horeca-bedrijven dat regelmatig de aandacht vraagt, stelt men aan de Mozartlaan. Vol gens de politie geven de drie ge noemde horeca-bedrijven voor omwonenden nogal wat hinder en irritaties. Met de gemeente wordt hierover frequent overleg gevoerd. WADDINXVEEN - In het jaar verslag 1989 meldt de Waddinx veense rijkspolitie dat bij de jaar lijkse controle bij de houders van jachtakten en bijzondere machti gingen geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Van de inleveractie van wapens en munitie (dit in verband met de nieuwe Wet Wapens en Munitie) hebben diverse inwoners gebruik gemaakt. Straffeloos werden 120 wapens (waarbij 20 schietwapens) en honderden stuks munitie ingele verd. Om die reden, maar vooral ook gesti muleerd door milieuoverwegingen, be reidt de gemeente Waddinxveen onder aanvoering van milieuwethouder K.W.Th. van Soest (VVD) de ’’Actie Tankslag” voor. De actie, die al aange- kondigd stond in het gemeentelijke Mi lieubeleidsplan, gaat nu vaste vormen krijgen door het versturen van bewo- nersbrieven met een formulier met 12 vragen en de organisatie van een infor matiebijeenkomst na de zomer. Gebleken is dat in de tanks, die niet meer in gebruik zijn, meestal nog een resterende hoeveelheid olie aanwezig is. Als gevolg van inwendige en, bij on dergrondse tanks, uitwendige corrosie wordt de tankwand aangetast en kan daardoor lek raken. Hierdoor komen de olie en oliedrab in de bodem en het grondwater terecht. Deze bodemverontreiniging, die een gevaar is voor het milieu en de volksge zondheid (bijvoorbeeld door aantas ting van waterleidingen) is ongewenst. Daarbij is tevens van belang dat de ei genaar van de tank verantwoordelijk is voor deze gevolgen. Sanering van een dergelijke bodemver ontreiniging kan al gauw enige tiendui zenden guldens kosten. Verder kan het doorroesten en het instorten van een ondergrondse tank bijvoorbeeld een verzakking van een gedeelte van de tuin tot gevolg hebben hetgeen gevaar kan opleveren. In een reactie op het politie-jaarverslag laat huisarts Th.G. Blom weten het on juist te vinden dat Waddinxveense eu- thanasie-gegevens op een dergelijke wijze bekend worden gemaakt. ”Dat is niet zo erg tactisch, niet zo gevoelig ge daan. Ik vindt het ook onfatsoenlijk”, aldus de huisarts, die zegt achter de eu- thanasie-visie van PvdA/VVD te staan. ”Het is onacceptabel dat je je op dit moment als een soort moordenaar moet melden”. De euthanasie-passage in het jaarver slag 1989 van de rijkspolitie was voor Telegraaf-journalist Theo Jongedijk, die in Waddinxveen woont, aanleiding om voor zijn krant contact te zoeken met advocaat-generaal mr. H.R.G. Fe- ber en officier van justitie mevrouw mr. J. Mooijen, zo blijkt uit de editie van vandaag (woensdag 11 juli). Volgens een ’’ruwe schatting” van mr. H.R.G. Feber, advocaat-generaal bij het Gerechtshof in Den Haag, worden er met betrekking tot euthanasie lande lijk door de politie enige honderden processen-verbaal per jaar opgemaakt. ”In slechts een zeer gering aantal geval len komt het tot vervolging van de be trokken arts. Dat percentage ligt bene den de vijf procent”, aldus mr. Feber. De advocaat-generaal komt tot deze uitspraken naar aanleiding van het jaarverslag 1989 van de Waddinx veense rijkspolitie. Voorzover bekend is het de eerste keer, dat een politie korps dit gevoelige onderwerp in een jaarverslag aan de orde stelt en daarbij ook cijfers noemt. Volgens mr. Feber zit er een stijgende lijn in het aantal processen-verbaal dat met betrekking tot euthanasie door de politie wordt opgemaakt. ”Op een paar lokale verschillen na, wordt er nu lan delijk, op dezelfde manier met eutha nasie omgegaan”. Op de vraag of de huidige gang van za ken bevredigend is, wil de advocaat-ge neraal niet reageren. ’’Politiek gezien ligt euthanasie zo gevoelig, dat ik daar geen uitspraak over wil doen”, aldus mr. Feber. Door de rijkspolitie, plaatselijke huis artsen en GGD-Midden-Holland zijn gesprekken gevoerd omtrent rol en werkwijze plaatselijke huisartsen en de artsen van de GGD. Met elkaar is positief van gedachten ge wisseld over het optreden als gemeen telijk lijkschouwer, het verrichten van bloedafname’s indien ademanalyse in het kader van de alcoholwetgeving niet kan worden uitgevoerd en het optreden als adviserend/behandelend arts bij in gesloten arrestanten. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een notitie, die gehanteerd wordt door participanten. Heel duidelijk is een procedure beschreven omtrent ie ders verantwoordelijkheden en wijze van optreden. In vergelijking tot 1988 dus een lichte stijging van 0,7%. De politie is hoofd zakelijk geconfronteerd met proble men als burenruzies, echtelijke twis ten, relatieproblemen ouders/kinde- ren, bedreigingen en pogingen tot zelf doding. Naar aanleiding van deze hulpverle ning heeft het Riagg (Regionaal Insti tuut voor Ambulante Geestelijke Ge zondheidszorg) nader contact opgeno men met de politie. Met elkaar werd de afspraak gemaakt, dat contact politie-Riagg naar behoefte zal plaats vinden. In deze ontmoetingen worden actuele problemen met elkaar besproken en er varingen aan elkaar worden uitgewis seld, zodat het tot steun kan zijn in de dagelijkse praktijk. Met militair vertoon is vorige week donder dag generaal-majoor H.H. Dijcks (53) in de Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda aangetreden als nieuwe Na tionaal Territoriaal Commandant. Op hetzelfde moment droeg de Wad- dinxvener generaal-majoor A. de Bruine zijn commando over. Adriaan de Bruine was sinds 29 mei 1985 de na tionaal Territoriaal Commandant. Hij verlaat de dienst met leeftijdsontslag. Generaal Dijcks was chef-staf van het Eerste Legerkorps in Apeldoorn. Hij werd bevorderd van brigade-generaal tot generaal-majoor. Aan zijn nieuwe functie is tevens de functie van Gouver neur van de Hoofdstad gekoppeld. De Nationaal Territoriaal Comman dant is een rechtstreekse ondercom- mandant van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten De NTC is verantwoordelijk voor de beveiliging van het Nederlandse grond gebied en voor de voorbereiding en uit voering van een eventuele mobilisatie van de landmacht. WADDINXVEEN- - De gemeente Waddinxveen geeft een nieuwe folder uit voor mensen die een woning zoeken in de gemeente. Deze folder is gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis. Met de nieuwe folder ’’Wonen in Waddinx veen wil de gemeente de voorlichting aan woningzoekenden verbeteren. Deze algemene, klantvriendelijke fol der bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft informatie over wat een wo ningzoekenden moet weten en doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Het tweede deel geeft informatie aan mensen die een woning willen kopen. Een groot aantal zaken, waar men als woningzoekende mee te maken krijgt, is met behulp van duidelijke vragen en antwoorden toegelicht, zoals: - de woonvergunning - de inschrijvingsprocedure - het urgentiepuntensysteem - de huursubsidie en huurgewenning - de bijdrage in verhuis- en inrichtings kosten - de bijdrage voor het aanpassen van de woning - de premie-koopwoning - de gemeentegarantie - een overzicht van makelaars en par ticuliere verhuurders - een overzicht van woningen van wo ningbouwverenigingen. De tekst van de folder is voor een be langrijk deel het werk van twee studen ten communicatiekunde aan de Rijksu-1 niversiteit Utrecht, Hester Glasbeek en Marjon Uppelschoten. Zij hebben in het kader van een prak tijkopdracht ’’schrijven van voorlich tingsteksten” een rapport uitgebracht over het schrijven van een algemene folder voor woningzoekenden in de ge meente Waddinxveen. Dit rapport is uitgewerkt in een con- cept-tekst. Deze concept-tekst heeft de gemeente gebruikt als basis voor de nieuwe folder. Daarnaast is ook het aanvraagformu lier voor woningzoekenden op een aan tal punten verduidelijkt. In het verleden is (op incidentele basis) reeds een aantal tanks onschadelijk ge maakt. Het is echter duidelijk dat dit voor vele tanks nog niet is gebeurd. Ie dere nog niet onschadelijk gemaakte tank vertegenwoordigt dus een groot gevaar voor bodemverontreiniging met alle gevolgen van dien. ”Het is onze bedoeling om in het najaar alle tanks, die nog niet zijn behandeld, op een goed georganiseerde wijze en met zo gering mogelijke kosten voor de eigenaren onschadelijk te laten ma ken”, aldus B. en W. in de bewoners-' brief. Om tegemoet te komen in de kosten voor de eigenaren of degene op wiens terrein zich de tank bevindt, heeft de WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur heeft vastgesteld dat in Wad dinxveen vele olietanks in of op de bodem aanwezig zijn. De meeste tanks zijn in het verleden gebruikt voor de opslag van huisbrandolie. Sinds de overschakeling op aardgas zijn deze tanks veelal niet meer in gebruik. dagen ter bespreking gestuurd aan de raadscommissie voor algemeen be stuurlijke zaken, die wordt voorgeze ten door burgemeester C.M. van der Linden en waarvan alle fractievoorzit ters lid zijn. Volgens het jaarverslag komt het meer voor dat de politie in kennis wordt ge steld van euthanasie. Bij de procedure daarvoor is de betrokken huisarts ge houden aan een protocol en dient in deze gevallen altijd overleg te worden gepleegd met de officier van justitie. In het door het jaarverslag ter sprake gebrachte protocol wordt inderdaad gerept over overleg met het Openbaar Ministerioe in Den Haag of Rotter dam. Als de arts dat doet en zich ook nog houdt aan een notitie van justitie garandeert het Openbaar Ministerie een ’’vlotte afhandeling”. De patiënt zal zich in deze gevallen uit drukkelijk voor levensbeëindiging moeten hebben uitgesproken, terwijl de behandelend arts een collega moet raadplegen. Ook is het aan de arts om tijdig de politie in te lichten over de op handen zijnde euthanasie, zodat direct na het overlijden proces-verbaal kan worden opgemaakt. NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL. 01828-10170 De fotograaf Sjaak Noteboom in actie tijdens de Passage-kindermarkt. (Foto: Sjaak Noteboom). In het jaarverslag 1989 meldt de Wad dinxveense rijkspolitie er niet aan te ontkomen om ook binnen haar taak stelling de nodige aandacht te besteden aan maatschappelijke zorg en hulpver lening. In 1988 werden door de politie 285 Waddinxveense meldingen/impulsen verwerkt, goed voor 6%. In 1989 liep het aantal meldingen/im pulsen iets terug en wel naar 294. Bin- Het bedrijvenpark Coenecoop is een écht park geworden. (Foto: Bert Woudenberg). WADDINXVEEN - Er is steeds gesproken over het bedrijvenpark Coenecoop in plaats van het nieuwe bedrijfsterrein in Waddinx- veen-Zuid. En terecht. Wie op Coenecoop gaat kijken ziet dat de aanleg alles weg heeft van een wandelpark. Er zijn wandelpaden, vijvers en mooie bosschages en bomen. Het geheel heeft inderdaad een parkachtig ka rakter gekregen. Intussen heeft de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden- Holland het bedrijvenpark Coene coop herhaaldelijk als voorbeeld gesteld voor een nieuwe bedrijven- lokatie. Een bedrijfsterrein omgeven door veel groen is dan ook een lust voor het oog, al staat het creëren van nieuwe werkgelegenheid natuurlijk altijd voorop. Milieu in 1989 werd een hernieuwd gemeentelijk Milieu-beieidsplan vastgesteld. Als doel werd gesteld een betere samenwerking tussen de gemeente, provincie, waterkwali teitsbeheerders en Milieudienst Midden-Holland en een doelge richter en actiever optreden van de politie. De politie heeft verschillende on dernemingen op milieugebied ge controleerd. Daarvan is bij sommi gen in samenwerking met bijvoor beeld de Milieudienst Midden-Hoi- land te Gouda een onderzoek inge- steid. Deze onderzoeken resulteerden al dan niet in het opmaken van een proces-verbaal of het verlenen van adviezen, waarna door de betrok ken onderneming maatregelen ge nomen konden worden. In andere gevallen werden tenge volge van deze controles vergun ningen verstrekt voor gehele of ge deeltelijke bedrijfsuitoefening. WADDINXVEEN - De provincie Zuid-Holland heeft het Waddinx veense gemeentebestuur toestemming verleend om de Piasweg te voorzien van een zestal asverspringingen. Dat heeft verkeerswethouder J. Neele (PCW) de gemeenteraad laten weten. Deze asverspringingen zijn in combina tie met een lagere maximum-snelheid van 60 km. per uur nodig om de snelhe den op deze uitvalsweg drastisch om laag te krijgen. ”De gemeente zal met voortvarend heid hierop gaan inspelen”, aldus de heer Neele in de vorige week donder dagavond gehouden gemeenteraads vergadering. In een debat over de proefafsluiting voor vrachtwagens op de Dorpstraat had PvdA-fractievoorzitter mevrouw A. Vermeij gesteld dat de Piasweg, die voorzien is van een nieuwe asfaltlaag, een echte racebaan is geworden. Als gevolg van de proefafsluiting van de Dorpstraat is de verkeersintensiteit op de Piasweg met 15% afgenomen. Op de Dorpstraat is sprake van 30% minder verkeersdrukte. ”En minder verkeer betekent meer veiligheid”, stelde verkeerswethouder Neele. gemeente een subsidiebedrag beschik baar gesteld. De subsidie per te verwij deren tank is vastgesteld op 50% van de kosten met een maximum van 800,- per tank. De tegemoetkoming voor het schoonmaken en daarna volblazen met zand bedraagt eveneens 800,- per tank. Ten einde deze aanpak mogelijk te ma ken moet allereerst een inventarisatie plaatsvinden van alle ondergrondse en bovengrondse tanks in onze gemeente, ongeacht of deze wel of niet meer in ge bruik zijn. Op basis van de gegevens met betrek king tot niet meer in gebruik zijnde tanks zal vervolgens een actieplan wor den opgesteld tapijt gordijnen vinyl I zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1