Miniaturen van Theo Lam KOFFIECONCERT MET EENVERRASSINGSBAND VVD hoopt op Passage-extra Onterechte opwinding over jongerenwerk BASTIAAN Nieuwe mogelijkheden door overname C. P. Broer BV? Dorenda Gerts CDAin vraaggesprek: GUIT v. d. linde VRIJDAGAVOND 20 JULI 1/2 PRIJZEN VOOR ALLE KINDERKONFEKTIE 25% KORTING OP ALLE HERENKONFEKTIE 1/2 PRIJZEN VOOR ALLE DAMESKONFEKTIE AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! V «T' Raadslid bevallen Heistelling door de huiskamer Nieuwsblad Onafhankelijk SPONSORZWEMMEN Brommer Verbakel mode Verbakel mode ZUIDKADE 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-14000 Verbakel mode ZUIDKADE 6 - WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-14000 OLYMPIA 7UTZENDBUROS KNOV HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN wij vu ZOMER- OPRUIMING BIJ l'HARWA" F tapijt gordijnen Nd '.Cl OPTIEK Broedende kip Voordeur Uitstapje Verplaatsing ÏBremmer SCHOENEN Sj - R 31 J lef.TA’i *1 DE AANHANGWAGEN-SPECIALIST 3 FILMS HALEN EN NOG VOOR U. VAKANTIE- AANBIEDING WADDINXVEEN - CD A-raadslid Dorenda Gerts, eind vorige week be vallen van haar tweede kind, vind de opwinding over het jongerenwerk in Waddinxveen onterecht. ”Het lijkt net of er helemaal geen jongerenwerk Podiumwagen gratis ter beschikking gesteld door Plantex. coöperatief expedïliebedrijl ua ENKELASSER VANAF 1.450- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985- EXCL. B.T.W. I 2 BETALEN!!! f_8jO DE ROOY Nesse 2 2741 ES Waddinxveen 01828-12102 - WBOuNlXvMn Tal. 01828-16119 HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ i 1 si; eekblad voor addinxveen Woensdag 18 juli 1990 I 46e Jaargang - No. 2191 TL 38 DORENDA GERTS (CDA) De mini-heistelling van P. van ’t Wout komt via de achterdeur de tuin in. INTERIEURVERZORGING t- Het jaarlijkse sponsorzwemmen was dit jaar op 20 april. De overhandiging van het geldbedrag gebeurde onlangs. De jongste deelnemer van het sponsor zwemmen was Charlene Rupke en de oudste Hugo de Rooy. Sander van Erk zwom het meeste geld 740,-) bij el kaar. Waarom heb je voor het CDA geko zen? ”Je krijgt het een beetje van huis mee. PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 0172712110 De expositie van Theo Lam in Kreater is aangevuld met foto’s en reprodukties over het oude Waddinxveen. onderwijs, personeel, sociaal-cultureel werk en economische zaken, werkgele genheid en kinderopvang laat ik mijn stem horen”. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 In samenwerking met de dorpskernwinkeliers in de Dorpskern. Koffie in echte Boskoopse mok die u na afloop mee naar huis kunt nemen. Zolang de voorraad strekt DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 ZUIDKADE 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-14000 DONDERDAG KOOPAVOND. Wij zijn met vakantie van 30 juli t/m 20 augustus. Op de VVD-ledenvergadering klaag den de uitgenodigde KNOV-bestuurs- leden Jan Mulder (voorzitter) en Kees de Bas erover dat er sinds maart geen contacten meer met het gemeentebe stuur waren geweest over het nieuwe winkelhart. Ze vreesden straks weer voor voldongen feiten geplaatst te wor den. De VVD-fractie reageerde zeer verbaasd. Gemeend werd dat die gere gelde contacten niet gemist kunnen worden. Het steekt de middenstanders dat de leden van B. en W. wel met tal loze anderen praten over de winkeluit- breiding, maar de georganiseerde mid denstand links laten liggen. EXCL. ONDERMODE ACCESSOIRES DONDERDAG KOOPAVOND Wij zijn met vakantie van 30 juli t/m 20 augustus. EXCL BEENBEKLEDING DONDERDAG KOOPAVOND. Wij zijn met vakantie van 30 juli t/m 20 augustus. I Doe-het-zelfmaierialen Keukens - Kasten J Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828 '12596 -- 76a h Waddtnneen WADDINXVEEN - In totaal 214 deel nemers aan het sponsorzwemmen van De Gouwe hebben 12.471,45 bij el kaar gebracht. Van dit bedrag gaat de ene helft naar de organiserende zwem en waterpoloclub en de andere helft naar de Stichting De Gouwebloem in Waddinxveen. WADDINXVEEN - De mini-heistel ling van Heiwerken P. van ’t Wout BV van de Werumeus Bunninglaan en Maarten Schoutenstraat verbaast ie dere keer weer. Wie heiwerk heeft in de achtertuin (te- rassen, garageboxen, uitbouwen, dam- wanden) hoeft geen heimachine meer over het dak te laten tillen, maar kan gebruik maken van de mini-heistelling van Van ’t Wout. Die heistelling is maar 60 cm breed. ”Een broedende kip wil ik niet storen”, maar die plannen moeten er nu wel gauw komen”, zei hij over de hoofden van de VVD-leden tot zijn collega’s burgemeester C.M. van der Linden (ruimtelijke ordening) en wethouder P.F.J. van Schie (economische zaken). Uit de ledenvergadering van de VVD bleek dat de overname van de fabriek voor bakkerijgrondstoffen C.P. Broer BV aan de Passage door de Neder landse Unilever Bedrijven BV in Rot terdam - de in april aangekondigde overname is vorige maand een feit ge worden - nieuwe kansen biedt voor Passage-West. De Nederlandse Unilever directie heeft al met het gemeentebestuur over legd over de toekomst van het bedrijfs- complex, dat weg moet wil er ooit een winkelhart komen. Vertel eens wie je bent en wat jouw be zigheden zoal zijn? ’’Mijn leeftijd is 34 jaar. Ik ben ge trouwd met Han Flietstra. We hebben twee kinderen. Ik studeerde MO-ge- schiedenis, daarna ben ik universitair doorgegaan. Het laatste onderdeel van mijn studie, mijn scriptie, moet ik nog afronden. Het handelt over de energie-problema- tiek na de eerste wereldoorlog. Men moest toen, net als nu, zoeken naar nieuwe energiebronnen. Op de Don Bosco Mavo in Boskoop geef ik les in Geschiedenis, Maatschappijleer en Godsdienst. Mijn grote hobby is brid gen”. WADDINXVEEN - VVD-raadslid Jaap van den Berg wil dat het college van Burgemeester en Wethouders weer alle energie steekt in de ontwik keling van Passage-West, de daar gedachte uitbreiding van het hoofdwin kelcentrum met winkels en woningen. ’’Over de realiseerbaarheid van de Be Fair-voetballokatie heb ik grote twijfels. Die is te hoog gegrepen”, al dus de liberaal op de maandagavond in Partyhome aan de Passage gehou den openbare ledenvergadering van de VVD. SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 De machine is maar 60 cm breed. (Foto: Sjaak Noteboom). Wat zijn jouw specialisaties? ”Het onderwijs, omdat ik daar zelf vandaan kom. Toch ben ik niet een echte specialist op één terrein. Ik pro beer wel ergens één grote lijn uit te ha len, te begrijpen en te kijken wat je daar nu mee kunt doen in een bestuur van een gemeente., In de commissies vinyl H zonwering matrassen -r Bedtextiel Groensvoords 12 OOGMETING-BRILLEN-CONTACTLENZEN WINKELCENTRUM GROENSVOORDE - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-30240 Fractievoorzitter Koos de Vogel stelde vast dat de gemeenteraad over het toe komstige winkelhart in Waddinxveen maar één besluit had genomen en dat stamt van 23 september 1987. Toen besloot de gemeenteraad - met de PCW tegen - op basis van een gedegen en complete vergelijking van de voor- en nadelen tussen de uitbreidingen Pas- sage-Oost en Passage-West voor Pas sage-West te kiezen. ’’Over de Be Fair-lokatie heb ik geen mening en kan ik ook geen mening heb ben, want ik heb nog geen enkel plan voor een nieuw winkelhart daar van 16.000 vierkante meter gezien”, zei Koos de Vogel. ”De Be Fair-lokatie is voorbarig”, sloot oud-fractievoorzitter Maria Wientjens-van der Velden zich bij hem aan, al noemde zij de kansen voor Pas sage-West wel uiterst gering, ’’tenzij er andere ontwikkelingen zijn”. Zij betoogde dat de VVD-fractie er wel voor zal waken geconfronteerd te wor den met een alternatief winkelhart in een vergevorderd stadium, terwijl vol doende vooroverleg met alle betrokke nen zou ontbreken. Wethouder Karei van Soest, die voor de VVD weer deel uitmaakt van het nieuwe college, gaf te kennen dat er binnen B. en W. geen plannen, teke ningen en berekeningen op tafel waren geweest met betrekking tot een nieuw winkelhart op de voetbalvelden van Be Fair. Voör heiwerken in geringe ruimtes en hoogtes gaat deze heimachine via de voordeur en de woonkamer naar de achterdeur om het karwei in de tuin te kunnen klaren. Afgelopen week zag onze fotograaf Sjaak Noteboom de mini-heistelling door een woonhuis aan de Heuvelhof gaan. Voor P. van ’t Wout, specialist in in de grond gevormde heipalen, uitge voerd met de unieke hydraulische hei- hamer, en allerlei soorten heipalen is de mini-machine een uitkomst. Voor zijn klanten heeft hij zijn mini- en maxi-heimachines intussen laten foto graferen bij de ’’wokkels” aan de Beij- erincklaan. Bij Van ’t Wout werken 9 mensen, onder twee zoons van P. van ’t Wout. De oud NS-kraanmachinist, die tijdens zijn werk met een stroomkabel in aan raking kwam en werd afgekeurd, houdt van timmeren en knutselen. Het ma ken van een achtbaan is een nieuwe uit daging voor hem. Het materiaal dat hij gebruikt is meestal afvalhout. In gemeentelijke kringen valt te horen dat burgemeester C.M. van der Lin den, op dit moment op vakantie in Friesland, een warm voorstander is en blijft van de Be Fair-lokatie. Hij zal proberen zoveel mogelijk voordelen van die lokatie naar voren geschoven te krijgen. Daarbij kan bij ook putten uit interna tionale ervaring, want vrij gauw na de installatie van de nieuwe gemeenteraad reisde hij met een gezelschap project ontwikkelaars naar Bulgarije/Honga- rije om daar een polshoogte te nemen. De VVD-raadsleden bleken van dit uit stapje met het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie (de belegger van de huidige 15-jarige Passage) niet op de hoogte. Maar wethouder Karei van Soest bevestigde dit studiereisje, dat door de gemeente is betaald en waarvan nog een uitgebreid verslag komt. In ieder geval wil de gemeente - zoals vastgelegd in het nieuwe beleidspro gramma - de Passage in westelijke, noordelijke of zuidelijke richting uit breiden. Het Be Fair-terrein wordt ge noemd als een alternatief voor een ge heel nieuw hoofdwinkelcentrum. Hieraan zal een integrale studie, met inbreng van alle betrokkenen, ten grondslag moeten liggen. Voor de aan passing van de infrastructuur legt de ge meente maximaal één miljoen op tafel. WADDINXVEEN - In het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater aan de Kerkstraat zijn zelfgemaakte minia turen van de Waddinxvener Theo Lam te vinden. De vorige week dinsdagmiddag door VVD-wethouder K.W.Th. van Soest geopende expositie duurt tot en met za terdag 18 augustus en is dagelijks van 10.00-11.30 en van 13.30-17.00 uur, op donderdagavond van 18.00-2100 uur en Dat speelt een belangrijke rol. Maar ik voel mij thuis bij het CDA, omdat de uitgangspunten, de levenswijze vanuit de bijbel, mij aanspreken. De zorg voor de naaste, de wereld om mij heen is de belangrijkste motivatie. Als raadslid kan ik over al deze zaken mee praten en meebeslissen. Speciale groepen waar ik mij sterk voor wil maken zijn jongeren en vrouwen. Het jongerenwerk vind ik heel belang rijk, maar de opwinding rond dit hele gebeuren vind ik onterecht. Het lijkt net of er helemaal geen jongerenwerk meer bestaat in Waddinxveen. Maar juist de maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld de Scouting en het jongerenwerk vanuit de kerken is heel levendig. Het particuliere initiatief is juist heel goed vertegenwoordigd in Waddinxveen. Als vrouw maak ik mé natuurlijk sterk voor specifieke vrou- wenbelangen. Eén van die belangen is natuurlijk goede kinderopvang. Daar staat of valt alles mee, om werk of an dere aktiviteiten te kunnen realiseren. Het gastouderproject is een voorbeeld van goede kinderopvang. Het is ook de bedoeling dit blijvend te ondersteunen Het opzetten van naschoolse opvang en het uitbreiden van één peuterspeelzaal tot halve dagopvang behoort tot de reëele mogelijkheden”. op zaterdag van 13.00-18.00 uur ge opend. De bedrijvige miniatuur-kermis (alles draait en beweegt) zijn al door veel kin deren bekeken. Al vanaf 1965 is Theo Lam, die eerder in het gemeentehuis, op open dagen en in de bibliotheek ex poseerde, bezig met het maken van schaalmodellen, zoals ook van de hef- brug, vroegere molens, huizen en win kels. Wat hoop je tenslotte na vier jaar be reikt te hebben? ’’Alleen bereik je natuurlijk niets. Maar wat ik wél hoop, dat de gemeente een zuinig beleid voert, waardoor de dingen die goed zijn óók in stand ge houden kunnen worden! Financiën vind ik heel belangrijk. Goed kijken hoe je met je geld omgaat. De immateriële zaken vloeien eruit voort, of net andersom. Het is maar hoe je het bekijkt. Wanneer je een mooie groene of milieuvriendelijke ge meente wil, zal het wel betaald moeten worden. Mijn prioriteit in een milieuvriende lijke gemeente is ’’schone grond”! Kin deren moeten op schone plaatsen kun nen spelen. We moeten weten waar zich vuile grond bevindt en er onmid dellijk iets aan doen. WADDINXVEEN - CDA-gemeente- raadslid Dorenda Gerts (34) heeft vo rige week donderdag haar tweede kind gekregen. Het is niet eerder voorgeko men dat een zittend raadslid gezinsuit breiding kreeg. Het tweede kind van Dorenda Gerts en Han Flietstra heeft de voornamen Fenna Geertruida Wilhelmina gekre gen. De christen-democrate wilde niet met haar baby op de foto omdat ze dat ”te privé” vind, zo zei ze tegen onze fo tograaf Sjaak Noteboom. Door de overname vanC.P. Broer(op- gericht in 1920 en met 40 werknemers) kijkt het nieuwe moederbedrijf name lijk anders aan tegen verplaatsing en samenvoeging. Zo bestaat de mogelijk heid dat de kantoorvestiging Waddinx veen gaat verlaten en dat de produktie- eenheid wordt toegevoegd aan het nieuwe pand op bedrijvenpark Coene- coop. Op verzoek hebben B. en W. de optie op een stuk grond daar kortgele den verlengd. ”Dat C.P. Broer BV in handen is geko men van de Nederlandse Unilever Be drijven BV zie ik als een nieuwe ont wikkeling”, aldus VVD-raadslid Jaap van den Berg. ”Die overname heeft be paalde gevolgen. Wellicht gaat het ge hele bedrijf nu naar Coenecoop. Het Be Fair-winkelplan is te groot en te duur. Passage-West is in een ander licht komen te staan”. In de nieuwe uitgave-van de CDA-af- deling Waddinxveen wordt ze geïnter viewd door Astrid van den Berg. Dat gebeurt in de nieuwe rubriek ”In de schijnwerper”, die de lezers van het bulletin nader wil laten kennis maken met ’’interessante Waddinxveense CDA-leden”. Dorenda Gerts werd op 1 mei lid van de Waddinxveense gemeenteraad. Ze is de tweede vrouw van deze zesmans- fractie. Ze maakt in het gemeentehuis deel uit van de raadscommissie econo mische zaken, recreatie en emancipa- tiezaken en van onderwijs en perso neelszaken. Haar man is D’66-raads- kandidaat Han Flietstra. meer bestaat in Waddinxveen”, zegt de 34-jarige geschiedenislerares in het pasverschenen CDA-bulletin. Waddinxvener Theo Lam temidden van zijn miniatuurkermis in Kreater aan de Kerkstraat. De expositie is nog vier weken te zien. (Foto: Sjaak Noteboom). si «9 -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1