Per saldo 29 bedrijven erbij Toekomstideeën ABN en AMRO Geen huizen in het Groene Hart r*nianiiiï J MAG HET ’IETSJE' BETER ZIJN? WW I ■mb.4 De Sperwer In één kantoor gespecialiseerde diensten? Seminar over ruimte Zuid-Holland in Naaldwijk Goede vangst Vakantie- rooster voor Wereldwinkel Amerikaan Prijzen van koopwoningen stabiliseren Orgelconcert W’vener Jaap Nieuwenhuijse trainer bij Moerkapelle Parkstad tussen Den Haag en Rotterdam? Ruffec Illi! van der Register Dourdan Tweede Cliënten Ss I Bang&Olufsen i Pont St. Maxence Schade aan uw auto vereist deskundige jVW reparatie. Spiegel Invalshoeken Wilili St. Ghislain KL Ifocwa I! I- «rrmi JULI ANASTRAAT 89 2405 CG ALPHEN A.D. RIJN TELEFOON 01720 92044 I GLASBEEK AUTOSCHADE REPARATIEBEDRIJF O go luie miJF Pagina 11 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 25 juli 1990 J WADDINXVEEN - In de negende en tevens laatste viswedstrijd voor de vakantie van de zomercompetitie viste de hengelsportvereniging Waddinx veen zaterdag in het Voornsekanaal. De vangst was goed. Vooral M. Rei chard wist zijn toch al goede eerste plaats te verstevigen door ruim te win nen. Als eerste vijf eindigden: 1. M. Rei chard (8350 gr), 2. R. Huisman (7300 gr), 3. H. de Haan (6240gr), 4. J. v. Eg- dom (5500 gr) en 5. A. v. Leeuwen (4160 gr). Met de vakantie voor de deur en nog drie wedstrijden te gaan is de stand aan kop: 1. M. Reichard (68410 gr), 2. H. de Haan (42680 gr), 3. A. v. Leeuwen (41800gr),4. R. Huisman(35765 gr) en 5. J. v. Egdom (32590 gr). WADDINXVEEN - De Wereldwinkel Waddinxveen aan het Koningin Wil- helminaplein werkt de hele maand au gustus - 2 tot en met 31 augustus - weer met een vakantierooster. De openingstijden zijn dan op vrijdag van 12.30-17.00 uur en op zaterdag van 11.00-13.30 uur. In september organiseert de Wereld winkel een boekenmarkt. Gevraagd worden boeken of grammofoonplaten. Ze kunnen tijdens de verkoopuren in geleverd worden. De opbrengst van de boekenmarkt zal worden gebruikt om de Wereldwinkel te verbouwen en op te knappen. Verandering van het aantal werkzame personen bij ondernemingen nadat deze in het handelsregister zijn inge schreven, wordt in tabel 1 niet vermeld. Faillissementen worden geregistreerd na ontvangst van de melding van de uit spraak van het faillissement door de ar rondissementsrechtbank. Het Kamer van Koophandel-district Midden-Holland omvat de gemeenten: Bergambacht, Bleiswijk, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moerkapelle, Moor drecht, Nederlek, Nieuwerkerk a/d IJs- sel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonho ven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhui zen. Volgens de Wet Handelsregister zijn ingeschreven: alle ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd, een neven vestiging hebben, danwel vertegen woordigd worden door een handels agent die gemachtigd is tot het sluiten De Sperwer deed ook mee aan een con cours vanuit Dourdan. Weersgesteld heid: kalme n.o. wind (warm). Afstand 436 km. In concours 176 duiven. Gelost om 6.30 uur. Aankomst eerste duif 13.06 uur. Laatste duif 13.45 uur. Snel heid eerste duif 1092 m.p.m. Uitslagen: R.A. van der made 1-2-22; pelle ook kennis gemaakt met z’n erva ringen als organisator. Hij was niet al leen wedstrijdsecretaris van het zater- dagvoetbal, maar organiseerde in het dorpshuis ”Op Moer” het voor Neder land minder bekende First Annual In door Soccer Tournooi. Door het grote succes en de sterke ani mo, zowel bij de spelers als bij de toe schouwers, zal dit het komende jaar herhaald worden. Het komende seizoen zal Kees van Helden, vorig jaar nog selectiespeler, 16-36-53; J. Toor 3-22; J. Verbakel4-9- 13-14-19-23-24-27-30-32-38-41-47-49- 52-61065066; J. Jansen Zn. 5-10-43; M. Verbeek 6-28-29-37-50-60; Erik van Beek 8-26-44-62-67; D. Heeren 11-20; N. van Vliet 12; D. Boere 15-39-58; N. Hoogerdijk 17-21; H. Metselaar 18-40- 46-48; Mw. G. Twigt 25; J.W. Sekeris 31; A. Hofman 33-59; J. Troost 34-51- 54-57-64; M. Tollenaar35-55; W. Bree-, dijk 42; D. Griffioen 45; C.A. Bode56- 63. N. Hoogerdijk 3-38; J. Toor 4-11-43- 44; A. Hofman 5; N. van Vliet 6-25; M. Verbeek 7-13-16-31; H. Metselaar 8-9- 23; M. Tollenaar 10-20-26-39; J. Ver- bakel 12-17-18-32-36-37-40; Erik van Beek 14-28-30-42; W. Breedijk 15-24; J. Troost 19; J. Jansen Zn. 21-27-41; A.H. Kivits 29; D. Griffioen 33; D. Boere 34; D. Heeren 35. WADDINXVEEN/GOUDA - Per saldo zijn er in het tweede kwartaal van dit jaar 29 nieuwe bedrijven bijgekomen, zo meldt de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland in Gouda. In feite was er tebs Tenslotte nam De Sperwer deel aan een concours vanuit Ruffec. Weersge steldheid: harde z.w. wind. Afstand 747 km. In concours 167 duiven. Gelost om 7.45 uur. Aankomst eerste duif 16.16 uur. Laatste duif 17.51 uur. Snel heid eerste duif 1453 m.p.m. kosten van de voorgestelde varianten. Daaruit blijkt dat voor verbetering van het openbaar vervoer in de Randstad een bedrag van 6,4 a 7,8 miljard nodig is. In het Tweede structuurschema Ver keer en Vervoer van minister Maij (Verkeer en Waterstaat) wordt voor stadsgewestelijk openbaar vervoer een bedrag van 6 tot 7 miljard uitgetrokken voor het hele land. Varianten die een extra hoog bedrag aan investeringen voor het openbaar vervoer vergen, moeten dus kritisch worden bezien, zo concluderen de ambtenaren. De tekor ten op de grondexploitatie berekenen zij op 3 tot 4,2 miljard voor de hele randstad. NAALDWIJK - Op dinsdag 4 septem ber houdt de Stuurgroep 2012 in So ciaal Cultureel Centrum ”De Naald” in Naaldwijk, een seminar over de ruim- teproblematiek in het Zuidhollandse Glasdistrict. Onder de titel ’’Geef het Zuidhol landse glastuinbouwcomplex de ruim te” zullen verschillende vooraan staande sprekers hun visie geven op de toekomst van de glastuinbouwecono- mie in Zuid-Holland. Het seminar is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn functie, organisatie of bedrijf belangstelling heeft voor de ontwikkeling van de Zuidhollandse tuinbouw. ae nieuwe coach van het tweede wor den. Wegens een blessure was het voor hem verstandiger te stoppen met voet ballen. ”Ik zie dat erbij de selectie-elftalalen jongere spelers komen en verwacht van Kees goede prestaties. Ik denk zelfs dat zij wel kampioen worden”, aldus Haak. ”Ons derde is al een hele tijd ons beste zaterdagelftal, wat ook-wel herhaald zal worden. Het vierde gaat ook top prestaties leveren met versterking van oud-selectie spelers”. Haak maakt tevens nog bekend, dat de aanwinst van Arie van Spengen, nieuwe vaste grensrechter bij het eer ste, in goede aarde viel. Samen met de veteraan Jan Sleeuwenhoek, al jaren elftal-commissielid, ziet het nieuwe complete zaterdagvoetbal beleid voor het komende seizoen er goed uit. ’’All in all, we are looking good by Moerkapelle saterday soccer for 1990/ 1991”, concludeert Alex Haak. De cliënten van de ABN en de AMRO- bank zullen vooralsnog weinig merken van de fusie tussen de twee banken die eind augustus haar beslag zal krijgen. Onder het personeel zullen geen ge dwongen ontslagen vallen. De bankenfusie komt tot stand binnen een half jaar nadat de eerste contacten erover werden gelegd. In maart werd er voor het eerst over gesproken, half au gustus sluit de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun aandelen ter om wisseling kunnen aanbieden. De fusie gaat door als van beide banken tenminste 90 percent van de aandelen is aangeboden ter omwisseling tegen aan delen in de ABN-AMRO Holding. Een en ander werd gisteren bekendge maakt kort nadat de raden van bestuur hun handtekening onder de fusie-over- eenkomst hadden gezet. *De vestiging van de ANB-bank aan de Kerkweg-Oost bij de hefbrug over de Gouwe. (Foto: Archief). De vestiging van de AMRO-bank aan de Passage bij de Juliana van Stol- berglaan. (Foto: Archief). sprake van een toename van 36 ondernemingen (negen vestigingen vdn buiten het district), maar er verdwenen er weer 6 door opheffing en 1 door vertrek uit de Goudse streek. WADDINXVEEN - De Algemene Bank Nederland en de AMRO, die in elkaar opgaan, hebben in heel het land te maken met soms dicht bij elkaar gelegen vestigingen in één plaats. In Waddinxveen staat er een ABN- bankgebouw aan de Kerkweg-Oost en een paar honderd meter verderop staat er het AMRO-bankgebouw aan de Juliana van Stolberglaan. Allengs zullen de twee banken in el kaar worden geschoven totdat ze uit- Uitslagen: N. van Vliet 1-3; A.H. Ki vits 2-11-23; W. Breedijk 4-17-26-41; J. Jansen Zn. 5-15-39; M. Tollenaar 6- 34; N. Hoogerdijk 7-13-37-40; J. Troost 8-35; M. Verbeek 9-33-42; R.A. van der Made 10-25; H. Metselaar 12- 31; J. Verbakel 14-16-21-30-36; N.J.van Tol 18; J. Toor 19-27; D. Grif fioen 20-28-29; C.A. Bode 22; Erik van Beek 24-32; D. Boere 38. eindelijk één nieuwe holding niet meer nodig is. Dat wordt een proces van ja ren, waarin ook naar buiten toe de fusie steeds herkenbaarder zal worden. Al in een betrekkelijk vroeg stadium zal worden begonnen met het vervangen van de logo::s door dat van de gefu seerde banken. De Sperwer presenteerde zich ook in het concours vanuit Pont St. Maxence. Weersgesteldheid: matige oosten wind. Afstand 340 km. In concours 267 duiven. Gelost om 6.45 uur. Aankomst eerste duif 11.59 uur. Laatste duif 12.24 uur. Snelheid eerste duif 1075 m.p.m. Uitslagen: R.A. van der Made 1-2-7- *ANB-directeur A.A. Bostelaar (links) volgde dit voorjaar W. Oosterom op. (Foto: Archief). van overeenkomsten, danwe) behoren aan een in Nederland gevestigde rechtspersoon of vennootschap. De in schrijvingen moeten plaatsvinden bij iedere Kamer in welker district de on derneming gevestigd is. Niet ingeschreven zijn die ondernemin gen welke aan publiekrechtelijke licha men behoren; die waarin uitsluitend landbouw of visserij door een natuur lijk persoon als enig eigenaar wordt be dreven en die waarin uitsluitend straat handel in de vorm van venten wordt uitgeoefend door de ondernemer of le den van zijn gezin. Ook uitgezonderd zijn de vrij-beroep beoefenaren, voor zover hun onderneming niet in de vorm van een rechtspersoon is georgani seerd. 161; T.H. Twigt Zn. 2-47-132-154- 166; E. van Beek 3-9-16-19-67-88-92- 94-99-119-127-165-173-203-305JVer bakel 4-8-13-23-25-27-29-38-49-56-57- 74-82-90-133-222; J. Toor 5-24-73-93- 107-114-196-213-214-217-219; C.A. Bode 6-7-31 -33-62-85-121-135-141- 168-204-232; H. Metselaar 10-21-26- 40-159-169; D. Boere 11-37-58-71-75- 78-86-110-156-180-187-189-218; P. Bo- nefaas 12-80-220-136; N.J. van Tol 14- 17-48-60-109-149-157-186 200-201; F. Rip 15-59-79-181-210-225; J. Troost 18- 42-215; F. Middelkoop 20-142-145; M. Verbeek 22-49-65-117-128-130-131- 139-140-193-206-223-231; T. den Ou den 28-147-167-224-229; G.C. van Kleef 30-120-172-207-237; J. Jansen Zn. 32-50-151-185-199-238; H. Vink 34; P. Steenland 35-125-126-134-160- 176-202-209; N. Hoogerdijk 36-43-44- 45-53-54-55-64-68-69-77-95-98-104- 150-155-158-170-174-178-179-190- 212- 221-227; N. van Vliet 41-100-129-171- 1Ö8-191; A.H. Kivits 46-70-72-91-106- 115; M. Tollenaar 51-52-83-103-108- 152-177; Comb. Wibo 61-123-163-235; J.W. Sekeris 66-183-184-234; D. Hee ren 76-84-96-11-112-113-143-148-192- 197-226; W. Breedijk 81-87-124-182- 194-216; R.M. van der Made 101-102- 105-118-136-138-153-162-175-195-198- 208-211-230; Mw. G. Twigt 116-228; P. van der Made 122; D. Griffioen 137- 146-164; R. Oskam 233. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA, kenmerk voor vakwerk. Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA, kenmerk voor vakwerk MOERKAPELLE - Zaterdagselectie van de voetbalvereniging Moerkapelle gaat het seizoen 1990/1991 tegemoet met een geheel nieuw beleid. Norman Paget, de afgelopen twee seizoenen trainer van het eerste, is vervangen door de Amerikaanse coach Alex Haak. Haak is, na 39 jaar in Amerika te heb ben gewoond, sinds 1989 weer terug in zijn geboorteland. Hij heeft veel suc cessen geboekt als trainer/coach in Amerika. In Nederland heeft hij eveneens zijn voetbalkennis getoond. Eerst bij ver eniging ’’Duindorp SV” (vierde klasser KNVB). Haak was coach van het der de, die dat jaar als tweede eindigde. Vorig jaar liet hij zijn voetbalervaring zien bij Moerkapelle, waar bij met twee punten minder dan Spirit op de vierde plaats eindigde. Een goede pres tatie, wetende dat Moerkapelle een jaar eerder nog als laatste eindigde. In het begin van het jaar heeft Moerka- WADDINXVEEN - De prijzen van koopwoningen zullen in de komende tijd naar verwachting niet veel verder stijgen. Hiermee komt een einde aan de relatief sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Dit heeft de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in Nieuwegein bekend gemaakt op grond van de half- jaar-cijfers van de koopwoningen- markt over de eerste helft van 1990. De gemiddelde prijs van een koopwo ning bedroeg in het eerste halfjaar van 1990 176.200,-. In het eerste halfjaar van 1989 was dit 169.800,-, een stij ging van zo’n 3,5%. De prijsstijging in 1989 ten opzichte van 1988 bedroeg echter 6%. Deze aanzienlijke vermindering van de stijging in de eerste helft van 1990 beoordeelt de NVM als positief. Hier mee is de ontwikkeling op de woning markt, na het topjaar 1989, weer sta biel en op het niveau van 1988. In 1989 werden echter relatief meer woningen verkocht door het extra grote vertrouwen dat de consument in de ontwikkelingen van de economie had. Uit de NVM-cijfers blijkt verder dat de wpningconsument meer op zoek is naar kwalitatief goede woningen. Met name ruimere woningen hebben de aandacht van de aspirantkoper. Hiermee wordt de trend die begin 1989 voor het eerst werd geconstateerd voorgezet. De relatief duurdere wonin gen worden dan ook sneller verkocht dan goedkopere woningen. Zo staat nu een huis van 200.000,- gemiddeld 87 dagen te koop, tegen 110 dagen in juli 1988. Kon vorig jaar om deze tijd een huizen koper nog uit gemiddeld 5,2 woningen kiezen nu is dat opgelopen tot 6,2. De koper kan hierdoor zijn kwaliteitseisen kritischer stellen. Ook per provincie constateert de NVM een gelijke prijsontwikkeling. In alle provincies ligt de prijsstijging eveneens rond de 3,5%. De prijsafwijking per provincie van het landelijk gemiddelde lopen sterk uit een. Zo is de gemiddelde prijs in de provincie Friesland 24% lager dan het landelijk gemiddelde. In de provincie Utrecht liggen de prijzen echter 13% boven het landelijk niveau, aldus de NVM. WADDINXVEEN/DEN HAAG - De ongeveer vijfhonderdduizend wonin gen die tussen 1995 en 2015 in de Rand stad moeten worden gebouwd, moeten zoveel mogelijk bij de bestaande ste den komen. De plekken moeten goed aansluiten op het openbaar vervoer. Het groene hart van de Randstad dient gespaard te blijven. Evenmin mag de woningbehoefte buiten de Randstad worden opgevangen. Dat staat in de ambtelijke studienota ”De Randstad op weg naar 2015” die aan minister Alders (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube heer) is aangeboden. Het stuk van een stuurgroep van de mi nisteries van VROM en Verkeer en Waterstaat maakt nog geen keuzen, dat gebeurt in het najaar in de Vierde Nota. Wel wordt nu aangegeven op welke punten knopen moeten worden doorgehakt. In het zuidelijk deel van de Randstad gaat het om de keuze voor één ’’super- stadsgewest” Den Haag-Rotterdam, of een gescheiden ontwikkeling van beide steden. Bij Amsterdam moet gekozen worden voor een oostelijke of een zuici- westelijke uitbreiding. Met andere woorden: wel of geen ontwikkeling van Amsterdam-Nieuw-Oost. In het geval van een ’’superstadsgewest Rotterdam-Den Haag” zouden de plannen voor een Parkstad tussen Resi dentie en Maasstad gerealiseerd moe ten worden. De Hofpleinlijn zou daar bij als centrale verbinding kunnen functioneren, hetgeen verplaatsing van een groot aantal kassen zou betekenen. Dat kan worden vermeden door een koppeling ’’buitenom” via met elkaar verbonden oostelijke uitbreidingen van Zoetermeer en Rotterdam-oost. Valt de keuze op een gescheiden ont wikkeling van de steden, dan zou bij Den Haag een kustlokatie (tussen Hoek van Holland en Scheveningen) moeten komen. Bij Rotterdam zou uit breiding gezocht moeten worden rich ting Barendrecht/Smitshoek. Voor deze varianten geldt dat ze slechts ruimte scheppen voor een deel van de te bouwen woningen. Voor Amster dam gaat het om 60.000 van de in totaal 160.000 woningen en voor Den Haag/ Rotterdam voor 45.000 van de 150.000. De rest moet komen op binnenstede lijke lokaties. Het stadsgewest Dor drecht moet zorgen voor een groei van de woningvoorraad van 15.000 tot 20.000 huizen. De ambtelijke studie sluit op hoofdlij nen aan bij een rapport dat de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid- Holland, Utrecht, Flevoland) enkele weken geleden presenteerden over de ontwikkeling van de Randstad. Ook daarin werd gepleit voor woningbouw in de noord- en de zuidvleugel, en het onbebouwd laten van het groene hart. De Randstadprovincies zeiden donder dag nog geen reactie te kunnen geven op de studie. De ambtelijke studie bevat óverigens een overzicht van de te verwachten De ministers Alders, Maij (verkeer), Ritzen (onderwijs), d’Ancona (WVC) en staatssecretaris Bukman (economi sche zaken) hebben gisteren tevens het werkdocument ’’Geleiding van de mo biliteit door een lokatiegebied voor be drijven en voorzieningen” gepubli ceerd. Daarin staat dat bedrijven en voorzieningen met veel werknemers en bezoekers zich alleen nog mogen vesti gen op plekken die goed met het open baar vervoer te bereiken zijn. Lokaties die alleen met de auto bereikbaar zijn moeten gereserveerd blijven voor be drijven die op dit vervoermiddel zijn aangewezen, zoals transportonderne mingen. Dat is het principe van het zo geheten lokatiebeleid dat de overheid wil gaan voeren. Het seminar ’’Geef het glastuinbouw complex de ruimte” is een initiatief van Stuurgroep 2012. De Stuurgroep wordt gevormd door bestuurders uit een groot aantal sectoren, die elk op per soonlijke titel in de Stuurgroep hebben plaatsgevonden. Het doel van Stuurgroep 2012 is de sa menleving een spiegel voor tehouden om zo te stimuleren dat er wordt nage dacht over de toekomst van het West land. Belangstellenden voor het seminar kunnen zich voor informatie wenden tot de voorzitter van Stuurgroep 2012, Hein van der Zande, telefoon 01745- 17624. Informatie over deelname is verkrijgbaar bij de Stichting Public Re lations Westland, telefoon 01740- 27101. Landelijk hebben beide banken al la ten weten dat er ideeën zijn ontwik keld, die een oplossing kunnen bieden voor het verschijnsel dat ABN en AMRO Bank nu op menige plaats ves tigingen vlak bij elkaar, soms zo goed als naast elkaar hebben. Men denkt erover om in het ene kan toor gespecialiseerde diensten aan te bieden, terwijl het andere voor het ’’ge wone” werk extra wordt uitgerust. Het aantal vestigingen in Nederland zal in de toekomst zeker kleiner worden. Aan schattingen daaromtrent waagden de voorzitters van de huidige raden van bestuur zich echter niet. AMRO’s top man mr. R.J. Nelissen: ”Er wordt een inventarisatie gemaakt er zullen zeker kantoren overbodig worden, maar we zullen ook weer nieuwe willen ope nen”. Hoewel met de vakbonden een sociaal plan voor de 42.000 personeelsleden in Nederland is overeengekomen, zal het aantal arbeidsplaatsen in de nieuwe bankcombinatie op den duur sterk af nemen. De bankenspecialist bij de Diensten bond FNV, Han Noten, schat dat het om zo’n 15.000 banen zal gaan. De ra den van bestuur zullen hun toezegging dat geen gedwongen ontslagen zullen vallen, echter gestand doen zo beves tigden zij nog eens. AMRO-topman Nelissen zal de eerste president van de nieuwe combinatie worden. In het voorjaar van 1992, wan neer hij met pensioen gaat, zal hij wor den opgevolgd door de huidige topman van de ABN, mr. R. Hazelhoff. Tot zo lang zal Hazelhoff vice-president zijn. Het aantal ondernemingen nam per saldo toe in Boskoop met 10, in Moer kapelle met geen enkel bedrijf en in Zevenhuizen met 3. In de maanden april, mei en juni is het aantal ondernemingen in geheel Mid den-Holland per saldo met 179 toege nomen. Hiermee waren circa 250 ar beidsplaatsen gemoeid. Meer dan de helft van de toename in het aantal arbeidsplaatsen kwam voor rekening van de ondernemingen met twee, drie of vier werkzame personen. Tegenover 254 nieuwe inschrijvingen en 45 vestigingen van buiten de regio stonden 78 opheffingen, 33 vertrokken ondernemingen en 9 faillissementen. De sterkst groeiende branches in het 2e kwartaal van 1990 waren de zakelijke dienstverlening (+51), exploitatie en handel in onroerend goed (+24), het bankwezen (+23) en de detailhandel 18). Het aantal ondernemingen groeide het sterkst in de gemeente Gouda. Hier kwamen per saldo 54 ondernemingen bij. Waddinxveen kende als tweede plaats een toename van 29 onderne mingen. In de gemeente Bleiswijk, Reeuwijk en Vlist steeg het aantal on dernemingen met respectievelijk 16, 16, 14. Van de ondernemingen die zich van el ders in Midden-Holland hebben geves tigd was bijna de helft afkomstig uit Zuid-Holland. Voor het seminar zijn vijf sprekers uit genodigd, die vanuit verschillende in valshoeken zullen spreken over de ruimteproblematiek. Ir. A.J. Vijverberg, consulent voor de landbouw in Zuid-Holland, zal een programma van eisen voorleggen voor een krachtig tuinbouwgebied. Prof.drs. J. Weitenberg is directeur van het Nederlands Christelijk Werkge versverbond. Hij gaat in op de vraag ’’Welke ruimte heeft een ondernemer nodig om te kunnen bestaan?” Ir. D.H. Frieling is interim manager Stedebouw aan de Technische Univer- siteit in Delft en geeft zijn visie op de kustlocatie en andere uitbreidingsmo gelijkheden. De directeur-generaal Landelijke Ge bieden en Kwaliteitszorg van het minis terie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, mr. J.P. van Zutphen, gaat nader in op de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse tuinbouw in een open Europese markt. F.H. Schreve tot slot, voorzitter Raad van Bestuur van Heidemij, staat stil bij de vraag welke ruimte nodig is voor een duurzame ontwikkeling van het glas tuinbouwcomplex Na de inbreng van de verschillende sprekers is er ruimte gecreëerd door discussie. WADDINXVEEN/GOUDA - Het jaarlijkse orgelconcert van de Wad- dinxveense organist Jaap Nieuwen huijse in de St. Janskerk te Gouda zal dit jaar plaats vinden woensdagavond 1 augustus om 20.15 uur. Het programma zal bestaan uit werken van J.L. Krebs (Fantasie over: Freu dich sehr, o meine Seele en Trio in C); Allegro van P. Locatelli en Aria in A van J.B. Loeillet; 3 Choralvorspiele van J.S. Bach; Sonata 4 in a van J. Rheinberger en Toccata in d van F. Bossi. Traditiegetrouw wordt besloten met een werk van de concertgever (Varia ties over: Wat vlied’ of bezwijk’, ge trouw is mijn God). WADDINXVEEN - De Waddinx- veense vanuit Peronne. Weersgesteld heid: kalme n.o. wind (warm). Afstand 266 km. In concours 669 duiven. Gelost om 7.30 uur. Aankomst eerste duif 11.34 uur. Laatste duif: 12.27 uur. Snelheid eerste duif 1084 m.p.m. Uitslagen: J. Verbakel 1-4-7-8-10-17- 22-23-43-44-52-80-97-101-104-111-120- 164; E. van Beek 2-5-9-27-51-55; C.A. Bode 3-38-66-87-108-109-118-129; J. Jansen Zn. 6-25-31-39-49-61-71-82- 151; M. Verbeek 11-18-40-62-72-89- 113-138-156; N. Hoogerdijk 12-13-20- 24-35-57-50-53-54-57-58-67-77-110- 122-127-140-149-159-166; R.A. van der Made 14-56-74-100-105-142-143-148; N. van Vliet 15-136-154; G.C. van Kleef 16-115; N.J. van Tol 19-29-84- 141; H. Metselaar 21-28-34-60-75-81- 86-125-160; Comb. Wibo 26-36-45; J. Toor 30-41-64-69-114-135; F. Rip 32- 78-106-116-139-152-167; D. Boere 33- 46-47-70-83-88-150-158; F. Middel koop 42-79; H. Vink 48-93-155; T. den Ouden 59-119; W. Breedijk 63-76-112- 124; D. Heeren 65-92-94-98-103-145; R.M. van der Made 68-85-90-102-131- 157; D.M. Degenhardt 73; M. Tolle naar 91-95-126-133-134-147; A.H. Ki vits 96-99-146-153; Mw. G. Twigt 107; D. Griffioen 117-132; T.H. Twigt Zn. 121-123; P. Steenland 128-161; A. Hofman 130-137-162; P. Bonefaas 144; J.W. Sekeris 163-165. Verder was er voor De Sperwer een concours vanuit St. Ghislain Hornu. Weersgesteldheid: oosten wind. Af stand 190 km. In concours 951 duiven. Gelost om 7.00 uur. Aankomst eerste duif 10.08 uur. Laatste duif 11.16 uur. Snelheid eerste duif 993 m.p.m. Uitslagen: R.A. van der Made 1-63-89- «aai

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 11