Infectieziekten vellen 32 W’veners Voor Toyota Radiopiraten uit de lucht woestijn in I Geelzucht: 7, bof: 7, voedselvergiftiging: 11 Tamara en Cassablanca Kees en Mieke Tij sterman LEERKRACHT GETROUWD Demonstraties Het Drieluik Fontein in Waddinxveen 1/2 PRIJZEN VOOR ALLE DAMESKONFEKTIE 1/2 PRIJZEN VOOR ALLE KINDERKONFEKTIE 25% KORTING OP ALLE HERENKONFEKTIE Opening expositie op school EHM ook blij met installatie Onafhankelijk Nieuwsblad v.d. linde Gemeenteavonden Verbakel mode Verbakel mode ZUIDKADE 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-14000 Verbakel mode ZUIDKADE 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-14000 Paardenkeuring bij Reigersburgh OLYMPIA JUITZENDBURO’S Bremmer HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Clementie Subsidie wij vu J *Een lachend burgemeestersechtpaar kijkt naar de in lauwerkransen gesto ken Kees en Mieke Tijsterman, die in 1985 in de raadzaal van het gemeente huis werden gehuldigd voor hun eerste succesvolle deelname aan Parijs- Dakar. (Foto: Archief). Minimum Interessant Vijfde plaats ïflremmer SCHOENEN ZOMER' OPRUIMING BIJ ^IHARWA” j Weekblad voor Waddinxveen TELEFOON 01828*13500 INTERIEURVERZORGING TL .EN NOG VOOR U. Uw televisiedokter S. ATTEMA Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: WADDINXVEEN - Na een jaar afwezigheid gaat het Waddinxveense rally-echtpaar Kees en Mieke Tijsterman van de Tweede Bloksweg weer meedoen aan de 13e editie van de woestijnrally Parijs-Dakar. Aan dit spektakel hebben ze in de jaren 1985-1989 telkens succesvol deelgeno men. Het tweetal liet zich ook zien op rally’s in Spanje, Marokko, Estland en in Nederland. MIDDENSTAND 9 mnd. BASISKENNIS BOEKHOUDEN 4 mnd. PD - BOEKHOUDEN 13 mnd. KBK OPLEIDINGEN óók in Berkel, Ommoord, Capelle, Pijnacker, Schiebroek, Hoogvliet en Ridderkerk. ^RIJOPLEIDING op VIDEO f) r SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ ■r’1 i 1989 sprake is geweest. 24 uur service - 3 maanden garantie ii I de Koningin Beatrixschool in Ha- 46e Jaargang - No. 2192 Die gegevens komen uit een publikatie in de Nederlandse Staatscourant van vrijdag. Overeenkomstig de Wet be strijding infectieziekten en opsporing ziekte-oorzaken meldt het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cul tuur (WVC) daarin van hoeveel aange geven gevallen van infectieziekten in Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Het leek er in Waddinxveen een beetje op dat de radiopiraat Cassablanca door De hele affaire komt dit najaar weer ter sprake als de werkzaamheden van de RTW-radio weer worden besproken in verband met de subsidie voor 1991 en het effect van de te starten etheruitzen- dingen voor de bereikbaarheid van de RTW-programma’s in het weekeinde en doordeweeks. De indruk is dat er vooralsnog naar de lokale zender zeer slecht wordt geluisterd. ZUIDKADE 6 - WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-14000 DONDERDAG KOOPAVOND. Wij zijn met vakantie van 30 juli t/m 20 augustus. Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 M.i.v. september één avond per week in het Trefpunt in WADDINXVEEN. INFO: 010-4.22.24.29 - 010-4.22.00.34 NIMA-A, MBA en COMPUTER- BOEKHOUDEN alléén in Ommoord. EXCL ONDERMODE ACCESSOIRES DONDERDAG KOOPAVOND Wij zijn met vakantie van 30 juli t/m 20 augustus. EXCL BEENBEKLEDING DONDERDAG KOOPAVOND Wij zijn met vakantie van 30 juli t/m 20 augustus. WADDINXVEEN - Er komt weer een fontein in Waddinxveen. Ton Ververs jr. van het in aanbouw zijnde restaurant Bibelot aan de Li- maweg heeft besloten dat er in de waterpartij voor het eethuisje een fontein komt. De levendigheid van die toch al mooie plek daar wordt dan ver groot. Ooit had Waddinxveen een fontein in het Warnaarplantsoen. Door schade en ouderdom raakte dit wa- terspektakel buiten gebruik en de gemeente wilde hieraan geen geld besteden. Het plan van de Rabobank Wad dinxveen om een fontein aan te bie den voor de Petteplas leed schip breuk. De gemeenteraad onder aanvoe ring van PvdA-raadslid M. Boere en de hengelsportvereniging Wad dinxveen maakten bezwaren. Tevens hebben Kees en Mieke dit jaar aan de 4500 km lange Atlas-Rally in Marokko meegedaan. Er werd gereden met dezelfde auto, waarvan Kees ech ter de motor opgevoerd had. eekblad voor Waddinxveen I Doe-het-zelfmatenalen Keukens Kasten J Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating O’®» ’ZS9S aa »i h Waddinxveen Leerkracht Alfred Stedenouwer van zerswoude-Rijndijk met Kitty van der Niet. WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie en de Radio Con trole Dienst van de PTT hebben twee radiopiraten uit de lucht gehaald. Het gaat hier om de illegale zenders Tamara en Cassablanca. WADDINXVEEN - In Waddinxveen hebben vorig jaar 7 Waddinxve- ners last gehad van geelzucht, hadden er 7 de bof en werden er 11 geveld door voedselvergiftiging. In totaal werden in 1989 32 Waddinxveners het slachtoffer van besmettelijke infectieziekten. de eventuele samenwerking met de RTW-radio kon rekenen op enige cle mentie bij de politie-autoriteiten. Nu Cassablanca uit de lucht is gehaald is daarvan geen sprake meer. Onlangs verklaarde VVD-wethouder K.W.Th. van Soest nog dat het hier gaat om een illegale zender waartegen de politie kan optreden. De moeizame samenwerking tussen de RTW-radio en Cassablanca zou eerder dit jaar onder leiding van oud-wethou- der drs. M. Kraaijestein (PvdA) vaste vorm hebben gekregen. De afspraak hield in dat de radiopiraat onder de vleugels van de toegelaten Waddinx veense zender op zondagmiddag een platenprogramma zou gaan maken. De gedachte dat de RTW een zendver gunning had en Cassablanca een zen der, bracht de twee op initiatief bij el kaar, maar door de verschillende cultu ren en werksfeer heeft het nooit gebo terd tussen de twee. Over de affaire heeft het RTW-bestuur onlangs een brief aan de gemeente Waddinxveen geschreven. GOUDA - Op donderdag 26 juli van 10.00 tot 13.00 uur verzorgt Het Drie luik aan de Cappenersteeg 20-22 Gouda in het kader van de poppenten toonstelling demonstraties van muisjes en miniatuur poppenkleding. Daarbij moet wel bedacht worden dat het hier gaat om aangegeven gevallen van infectieziekten. Dat is dus een mi nimum, want niet alle Waddinxveners hebben zich voor behandeling van een infectieziekte vervoegd bij de plaatse lijke huisarts of in Goudse ziekenhui zen. Ook is het niet mogelijk aan de hand van het lijstje aangegeven infectieziek ten voor Waddinxveen aan te geven of er sprake is van een gemiddelde hoe veelheid van dergelijke ziekte-oorza ken of juist niet en waarom Ook ontbreken er percentages om de Waddinxveense cijfers met landelijke cijfers te vergelijken. Evenmin wordt in de Staatscourant een vergelijking met voorgaande jaren gemaakt. De voorbereidingen voor ’s werelds langste, zwaarste en mooiste rally ge beuren ditmaal voor het eerst door de Nederlandse Parijs-Dakar-equipe met 13 deelnemers. Kees en Mieke, die in 1985 met hun eigen Mercedes de woes tijn ingingen en vervolgens viermaal voor Mitsubishi uitkwamen, rijden nu voor Toyota. Het Nederlandse Parijs-Dakarteam is een initiatief van de Stichting Rally Raid Holland. Met zo'n equipe is de Nederlandse deelname aan Parijs-Da kar, die dit jaar helemaal in het water viel, verzekerd, terwijl deze eensge zinde aanpak eveneens borg staat voor voldoende service en onderdelen on derweg. De Nederlandse equipe rekent op hoge klasseringen op het strand van de Sene galese hoofdstad Dakar. De teams, met Kees en Mieke Tijsterman als de grootste kanshebbers, moeten zich donderdag 27 december in Parijs mel den voor de keuring van de voertuigen. In de rally werken de Waddinxveners dus voor Toyota in de begeleidings- sfeer samen met Daihatsu en Range Rover. WADDINXVEEN - Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de open bare Leon van Gelderschool aan de Es- sengaarde wordt er in het schoolge bouw na de zomervakantie een exposi tie gehouden. Deze tentoonstelling heeft de titel "De geschiedenis van het lager onderwijs in Nederland” gekregen. De Leon van Gelder-expositie zal woensdagmiddag 12 september om twee uur worden geopend door VVD- onderwijswethouder K.W.Th. van Soest. WADDINXVEEN - De Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen houdt op woensdag 3 oktober een ge- meenteavond. Deze avond zal geheel in het teken staan van de informatieverstrekking over de koers van Hervormd Waddinx veen voor wat betreft de kerkebouw. De gemeenteavond wordt gehouden in De Hoeksteen aan de Esdoomlaan. De Remonstrantse Kerk houdt op maandag 12 november een gemeente avond in het kerkgebouw aan de Zuid- kade. Op die voor een ieder toegankelijke avond is dr. E.H. Cossee uit Rotter dam de inleider. Het gespreksonder werp zal nader worden bekend ge maakt. De aangetroffen apparatuur is in beslag genomen en tegen de eigenaren ervan isproces-verbaal opgemaakt. Het oprollen van de met name in de Bomenwijk populaire piraat Cassa blanca is pikant. Deze zender zou na melijk een samenwerkingsverband moeten aangaan met Waddinxveens officiële zender RTW. Maar deze samenwerking wil niet luk ken, zo bleek uit de laatste raadsverga dering. Tot zolang blijft Cassablanca als piraat functioneren. Niettemin is het best interessant kennis te nemen van de in één jaar tijd aange geven gevallen van infectieziekten in Waddinxveen. De lange lijsten met in fectieziekten nagaand kende dit Gou- wedorp in 1989 dus 7 gevallen van geel zucht (4 Hepatitus A en 3 Hepatitus B). Tenminste één Waddinxvener had last van schurft (Scabies). Hersenvliesont steking (Meningitis) trof ook één plaatsgenoot. De WVC-lijst van vorig jaar meldt in Waddinxveen voorts 3 gevallen van kinkhoest (1 Pertussis en 2 Atypische Pertussis). Verder waren er 2 gevallen van Q-koorts. Zeven Waddinxveners werden geveld door de bof (Parotitus Epidemica). In het rijtje van besmettelijke geslachts ziekten komt Waddinxveen niet voor. In 1989 hebben 11 Waddinxveners last gehad van voedselvergiftiging. Tot zover de in de Nederlandse Staats courant gemeldde gevallen van aange geven infectieziekten. Kijkend naar ge meenten met dezelfde omvang van Waddinxveen (25.000 inwoners) lijkt er sprake van eenzelfde hoeveelheid in fectieziekten, al valt het aantal gevallen van geelzucht en van voedselvergifti ging wel op. Resultaat: 9e plaats in het algemeen klassement, ie plaats in de klasse pro totype diesel. Ook heeft deze auto nog'aan de Baja 1000 meegedaan. Kees reed naar een 9e plaats. Echter door een procedure fout werd hij teruggezet. Resultaat: 63e plaats in het algemeen klassement. In 1987 werd voor Parijs-Dakar op nieuw gestart met een Mitsubishi Paje- ro, die uitgerust was met een 180 pk sterke 2,6 liter turbo-benzine motor. De auto werd ingeschreven in groep 2. Opnieuw werd de finish gehaald. Resultaat: 12e plaats in het algemeen klassement, le plaats in de klasse 2-3 en het beste privé team. Ook dat jaar werd de Atlas-rally gere den. In de 8 dagen durende rally zijn we op de 2e dag diverse malen over de kop gegaan. De eindstreep werd toch be haald. Resultaat: 5e plaats in het algemeen klassement, le plaats in de klasse ver beterde benzine. Jan de Rooy deelde de chauffeursstoel met Kees in de Baja-rally. Een gebro ken steekas betekende helaas een vroegtijdig einde. In de woestijnrally van 1988 werd we derom gestart met een Mitsubishi Paje- ro, echter nu in de snelste (prototype) klasse. Ook nu ging het de Waddinxveners goed af en konden ze gedurende de wedstrijd naar een 5e plaats opklim men. Op het strand van Dakar stond de auto, die zoals elk jaar door Kees zelf was geprepareerd, geklasseerd midden tussen de fabrieksauto’s van Peugeot, Mitsubishi en Range Rover. Resultaat: 8e plaats in het algemeen klassement, 7e plaats in de klasse 3-3 en het beste privé team. WADDINXVEEN - Bijna 80 paarden zijn op manege Reigersburgh aan de Piasweg gekeurd. Dat gebeurde op de regionale keuring van de afdeling Zuid-Holland van de Koninklijke Vereniging van Warm bloed Paardenstamboek Nederland (KWPN). WADDINXVEEN - Het Energiebe drijf Midden-Holland in Gouda heeft met enthousiasme melding gemaakt van het feit dat het verbouwde zwem- badcomplex aan de Sniepweg in Wad dinxveen wordt voorzien van een in stallatie voor warmtekrachtkoppeling. Zo’n installatie bestaat uit een gasmo tor, die elektriciteit produceert. De stroom wordt deels gebruik in het zwembad en gaat deels terug in het openbare net. De vrijkomende warmte van de motor wordt gebruikt voor de verwarming van het water en de ruimten van het bad. De energiebesparing voor de zwembaden is in ieder geval meer dan tien procent. Waarschijnlijk per 1 augustus treedt bij het Energiebedrijf Midden-Holland een nieuwe subsidieregeling in werking voor centrale verwarmingsketels (cv- ketel) met een hoog rendement. Het gaat om een bedrag van 350 gulden per ketel. De subsidie kan worden aan gevraagd via het EMH in Gouda. Het Energiebedrijf krijgt dagelijks circa tien telefoontjes van mensen, die hun cv-ketel willen vervangen. Allen wachten echter op de ingangsdatum van de subsidieregeling. Het assortiment warmwaterapparatuur van het Energiebedrijf Midden-Hol land is uitgebreid met een speciale bad- geiser. De maandelijkse huurprijs is 14,80 tot 16,25 per maand. De extra installatiekosten kunnen in maximaal zestig maandelijkse termij nen van 7,60 worden afbetaald. WADDINXVEEN - Alfred Stedehouwer en Kitty van der Niet zijn vorige week donderdag getrouwd in het gemeentehuis van Hazerswoude-Rijndijk. Vervolgens werd het huwelijk van de leraar van de protestants-christelijke Konin gin Beatrixschool aan de Zuidplashof kerkelijk bevestigd in de Gereformeerde Kerk van Koudekerk aan den Rijn. Alfred Stedehouwer, die met zijn bruid recipieerde in "Het Blesse Paard” in Stompwijk, heeft dit jaar voor het laatst de 20 kinderen in groep 3b van de Koningin Beatrixschool lesgegeven. In het nieuwe schooljaar heeft de inwoner van Hazerswoude-Rijndijk zich verbon den aan groep 6 van de basisschool De Wiekslag in Bleiswijk. De Waddinxveense leerlingen van meester Alfred hebben op de mooie zonnige trouwdag met versierde bogen gestaan en er werd natuurlijk ook met rijst gegooid. In het gebouw naast de Gereformeerde Kerk in Koudekerk aan den Rijn werd een kinderreceptie gehouden, waar de meisjes en jongens te drinken en een gebakje kregen. Tijdens hun laatste Parijs-Dakar ver overden de privé rijders van Mitsubishi de vijfde plaats. Bovendien vormden Kees en Mieke Tijsterman anderhalf jaar geleden het beste privéteam in de toen 10.800 km lange rally. Een prima prestatie voor de 37-jarige eigenaar van Autosport Kees Tijsterman en de 35- jarige telefoniste-receptioniste. Het echte rallyleven voor de Waddinx veners, die als eersten de legpenning van de gemeente Waddinxveen uit han den van burgemeester C.M. van der Linden kregen, begon in 1985. Op 1 ja nuari van dat jaar stonden ze aan de start met een Mercedes 300 GD. De auto was door Kees voorzien van een turbo-diesel motor, een andere ver- snellingbak en verder aanpassingen en verstevigingen aan chassis en carrosse rie. Ze reden in de prototype klasse diesel 4-wiei of meer aangedreven. Resultaat: 12e plaats in het algemeen klassement, le plaats in de klasse 3-4. In de 8e editie van de Rally Paris-Al- ger-Dakar van 1986 werd gestart met een ter beschikking gestelde Mitsubishi Pajero. Op de wens van de sponsor werd ge start in de marathon-klasse. Dit houdt in dat de auto slechts op een klein aan tal punten gewijzigd mag worden, maar hij eigenlijk standaard blijft. Slechts 17% van de deelnemers kwam in de Senegalese hoofdstad aan. Omdat dit de zwaarste editie uit de historie van de rally is geweest en in combinatie met het rijden in een standaard auto was de toen bereikte plaats een goede presta tie. Resultaat: 42e plaats in het alge meen klassement. 3e plaats in de klasse 1-4. Kees en Mieke Tijsterman samen met Nederlands beroemde vrachtwagen-chauffeur Jan de Rooy uit Son, waar mee ze zowel in Parijs-Dakar als in Spanje (Baja Rally) hebben opgetrokken. (Foto: Archief). tapijt gordijnen vinyl zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoonfo 12 1IH- 44'-- WMKI9?1aW*ni Tal. 01828-18119 S... te TI i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1